Ym misoedd oer y gaeaf, mae'n bwysig cadw mor gynnes â phosib.

Cadwch eich tŷ yn gynnes a chlyd:

Gwnewch yn sicr fod eich ystafell fyw a'ch ystafell wely'n ddigon cynnes. Y tymheredd delfrydol yw 21 gradd Celsius. Pan fo'r tymheredd yn cwympo'n is nac 16 gradd Celsius, mae pobl hyn yn fwy agored i gael strôc neu drawiad ar y galon. Os ydych yn hoffi awyr iach neu beidio, dylech geisio cadw pob ffenestr ar gau mewn tywydd oer.

Ceisiwch wresogi'ch ystafell wely dros nos yn y gaeaf. Os nad yw hynny'n bosib, gwresogwch yr ystafell cyn mynd i'r gwely ac ewch â photel ddwr poeth gyda chi wrth noswylio, neu buddsoddwch mewn blanced drydan. Cofiwch – peidiwch â defnyddio'r botel dd?r poeth a'r flanced drydan gyda'i gilydd, gan y gallai hynny fod yn beryglus.

Cadwch yn fywiog:

Boed hynny'n hwfro, cerdded i'r siop, dwstio neu ddawnsio, byddwch yn teimlo'n gynhesach wrth gadw'n fywiog.

Os ydych yn cael trafferth symud o gwmpas, gallwch roi cynnig ar symud eich bysedd a bysedd eich traed i hybu cylchrediad y gwaed o amgylch eich corff. Neu gallwch wneud ymarferion mewn cadair esmwyth, drwy symud eich breichiau a'ch coesau.

Rhowch Danwydd yn y Tanc:

Wrth fwyta prydau cynnes yn rheolaidd ac yfed diodydd cynnes, byddwch yn aros yn gynhesach am fwy o amser.

Ceisiwch fwyta o leiaf un pryd wedi'i goginio bob diwrnod. Mae bwydydd fel tatws, bara, ffa, wyau, pysgod a chig oll yn rhoi digon o fitaminau, carbohydradau a phrotein.

Cofiwch ffrwythau a llysiau ffres i'ch cadw'n iach, ac os byddwch yn dal annwyd byddwch mewn gwell sefyllfa i'w frwydro.

Cofiwch gadw'ch cypyrddau'n llawn o bethau hanfodol a fydd yn eich arbed rhag gorfod mynd i'r siop mewn tywydd oer / eira. Mae'r daflen hon gan Help the Aged Help the Aged Healthy Eating yn rhoi cyngor ar fwyta'n iach a phethau i'w cadw yn eich cwpwrdd.

Bydd yfed diod boeth cyn mynd i'r gwely yn cadw tymheredd eich corff yn gynnes.

Gwisgo'n Gynnes:

Bydd gwisgo haenau o ddillad tenau yn eich cadw'n gynhesach nac un siwmper fawr. Drwy wisgo fest, crys a chardigan neu siwmper ysgafn, byddwch yn teimlo'n glyd drwy'r dydd. Mae gwlân, polyester a dillad gwlanog yn dueddol o fod yn gynhesach.

Mae teits a sanau trwchus yn hanfodol, a gallwch eu gwisgo mewn haenau a rhoi pâr o sliperi neu esgidiau cynnes drostynt.

Mae blanced neu siôl gynnes yn ddefnyddiol i roi dros eich ysgwyddau wrth eistedd i lawr.

Mae gwisgo'r math iawn o ddillad i'r gwely yn ffordd ardderchog o gadw'n gynnes. Bydd pâr o byjamas trwchus, dillad isaf thermol a sanau gwely trwchus yn eich cadw'n gynnes drwy'r nos.

Gwisgwch yn briodol wrth fynd allan. Mae gwisgo haenau o dan eich cot, eich het a'ch menig yn berffaith i gadw'r gwres i mewn. Cofiwch eich bod yn colli llawer o wres eich corff drwy'ch pen.

Petaech chi'n gwlychu, gwnewch yn siwr eich bod yn newid i ddillad sych cyn gynted â phosib.

Am rhagor o wybodaeth, gweler y ddogfen Cymdogion Cynnes.

Gallwch hefyd ymweld a gwefan 'Clwb Clud' sydd yn cynnig gwybodaeth ynglŷn a chlybiau olew Ceredigion.