Mae Ymddiriedolaeth Suzy Lamplugh yn cynnig y cyngor canlynol ar gyfer pan fyddwch allan ar hyd y lle ar y strydoedd:

  • Cadwch eich meddwl ar yr hyn sydd o'ch cwmpas – cofiwch, os ydych yn gwisgo stereo bersonol neu'n sgwrsio ar eich ffôn poced ni chlywch chi pan fo trwbl yn dod – a chynta'n y byd y gwelwch neu y clywch berygl yn agosáu, hawsa'n y byd yw ei osgoi
  • Osgowch fannau peryglus megis strydoedd cefn sy'n dawel neu wedi'u goleuo'n wael, tanlwybrau neu feysydd parcio diarffordd. Cerddwch ar hyd canol y pafin os bydd y stryd yn wag
  • Os bydd yn rhaid ichi fynd heibio i fannau peryglus, meddyliwch am beth a wnaech chi pe tasech yn teimlo'ch bod dan fygythiad. Y syniad gorau yw anelu am le cyhoeddus lle yr ydych yn gwybod y bydd pobl eraill, er enghraifft garej neu siop
  • Cerddwch gan wynebu'r traffig sy'n dod atoch i osgoi plagwyr pen ffordd
  • Cymerwch bob tro y llwybr yr ydych yn ei adnabod orau a meddyliwch am y mannau saff ar y llwybr hwnnw y gallech anelu amdanynt pe taech yn teimlo eich bod dan fygythiad, hynny yw tafarnau, gwestai, garej, tŷ ffrind
  • Os byddwch yn meddwl eich bod yn cael eich dilyn, ymddiriedwch yn eich greddfau a gweithredwch. Mewn modd mor hyderus ag y gellwch, croeswch y ffordd gan droi ac edrychwch i weld pwy sydd y tu ôl ichi. Os ydych yn cael eich dilyn o hyd, daliwch ati i gerdded. Anelwch am le prysur a dywedwch wrth bobl am yr hyn sy'n digwydd
  • Ystyriwch gadw larwm diogelwch personol gyda chi, y gellir ei ddefnyddio i siocio a drysu ymosodwr, gan roi eiliadau hollbwysig ichi gael dianc

Ceir hyd i ragor o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth o dan www.suzylamplugh.org.