Mae diet cytbwys sy'n rhoi i chi'r holl faeth y mae'ch corff ei angen i weithio ar ei orau yn hanfodol wrth ddelio â sefyllfaoedd llawn straen.

rth dorri'n ôl ar symbylyddion fel caffein a siwgr ac iselyddion fel alcohol a nicotin bydd lefelau'r siwgr yn eich gwaed yn aros yn gyson ac yn eich helpu i osgoi hwyliau amrywiol.rth dorri'n ôl ar symbylyddion fel caffein a siwgr ac iselyddion fel alcohol a nicotin bydd lefelau'r siwgr yn eich gwaed yn aros yn gyson ac yn eich helpu i osgoi hwyliau amrywiol. Os ydych yn mynd yn rhy bryderus, neu os ydych yn teimlo fod eich lefelau straen yn codi, dylech weld bwyd fel eich ffrind, nid eich gelyn. Gan gofio hynny, mae deg o fwydydd a fydd yn eich helpu i leihau straen.

Almonau

Mae'r rhain yn wych i leihau straen: maent yn llawn o fitamin B2 (ribofflafin), fitamin E, magnesiwm a sinc. Mae a wnelo fitaminau B a magnesiwm â chynhyrchu serotonin, sy'n cadw'ch hwyliau'n gyson ac yn lleihau straen. Gwelwyd fod sinc yn ymladd rhai o effeithiau negyddol straen, tra bo fitamin E yn wrthocsidydd sy'n dinistrio'r radicaliaid rhydd sy'n gysylltiedig â straen a chlefyd y galon.

Fodd bynnag, dim ond llond llaw y dylech fwyta ar y tro, gan fod llawer o fraster mewn almonau. Er mai braster iach, annirlawn ydyw, gallai beri i chi roi pwysau ymlaen.

Pysgod

Mae'r rhan helaeth o bysgod yn llawn o'r fitaminau B hollbwysig, yn enwedig B6 a B12 sy'n wych am ymladd straen. Yn wir, B12 yw un o'r fitaminau pwysicaf sy'n rhan o'r cemegyn "hapus" serotonin; gall diffyg fitamin B12 achosi iselder.

I ginio, beth am fwyta salad neu frechdan tiwna (gyda mayonnaise ysgafn). Mae eog neu facrell wedi'i grilio, gyda dail gwyrdd a reis cyflawn; gweler isod am fwy o wybodaeth am rinweddau'r bwydydd hwn wrth ymladd straen.

Brocoli

Dyma fwyd arall sy'n llawn dop o fitaminau B i leihau straen, ac mae brocoli hefyd yn cynnwys asid ffolig, pryder, panig a hyd yn oed iselder.

Rhowch gynnig ar gyfuno brocoli â physgod neu gyw iâr, neu gallwch ei daflu mewn padell i'w dro-ffrio â llysiau eraill.

Reis neu basta cyflawn

Da o beth fod carbohydradau yn ôl mewn ffasiwn. Maent yn hybu lefelau serotonin ac felly'n cael effaith ymlaciol, braf. Mae pob carbohydrad yn cael yr effaith yma, ond ceisiwch fwyta mwy o fara cyflawn, reis a phasta (carbohydradau cymhleth) sy'n cael eu treulio'n arafach ac felly byddwch yn teimlo'n llawn - ac efallai'n hapusach - am fwy o amser.

Sushi

Heblaw am fuddion pysgod fel y disgrifir uchod, mae'r gwymon a geir mewn maki (rholiau) hefyd yn gallu lleddfu pryder. Mae'n llawn magnesiwm, sy'n lleihau straen, yn ogystal ag asid pantothenig a fitamin B2 (ribofflafin).

Mae asid pantothenig yn hanfodol, gan ei fod yn cyfrannu at gyflwr iach y chwarennau adrenal, sydd yn chwarae rhan hollbwysig wrth reoli straen. Pan fyddwch dan straen, gall diffyg asid pantothenig beri teimladau o bryder a byddwch yn fwy agored i heintiad, afiechyd a blinder cronig.

Llaeth

Yn ogystal â fitaminau B2 a B12, mae llaeth hefyd yn cynnwys gwrthocsidyddion sy'n helpu i ddinistrio radicaliaid rhydd sy'n gysylltiedig â straen. Defnyddiwch laeth sgim neu hanner sgim fel rhan o ddiet iach.

Melon cantalwp a chaws colfran

Mae melon cantalwp yn wych i gael fitamin C, sydd yn hanfodol wrth ymladd straen. Yn wir, mae cyfnodau hir o straen yn gwacáu fitamin C o'r chwarennau adrenal, felly mae'n bwysig bwyta bwyd sy'n cynnwys digon ohono.

Gan fod caws colfran yn llawn fitaminau B2 a B12, mae ei gymysgu â chantalwp i frecwast neu fyrbryd canol dydd yn eich helpu i gael gwared â'ch teimladau o bryder.

Cig eidion

Rheswm da i fwynhau stecen fawr – bydd yn eich ymlacio oherwydd yr haearn, y fitaminau B a'r sinc sydd ynddo. Wrth gwrs, mae yno fraster dirlawn mewn cig eidion sy'n cynyddu'r perygl o glefyd y galon ac afiechydon eraill, felly dewiswch y darnau mwyaf coch o gig.

Grawnfwyd brecwast wedi'u hatgyfnerthu

Y dyddiau hyn, mae llawer o rawnfwydydd brecwast wedi'u hatgyfnerthu â llu o fitaminau a mwynau hanfodol, felly maent yn ffordd wych o gael fitaminau B, asid ffolig, fitamin C a ffibr yn yr un lle.

Llus

Mae'r pethau glas gwyrthiol hyn yn llawn dop o wrthocsidyddion a fitamin C, sydd yn arbennig o dda wrth atal straen. Yn ogystal â hynny, maent yn isel mewn calorïau ac yn ffynhonnell dda o ffibr, sydd yn gallu helpu i leddfu'r crampiau a'r rhwymedd sy'n gallu digwydd pan rydych dan straen. Cymysgwch nhw â chaws colfran neu bwytewch nhw ar eu pennau'u hunain fel byrbryd neu bwdin.