Mae'r holl wybodaeth, cymorth a chanllawiau diweddaraf i blant a phobl ifanc ar gael isod, ynghyd ag adnoddau addysg.

Gorchudd Wyneb

  • Bydd disgwyl i ddisgyblion (cynradd ac uwchradd) wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth ysgol
  • Bydd yn ofynnol i ddisgyblion a staff mewn ysgolion uwchradd wisgo gorchudd wyneb ymhob ardal y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Mae hyn yn cynnwys ar iard yr ysgol adeg egwyl ac egwyl cinio, yn ogystal ag ar adegau eraill o'r diwrnod pan fydd disgyblion yn ymgasglu yn yr ardaloedd hynny (e.e. wrth aros i fynd i mewn i'r ysgol). Bydd pob disgybl yn y sector uwchradd wedi cael dau orchudd wyneb tair haen yn gellir eu hailddefnyddio ar gyfer y diben hwn

Prydau Ysgol am Ddim

  • Mae prydau ysgol am ddim ar gael i ddisgyblion cymwys, llawn-amser sy'n mynychu ysgolion a reolir gan Awdurdod Addysg Ceredigion. I gael rhagor o wybodaeth (gan gynnwys beth yw'r trefniadau pan fo disgyblion adref), ac i wneud cais am y cynllun, ewch i'r dudalen hon: Prydau Ysgol am Ddim

Mae 86 o fannau chwarae cymunedol yng Ngheredigion. Mae 85 ohonynt naill ai yn eiddo i Gynghorau Tref a Chymuned neu Grwpiau Cymunedol neu yn cael eu rheoli ganddynt, felly mae'r penderfyniad i'w hailagor yn perthyn iddynt hwy. Mae un yn eiddo i Gyngor Sir Ceredigion, sef Netpool yn Aberteifi. Bydd y man chwarae yn Netpool yn aros ynghau am y tro.

Diweddariad Llywodraeth Cymru

12 Ebrill 2021 – Pob disgybl i ddychwelyd i ysgolion a sefydliadau addysg bellach

Canllawiau a Gwybodaeth

Llywodraeth Cymru: Addysg a Gofal Plant

Cyngor Sir Ceredigion: Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc