Rydym yn atgoffa pobl nad yw'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys yn siop un stop.

Dengys tystiolaeth bod nifer sylweddol o bobl dal yn mynd i adrannau brys ysbytai neu'n deialu 999 pan fod gwasanaethau eraill sy'n fwy cyfleus ac addas ar gael ar gyfer eu hanghenion.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn defnyddio'r ymgyrch Dewis Doeth, gyda'i thermomedr â chod lliwiau er mwyn helpu pobl i gysylltu eu symptomau â'r gwasanaethau a'r gefnogaeth sydd ar gael.

Bydd hyn yn sicrhau bod pobl yn cael y driniaeth iawn yn y lle iawn, bod gwasanaethau brys yn gallu helpu'r rheini y mae arnynt eu hangen fwyaf, a bod triniaeth angenrheidiol yn cael ei rhoi yn yr amser byrraf posibl.

 • Mewn argyfwng, dylid ffonio 999
 • Am wasanaethau meddyg teulu tu allan i oriau, ffoniwch eich rhif arferol a byddwch yn cael eich trosglwyddo i'r gwasanaeth cywir
 • Mae llinell gymorth iechyd meddwl C.A.L.L ar gael ar 0800 132 737, tecstiwch 'help' i 81066, neu ewch i'r wefan www.callhelpline.org.uk
 • Am ofal iechyd arall, neu os nad ydych yn siŵr beth i'w wneud, ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu ewch i www.nhsdirect.wales.nhs.uk am gyngor
 • Gellir cysylltu gyda gwasanaethau cymdeithasol Sir Gaerfyrddin ar 01267 234 567, neu 01558 824283 tu allan i oriau; Ceredigion ar 01545 57400, neu 0300 4563554 tu allan i oriau; a Sir Benfro ar 01437 764551 neu 08708 509508 tu allan i oriau
 • Cyn Gŵyl y Banc, sicrhewch fod gennych unrhyw feddyginiaeth presgripsiwn y byddwch angen a bod eich cwpwrdd meddyginiaeth adref yn llawn. Am wybodaeth am oriau agor fferyllfeydd ewch i www.wales.nhs.uk
 • Fel rhan o'r ymgyrch, mae ap dwyieithog am ddim ar gael sy'n cynnwys manylion am sut a phryd ddylid cleifion gysylltu â gwasanaethau iechyd yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth cyswllt, oriau agor, lleoliad GPS a chyfarwyddiadau map digidol ar gyfer y canlynol:
  • Fferyllfeydd
  • Meddygon Teulu
  • Optometryddion
  • Deintyddion
  • Unedau Mân Anafiadau
  • Adrannau Brys

Am ragor o wybodaeth neu i lawrlwytho ap ffôn symudol am ddim ewch i www.wales.nhs.uk.