Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio gyda’r sector twristiaeth i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’u cyfrifoldeb cymdeithasol, sef bod cymunedau lleol yn cael eu parchu a bod ymwelwyr yn dod yn rhan o’r gymuned wrth ymweld â Cheredigion.

Cymru yn symud i lefel rhybudd sero am 6am ar 07 Awst 2021

Ar lefel rhybudd sero, mae nifer o’r gofynion cyfreithiol wedi'​u dileu mewn lleoliadau twristiaeth a lletygarwch. Bydd cynnal asesiad risg ar gyfer y coronafeirws yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol i fusnesau, cyflogwyr a threfnwyr digwyddiadau a rhaid iddynt cymryd mesurau rhesymol i reoli’r risg o ran y coronafeirws.

Mae’r holl fanylion ar gael yn y Canllawiau Cyffredinol lefel rhybudd 0: canllawiau i  gyflogwyr, busnesau a sefydliadau.

Dyma grynodeb o beth mae hyn yn ei olygu i Dwristaeth & Lletygarwch ar lefel rhybudd sero:

 • Bydd pob busnes a safle yn gallu ailagor, gan gynnwys clybiau nos.
 • Nid oes gofyniad cyfreithiol i gau unrhyw safle ac nid oes unrhyw gyfyngiadau cyfreithiol ar nifer y bobl sy'n cael cwrdd ag eraill, gan gynnwys mewn cartrefi preifat, mannau cyhoeddus ac mewn digwyddiadau.
 • Nid oes gofyniad cyfreithiol ar gyfer pellter cymdeithasol o 2m, gwasanaeth bwrdd neu rheoli mynediad a mae rhein nawr yn rhai o’r mesurau rhesymol dylai busnesau ystyried.
 • Mae casglu manylion ar gyfer Profi, Olrhain, Diogelu nawr yn rhai o’r mesurau rhesymol dylai busnesau ystyried.
 • Dyma grynodeb o’r mesurau rhesymol dylai busnesau ystyried fel rhan o’r asesiad risg:
  • Sicrhau awyru da;
  • Pan fydd modd, cymryd mesurau i sicrhau bod cwsmeriaid a staff yn gallu cadw pellter diogel oddi wrth ei gilydd ac osgoi mannau gorlawn, e.e. archebu o flaen llaw, systemau un ffordd, rheoli’r niferoedd mewn ardaloedd cyfyngedig (lifftiau, toiledau, ceginau ac ardaloedd egwyl ayyb);
  • Lleihau’r mannau cyffwrdd e.e. defnyddiwch Apiau;
  • Cynnal arferion glanhau ac hylendid trylwyr e.e. darparu hylif diheintio dwylo;
  • Arwyddydion clir yn eich safle.
 • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb ym mhob man cyhoeddus dan do, ac eithrio tafarndai, bwytai a chaffis a lleoliadau addysg.
  • Os mai prif bwrpas eich busnes yw gweini bwyd a diod (e.e. bwyty, caffi neu dafarn), nid oes gorfodaeth ar eich staff nac ar eich cwsmeriaid i wisgo gorchudd wyneb, ond dylech ystyried hynny os oes mannau cyfyng, wrth giwio, mewn lifftiau a choridorau ayyb, fel rhan o’ch asesiad risg.
  • Os yw’ch busnes yn un aml-bwrpas a’i fod yn gweini bwyd a diod (e.e. gwesty â bwyty, atyniad dan do â chaffi, canolfan ddigwyddiadau neu gynadledda â bwyty, sinema neu theatr â bar), rhaid i staff a chwsmeriaid wisgo gorchuddion wyneb ym mhob rhan o’ch busnes heblaw am y rhannau penodol hynny lle bydd pobl yn cael bwyta ac yfed.

Galw ar ymwelwyr i bacio prawf Covid os yn dod ar wyliau i Gymru

Mae ymwelwyr yn cael eu hannog i bacio profion llif unffordd os byddant yn dod ar wyliau i Gymru.

Mae pecynnau profi llif unffordd ar gael o bwyntiau casglu lleol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Profi ac Olrhain y GIG.

Cyhoeddir rhagor o wybodaeth am achosion o amrywiolion sy'n peri pryder ar dudalen wyliadwriaeth y DU (wedi'i diweddaru'n wythnosol) a thrwy wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (wedi'i diweddaru ddwywaith yr wythnos – o dan y tab gwyliadwriaeth amrywiolion).

Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Credwn yn gryf y bydd y diwydiant twristiaeth yng Ngheredigion yn derbyn eu cyfrifoldeb cymdeithasol i ddiogelu ein cymunedau a’n hymwelwyr. Gofynnwn fod pob busnes sy’n rhan o’r diwydiant yn cymryd pob cam i sicrhau diogelwch staff, ymwelwyr a thrigolion lleol, gan ddefnyddio’r canllawiau a gyhoeddwyd gan grwpiau yn y diwydiant a Chroeso Cymru.

Dyma daflen sy’n cynnwys cyngor i ymwelwyr.

Olrhain Cysylltiadau

Mae olrhain cysylltiadau yn ddull hirsefydlog o reoli ymlediad clefydau heintus. Y nod yw diogelu eich iechyd a chefnogi'r gwaith sy'n mynd rhagddo i reoli lledaeniad coronafeirws. Nid mater o orfodaeth na gwyliadwriaeth yw hyn ac mae er budd diogelu iechyd pobl. Mae olrhain cysylltiadau yn rhan bwysig o'r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu, a fydd yn ein helpu i fyw ac i weithio ochr yn ochr â'r feirws tra bod ymchwil yn parhau i ddod o hyd i driniaethau mwy effeithiol a brechlyn. Mae'r strategaeth yn cael ei gweithredu drwy wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

Canllawiau gan Lywodraeth Cymru: Cadw cofnodion o staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr: profi, olrhain, diogelu

Dyma boster gan Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau lletygarwch yn cynnwys cyngor ar y canlynol:

Sut i gadw cofnodion staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr.

Barod Amdani

Mae Croeso Cymru wedi gweithio gyda sefydliadau twristiaeth cenedlaethol eraill ar safon diwydiant i'r Deyrnas Unedig gyfan, a’r nod yw rhoi sicrwydd i ddefnyddwyr wrth i'r sector weithio tuag at ailagor. Mae’r safon ‘Barod Amdani’ ar gyfer y diwydiant yn golygu y gall busnesau ddangos eu bod yn cadw at ganllawiau y Llywodraeth a iechyd y cyhoedd, wedi cynnal asesiad risg COVID-19 ac wedi edrych a ydynt wedi sefydlu y prosesau gofynnol. Mae’r cynllun yn ddi-dâl ac mae ar agor i bob busnes ar draws y diwydiant.

Bydd yn rhaid i fusnes lenwi ffurflen hunan-asesiad drwy blatfform ar-lein gan gynnwys rhestr wirio yn cadarnhau ei fod wedi trefnu’r prosesau angenrheidiol er mwyn derbyn tystysgrif a’r nod ‘Barod Amdani’ i’w arddangos ar y safle ac ar-lein.

Mwy o fanylion yma.

“Addo. Gwnewch addewid dros Gymru.”

Ein prif neges wrth i’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru ddechrau agor eto yw: ‘Darganfod Cymru. Yn ddiogel.’ Dyma frawddeg syml y gellir ei haddasu ar gyfer eich busnes neu eich ardal leol, er mwyn annog pobl i fod yn gyfrifol tra yn ymweld â Chymru. Byddwn yn parhau i rannu’r neges hon trwy gydol y tymor.

Fel rhan o’r neges rydym yn gofyn i bawb sy’n teithio o amgylch Cymru i addo i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr. I wneud addewid gyda’n gilydd i ofalu am ein gilydd, am ein gwlad ac am ein cymunedau wrth i ni ddechrau darganfod Cymru unwaith eto. Gellir llofnodi’r addewid ar Twitter.

Cymryd rhan

Rydym yn gweithio ar becyn cymorth defnyddiol i’w gwneud yn haws i chi gymryd rhan yn yr ymgyrch, fydd yn cael ei rannu yn fuan. Yn y cyfamser gallwch lawrlwytho yr addewid a phoster, a phori trwy ein cynnwys ar-lein. Rhannwch eich addewid gyda ni ar ein sianelau cymdeithasol gan ddefnyddio #addo #DiogeluCymru. Diolch o galon am eich cefnogaeth gyson.

Dolenni

Gwybodaeth ddefnyddiol ynghylch COVID-19

Gan fod pob safle yn wahanol, dylai busnesau ddarllen pob canllaw.  Mae’r hyn yn parhau i gael eu diweddaru felly gwiriwch hwy yn rheolaidd am yr wybodaeth ddiweddaraf. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trwy weithio gyda’n gilydd gallwn groesawu ymwelwyr yn ôl i Geredigion yn ddiogel ac yn hyderus.