Alcohol a'ch iechyd

Ydych chi'n ystyried newid eich arferion yfed?

 • Ar adegau a rydych chi'n teimlo eich bod yn yfed mwy na'r hyn roeddech chi wedi meddwl ei wneud?
 • Neu a rydych chi wedi cael eich hun mewn sefyllfa beryglus o ganlyniad i yfed gormod?
 • Ydych chi wedi bod yn anffyddlon i'ch partner o ganlyniad i gael 'un yn ormod' ar noson allan gyda ffrindiau?
 • Neu a ydych chi'n yfed mwy na'r hyn a wnaethoch yn y gorffennol er mwyn cael yr un effaith?
 • Ydy eich yfed yn achosi problemau yn eich gwaith neu wrth astudio?

Gall y llyfren Ail Ystyried Eich Yfed darparu chi gyda gwybodaeth ychwanegol.

Faint yw Gormod?

Mae'r GIG awgymu na ddylech yfed mwy na'r nifer hwn o unedau yn rheolaidd:

 • 3 - 4 uned o alcohol y dydd i ddynion
 • 2- 3 uned o alcohol y dydd i ferched

Ceisiwch gael un neu ddau o ddwirnodau di-alcohol yr wythnos.

Beth yw uned alcohol?

Mae un uned yn cynnwys 8g o alcohol. Yn syml iawn:

 • 1 potel o alcopop = 1.5 uned
 • 1 peint o gwrw cryfder arferol = 2 uned
 • 1 mesur bach o wirod = 1 uned
 • 1 gwydr mawr (250ml) o win = 3 uned
 • 1 peint o seidr cryf iawn = 5 uned
 • 1 botel o 'alcopop' = 1.5 uned

Bydd union nifer yr unedau alcohol yn dibynnu ar union gynnwys yr alcohol yn y ddiod.

Darganfyddwch faint o unedau sydd yn eich hoff ddiod gan ymweld a www.drinkaware.co.uk/how-many-units

Calorïau: Mae alcohol yn llawn calorïau a pho fwyaf y byddi'n yfed po fwyaf tebygol yr wyt o ennill pwysau.

 • 1 peint o seidr = 570 calori
 • 1 gwydraid bach o win = 1 phecyn o greision

Mae'n werth cofio hyn pan fyddi'n penderfynu prynu sglodion ar dy ffordd adre ar ôl noson allan!

Gall y llyfren Deall eich Terfynau! Deall eich Unedau! darparu chi gyda gwybodaeth ychwanegol.

Os ydych yn gofidio am eich yfed eich hun neu am yfed rhywun arall, dyma rai sefydliadau sydd â gwefannau defnyddiol ynghyd â'u rhifau cyswllt:

 • Cymdeithas Cynllunio Teulu - Hon yw elusen arweiniol y DU ym maes iechyd rhywiol. Mae ystod eang o wybodaeth ddiweddar sydd o ansawdd uchel ar eu gwefan am broblemau sydd a wnelo ag iechyd rhywiol, gan gynnwys atal cenhedlu, heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, dewisiadau ym maes beichiogrwydd, erthyliadau a chynllunio beichiogrwydd. www.fpa.org.uk
 • DAN 24/7 - Llinell gymorth Cymru yw DAN 24/7 sydd yn cynnig gwybodaeth ddwyieithog am ddim ynglŷn a gwybodaeth am cyffiriau a cwrw. Ffoniwch (am ddim) 0808 808 2234 neu tecstiwch DAN i: 81066
 • DDAS Ceredigion - Gwasanaeth gyffredinol ynglŷn a chamddefnyddio sylweddau yw DDAS, i ardaloedd Ceredigion, Caerfyrddin a Sir Benfro. Mae’n cynnig un man canolog i dderbyn gwybodaeth a chyfeiriadau. Am ragor o wybodaeth ffoniwch: 03303 639 997.
  Caerfyrddin: Hen NEuadd Y Plwyf, Stryd Yr Eglwys, Llanelli, SA15 3DD
  Ceredigion: 25 North Parade, Aberystwyth, SY23 2JN
  Sir Benfro: Llawr Cyntaf 'Allied House', Ebeneezer Rown, Hwlffordd, SA61 2JP
  Taflen DDAS
 • 'Drug Aid': Dewis - Mae’r gwasanaeth yma yn rhan o gwasanaeth DDAS i rheina sydd o dan 18 mlwydd oed ac yn byw yng Ngheredigion, Caerfyrddin neu Sir Benfro. Mae ‘Drug Aid’ yn cynnig gwybodaeth a chymorth ar camdrin sylweddau, gan gynnwys sessiynnau 1:1, gwaith teuluol, gwaith grwp a chyfeiriadau i gwasanaethau eraill. Am ragor o wybodaeth ffoniwch: 01554 755779.
  Taflen 'Drug Aid' Dewis
 • Know Your Limit - Anelir y wybodaeth at oedolion ifanc ac mae'n rhoi cyngor a gwybodaeth am y modd o gael llawer o hwyl heb yfed gormod a gorfod wynebu'r canlyniadau. www.units.nhs.uk
 • Sefydliad Cenedlaethol Syndrom Alcohol y Ffetws - Mae'r sefydliad hwn yn cynnig llinell gymorth, cylchlythyr a gwybodaeth ac mae'n cynnal grŵp cymorth i deuluoedd. www.nofas-uk.org
 • Parentline Plus - Llinell gymorth rhadffôn ac maent hefyd yn cynnal cyrsiau rhianta.
  Ffoniwch 0808 800 2222 neu ymwelwch â www.parentlineplus.org.uk
 • Siaradwch â Frank - Mae FRANK yn cynnig gwybodaeth cyfeillgar a chyfrinachol ynglŷn a cyffiriau, yn ogystal a cyfle i siarad ar –lein, a cyfle i siarad drwy e-bost. Mae gwefan FRANK yn llawn gwybodaeth ynglŷn a camdrin sylweddau. www.talktofrank.com
 • DrinkAware - Gwefan sy'n rhoi cyngor a gwybodaeth gyffredinol gan gynnwys llawer o awgrymiadau defnyddiol. Ymwelwch â:
  www.drinkaware.co.uk
 • Talk About Alcohol - Gwybodaeth a ffeithiau i bobl ifanc am faterion sy'n gysylltiedig ag alcohol . Ymwelwch â: www.talkaboutalcohol.com
 • Tim o Amgylch y Teulu (TAT) - Mae TAT yn cynnig gwybodaeth a cymorth i deuluoedd wrth ddwyn ynghyd y bobl cywir i helpu. Gall TAT helpu teuluoedd gyda problemau megis plant yn rhedeg i ffwrdd, ymddygiad heriol yn y cartref, anhawsterau yn y gymuned a phroblemau gyda camdrin alcohol a cyffiriau. Am rhagor o wybodaeth ewch i: www.teamaroundthefamily.com
  Ffoniwch: 01545 572649
 • Fforwm Cam-drin Domestig Ceredigion - Mae'n gweithio â dioddefwyr camdriniaeth ddomestig sy'n blant ac yn oedolion. Mae'r llinell gymorth cam-drin domestig ar agor 8yb – 2yp a 8yp – 2yb ac mae galwadau am ddim. Ffoniwch 0808 80 10 800 www.notyourfault.org
 • Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion - Un man penodol lle gall pobl Ceredigion derbyn gwybodaeth cyflym ac hawdd ynglŷn a gwasanaethau a adnoddau sydd ar gael trwy’r awdurdod lleol. Ffoniwch: 01545 574 000, NEU e-bostiwch: contactsocservs@ceredigion.gov.uk