Gofalwch am eich hun ac eraill.

Mae'r sefyllfa ynghylch Ffliw ar hyn o bryd yn cael ei fonitro, a bydd mwy o wybodaeth yn cael ei gyhoeddi pan yn angenrheidiol.

Mae rhai pobl yn wynebu risg uwch o gymhlethdodau, megis pobl sy'n dioddef o'r canlynol:

 • Clefyd y galon cronig
 • Clefyd yr ysgyfaint cronig
 • Clefyd yr arennau cronig
 • Clefyd cronig yr afu
 • Afiechyd niwrolegol cronig
 • Gwrthimiwnedd (p'un ai a achosir gan glefyd neu driniaeth)
 • Diabetes Mellitus
 • Pobl sydd wedi cael triniaeth feddygol ar gyfer asthma yn ystod y tair blynedd diwethaf

A hefyd:

 • Menywod beichiog
 • Plant o dan 5 mlwydd oed
 • Pobl 65 oed a hŷn

Os ydych chi'n perthyn i un o'r grwpiau hyn, anogir chi i fynd i weld eich meddyg teulu i gael imiwneiddiad ffliw i'ch diogelu rhag ffliw'r gaeaf.

Os oes gennych bryderon, neu eich bod yn perthyn i un o'r grwpiau o bobl sydd mewn perygl, ffoniwch eich meddyg teulu neu ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.

Os ydych ar wyliau yng Nghymru, ac angen cysylltu â meddyg teulu, dylech ofyn am gyngor gan staff y lle rydych yn aros am fanylion meddygon teulu lleol.

Os am mwy o wybodaeth gweler y dolenni isod: www.wales.nhs.uk

Dadlennu y chwedlau

Mae dioddef o'r ffliw yr un peth a dioddef annwyd câs – GAU – Mae 'bowt' o'r ffliw llawer gwaith 'na annwyd câs. Gall symptomau ddod arno dros nôs ac fe allwch gwario 2-3 diwrnod yn gwely. Gall cymlethdod arwain at cyfnod yn yr ysbyty.

Gall derbyn y brechlyn rhoi ffliw i chi – GAU - Mae'r frechlyn ffliw yn cynnwys firws ffliw anweithredol, ac felly nid yn rhoi'r ffliw i chi.

Gall Ffliw cael ei drin trwy antibiotig – GAU – Firws sydd yn achosi'r ffliw , mae antibiotig dim ond yn gweithio ar bacteria. Fe allwch dderbyn meddigyniaeth antifirws at eich ffliw. All meddigyniaeth antifirws ddim trin iech ffliw, ond fe gall lleihau yr amser rydych yn teimlo'n sâl.

Unwaith I chi gael y frechlyn ffliw, rydych yn iawn am byth – GAU – Mae'r firws sydd yn achosi'r ffliw yn medru newid o flwyddyn i flwyddyn, felly mae angen y frechlyn arnoch pob blwyddyn fydd yn cyd-fynd gyda'r firws newydd.

Rwy'n feichiog, felly dylsen ni ddim cael y frechlyn ffliw rhag ofn I'r babi cael niwed – GAU – Os ydych yn feichiog, ddylsech sicirhau eich bod yn derbyn y frechlyn ffliw pa bynnag cyfnod o feichiogwydd rydych yndo. Os ydych yn feichiog, fe allwch fynd yn sâl iawn os ydych yn dala'r ffliw, gall hyn fod yn niweidiol I iechyd y babi.

Ni fydd y frechlyn ffliw yn fy amddiffyn oddi wrth pethau megis 'Swine ffliw' – GAU – Fe fydd y frechlyn ffliw yn eich amddiffyn rhag 'swine ffliw' os bod y firws yn cylchredu.

Nid yw plant yn medru derbyn y frechlyn ffliw – GAU - Mae'r chwystrell trwynol yn cael ei argymell i plant ifanc. Nid yw'r frechlyn yn addas i babis o dan 6 mis oed.

Mae fitamin C yn medru atal ffliw – GAU – Mae nifer o bobl yn credu fod cymryd fitamin C yn medru atal nhw rhag dala'r ffliw, ond does dim tystiolaeth I brofi hyn.