Gwybodaeth i Blant a Phobl Ifanc

Meysydd Chwarae

Mae 86 o fannau chwarae cymunedol yng Ngheredigion. Mae 85 ohonynt naill ai yn eiddo i Gynghorau Tref a Chymuned neu Grwpiau Cymunedol neu yn cael eu rheoli ganddynt. Mae un yn eiddo i Gyngor Sir Ceredigion, sef Netpool yn Aberteifi. Bydd y man chwarae yn Netpool yn aros ynghau am y tro.

Meysydd chwarae plant yn gallu ailagor.

Ysgolion

Ailagor yn llawn ym mis Medi

Bydd disgyblion Ceredigion yn dychwelyd i’w hysgolion gam wrth gam o fis Medi ymlaen. Bydd tymor yr hydref yn dechrau ar 3 Medi 2020, gyda’r disgyblion yn dychwelyd yn raddol nes bod pawb yn ôl ar drefniant llawn-amser erbyn 14 Medi 2020.

Mwy o wybodaeth: Ceredigion yn barod i groesawu disgyblion yn ôl yn ddiogel

Gorchudd wynebau

Bydd disgwyl i ddisgyblion (cynradd ac uwchradd) wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth ysgol. Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 26 Awst 2020, gofynnwn i rieni/gofalwyr sicrhau bod gan eu plentyn orchudd wyneb yn ei b/fag ysgol rhag ofn y bydd galw arnynt i’w ddefnyddio (uwchradd yn unig). Bydd asesiadau risg ysgolion unigol yn holi i ddisgyblion wisgo’r gorchudd os oes achlysuron pan fydd disgyblion y tu hwnt i’w grwpiau cyswllt a phan na fydd cynnal pellter cymdeithasol yn bosibl. Dylid sicrhau mai gorchudd wyneb 3 haen sydd gan ddisgyblion.

I ddarllen rhagor o Gwestiynau Cyffredin, ewch i: Ailagor Ysgolion yn Ddiogel

Prydau Ysgol am Ddim

Mae prydau ysgol am ddim ar gael i ddisgyblion cymwys sy'n mynychu ysgolion, yn llawn-amser, a reolir gan Awdurdod Addysg Ceredigion. I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am y cynllun, ewch i'r dudalen hon: Prydau Ysgol am Ddim

Fframwaith penderfyniadau ar gyfer y cam nesaf i addysg a gofal plant

Mae Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi dogfen waith ar y fframwaith penderfyniadau ar gyfer y cam nesaf i addysg a gofal plant. Dyma'r dolenni am wybodaeth:

Llywodraeth Cymru - Fframwaith penderfyniadau ar gyfer y cam nesaf i addysg a gofal plant