At ei gilydd, yng Ngheredigion bydd pobl yn ymgymryd â mwy o weithgarwch corfforol nag mewn rhannau eraill o Gymru.

Serch hynny mae'n dal i fod yn wir bod 25% o boblogaeth Ceredigion wedi'i dosbarthu'n gorfforol segur. Yr her yw darbwyllo'r bobl hyn i ddechrau gweithgarwch corfforol o leiaf unwaith yr wythnos, ac i wella wedyn o hynny.

O ran plant 7 - 11 oed yng Ngheredigion, mae 36% yn ymgymryd â digon o weithgarwch corfforol iddo fod o les i'w hiechyd. Mae hyn 5% yn llai na'r cyfartaledd yng Nghymru.

Y targed allweddol yw cynyddu cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol o 1% bob blwyddyn hyd at 2020. Mae hyn yn gytûn â tharged Cynulliad Cymru yn y Strategaeth Dringo'n Uwch. Mae hyn yn cyfateb i 750 yn rhagor o bobl y flwyddyn yng Ngheredigion yn cyrraedd y lefelau isaf o weithgarwch a argymhellir.

Argymell Cyngor Chwaraeon Cymru y dylai oedolion anelu at ymarfer corff am o leiaf 30 munud bum gwaith yr wythnos – (5 x 30munud), tra dylai plant anelu at 60 munud bum gwaith yr wythnos – (5 x 60munud).

Y Pyramid Gweithgaredd