Ydy'r canllaw Bwyta'n Dda yn berthnasol imi?

Mae’r Canllaw yn berthnasol i’r rhan fwyaf o bobl beth bynnag yw eu pwysau neu haniad ethnig a beth bynnag yw’r cyfyngiadau sydd ar eu deiet.

Ond, nid yw’n berthnasol i blant o dan 2 oed oherwydd mae ganddyn nhw anghenion maeth gwahanol. Rhwng 2 a 5 oed, dylai plant fod yn dechrau bwyta'r un bwyd â gweddill y teulu, ac mae’r Canllaw Bwyta’n Dda yn dangos faint o’r bwydydd y dylen nhw eu bwyta. Os oes gan unrhyw un anghenion deietegol neu feddygol arbennig, efallai bydd angen siarad â deietegydd i weld sut fyddai orau i fabwysiadu’r Canllaw Bwyta’n Dda i ddiwallu eu hanghenion.

Sut gall y Canllaw Bwyta’n Dda helpu?

Mae’r Canllaw Bwyta’n Dda yn dangos y gwahanol fathau o fwyd ddylet ti eu bwyta – a faint ohonyn nhw – er mwyn cael deiet iach a chytbwys.

Mae’r Canllaw Bwyta’n Dda yn dangos cyfartaledd o’r bwydydd blaenllaw yn y grwpiau sydd yn ffurfio deiet iachus a chytbwys.

  • Dylet ti fwyta o leiaf 5 dogn o ffrwythau a llysiau amrywiol bob dydd
  • Dylet ti ganolbwyntio ar datws, bara, reis, pasta a charbohydradau eraill â starts wrth baratoi prydau; dewisa fersiynau grawn cyflawn lle bo hynny’n bosibl
  • Dylet ti gael rhywfaint o gynnyrch llaeth neu gynnyrch sy’n ddewis amgen i laeth (fel diodydd soya)dewisa opsiynau sy’n cynnwys llai o fraster a llai o siwgr
  • Dylet ti fwyta rhywfaint o ffa, corbys, pysgod, wyau, cig a mathau eraill o brotein (gan gynnwys 2 ddogn o bysgod bob wythnos, a dylai un ohonyn nhw fod yn olewog)
  • Dewisa olew a sbred annirlawn a dim ond ychydig iawn o’r rhain
  • Yfa 6-8 cwpanaid/gwydraid o hylif y dydd

Os ydych yn cymryd bwydydd a diodydd sy’n cynnwys llawer o fraster, halen neu siwgr, cymerwch nhw’n llai aml, ac ychydig yn unig ar y tro.

Sut mae’n gweithio?

  • Mae’r Canllaw Bwyta’n Dda yn rhannu’n bwydydd a’n diodydd yn bum prif grwp
  • Ceisiwch ddewis amrywiaeth o fwydydd gwahanol o bob un o’r grwpiau i’ch helpu i gael yr ystod eang o faetholion sydd eu hangen ar eich corff er mwyn aros yn iach a gweithio’n iawn

Am gael golwg fanylach ar bob un o’r grwpiau bwyd cliciwch yma:

Canllaw Bwyta'n Dda