Adnoddau i rieni a gofalwyr

Gorchudd wyneb

Bydd disgwyl i ddisgyblion (cynradd ac uwchradd) wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth ysgol. Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 26 Awst 2020, gofynnwn i rieni/gofalwyr sicrhau bod gan eu plentyn orchudd wyneb yn ei b/fag ysgol rhag ofn y bydd galw arnynt i’w ddefnyddio (uwchradd yn unig). Bydd asesiadau risg ysgolion unigol yn holi i ddisgyblion wisgo’r gorchudd os oes achlysuron pan fydd disgyblion y tu hwnt i’w grwpiau cyswllt a phan na fydd cynnal pellter cymdeithasol yn bosibl. Dylid sicrhau mai gorchudd wyneb 3 haen sydd gan ddisgyblion.

I ddarllen rhagor o Gwestiynau Cyffredin, ewch i: Ailagor Ysgolion yn Ddiogel

Gwybodaeth i Blant a Phobl Ifanc

Meysydd Chwarae

Mae 86 o fannau chwarae cymunedol yng Ngheredigion. Mae 85 ohonynt naill ai yn eiddo i Gynghorau Tref a Chymuned neu Grwpiau Cymunedol neu yn cael eu rheoli ganddynt, felly mae'r penderfyniad i'w hailagor yn perthyn iddynt hwy. Mae un yn eiddo i Gyngor Sir Ceredigion, sef Netpool yn Aberteifi. Bydd y man chwarae yn Netpool yn aros ynghau am y tro.

Prydau Ysgol am Ddim

Mae prydau ysgol am ddim ar gael i ddisgyblion cymwys sy'n mynychu ysgolion, yn llawn-amser, a reolir gan Awdurdod Addysg Ceredigion. I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am y cynllun, ewch i'r dudalen hon: Prydau Ysgol am Ddim