Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion – Coronafeirws (COVID-19)

(Diweddariad 29/10/2020)

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd – Gwirio Dogfen Adnabod

  • Nid ydym yn cynnig y gwasanaeth ar hyn o bryd.

Rhagor o wybodaeth am y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd:
GOV.UK - Apply to the EU Settlement Scheme (settled and pre-settled status)


Os ydych yn ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, neu’r Swistir, byddwch chi a’ch teulu yn gallu gwneud cais i gael naill ai statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog.

Bydd hyn yn golygu y gallwch barhau i fyw yn y Deyrnas Unedig ar ôl 31 Rhagfyr 2020. Bydd gennych chi tan 30 Mehefin 2021 i wneud cais am naill ai statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog.

Mae Ceredigion yn un o’r awdurdodau lleol sy’n cefnogi dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir i wirio dogfen adnabod yn rhan o’r broses hon.

Pwy all wneud cais am statws preswylydd cyn-sefydlog neu sefydlog?

Gellir dod o hyd i wybodaeth ynglŷn â phwy sydd angen gwneud cais am statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog ar wefan GOV.UK.

Ni fydd unrhyw newidiadau i’r hawliau presennol o dan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd tan ddiwedd y cyfnod gweithredu arfaethedig ar 31 Rhagfyr 2020.

Gwirio dogfennau adnabod

Bydd angen llechen neu ffôn Android arnoch chi os ydych chi eisiau sganio eich dogfennau adnabod eich hunain. Gallwch wneud hyn ar eich ffôn neu’ch llechen eich hun, neu ffôn neu lechen rhywun arall.

Os nad oes gan eich ffôn neu ddyfais arall dechnoleg cyfathrebu agos (NFC), gallwch drefnu apwyntiad i gyflwyno eich dogfen adnabod i ni, lle gellir ei sganio a’i wirio ar eich rhan. Yna, byddwch yn gallu gwneud cais am statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog.

Ni fydd angen i ni gadw eich dogfen adnabod, ac yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd gofyn i chi anfon eich pasbort i unrhyw le arall yn ystod y broses o wneud cais am statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog.

Noder, os ydych eisoes wedi cyflwyno eich cais am statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog, bydd angen i chi bostio eich dogfen adnabod at y Swyddfa Gartref, hyd yn oed os byddwch yn mynychu Gwasanaeth Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol. Os ydych wedi ceisio cwblhau’r cais ar eich pen eich hun ac wedi cyflwyno’r cais heb gwblhau’r broses o wirio eich dogfen adnabod, cysylltwch â’r Swyddfa Gartref: Contact UK Visas and Immigration about your application.

Pe hoffech drefnu apwyntiad i ddefnyddio’r Gwasanaeth Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd:

Ffoniwch: 01970 633580

Anfonwch e-bost at: cofrestrydd@ceredigion.gov.uk

Dewch â’r canlynol i’ch apwyntiad

  • Eich pasbort biometrig presennol dilys (pasbort yr Undeb Ewropeaidd, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir), neu Drwydded Breswyl Fiometrig ddilys ar gyfer aelodau teulu dinesydd yr Undeb Ewropeaidd, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir

ac hefyd

  • Ffôn symudol sy’n gallu derbyn negeseuon testun a dyfais sy’n gallu derbyn e-bost

Dim ond y dogfennau adnabod a restrir uchod y gallwn eu gwirio. Os nad oes gennych un o’r dogfennau adnabod hyn, cliciwch ar y ddolen isod i weld pa opsiynau sydd ar gael i chi.

Cost y gwasanaeth i wirio dogfen adnabod yw £14.

Rhagor o wybodaeth am y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE – Cymorth a Chyngor

Mae gwefan newydd wedi’i lansio gan Lywodraeth Cymru i ddod ynghyd, a hyrwyddo’r ystod o gymorth sydd ar gael i ddinasyddion yr UE sy’n byw yng Nghymru. Gweler y ddolen isod:

Gwasanaeth Cynghori ar Fewnfudo i Ddinasyddion yr UE yng Nghymru