Mae beicio cyffredin, lle bydd yr ymarfer corff yn gwneud ichi anadlu'n drwm ond heb fod allan o wynt, yn ffurf effeithiol a dymunol o ymarfer corff erobig.

Dyma'r math o ymarfer corff sydd fwyaf effeithiol at hybu iechyd da. Er enghraifft, bydd beicio'n lleihau'r perygl o gyflyrau difrifol megis clefyd ar y galon, pwysedd gwaed uchel, gordewdra a'r ffurf fwyaf cyffredin o glefyd y siwgr.

Mae un amcangyfrif bras sy'n awgrymu y gall beicwyr newydd sy'n mynd dros bellteroedd bychain leihau'r perygl iddynt farw (yn bennaf oherwydd gostyngiad mewn clefyd ar y galon) o gymaint â 22 y cant.

Bydd beicio'n helpu gyda rheoli pwysau

Gall beicio fod yn rhan o raglen i golli pwysau am ei fod yn llosgi'r egni a ddarperir gan far o siocled neu gwpl o ddiodydd alcoholaidd mewn awr (tua 300 o galorïau). Bydd taith 15 munud ar gefn beic i'r gwaith ac yn ôl bum gwaith yr wythnos yn llosgi i ffwrdd yr hyn sy'n cyfateb i 11 pwys o fraster mewn blwyddyn. Mae'r math hwnnw o batrwm beicio hefyd yn cwrdd â tharged diweddaraf y Llywodraeth o ran ymarfer corff: sef y dylem gymryd rhan mewn rhyw weithgarwch corfforol ysgafn neu gymhedrol sy'n ein gadael ni allan o wynt am o leiaf 30 munud bum gwaith yr wythnos.

Gall beicio godi'ch hwyliau

Gall beicio gael effeithiau cadarnhaol ar sut y byddwn yn teimlo hefyd. Cafwyd bod ymarfer corff cymhedrol yn gwella lefelau iselder a straen, yn codi hwyliau a hunan-barch, a chafwyd hefyd ei fod yn lliniaru ar symptomau syndrom rhagfislifol.

Gall beicio helpu i gynnal nerth a chydsymudiad

Gall fod buddion anuniongyrchol hefyd o ran lleihau anafiadau o godymau, a all adael pobl yn fethedig iawn, yn enwedig pobl h?n. Bydd y nerth a'r cydsymudiad sy'n dod yn sgil beicio rheolaidd yn eu gwneud yn llai tebygol. Bydd pobl h?n sy'n ymgymryd â gweithgarwch corfforol yn torri clun yn llawer llai aml.

Pwy all feicio?

Nid oes dim cyfyngiadau gwirioneddol o ran oed mewn perthynas â beicio, a gall pobl o'r rhan fwyaf o lefelau heinifrwydd feicio, yn araf deg os bydd angen. Dylai unrhyw un â chlefyd ar ei g/chalon neu gyflyrau eraill sy'n effeithio ar ei (g)weithgarwch, wrth reswm, ymgynghori â'i f/meddyg cyn dechrau ar unrhyw raglen ymarfer corff. Gall pobl o bob siâp corfforol ac unrhyw bwysau ond y rhai mwyaf eithafol fynd ar gefn beic.

Llwybrau beicio yng Ngheredigion

Dolenni i lwybrau beicio ar wefan y CS: www.discoverceredigion.co.uk

Grwpiau beicio lleol

Mae grwpiau beicio lleol hefyd i'w cael yn Aberystwyth ac Aberteifi a gwnaiff y dolenni isod eich arwain chi i'w gwefannau am ragor o wybodaeth a chysylltiadau.

www.velo-teifi.org.uk

Dolenni cenedlaethol i Wefannau:

www.bikeweek.org.uk

www.sustrans.org.uk