*Oherwydd nifer uchel o geisiadau fe fydd na oediad i brosesu eich cais.*

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Os bydd angen i’ch plentyn hunan-ynysu yn unol â'r gwasanaeth POD, ac o ganlyniad mae’n rhaid i chi aros gartref, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Os ydych wedi cael gwybod gan Ap Covid-19 y GIG ac wedi cofrestru eich manylion gyda POD a bod angen i chi hunanynysu oherwydd eich bod wedi dod i gysylltiad agos ag achos positif o Covid-19, efallai y byddwch yn gymwys am Gymorth Ariannol.

Taliad Cymorth Hunan-ynysu i chi

Os byddwch yn bodloni’r HOLL feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i Daliad Hunan-ynysu o £500 os mae eich cyfnod hunanynysu wedi dechrau cyn 7 Awst 2021. Os mae’ch cyfnod hunanynysu yn dechrau ar neu ar ôl 7 Awst 2021 ac yr ydych yn gymwys dan y feini prawf newydd, y mae’r talid yn codi i £750:

 • Dywedwyd wrthych i hunan-ynysu gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD) ar neu ar ôl 23 Hydref 2020 ac nadych yn eithriedig o hunanynysu ar neu ar ôl 7 Awst 2021
 • Os ydych wedi cael gwybod gan ap Covid-19 y GIG bod angen i chi hunanynysu o ganlyniad i ddod i gysylltiad agos ag achos positif ac wedi eich cynghori gan POD i hunanynysu
 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi’n derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Bensiwn Credyd
 • Ni ydych yn berson ifanc lle mae rhiant / gofalwr yn derbyn Budd-dal Plant

Nodwch nad yw’r Ddogfen hyn ar gael i:

 • Rheini sydd wedi’i cynghori i aros gartref gan ei bod yn eithriadol o agored i newid yn glinigol, gan ei bod wedi cael i gofyn i aros gartref gymaint a phosib, yn hytrach nag i hunanynysu. Dylai pobl o fewn y categori hwn sydd yn profi caledi ariannol wneud cais i’r Gronfa Gymorth Drwy Ddisgresiwn am gymorth i dalu am nwyddau hanfodol a biliau.
 • Pobl sy'n hunanynysu ar ôl dychwelyd i'r DU o dramor, oni bai eu bod wedi cael canlyniad prawf positif ar gyfer y coronafeirws.

Taliad Cymorth Hunan-ynysu os yw plentyn yn Hunan-ynysu

Mae'r cymhwysedd yn cael ei ymestyn i gynnwys rhieni a gofalwyr, felly os byddwch yn bodloni’r HOLL feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i Daliad Hunan-ynysu:

 • Mae'r plentyn yn mynychu lleoliad gofal plant, ysgol neu coleg addysg bellach sy'n sefydlu hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 11 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth);
 • Ar neu ar ôl 7 Awst 2021, gofynnwyd i’r plentyn hunanynysu gan DOP gan eu fod wedi profi yn positif gan COVID-19. Noder: nid yw rhieni plant sydd wedi cael gwybod trwy'r Ap fod angen iddynt hunanynysu yn gymwys i gael taliad.

Ac fel rhiant neu ofalwyr yr ydych yn bodloni meini prawf y prif gynllun, sef

 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi’n derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Bensiwn Credyd

Taliadau Disgresiwn

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael Taliad Disgresiwn os byddwch yn bodloni pob un o’r meini prawf cymhwysedd uchod, ond:

 • Nid ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • Rydych ar incwm isel a byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio wrth i chi hunanynysu. 
 • Os byddwch yn derbyn Taliad Salwch Statudol Safonol neu llai tra eich bod yn hunanynysu

Os ydych yn gweithio yn sector Gofal

Efallai y bydd gweithwyr gofal y mae'n ofynnol iddynt aros adref o'r gwaith oherwydd achos gwirioneddol neu achos a amheuir o Covid-19, neu y mae'n ofynnol iddynt hunanynysu, yn gallu gwneud cais i gynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol Llywodraeth Cymru: Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19 | LLYW.CYMRU

Efallai y bydd gweithwyr gofal y mae'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu wedi dweud wrthynt am hunanynysu yn gallu gwneud cais i'r cynllun Taliad Cymorth Hunanynysu ond ni fyddant yn gallu gwneud cais i'r ddau gynllun ar gyfer un cyfnod ynysu.  Yn dibynnu ar eu hamgylchiadau personol, bydd angen iddynt benderfynu pa gynllun fydd fwyaf priodol.

Os ydych dan gwarantin ar ôl dychwelyd i'r DU

Nid yw'r cynllun Taliad Cymorth Hunanynysu yn cwmpasu pobl sy'n hunanynysu ar ôl dychwelyd i'r DU o dramor, oni bai eu bod wedi cael canlyniad prawf positif ar gyfer y coronafeirws.

Cyffredinol

Mae’r cais hwn ar gyfer un person yn unig ac mae’n rhaid i unrhyw geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud gan bob unigolyn. Yr eithriad yw achosion lle mae’n rhaid i blentyn hunanynysu, yn yr achos hwnnw, dim ond un taliad y gellir ei wneud i’r aelwyd.

Gall y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu ofyn i rai unigolion neu blant hunanynysu fwy nag unwaith ac felly mae na gap ar y nifer o taliadau a gellir eu wneud. Mae hyn wedi’i osod i 3 thaliad am bob cais o’r unigolyn ac yn ychwanegol, 3 thaliad ychwanegol am gais fel rhiant neu gofalwr ar rhan phlentyn sydd yn hunanynysu, felly uchafswm o 6 taliad.

Dim ond un taliad fydd yn cael i wneud hyd yn oed os mae eich cyfnod hunanynysu yn gorgyffwrdd.

Mae gennych hyd at 21 diwrnod o dydd olaf eich hunan-ynysu i wneud cais am daliad.

Sicrhewch bod gennych y wybodaeth isod ar gael cyn dechrau eich cais:

 • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu’r GIG – darparwch y dyddiad y bydd y cyfnod ynysu a roddwyd i chi yn dod i ben ac/neu eich rhif cas
  • Ap Covid-19 y GIG – fe fydd rhaid ichi gofrestru eich manylion gyda gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru trwy’r bwtwn Cyllid sydd ar sgrin adre’r ap ac darparwch y dyddiad y bydd y cyfnod ynysu a roddwyd i chi yn dod i ben ac/neu eich rhif cas
 • Eich Cyfriflen Banc diweddaraf (o fewn y 3 mis diwethaf) sydd rhaid dangos eich enw a chyfeiriad, rhif cyfrif eich banc a chod didoli eich banc yr hoffech i’r taliad gael ei wneud iddo.
 • Os ydych yn cyflogedig, eich slip cyflog diweddaraf . Bydd gofyn i chi wneud datganiad ynglŷn â'ch colled incwm ar y ffurflen gais ac efallai y bydd y tîm asesu'n cysylltu â chi i ddarparu tystiolaeth o hyn.
 • Os ydych yn hunangyflogedig, prawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf e.e. eich ffurflen hunanasesu i HMRC, cyfrifon hunangyflogedig sy'n dangos eich incwm masnachu diweddar. Gofynnir i chi hefyd wneud datganiad ar y ffurflen gais gan nodi natur eich busnes, y rheswm pam na allwch weithio gartref, a sut rydych wedi colli incwm yn ystod y cyfnod ynysu.

Nodwch mae taliadau hunan-ynysu yn drethadwy. Os ydych yn gweithio bydd rhaid i chi dalu treth ar y taliad os ewch dros y lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid er pwrpas casglu’r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol ar y taliad. Os ydych yn hunan gyflogedig bydd rhaid i chi adrodd y taliad ar eich ffurflen dreth hunan asesiad.

Hysbysiad preifatrwydd Llywodraeth Cymru ar gyfer y Cynllun cymorth hunan-ynysu.

Dechrau'r Cais