Oherwydd bod damweiniau yn digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig, nid ydynt yn denu sylw'r cyhoedd a'r cyfryngau.

Ond, o ystyried bod bron 4,000 o bobl yn marw o ganlyniad i ddamweiniau yn y cartref a bod 2.7 miliwn o bobl yn mynd i'r adrannau damweiniau ac achosion brys i gael triniaeth, nid ydyw'n rhywbeth y dylem ei anwybyddu.

Dyma ragor o ffeithiau yngl?n â diogelwch yn y cartref:

Ffeithiau ynglyn â diogelwch yn y cartref

 • Mae mwy o ddamweiniau yn digwydd yn y cartref nag yn unman arall
 • Bob blwyddyn, mae bron 4,000 o bobl yn marw o ganlyniad i ddamwain yn y cartref. Mae tua 120 o'r rhain o dan 15 oed a 1300 ohonynt dros 75 oed
 • Yn ystod 2002, bu 2.7 miliwn o ddamweiniau yn y cartref lle bu'n rhaid i bobl gael triniaeth yn yr ysbyty. Roedd 477,500 o'r damweiniau hyn yn cynnwys plant dan bump oed
 • Plant dan 5 oed a phobl dros 65 (yn enwedig y rhai hynny dros 75 oed) yw'r rhai mwyaf tebygol o gael damwain yn y cartref
 • Cwympo sy'n gyfrifol am y nifer fwyaf o ddamweiniau yn y cartref. Gall cwympo achosi anafiadau difrifol ar unrhyw adeg ym mywydau pobl. Mae 55% o anafiadau damweiniol yn y cartref yn ymwneud â chwympo
 • Mae mwy o fenywod na dynion dros 65 oed yn marw o ganlyniad i ddamweiniau yn y cartref
 • Mae tua 1500 o bobl dros 75 oed yn marw bob blwyddyn o ganlyniad i gwympiadau
 • Bob blwyddyn, mae tua 120 o blant dan 14 oed yn marw o ganlyniad i ddamweiniau yn y cartref
 • Bob blwyddyn, mae tua 25,000 o blant dan 5 yn mynd i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys ar ôl iddynt gael eu gwenwyno'n ddamweiniol
 • Mae 26,000 o dan 5 oed yn cael eu llosgi neu eu sgaldanu yn y cartref bob blwyddyn. Gall diod fod yn ddigon poeth i losgi plentyn hyd at 15 munud ar ôl i'r ddiod gael ei gwneud
 • Mae mwy o ddamweiniau yn digwydd yn y lolfa / ystafell fyw nag yn unman arall yn y cartref
 • Bob blwyddyn, mae mwy na 4,200 o blant yn cwympo ar y grisiau ac mae 4,000 o blant dan 15 oed yn cael eu hanafu ar ôl iddynt gwympo allan o ffenestri
 • Mae bechgyn yn fwy tebygol na merched o gael damweiniau
 • Amcangyfrifir bod anafiadau yn sgil damweiniau yn y cartref yn costio £25,000 miliwn bob blwyddyn

Hyd yn oed, os ydych yn prynu tocyn bob wythnos mewn blwyddyn, rydych ugain gwaith yn fwy tebygol o ddioddef damwain angheuol yn y cartref na'r ydych o ennill y Loteri Genedlaethol!!

Am ganllawiau manwl ynglyn â diogelwch yn y cartref a gwybodaeth ynglyn â sut y gallwch fod o gymorth i leihau'r ystadegau hyn ac i osgoi damweiniau yn y cartref, cliciwch ar y ddolen ganlynol: www.rospa.com