Llinell Gymorth i Gleifion sy'n dioddef problemau amrywiol ac angen cymorth.

Mae yna bryder sut y mae rhai pobl yng Nghymru yn ymdopi â'r dirywiad yn yr economi. Mae nifer o ffynonellau cymorth y gall gweithwyr proffesiynol gyfeirio'u cleifion atynt. Y cam cyntaf yw annog pobl i drafod eu pryderon ac i gymryd camau, i wneud yn si?r nad yw eu problemau'n gwaethygu. I rai pobl, bydd siarad â'u ffrindiau a'u teulu yn ddigon i'w helpu, a bydd yn cynnig yr holl gymorth sydd ei angen arnynt. Mae'n bosibl y bydd angen ar eraill gyngor ariannol arbenigol o'r tu allan i gylch eu teulu'u hunain.

I sicrhau bod yna rywun i wrando'n gyfrinachol ar bryderon pobl, rai blynyddoedd yn ôl, comisiynodd Llywodraeth y Cynulliad linell ffôn 24 awr. Mae C.A.L.L. (Community Advice and Listening Line) ar gael am ddim ar 0800 132 737 neu trwy anfon tecst - Help i 81066.

C.A.L.L. (Community Advice & Listening Line) Mae'r llinell hon yn cynnig cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth (gan gynnwys gwybodaeth ysgrifenedig) am iechyd meddwl a materion cysylltiedig, fel pryderon am ddyled a swyddi: www.callhelpline.org.uk

Opsiwn arall yw Galw Iechyd Cymru. Ei rif ffôn yw 08454647 neu caiff pobl gysylltu ar-lein: www.nhsdirect.wales.nhs.uk

Mae'r Samariaid hefyd yn cynnig gwasanaeth i'r rhai sy'n teimlo'n ofidus neu'n ddigalon, neu sy'n meddwl am hunanladdiad. Mae colli swydd, dioddef pryderon ariannol neu ofidiau eraill, yn rhesymau cyffredin pam mae pobl yn ffonio'r Samariaid, ac maen nhw ar gael 24 awr y dydd ar 116 123 neu trwy e-bostio jo@samaritans.org I gael mwy o wybodaeth am y Samariaid, ewch i'w gwefan: www.samaritans.org

Alcohol a chyffuriau

I'r rhai sydd am gael mwy o wybodaeth a/neu help i fynd i'r afael â phroblemau cyffuriau a/neu alcohol, mae llinell gymorth 24 awr Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru (DAN) ar gael ar 0800 6335588. I gael mwy o wybodaeth am DAN, ewch i: www.dan247.org.uk

Cyngor Ariannol

Mae 3000 o Ganolfannau Cyngor ar Bopeth ar draws y Deyrnas Unedig. Ymlith pethau eraill, maen nhw'n gallu rhoi cyngor ariannol penodol a allai fod o gymorth. Mae manylion cyswllt canolfannau lleol yn y llyfr ffôn, neu i'w cael ar-lein, ewch i: www.citizensadvice.org.uk

Cewch wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i unigolion, cyflogwyr a chymunedau, a mwy na hyn i gyd, ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru: www.wales.gov.uk