Mae dau o bob tri pherson yn treulio amser yn meddwl am eu sefyllfa ariannol yn lle gweithio, ac mae 5% wedi cymryd amser i ffwrdd o'r gwaith yn y flwyddyn ddiwethaf oherwydd pryderon ariannol.

Beth bynnag yw'r sefyllfa gyda'n cyllid, rydym i gyd yn teimlo'n well yn gwybod ein bod yn dod i ben ac yn gwneud y gorau o'r hyn sydd gennym.

Mae'n haws i weithwyr ganolbwyntio ar waith os nad ydynt yn poeni am filiau neu gael dau ben llinyn ynghyd. Gall rheoli cyllid gartref arwain at lai o salwch yn gysylltiedig â straen, llai o absenoldeb, a chynhyrchiant gwell.

Mae'r Gwasanaeth Cyngor Ariannol yma i helpu. Rydym yn rhoi cyngor ariannol clir, diduedd i bobl yn eich gweithle. Am ein bod yn annibynnol ac yn ddiduedd, ni fyddwn yn argymell unrhyw gynnyrch penodol nac yn ceisio gwerthu unrhyw beth. Ac nid oes unrhyw dâl. Mae ein gwasanaethau am ddim.

Y Gwiriad Iechyd

Y gwiriad iechyd yw ein cynlluniwr ariannol newydd ar-lein. Mewn llai na deg munud, mae'n rhoi cynllun gweithredu personol i chi gyda chamau clir ar gyfer y tri pheth nesaf i'w wneud nawr, a sut i gynllunio ar gyfer nodau yn y dyfodol. Gallwn roi adnoddau a dolen i'r gwiriad iechyd o'ch rhyngrwyd neu trwy newyddlenni. Ewch i'r ddolen ganlynol i roi cynnig ar y Gwiriad Iechyd drosoch eich hun: www.moneyadviceservice.org.uk

Cysylltwch â Ceri Morgan ar 07785 950952 am fwy o wybodaeth.

Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (Acas)

Mae Acas yn rhoi gwasanaeth annibynnol, dibynadwy ar gyfer ymdrin ag anghydfodau (Cymodi ar y Cyd) rhwng grwpiau o weithwyr a'u cyflogwyr (anghydfodau ar y cyd). Maent hefyd yn ymdrin ag anghydfodau lle mae'r unigolion yn hawlio bod eu cyflogwr wedi gwrthod hawl cyfreithiol iddynt. Maent yn rhoi cyngor ac arweiniad awdurdodol ar gyflogaeth a pholisïau gwaith i'r Llywodraeth a phartneriaid cymdeithasol (undebau llafur a gweithwyr neu eu sefydliadau cynrychioliadol).

Mae'r gwasanaethau ychwanegol sy'n cael eu cynnig yn cynnwys:

Cyngor, atebion busnes, hyfforddiant, gwasanaethau ar gyfer busnesau bach, gwasanaethau rhyngwladol, cynllun cyflafareddu Acas, cymodi, cymodi ar y cyd a chyfryngu ar y cyd.

Am fwy o wybodaeth ewch i'w gwefan: www.acas.org.uk