Cadw yn ddiogel ac yn iach yn eich gwaith.

Logo Gweithle IachMae asesu risgiau yn gam pwysig i'ch diogelu chi, eich cyflogeion a'ch busnes ynghyd â sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'r gyfraith. Mae cyfrifoldeb cyfreithiol arnoch i asesu risgiau. Serch hynny, ystyrir yn aml ei bod yn broses gymhleth. Nid yw hynny o angenrheidrwydd yn wir. Mae'n ddull defnyddiol gan ei fod yn eich helpu i ganolbwyntio ar yr hyn a allai achosi niwed i bobl.

Lladdwyd 212 o bobl tra bônt yn y gwaith yn 2005/2006. Mae angen dull synhwyrol o asesu risgiau i leihau'r ystadegau hynny. Mae hynny'n golygu clustnodi peryglon a risgiau a gellir cyflawni hynny drwy gerdded o amgylch eich gweithle ac ystyried yr hyn y byddai disgwyl rhesymol iddo achosi niwed. Hefyd, gallwch grynhoi gwybodaeth werthfawr drwy siarad â'ch cyflogeion am beryglon gan y gallant fod wedi sylwi ar bethau sydd heb fod yn amlwg ar unwaith i chi. Hefyd, gallwch wirio cyfarwyddiadau gwneuthurwyr neu daflenni data ar gyfer cemegau ac offer gan y gallant fod yn ddefnyddiol iawn wrth esbonio beth yw'r peryglon a'u rhoi mewn persbectif. Edrychwch eto ar eich cofnodion damweiniau ac afiechydon – gall y rheini eich helpu i glustnodi'r peryglon lleiaf amlwg.

Ar ôl clustnodi'r peryglon, bydd yn rhaid i chi benderfynu pwy a allai gael niwed. Yn ôl y gyfraith, rhaid gwneud popeth 'rhesymol ymarferol' i ddiogelu pobl rhag niwed. Hefyd, mae'n bwysig cydnabod nad oes llawer o weithleoedd yn aros yr un fath. Yn hwyr neu'n hwyrach, byddwch yn dod ag offer, sylweddau a gweithdrefnau newydd a allai arwain at beryglon newydd. Tra y gwerthfawrogir nad oes rhaid i chi ysgrifennu dim byd os bydd llai na phum cyflogai gennych, mae'n sicr yn ddefnyddiol gwneud hynny gan y bydd yn llawer haws gwneud adolygiadau yn ddiweddarach.

Os byddwch yn cael trafferth, peidiwch â rhoi'r gorau iddi. Mae gwledd o wybodaeth ar gael i'ch helpu ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, www.hse.gov.uk, ar linell wybodaeth yr Awdurdod Gweithredol (Ffôn: 0845 345 0055) neu oddi wrth Hybu Gwaith Cymru, sef gwasanaeth am ddim i reolwyr a staff mentrau bach a chanolig sy'n rhoi cyngor ymarferol am iechyd a diogelwch yn y gweithle. Ffôn: 0845 609 6006 / www.cymruiacharwaith.cymru.nhs.uk/hafan neu oddi wrth dîm iechyd a diogelwch Cyngor Sir Ceredigion ar 01545 572105.