Mae Tîm Rheoli Achosion Ceredigion wedi cael ei sefydlu i ymateb i nifer o achosion o Covid-19 yn y sir. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio’n agos gyda sefydliadau partner, gan gynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Heddlu Dyfed-Powys a Phrifysgol Aberystwyth i atal y feirws rhag lledaenu. Ond mae arnom angen help pawb.

Cofiwch wneud y pethau sylfaenol i gadw eich hun a phobl eraill yn ddiogel:

 • Cadw pellter cymdeithasol o 2 metr.
 • Cyfyngu ar eich cyswllt cymdeithasol.
 • Golchi eich dwylo yn rheolaidd.
 • Gwisgo masg mewn ardaloedd cyhoeddus dan do ac ar drafnidiaeth gyhoeddus. Nid yw hyn yn cynnwys plant o dan 11 oed.
 • Gweithio o gartref lle bynnag y bo'n bosibl.

Gellir darllen y canllawiau'n llawn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae prif symptomau’r coronafeirws yn cynnwys:

 • tymheredd uchel: mae hyn yn golygu bod eich brest neu'ch cefn yn teimlo'n boeth i'w gyffwrdd (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd).
 • peswch newydd, parhaus: mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu 3 neu fwy o byliau peswch mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gall fod yn waeth nag arfer).
 • methu arogli neu flasu neu golli eich synnwyr o arogl neu flas: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi nad ydych yn gallu arogli na blasu unrhyw beth, neu fod pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i'r arfer

Os byddwch yn datblygu un o’r symptomau hyn, ni ddylech adael eich cartref ond i gael prawf.

Rhaid i chi a holl aelodau eich aelwyd hunanynysu yn syth am 10 diwrnod o ddyddiad y dechreuodd eich symptomau. Dim ond os cewch brawf negatif y gallwch roi’r gorau i hunanynysu yn gynt.

Prifysgol Aberystwyth

Mae’r holl wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer myfyrwyr ar gael ar wefan Prifysgol Aberystwyth. Mae hyn yn cynnwys y mesurau rheoli sy’n cael eu rhoi ar waith ledled y campws.

Gellir hefyd gweld nifer yr achosion sydd wedi'u cadarnhau o'r coronafeirws ym Mhrifysgol Aberystwyth ar wefan y brifysgol: Nifer yr achosion o Covid-19

PCYDDS: Campws Llanbedr Pont Steffan

Mae'r holl wybodaeth ddiweddaraf i fyfyrwyr ar gael yma: Newyddion Coronafeirws

Gwybodaeth gyffredinol i fyfyrwyr

Mae'r canllawiau diweddaraf i fyfyrwyr ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru: Rheolau’r coronafeirws a myfyrwyr: canllawiau.

Mae dau safle i brofi am Covid-19 ar gael yn Aberystwyth ar gyfer aelodau’r cyhoedd, gan gynnwys myfyrwyr. Mae’r cyfleusterau profi hyn ar gyfer pobl sy’n byw yng Ngheredigion. Dewch â cherdyn adnabod (ID) a phrawf o gyfeiriad gyda chi, er enghraifft trwydded yrru neu fil cyfleustodau. Bydd y prawf yn cymryd tua 5 munud i’w wneud a bydd gofyn i chi gymryd swab o’ch gwddf a’ch trwyn. Byddwch yn cael cyfarwyddiadau o ran sut y mae gwneud hyn.

Cyfleuster Cerdded i Mewn Ffordd Penglais, Aberystwyth

Mae'r cyfleuster wedi'i leoli ym maes parcio hen adeilad meithrinfa'r brifysgol (y tu ôl i Feddygfa Padarn, ond heb fod yn gysylltiedig ag ef), Rhiw Penglais, Aberystwyth a gellir cael mynediad iddo trwy'r llwybr a fydd ag arwydd clir i sicrhau bod pobl yn cyrraedd y lle iawn.

Mae hwn yn gyfleuster profi cerdded i mewn yn unig. Sicrhewch eich bod yn gwneud y canlynol:

 • Cyrraedd y cyfleuster trwy gerdded neu feicio yn unig.
 • Peidio â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, e.e. tacsi.
 • Gwisgo gorchudd wyneb ar y ffordd i’r prawf, ac ar y ffordd oddi yno.
 • Peidio ag ymweld ag unrhyw siopau neu leoliadau eraill ar y ffordd i’r prawf, neu ar y ffordd oddi yno.
 • Cadw pellter cymdeithasol pan fyddwch yn aros am y prawf.

Nodwch fod yn rhaid i chi archebu prawf ymlaen llaw.

Cyfleuster Gyrru Trwodd yng Nghanolfan Rheidol, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Mae’r cyfleuster hwn yn gyfleuster gyrru trwodd yn unig. Sicrhewch eich bod yn gwneud y canlynol:

 • Cyrraedd mewn car yn unig.
 • Aros yn eich car drwy’r amser.
 • Peidio â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, e.e. tacsi.
 • Peidio ag ymweld â siopau neu leoliadau eraill ar eich ffordd i’r prawf, neu ar eich ffordd oddi yno.

Gallwch drefnu prawf trwy ffonio 119 neu ymweld â gwefan Llywodraeth Cymru: Gwneud cais i gael prawf coronafeirws (Covid-19).

Pan fyddwch yn archebu eich prawf, sicrhewch eich bod yn dewis yr opsiwn y mae arnoch ei angen (er enghraifft, dewiswch y cyfleuster cerdded i mewn yn unig os nad ydych yn gallu teithio yn eich cerbyd eich hun i’r cyfleuster gyrru trwodd). 

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr prifysgol sydd â symptomau Covid-19, wrth archebu prawf, ddarparu'r cyfeiriad lleol dros dro y maent yn byw ynddo tra eu bod yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth ac nid eu cyfeiriad cartref arferol.

Peidiwch ag archebu prawf os nad oes gennych symptomau Covid-19 a pheidiwch â mynychu heb wneud apwyntiad yn gyntaf gan na fydd yn bosibl eich gweld heb apwyntiad.

Canllawiau Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr yng Nghymru:

Rheolau’r coronafeirws a myfyrwyr: canllawiau.