Mae iselder a phryder yn gyflyrau annymunol. Maent yn medru effeithio'n ddifrifol ar eich gallu i weithio a mwynhau bywyd.

Rheoli eich iechyd meddwlGall Therapi Gwybyddol Ymddygiadol eich helpu chi i reoli'r symptomau a cheir rhaglenni hunangymorth ar-lein ar gyfer trin anhwylderau iechyd meddwl cyffredin megis pryder, iselder, anhunedd, straen, ffobiâu, anhwylderau bwyta, anhwylder gorfodaeth obsesiynol, straen wedi trawma a seicosis. Gall Therapi Gwybyddol Ymddygiadol helpu hefyd os ydych chi'n cael anawsterau â dicter, â hunan-barch isel neu'n dioddef o broblemau iechyd corfforol, megis poen neu flinder. Mae'r rhaglenni hyn yn rhyngweithiol, yn ddeniadol ac yn hygyrch ar-lein bedair awr ar hugain y dydd, saith diwrnod yr wythnos i unrhyw un sydd â mynediad i'r rhyngrwyd. Mae'n annhebygol y byddai'r therapi yn cael effaith negyddol ar eich bywyd, ar wahân i'r amser y byddai angen i chi ei neilltuo i'w gyflawni.

Gall Therapi Gwybyddol Ymddygiadol eich helpu chi i newid y ffordd yr ydych chi'n meddwl ('Gwybyddol') a'r hyn yr ydych chi'n ei wneud ('Ymddygiadol'). Gall y newidiadau hyn eich helpu chi i deimlo'n well. Yn wahanol i rai o'r triniaethau eraill sy'n seiliedig ar siarad, mae'n canolbwyntio ar broblemau ac anawsterau'r funud. Yn hytrach na chanolbwyntio ar yr hyn a oedd yn achosi eich trallod neu eich symptomau yn y gorffennol, mae'n edrych am ffyrdd i wella eich cyflwr meddwl y funud hon.

Rhai adnoddau ar-lein rhad ac am ddim ar gyfer Therapi Gwybyddol Ymddygiadol

MoodGYM: gwybodaeth, cwisiau, gemau a hyfforddiant sgiliau i helpu i atal iselder

Living Life to the Full: cwrs ar-lein am sgiliau bywyd sy'n rhad ac am ddim ar gyfer pobl sy'n teimlo'n ofidus ac ar gyfer eu gofalwyr. Mae'n eich helpu chi i ddeall pam yr ydych chi'n teimlo fel hyn ac mae'n newid y ffordd yr ydych chi'n meddwl, yn ymgymryd â gweithgareddau, yn cysgu ac yn creu perthynas â phobl.

FearFighter: dim ond eich meddyg yn Lloegr a Chymru sy'n gallu caniatáu i chi gael mynediad yn rhad ac am ddim i'r adnodd hwn.

Ceir gwybodaeth ddefnyddiol arall ar y wefan: www.rcpsych.ac.uk