Nod Criw Craff Ceredigion yw codi ymwybyddiaeth mewn ffordd effeithiol gyflawn a rhyngweithiol.

Llun o car heddlu cartwnProsiect amlasiantaethol yw Criw Craff, a gydgysylltir gan Heddlu Dyfed-Powys.

Mae'r cynllun wedi'i anelu at blant 11 oed wrth iddynt ddechrau yn yr Ysgol Gyfun bob mis Medi. Y rhesymeg y tu ôl i'w targedu ar yr adeg hon yw bod ganddynt fwy o annibyniaeth erbyn hyn ond eu bod hefyd yn agored am y tro cyntaf i'r peryglon posib y byddant yn eu hwynebu mewn bywyd bob dydd.

Nod Criw Craff Ceredigion yw codi ymwybyddiaeth mewn ffordd effeithiol gyflawn a rhyngweithiol.

Bydd plant a phobl ifainc yn dysgu'r canlynol drwy brofiad:

  • Mynd yn fwy ymwybodol o ddiogelwch personol
  • Dysgu sut i ymateb i sefyllfaoedd peryglus
  • Dysgu cyfrifoldeb cymdeithasol a meithrin dinasyddiaeth dda
  • Datblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o swyddogaeth y gwasanaethau brys
  • Osgoi mynd yn ysglyfaeth i drosedd
  • Dilyn ffordd iach o fyw (pwysigrwydd materion ysmygu ac alcohol)

Cyflwynir y setiau Criw Craff gan aelodau staff o asiantaethau sy'n cymryd rhan, rhoddir y cyfle i ddisgyblion adnabod ac ymdopi â sefyllfaoedd realistig, ar yr un pryd ag aros yn niogelwch amgylchedd dan reolaeth. Mae realaeth y gweithgareddau a fydd yn eu hwynebu yn gymorth effeithiol dros ben i'w dysgu.

Rhoddir gwybodaeth ac adnoddau i'r athrawon i'w defnyddio mewn gwersi ABCh ategol. Caiff pob disgybl "Fag o Bethau Da" yn cynnwys eitemau perthnasol i'r asiantaethau sy'n cymryd rhan.

Heb y gefnogaeth gan yr asiantaethau i gyd byddai'n amhosib rhedeg mentr mor lwyddiannus.