Mae rhai technegau y gallwch eu defnyddio, ar eu pennau'u hunain neu ar y cyd â thechnegau eraill, i helpu lleihau straen ac ymlacio'r meddwl a'r corff.

Os ydych yn teimlo straen dros gyfnod hir o amser gall arwain at insomnia, pwysau gwaed uchel, wlserau a system imiwnedd gwan, yn ogystal â meddwl dryslyd a diffyg crebwyll. Er hynny, mae lefelau bach o straen yn gallu cynyddu yn ystod y dydd.

Pan fo straen yn mynd yn ormod i chi, a'ch bod yn llawn panig yn y gwaith, mae yno bethau y gallwch eu gwneud. Ceir nifer o dechnegau bach i leihau straen, a gallwch ddefnyddio'r rhain i ymdopi â'r tyndra cyn i chi ddweud rhywbeth annoeth neu redeg at yr allanfa agosaf, yn sgrechian.

Gwenu - Gwenu yw'r peth cyntaf y gallwch wneud i ymladd straen. Mae'n sydyn, yn hawdd ac yn rhad ac am ddim! Wrth i chi wenu mae'ch corff yn rhyddhau hormonau sy'n rhoi teimlad da i chi, ac yn lleihau'r hormon cortisol, sy'n achosi straen. Mae gwenu'n eich helpu i deimlo'n dawel ac mewn trefn. Mae'n lleihau'ch pwysau gwaed ac yn rhoi teimlad da i chi.

Ymarfer Corff - Yn ogystal â bod yn dda i'ch iechyd yn gyffredinol, mae ymarfer corff yn arbennig o effeithiol wrth leihau straen. Mae'n hybu llif gwaed i'r ymennydd, sy'n eich helpu i feddwl yn fwy eglur. Mae ymarfer corff hefyd yn ffordd wych o ryddhau endorffiniau, cemegau naturiol yn y corff sy'n lleddfu poen a rhoi teimlad da i chi. Ceir tystiolaeth hefyd fod pobl heini yn fwy tebygol o fedru ymdopi ag effeithiau straen hirdymor.

Cael digon o gwsg a gorffwys - Nid yw gorffwys yn golygu gwneud dim. Gall cymryd seibiant o'r gwaith olygu rhoi pwyslais ar eich gweithgareddau hamdden – hobïau, gwyliau, chwaraeon – er mwyn lliniaru ar straen beunyddiol eich gwaith. Rydym oll angen cwsg i gael egni, ac er mwyn canolbwyntio a bod yn iach yn gyffredinol. Mae diffyg cwsg cronig yn gallu effeithio ar eich perfformiad yn y gwaith, sy'n un o'r rhesymau pennaf dros gynnydd mewn lefelau straen.

Meddwl yn gadarnhaol - Nid yw newid eich ffordd o feddwl mor anodd ag y tybiwch. Ceisiwch edrych ar fywyd drwy beidio â dibynnu ar ddigwyddiadau allanol i'ch gwneud yn hapus. Yn hytrach, defnyddiwch eich meddyliau i godi'ch calon. Mae angen ymarfer hyn yn ddyfal, ond wrth lwyddo gallwch leihau'r tyndra negyddol sy'n achosi'r rhan helaeth o straen yn eich bywyd.

Estynnwch allan at bobl eraill - Pan fo arnoch angen lleihau'r pwysau yn eich bywyd, nid yw'n bosib bob amser i chi wneud hynny ar eich pen eich hunan. Dylai pawb gael rhwydwaith gefnogol o ffrindiau, teulu, cydweithwyr a phobl eraill sy'n gallu helpu i gymryd y straen – boed hynny drwy gymorth ymarferol neu roi clust i wrando pan rydych yn teimlo'n isel.

Cadwch gydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith - Peidiwch â gadael i'ch gwaith fod yn drech na chi. Waeth pa mor uchelgeisiol yr ydych, mae'n bwysig gwneud amser i ymlacio a chael hwyl. Gallai hynny olygu lleihau'ch oriau gwaith, neu newid swydd i fod yn nes at adref gan beidio gorfod teithio mor bell. Defnyddiwch dechnegau rheoli amser i sicrhau eich bod yn fwy cynhyrchiol yn eich oriau gwaith arferol, gan osgoi aros yn hwyr yn y swyddfa.

Ymlacio - Mae technegau ymlacio da yn arfau gwych wrth ymladd straen, a fydd wrth law bob amser i'ch helpu wrth fynd i'r afael â sefyllfaoedd llawn straen. Gwnewch ymlacio yn rhan reolaidd o'ch trefn feunyddiol. Ceir llu o wahanol dechnegau, yn cynnwys anadlu'n ddwfn, delweddu, myfyrio a hunan-hypnosis. Rydych yn sicr o ddod o hyd i rywbeth sy'n addas i chi - porwch drwy'r twr o lyfrau, cryno ddisgiau a disgiau digidol a fedrai fod o gymorth i chi.

Bwytewch ddiet iach - Mae diet cytbwys sy'n rhoi'r holl faeth angenrheidiol i alluogi'ch corff i weithio ar ei orau yn hanfodol wrth fynd i'r afael â sefyllfaoedd llawn straen. Bydd torri'n ôl ar symbylyddion fel caffein a siwgr ac iselyddion fel alcohol a nicotin yn helpu wrth gadw lefelau siwgr yn eich gwaed yn isel, ac osgoi hwyliau amrywiol.

Cwtsio - Gwnewch yn siwr eich bod yn rhoi digon o gwtshys a chael rhai'n ôl. Nid yn unig fod hynny'n teimlo'n dda, ond mae wedi'i brofi hefyd ei fod yn cynorthwyo i leihau lefelau'r hormon cortisol.

Gweithgareddau i Leihau Straen - Boed hynny'n feicio, pysgota, darllen, celf a chrefft neu unrhyw weithgaredd yr ydych yn ei fwynhau, mae canolbwyntio ar rywbeth felly yn eich helpu i ymlacio. Trefnwch amser penodol ar gyfer y gweithgaredd neu'r hobi fel nad ydynt yn cael eu rhoi o'r neilltu i wneud pethau "pwysicach", sy'n achosi mwy o straen. Trefnwch amser penodol i wneud y pethau sy'n gwneud i chi deimlo'n dda.

Anadlwch yn Ddwfn - ac anadlwch allan yn araf. Teimlwch y tyndra'n gadael eich corff gyda phob anadl. Gwnewch hynny bedair neu bum gwaith. Pan rydych dan straen, rydych yn anadlu'n fwy bas. O'r eiliad gyntaf y dechreuwch anadlu'n ddwfn, byddwch yn dechrau teimlo'n well. Mae'r rhan o fôn yr ymennydd yn cynnwys niwrobeptidau a derbynyddion niwrobeptidau, a chredir mai dyna pam fod anadlu'n ddwfn yn creu teimlad braf.

Gall Anifeiliaid Anwes, Cadw Trefn, Ysgrifennu'ch Meddyliau, Ymgolli wrth Synfyfyrio, Te llysieuol a llawer o bethau eraill helpu hefyd.

Llygaid

O bryd i'w gilydd yn y gwaith neu'r ysgol, byddwch yn teimlo'r straen o weithio wrth sgrin cyfrifiadur. Un ffordd o helpu'ch llygaid i ddod yn ôl at eu hunain yw cymryd egwyl fer a gwneud yr ymarfer syml hwn.

Rhwbiwch eich dwylo gyda'i gilydd i gynhyrchu rhywfaint o wres yng nghledrau'ch dwylo. Gwnewch gwpan â phob llaw a rhowch nhw dros eich llygaid ar gau. Gadewch eich dwylo yno am ddeg eiliad gan ganolbwyntio ar gynhesrwydd eich dwylo. Anadlwch yn ddwfn wrth ganolbwyntio ar eich dwylo. Pan dynnwch eich dwylo i ffwrdd, agorwch eich llygaid yn araf. Yn aml, byddwch yn teimlo'n llawer brafiach, a bydd eich llygaid wedi cael seibiant.

Os ydych yn dal i deimlo tyndra yn eich llygaid wrth gyrraedd adref o'r gwaith, gwnewch debot o de gan ddefnyddio dau gwdyn te. Pan mae'r cydynnau wedi oeri, gorweddwch ar y soffa a rhowch nhw dros eich llygaid wedi cau. Gadewch nhw yno am ddeng munud wrth i chi anadlu'n ddwfn a chanolbwyntio ar eich anadlu. Bydd y cydynnau oer yn teimlo'n braf ar eich llygaid, a bydd y taninau yn y te yn lleihau'r chwydd o dan eich llygaid.

Anadlu

Mae anadlu'n ddwfn yn ffordd ardderchog o ymlacio yn y fan a'r lle. Caewch eich llygaid a dechreuwch drwy anadlu'n ddwfn a gwthio'ch bol allan wrth i'ch ysgyfaint lenwi ag aer. Anadlwch i mewn yn ysgafn drwy'ch trwyn. Gallwch anadlu allan un ai drwy'ch trwyn neu'ch ceg. Eisteddwch yn dawel ac anadlu i mewn ac allan ddeg gwaith. Fel rheol mae hyn yn ddigon i ddod â chi'n ôl at eich hunan, ond gallwch eistedd ac anadlu cyhyd ag y dymunwch.

Ymestyn

Ffordd arall o ymlacio'n sydyn yw ymestyn. Gallwch wneud hyn drwy symud eich pen o ochri i ochr ac i fyny ac i lawr, yn araf, gan deimlo'ch cyhyrau'n ymestyn. Yna gallwch godi'ch ysgwyddau at eich clustiau cyn ymlacio. Nesaf, gallwch symud eich dwy fraich ar draws eich bron, gan groesi'ch dwylo am yn ail. Yna, symudwch eich ysgwyddau'n ôl tua'ch asgwrn cefn. Os ydych wedi bod yn gweithio wrth gyfrifiadur am amser hir, dylech hefyd roi cledrau'ch dwylo at ei gilydd fel mewn gweddi, a phwyso'n ysgafn. Bydd hynny'n lleihau tyndra yn eich arddyrnau.

Cofiwch sefyll ac ymestyn. Dewch â'ch breichiau yn uchel dros eich pen gan ymestyn eich breichiau i'r awyr am yn ail. Yna gollyngwch eich breichiau ac ymestyn tua'r llawr. Yn olaf, estynnwch eich breichiau dros eich pen a chrymanu'ch cefn yn ôl ychydig. Ar ôl cwblhau'r ymarferion hyn, byddwch wedi rhoi cychwyn ar wneud 'asana', neu ystumiau, ioga. Mae'r ymarferion ymestyn yma'n symud eich asgwrn cefn yn ysgafn fel ei fod yn syth, ac yn llacio'r tyndra yn eich pen, eich breichiau a'ch ysgwyddau.

Gwyliau Bach

Mae creu lle braf yn eich meddwl yn fath o fyfyrdod, er y buasai llawer o bobl yn ei alw'n syml yn hel meddyliau. Gall y lle hwn fod yn rywle'r ydych wedi bod ynddo o'r blaen, neu'n rywle yr hoffech fynd. Mae llawer o bobl yn meddwl am draeth neu ynys drofannol, neu gaban mewn coedwig. Gallwch wneud y lle hwn mor real â phosib yn eich meddwl. Nodwch yn union pa liw yw'r awyr, neu'r môr. Dychmygwch wres yr haul neu'r ffordd y mae'r tywod yn teimlo dan eich traed. Gallwch hyd yn oed feddwl am adar yn trydar neu glychau gwynt. Wrth fynd i'r lle hwn yn eich meddwl , rydych mewn gwirionedd yn cymryd gwyliau byr gan anghofio am boenau'ch bywyd. Ac yn union fel gwyliau, gallwch agor eich llygaid a theimlo fel newydd.

Hunan-dylino

Mae'r dechneg olaf hon yn gallu'ch gwneud i deimlo'n wych, er mor syml ydyw mewn gwirionedd. Gyda bawd un llaw, tylinwch gledr y llaw arall. Gwnewch gylchoedd bach gyda'ch bawd, gan dylino pob rhan o gledr eich llaw, cyn gwneud yr un fath ar bob bys. Yna gwnewch yr un fath ar eich llaw arall. Mae hyn yn debyg i'r technegau tylino dwylo a ddefnyddir gan therapyddion gyda'u cleientiaid. Wrth feddwl am bethau cadarnhaol wrth dylino, byddwch yn ymlacio'n ddyfnach bob tro y byddwch yn tylino'ch dwylo.

Gall unrhyw un o'r technegau bach hyn i leihau straen eich helpu i ymlacio pan fod arnoch angen cadw'ch meddwl yn dawel.

Ond cofiwch: Holwch am gyngor proffesiynol os oes angen.

Trefnwch apwyntiad â'ch meddyg teulu i drafod beth sydd orau i chi ei wneud.