Mae Cyngor Sir Ceredigion am greu trefi diogel a chroesawgar i bobl ddod i siopa a mwynhau. Gan fod y gofynion o ran cadw pellter cymdeithasol yn parhau i fod yn bwysig, mae angen addasu’r trefi oherwydd rhesymau’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd. Mae Ceredigion wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y frwydr yn erbyn lledaeniad y coronafeirws, a hoffai i’r llwyddiant hwn barhau er lles ei dinasyddion yn 2021.

 

Cyflwynwyd y Parthau Diogel cyntaf yn Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Cheinewydd ym mis Gorffennaf 2020 yn defnyddio pwerau argyfwng.

Ers hynny mae gorchmynion traffig dros dro 18 mis wedi'u rhoi ar waith ynghyd ag addasiadau ym mhob un o'r canolfannau. Mae'r Parthau Diogel wedi aros yn eu lle ond ni bu unrhyw ffyrdd ar gau ers y Nadolig.

Ymgysylltu

Gofynnwyd barn trigolion ac ymwelwyr Ceredigion ar y parthau diogel.

Crëwyd y parthau diogel presennol o dan bwerau argyfwng gan fod angen sicrhau diogelwch cyhoeddus rhag haint y coronafeirws wrth i ganol trefi ailagor.

Mae barn busnesau, trigolion ac ymwelwyr â chanol y trefi yn bwysig i ni. Bydd hyn o gymorth i ni adnabod pwynt dysgu allweddol, casglu’r barn am yr hyn y byddai pobl yn ei ddymuno a helpu i lywio a llunio dyfodol ein canol trefi.

Mae'r barn diweddaraf i'w weld yn yr Adroddiad Adborth yma.

Gyda disgwyl y bydd mwy o bobl yn treulio eu gwyliau yng Nghymru a Cheredigion, mae angen i ni sicrhau fod mesurau ar waith a fydd yn helpu pobl i ymweld â siopau a defnyddio gwasanaethau yn ein trefi mewn modd diogel.

O 27 Mawrth 2021 gall llety hunanarlwyo ailagor a bydd pobl yn gallu teithio'n rhydd yng Nghymru. Yna o 12 Ebrill, ceir llacio ar gyfyngiadau teithio o fewn y Deyrnas Unedig a'r Ardal Deithio Gyffredin. Bydd disgyblion yn dychwelyd yn llawn i ysgolion a lleoliadau addysg bellach, a gall campysau prifysgolion agor ar gyfer dysgu cyfunol wyneb yn wyneb a dysgu ar-lein. Yn ogystal, gall pob siop a gwasanaeth cysylltiad agos ailagor.

O ganlyniad, cyflwynwyd mesurau newydd ar gyfer cyfnod gwyliau'r Pasg o'r wythnos yn dechrau 29 Mawrth 2021. Mae nifer o newidiadau yn cael eu gwneud i adlewyrchu adborth i'r arolygon a gynhaliwyd rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2020. Bydd gweithredu rhai mesurau nawr yn caniatáu i'r Cyngor weld a yw'r newidiadau newydd yn gweithio ac i adolygu ymhellach rhwng y Pasg a'r haf.

Bydd y ffyrdd sydd wedi cael eu cynllunio i gael eu cau bob dydd yn Aberystwyth a Cheinewydd yn dod i ben am 5pm ar 17 Ebrill.

Mae’r addasiadau hyn yn ystyried ystod eang o wybodaeth gan gynnwys canlyniadau arolwg diweddar a gynhaliwyd yn ystod yr haf a'r hydref, ac adborth arall, cyfraddau heintio Covid-19 a nifer yr achosion mewn gwahanol ardaloedd, yr adegau masnachu prysuraf, nifer y myfyrwyr ac ymwelwyr ac adeg y flwyddyn.

Bydd data'n parhau i gael ei fonitro fel bod y broses o weithredu’r Parthau Diogel yn cael ei hadolygu'n barhaus. 

Mae rhagor o wybodaeth am y trefi unigol ar gael isod.

Newidiadau i lif traffig unffordd a dwyffordd

Bydd yr holl newidiadau i lif traffig unffordd a dwyffordd yn parhau i fod yn weithredol am 24 awr hyd nes y daw cynllun y Parthau Diogel i ben. Caiff diwedd yr angen am Barthau Diogel ei bennu gan y pandemig a chyngor Llywodraeth Cymru.

Aberaeron

Mae'r gorchmynion traffig sydd ar waith yn Aberaeron ar hyn o bryd yn parhau i fod mewn grym a byddant yn cwmpasu ail-gyflwyno'r parth diogel yn ôl y gofyn. Fodd bynnag, bydd angen diwygio'r Gorchymyn i adlewyrchu cynllun diwygiedig y Parth Diogel sydd ynghlwm. Dyma’r prif nodweddion a newidiadau:

Sgwâr Alban - Y droedffordd sydd eisoes wedi’i lledu i aros.

Ffordd y Gogledd - Cael gwared ar y mannau parcio o flaen 30-31 Ffordd y Gogledd i gynorthwyo gwelededd ar y gefnffordd i’r gogledd.

Ffordd y Gaer - Mynediad unffordd 24 awr o Sgwâr Alban i barhau. Y droedffordd i gael ei lledu er mwyn caniatáu i nifer uwch o ymwelwyr gerdded o’r meysydd parcio’n ddiogel.

Stryd y Tabernacle - System unffordd 24 awr i barhau.

Heol y Frenhines - Nid oes modd parcio ar hyd Heol y Frenhines o hyd oherwydd mynediad 24 awr i Beiriannau Tân.

Cadwgan - Cael gwared ar y ddarpariaeth barcio er mwyn lledu’r droedffordd. Yn ogystal, mynediad a ffordd allan i faes parcio Pwll Cam drwy Cadwgan.

Pen Cei - Pen Cei i aros ar gau 24 awr y dydd. Bydd bolardiau sy’n cael eu goruchwylio gan weithwyr yng nghanol y ffordd gyda photiau planhigion ar y naill ochr.

Pwll Cam - Ad-drefnu cynllun y maes parcio. Cau’r mynediad presennol o Heol y Farchnad gyda mynediad a ffordd allan drwy Cadwgan. Ychwanegu blociau at rannau ar lefel uwch (a ddangosir mewn llinellau llwyd ar y cynllun) ar hyd y droedffordd o amgylch Pwll Cam i gynyddu lled y palmant a gwella hygyrchedd i bawb. Bydd hyn yn creu llwybr parhaus i gerddwyr o Heol y Farchnad o amgylch Pwll Cam gan gysylltu â Phen Cei.

Heol y Farchnad - Y system unffordd 24 awr i barhau. Cyflwyno croesfan ychwanegol i gerddwyr o’r optegydd ar draws i’r droedffordd estynedig o flaen y Celtic. Ailgyflwyno mannau parcio y tu allan i 13-17 Heol y Farchnad.

Stryd y Bont - Ffordd allan unffordd 24 awr o Heol y Farchnad.

Parcio i'r Anabl – Yn parhau i fod gyferbyn â Costcutters ac ar hyd Sgwâr Alban. Mannau newydd i gael eu cyflwyno ar Stryd Buddug.  

Map Aberaeron

Hysbysiad Cyhoeddus Aberaeron

Aberteifi

Wrth i nifer yr ymwelwyr gynyddu, bydd galw cynyddol am le ar y briffordd i allu cynnal digon o bellter cymdeithasol. Mae trafodaethau gyda'r Aelodau Lleol ynglŷn â’r amseroedd ar gyfer gweithredu'r Parth Diogel yn Aberteifi wedi awgrymu y gellir newid y rhain i 12:00-16:00. Roedd y mwyafrif helaeth o ymwelwyr yn ymweld yn ystod yr amser hwn y llynedd, a byddai’r amser ychwanegol yn y bore o fudd i bobl sydd angen cael mynediad i’r dref gyda cherbyd.

Yn ystod diwedd 2020, cynhaliwyd ymgynghoriad ar y modd y gweithredwyd y Parthau Diogel yn 2020. Roedd y rhan fwyaf o gwynion yn Aberteifi yn ymwneud â thagfeydd traffig a'i effeithiau yn Mwldan Isaf a Mwldan Ganol yn ogystal ag ar hyd Stryd y Cei. Yn ogystal, roedd nifer fawr o ymatebwyr yn teimlo nad oedd digon o fannau parcio ar gael i ddeiliaid bathodyn glas ar y prif strydoedd mawr. I ymateb i’r cais hwn, pan roddwyd y Parthau Diogel ar waith yn yr Hydref, caniatawyd mynediad i ddeiliaid bathodyn glas wrth i nifer yr ymwelwyr ostwng; bydd hyn yn parhau yn 2021.

Er mwyn lleddfu pryderon y rhan fwyaf o gwynion a gafwyd yn 2020, bydd angen i'r Parth Diogel yn Aberteifi eleni weithredu'n wahanol iawn. Bydd y newidiadau sy'n ofynnol i’r modd y mae’r dref yn gweithredu fel arfer yn llawer anoddach i'w cyflawni gan na fydd yr holl draffig trwodd yn cael ei ddargyfeirio drwy Stryd y Cei a Mwldan Isaf a Mwldan Ganol. Er mwyn rheoli'r newidiadau hyn yn raddol yn unol â'r cynnydd yn nifer yr ymwelwyr a newidiadau i’r cyfyngiadau, bydd dull graddol yn cael ei ddefnyddio.

Cam 1 - Er mwyn caniatáu pellter cymdeithasol a chaniatáu masnach ar y droedffordd, bydd y mannau parcio y tu allan i gaffis/bwytai yn y Stryd Fawr a Phendre ar gau i gerbydau a bydd y troedffyrdd yn cael eu lledu. Caiff hyn ei wneud gyda rhwystrau coch/gwyn neu reiliau metel i ddechrau. Caniateir mynediad arferol heb gyfyngiadau i gerbydau i'r Stryd Fawr a Phendre yn ystod Cam 1. Caniateir llif dwyffordd ar hyd Rhodfa’r Felin tra bydd y Parth Diogel ar waith yn 2021.

Er mwyn lleihau nifer y cerbydau sy’n teithio’n ddiangen drwy rannau mwyaf cul y Stryd Fawr, bydd arwyddion yn cael eu gosod ar y gefnffordd er mwyn cyfeirio traffig Aberteifi sy’n cyrraedd o’r de i gylchfan yr ysbyty a chael mynediad i’r dref drwy Sgwâr Finch.  

Cam 2a – ar ôl y Pasg a chyn penwythnos Calan Mai, bydd gwaith i gyflwyno’r newidiadau i’r traffig yn dechrau. Bydd system ddwyffordd yn cael ei chyflwyno yn Stryd Morgan a’r Strand fel y gall yr holl draffig trwodd fynd i'r gogledd o Aberteifi heb fod angen teithio ar hyd y Stryd Fawr. Bydd y cynnydd mewn traffig ar hyd Stryd y Priordy yn golygu y bydd angen gwell blaenoriaeth wrth y gyffordd gyferbyn â Neuadd y Dref. Ar hyn o bryd mae hyn yn anodd ac mae gwelededd yn gyfyngedig. Er mwyn hwyluso llif y traffig o Stryd y Priordy i Bendre, ni chaniateir mynediad trwodd o'r Stryd Fawr i Bendre. Bydd Rhes y Coleg yn unffordd tuag at Sgwâr Greenfield er mwyn caniatáu i draffig o'r Stryd Fawr/Lôn Siawnsri adael y dref.

Bydd angen ail-flaenoriaethu'r gyffordd wrth y Castell gyferbyn â Phont Aberteifi hefyd i gynnwys llif dwyffordd. Bydd cylchfan fach newydd yn disodli'r marciau ffordd presennol a bydd arwyddion yn cael eu codi i ddangos y llwybr trwodd newydd, ond bydd mynediad anghyfyngedig i gerbydau i'r Stryd Fawr yn parhau yn ystod Cam 2a, fodd bynnag dim ond parcio i ddeiliaid bathodyn glas a ganiateir i leihau'r angen am draffig. Ni fydd y mesurau hyn yn effeithio ar fannau llwytho a chilfannau bysiau.

Bydd yr holl wasanaethau bws i mewn i Aberteifi yn cael eu cyfeirio at y safle bws ger Neuadd y Dref gan ddileu'r angen i fysiau yrru ar hyd Stryd y Cei neu'r Stryd Fawr.

Cam 2b – Unwaith y bydd system ddwyffordd ar waith yn Stryd Morgan a bod y newidiadau i atal mynediad i Bendre o'r Stryd Fawr wedi’u gwneud, gellir cyflwyno'r mesurau llawn ar gyfer y Parthau Diogel.

Bydd mynediad ar hyd Grosvenor Hill ac i Stryd y Cei yn cael ei reoli o dan Orchymyn mynediad yn unig. Bydd gweithredwr ar gael wrth y gylchfan fach newydd ger Pont Aberteifi i helpu gyda chyfarwyddiadau a gwybodaeth am y Parthau Diogel ac i gadw traffig i lifo.

Yn ystod amseroedd y Parth Diogel (12:00 – 16:00) bydd y Stryd Fawr ar gau i draffig cerbydau, gyda'r eithriadau canlynol:

  • Deiliaid Bathodyn Glas
  • Gwasanaethau Brys
  • Cyflenwadau i Fusnesau

Bydd ail farsial sydd wedi'i leoli yn yr un lle â'r llynedd ger Neuadd y Sir yn gweithredu'r rhwystr ac yn cynorthwyo'r cerbydau hynny sydd angen mynediad i'r Stryd Fawr.

Er mwyn caniatáu mynediad i'r maes parcio preifat ar hyd Lôn Siawnsri, bydd y system unffordd ar hyd Stryd y Santes Fair yn cael ei gwrthdroi a chaniateir y ffordd allan i'r sgwâr ger Neuadd y Dref ac i Mewn i Res y Coleg. Ni chaniateir mynediad i'r Stryd Fawr ar hyd Stryd y Santes Fair tra bydd y Parth Diogel ar waith, a bydd rhwystr yn cael ei osod wrth y gyffordd â Lôn Siawnsri.

Map Aberteifi - Cam 1

Map Aberteifi - Cam 2

Hysbysiad Cyhoeddus Aberteifi

Aberystwyth

Mewn egwyddor, bydd y Parthau Diogel yn aros fel yr oeddent yn 2020, ond gwnaed ychydig o ddiwygiadau ar ôl ystyried yr adborth a gafwyd o'r arolwg cyhoeddus.

Bydd oriau'r Parth Diogel yn aros fel yr oeddent yn 2020, rhwng yr oriau canlynol

  • Adegau Prysuraf - 11:00 – 17:00 dydd Llun i ddydd Sadwrn.
  • Adegau Tawel - 11:00 – 17:00 dydd Gwener a dydd Sadwrn.

Bydd y rhain yn cael eu hadolygu wrth i Lywodraeth Cymru wneud cyhoeddiadau ac wrth i'r Lefelau Rhybudd gael eu haddasu.

Roedd yr adborth a dderbyniwyd yn ystod 2020 yn canolbwyntio ar fynediad cyfyngedig i ganol y dref ar gyfer deiliaid Bathodyn Glas a'r Henoed; Lleoliad y mannau parcio i ddeiliaid Bathodyn Glas; Colli mannau parcio i breswylwyr o ganlyniad i adleoli mannau parcio i ddeiliaid Bathodyn Glas; Mynediad cyfyngedig i gyflenwyr; Mwy o draffig ar y Promenâd; ffordd allan o ardal Traeth y De i breswylwyr.

Mae'r Cyngor wedi adolygu'r Parthau Diogel yn sgil yr adborth hwn. Bydd y rhain yn cael eu treialu yn ystod gwyliau'r Pasg i weld pa mor dda y maent yn gweithio cyn gwneud addasiadau pellach ar gyfer yr haf. Mae'r prif newidiadau fel a ganlyn:

Heol y Bont – Bydd y rhwystr sy’n cael ei oruchwylio gan weithwyr yn cael ei leoli ymhellach i fyny'r stryd, ychydig ar ôl Stryd y Frenhines. Mae hyn er mwyn mynd i’r afael â’r tagfeydd traffig ar y promenâd fel y disgrifir isod. Caniateir i gyflenwadau i fusnesau ar Y Stryd Fawr fynd drwy'r rhwystr hwn. Bydd hyn yn cael ei dreialu dros gyfnod y Pasg i asesu ei effeithiolrwydd.

Lôn Rhosmari - bydd y stryd hon yn cael ei newid o fod yn system ddwyffordd i fod yn system unffordd. Ni fydd y stryd ar gau yn ystod oriau'r Parth Diogel a bydd yn aros ar agor a bydd system unffordd ar waith 24 awr y dydd. Mae'r newid hwn wedi'i roi ar waith i gynnal ffordd allan i drigolion a thraffig lleol sy'n gadael ardal Traeth y De ac i oresgyn yr angen i gyfeirio'r holl draffig i'r gogledd ar hyd y promenâd.

Stryd y Frenhines - bydd y stryd hon hefyd yn aros ar agor ynghyd â rhan o’r Ffynnon Haearn i hwyluso'r uchod ac i ganiatáu ffordd allan i drigolion o Stryd Bont / Stryd Powell / Stryd y Frenhines.

Heol y Wig - Yn yr un modd ag yn 2020, bydd Heol y Wig ar gau yn gyfan gwbl yn ystod oriau'r Parth Diogel, fodd bynnag, bydd y stryd gyfan yn cael ei newid o fod yn system ddwyffordd i fod yn system unffordd i gyfeiriad y Promenâd, a hynny er mwyn hwyluso masnachu yn yr awyr agored i fusnesau y tu allan i oriau'r parth diogel a datrys tagfeydd oherwydd y traffig dwyffordd yn ceisio teithio drwy rannau cul y stryd. Cynigir lleihau lled y gerbytffordd drwy ledu'r troedffyrdd, ond dim ond ar ôl y Parthau Diogel cychwynnol dros y

Pasg y caiff hyn ei weithredu. Y tu allan i oriau'r Parth Diogel neu pan nad yw’r Parthau Diogel ar waith, bydd y cyfeiriad unffordd yn cael ei gynnal 24 awr y dydd.

Ffordd y Môr a Stryd y Baddon - Newid o Barthau Diogel 2020, bydd rhan o Ffordd y Môr yn aros ar agor yn ystod oriau’r Parth Diogel i ddarparu ffordd allan o’r promenâd drwy Stryd y Baddon er mwyn helpu i leihau tagfeydd ar y promenâd. Bydd Ffordd y Môr a Stryd y Baddon yn newid o fod yn system ddwyffordd i fod yn system unffordd i’r cyfeiriad i ffwrdd o’r Promenâd er mwyn hwyluso gwell mynediad i gerddwyr y tu allan i oriau’r parth diogel. Bydd gweddill Heol y Môr ar gau yn ystod oriau’r Parth Diogel yn yr un modd ag yn 2020. Cynigir lleihau lled y gerbytffordd yn ffordd y Môr drwy ehangu'r troedffyrdd, ond dim ond ar ôl cyfnod gwyliau’r Pasg y caiff hyn ei weithredu. Y tu allan i oriau'r Parth Diogel neu pan nad yw’r Parth Diogel ar waith, bydd y cyfeiriad unffordd yn cael ei gynnal 24 awr y dydd.

Stryd Portland – Bydd y rhwystr sy’n cael ei oruchwylio gan weithwyr yn yr un lleoliad ag yr oedd yn 2020. Caniateir i gyflenwadau i fusnesau a Deiliad Bathodyn Glas sy'n ceisio mynediad i’r Porth Bach fynd drwy'r rhwystr hwn. Bydd nifer y mannau parcio i ddeiliaid Bathodyn Glas yn cael ei leihau a byddant yn cael eu hadleoli i Stryd y Popty fel y disgrifir isod.

Maes Alfred, Stryd y Gorfforaeth, a Ffordd y Môr – Bydd Ffordd y Môr rhwng Stryd y Baddon a Stryd Portland yn newid o fod yn system ddwyffordd i fod yn system unffordd i’r cyfeiriad i ffwrdd o’r Promenâd. O ganlyniad i’r uchod, bydd cyfeiriad y traffig ar hyd Maes Alfred a Stryd y Gorfforaeth yn cael ei wrthdroi a gweithredir system unffordd i’r cyfeiriad arall. Bydd hyn ar waith 24 awr y dydd gan gynnwys y tu allan i oriau’r Parth Diogel. Bydd y strydoedd hyn yn cael eu cynnwys yn y Parthau Diogel ac felly byddant ar gau yn ystod yr oriau hyn.

Stryd y Popty - Bydd cyfeiriad y traffig unffordd ar Stryd y Popty yn cael ei wrthdroi. Bydd hyn yn cael ei gynnal 24 awr y dydd gan gynnwys y tu allan i oriau’r Parth Diogel. Caniateir mynediad o’r Porth Bach ar gyfer deiliaid Bathodyn Glas yn ystod oriau’r Parth Diogel.

Bydd mannau parcio ychwanegol yn cael eu darparu i ddeiliaid Bathodyn Glas a byddant ar waith 24 awr y dydd i leihau nifer y mannau parcio i breswylwyr sydd eu hangen er mwyn darparu mannau parcio i ddeiliaid Bathodyn Glas yn Stryd Portland ac i gynyddu nifer y mannau parcio sy'n agosach at ganol y dref.

Lôn Cambria / Y Ffynnon Haearn – Bydd Lôn Cambria ar agor yn ystod oriau’r Parth Diogel. Bydd rhywfaint o fannau parcio ychwanegol yn cael eu darparu i ddeiliaid Bathodyn Glas yn Lôn Cambria.  

Map Aberystwyth

Map Aberystwyth mewn manylder

Hysbysiad Cyhoeddus Aberystwyth

Borth

Mae mesurau newydd wedi'u cyflwyno yn Y Borth i ddarparu mwy o le i gerddwyr fynd heibio mewn cwpl o leoliadau. Bydd mwy o arwyddion hefyd yn cael eu codi i gynghori cerddwyr i gadw at bellteroedd diogel ac i rybuddio modurwyr am bobl sy'n defnyddio'r ardaloedd hyn i fynd heibio.

Map Borth

Ceinewydd

Bydd Parth Diogel Cei Newydd yn debyg i'r un a weithredwyd yn 2020. Bydd cau dyddiol y strydoedd yn ystod yr oriau brig yn cael ei newid gan ddechrau am hanner dydd a gorffen am 5pm.

Bydd y rhwystr sy'n mynd i mewn i'r Parth Diogel yn symud yn agosach at y Black Lion yn Rhes Glanymor. Ar ôl y pwynt hwn dim ond ar gyfer Trigolion Rhes Uchel / Rhes Glanymor y caniateir mynediad i foduron; rheiny sy'n aros mewn Gwestai; RNLI a gwylwyr y glannau; Cychod (sydd ar to y modur a threlars); Parcio Bathodyn Glas a Post Busnes. Mae yna rai cynigion i ehangu troedffyrdd a gwella rhai cyffyrdd hefyd.

Map Cei Newydd

Hysbysiad Cyhoeddus Cei Newydd

Ym mis Gorffennaf 2020, danfonwyd llythyr a holiadur i’r holl fusnesau yn y Sector Lletygarwch yn amlinellu’r mesurau dros dro a gynigwyd gan Gyngor Sir Ceredigion i helpu’r sector lletygarwch i addasu, a gweld faint o ddiddordeb oedd yna ynghylch defnyddio’r palmant ar gyfer eistedd yn yr awyr agored.

Llythyr at fusnesau yn y sector lletygarwch.

Holiadur i fusnesau yn y sector lletygarwch.

Mae'r trefniadau hyn wedi cael eu hadolygu ac mae llythyrau wedi cael eu hanfon at fusnesau yn amlinellu'r tefniadau ar gyfer prydlesu neu gael gorchmynion cydsynio yn ystod 2021.

Pam cyflwyno’r newidiadau?

Cyflwynwyd y mesurau gan ddefnyddio pwerau brys i sicrhau bod ein trefi yn llefydd diogel i’n trigolion a phawb sy’n ymweld â’r sir. Wrth i’r cyfyngiadau ar symud yn y sir gael eu llacio’n raddol ac o ystyried bod y gofynion o ran cadw pellter cymdeithasol yn parhau’n bwysig, mae angen gwneud rhai newidiadau i’r trefi oherwydd y perygl i’r cyhoedd. Mae Ceredigion wedi llwyddo’n hynod o dda i atal y Coronafeirws rhag lledaenu ac rydym am barhau â’r gwaith hwn er lles trigolion y sir.

Pa bwerau sydd gan y Cyngor i wneud hyn ac am ba hyd fydd y mesurau mewn grym?

Caiff y ffyrdd eu cau i hwyluso’r broses o greu parthau diogel yn unol ag Adrannau 1(1), 2(1), 14(1b) a (3) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y’i diwygiwyd gan y Ddeddf Traffig Ffyrdd (Deddf Cyfyngu Dros Dro 1991) sy’n caniatáu i’r ffyrdd fod ar gau am hyd at 21 diwrnod gyda’r opsiwn o ymestyn hyn am 21 diwrnod arall.

Yn dilyn hynny, cyhoeddwyd Gorchmynion Traffig Dros Dro am gyfnod o 18 mis o Awst 2020.

Pryd fydd y ffyrdd ar gau?

Yn wreiddiol, roedd heolydd ar gau rhwng 11yb a 6yh yn ddyddiol. Addaswyd yr amserau yma a nawr mae amseroedd newydd ar waith. Yng Ngheinewydd, bydd y ffyrdd yn cau rhwng 12 a 4pm (Mawrth/Ebrill); yn Aberystwyth, bydd y ffyrdd yn cau rhwng 11am a 5pm.

Lle gaf i barcio?

Cynghorir y trigolion a’r ymwelwyr i barcio i ffwrdd o ganol y dref lle bynnag bo hynny’n bosibl. 

Mae llefydd parcio i’r anabl ar gael mewn mannau cyfleus wrth ymyl pob un o’r parthau diogel.

A oes unrhyw eithriadau i fusnesau?

Darperir eithriadau ar gyfer y Gwasanaethau Brys (gan gynnwys Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub a Doctoriaid), Darparwyr Gofal ac Ymgymerwyr Statudol (ar gyfer atgyweiriadau brys yn unig).

A oes modd i fusnesau fasnachu yn yr awyr agored?

Er mwyn cael gwybodaeth ynglŷn â masnachu yn yr awyr agored, lleoli byrddau a chadeiriau a gosod arwyddion yn ystod y cyfnod hwn, bydd angen i fusnesau gysylltu â’r Cyngor drwy anfon neges e-bost i clic@ceredigion.gov.uk neu ffonio 01545 570881.

Pryd fydd y biniau yn cael eu casglu?

Atgoffir y trigolion i roi eu gwastraff allan i’w gasglu erbyn 8am ar y diwrnod casglu arferol. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen biniau ac ailgylchu.

Pan fyddaf yn y dref, beth ddylwn ei wneud â’m sbwriel?

Mae’r Cyngor yn gofyn i ymwelwyr a thrigolion ein cynorthwyo ni i gadw ein trefi a’n sir yn lân drwy fynd â’u sbwriel gartref gyda nhw neu ddefnyddio’r biniau a ddarperir.

A fydd y toiledau cyhoeddus ar agor?

Bydd y toiledau cyhoeddus yn parhau ar agor yn ystod y cyfnod hwn.

 phwy y gallaf gysylltu?

Gallwch anfon neges e-bost i clic@ceredigion.gov.uk neu gallwch ffonio 01545 570881.

Pam y cyflwynwyd y cynigion hyn ar fyr rybudd, heb ymgynghori â’r trigolion, perchnogion y siopau a’r cyhoedd? Sut y gellir gorfodi hyn?   

Mae’r Cyngor wedi defnyddio pwerau brys wrth ymateb i’r pandemig iechyd ac felly nid oedd angen ymgynghori ynghylch y cynigion hyn cyn eu cyflwyno. Yn ddelfrydol, byddai’r Cyngor wedi ymgynghori ynghylch y cynigion ond gan fod y cyfyngiadau yn cael eu llacio’n gyflym, ychydig iawn o amser oedd ar gael i baratoi’r cynlluniau ar gyfer y Parthau Diogel.   

Pe na fyddai’r mesurau rheoli traffig wedi’u rhoi ar waith yn sydyn, cyn i’r ymwelwyr gyrraedd y sir dros wyliau’r haf, byddai’r perygl i’r cyhoedd yn debygol o fod wedi cynyddu gan na fyddai modd cadw pellter cymdeithasol ar y strydoedd. 

Pam na fu’r cynigion drwy’r broses ddemocrataidd briodol? 

Mae Arweinydd a Dirprwy Arweinydd y Cyngor wedi dirprwyo penderfyniadau sy’n ymwneud â COVID-19 i Grŵp Arweiniol y Cyngor. Gallwch weld cofnod o'r penderfyniad hyn yn y ddogfen Paratoi ar gyfer COVID-19.

Ymgynghorwyd â’r Aelodau Cabinet, yr Aelod Seneddol lleol a’r Aelod lleol o Senedd Cymru a rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf iddynt drwy'r cyfnod hwn. Maent oll wedi cefnogi’r syniad o greu’r Parthau Diogel.  

Beth yw’r sefyllfa gyfreithiol? Nid oes arwyddion yn rhybuddio bod y ffyrdd ar gau ac ni chafwyd llythyron drwy’r drysau.  

Mae’r Cyngor wedi defnyddio pwerau brys wrth ymateb i’r pandemig iechyd ac felly nid oedd angen ymgynghori ynghylch y cynigion hyn cyn eu cyflwyno.  

Caiff y ffyrdd eu cau i hwyluso’r broses o greu parthau diogel yn unol ag Adrannau 1(1), 2(1), 14(1b) a (3) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y’i diwygiwyd gan y Ddeddf Traffig Ffyrdd (Deddf Cyfyngu Dros Dro 1991) sy’n caniatáu i’r ffyrdd fod ar gau am hyd at 21 diwrnod gyda’r opsiwn o ymestyn hyn am 21 diwrnod arall. 

Yn dilyn hynny, cyhoeddwyd Gorchmynion Traffig Dros Dro am gyfnod o 18 mis o Awst 2020.

Beth am ymateb y masnachwyr? Mae cynifer ohonynt yn gwrthwynebu’r cynlluniau hyn. Mae’n amlwg nad yw eu barn yn bwysig.  

Yn ddelfrydol, byddai’r Cyngor wedi ymgynghori ynghylch y cynigion hyn ond gan fod y cyfyngiadau yn cael eu llacio’n gyflym, ychydig iawn o amser oedd ar gael i baratoi’r cynlluniau ar gyfer y Parthau Diogel. Ers cyflwyno’r cynlluniau, mae’r Cyngor wedi gwrando ar farn y masnachwyr ac rydym wedi gwneud newidiadau. Byddwn yn parhau i adolygu a diwygio’r cynigion os ystyrir bod hynny’n briodol.   

A fydd hyn yn barhaol?  

Mae’r Parthau Diogel wedi’u cyflwyno fel mesur dros dro i ymateb i Bandemig Covid19 ac er diogelwch y cyhoedd. 

Beth yw statws cyfreithiol cau’r Stryd Fawr yn Aberystwyth? Roeddwn ar ddeall mai cefnffordd ydyw.  

Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am y Stryd Fawr yn Aberystwyth drwy Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru. Ymgynghorwyd â hwy ynglŷn â’r cynlluniau ar gyfer y Parthau Diogel ac maent wedi cyhoeddi eu hysbysiad eu hunain. 

Pam fod angen cau ffyrdd pan nad oes llawer o gerddwyr?  

Gyda’r cyfyngiadau yn cael eu llacio’n araf yn y sir mae angen sefydlu Parthau Diogel oherwydd y tebygolrwydd o berygl i’r cyhoedd wrth i bobl ddychwelyd i siopa ac wrth i ni gael mewnlifiad o ymwelwyr ar gyfer gwyliau’r haf a fyddai’n golygu na fyddai cadw pellter cymdeithasol yn bosibl ar droedffyrdd cul.  

Mae ffyrdd ar gau i wneud mwy o le i gerddwyr ond wedyn mae caffis/tafarndai yn cael eu hannog i gael mwy o seddi yn yr awyr agored ar y ffyrdd/palmantau.  

Mae cau'r ffyrdd yn rhoi mwy o le i gerddwyr gadw pellter cymdeithasol. Dim ond pan nad ydyn nhw'n rhwystro pellter cymdeithasol diogel yn sylweddol y caniateir cyflwyno'r seddi yn yr awyr agored. Bydd y dull o weithredu’n galluogi siopau a gwasanaethau i fasnachu, yn enwedig lle gallant ond masnachu yn yr awyr agored yn gyfreithlon ac yn ymarferol wrth ddiogelu’r cyhoedd.   

Os ydw i eisiau rhoi byrddau a chadeiriau y tu allan i'm siop gyda phwy ydw i'n siarad?  

Bydd angen i fusnesau gysylltu â'r Ganolfan Gyswllt clic@ceredigion.gov.uk  / 01545 570881 i fasnachu yn yr awyr agored, gosod byrddau a chadeiriau, ac arwyddion yn ystod yr amser hwn. Bydd swyddogion trwyddedu yn cysylltu ac efallai y byddant yn ymweld fel y gallwch wneud hyn mor gyflym a diogel â phosibl. Fodd bynnag, rhoddir blaenoriaeth i gerddwyr os oes lle yn brin. 

A yw masnachu ar y palmant wedi'i gyfyngu i fusnesau lletygarwch neu a all busnesau eraill hefyd arddangos eu cynhyrchion y tu allan i'w siop? 

Na fydd, fodd bynnag, bydd angen i fusnesau gysylltu â'r ganolfan gyswllt clic@ceredigion.gov.uk / 01545 570881 i fasnachu yn yr awyr agored, gosod byrddau a chadeiriau, ac arwyddion yn ystod y cyfnod hwn. Bydd swyddogion trwyddedu yn cysylltu â chi ac efallai'n ymweld er mwyn i chi allu gwneud hyn mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl. Fodd bynnag, rhoddir blaenoriaeth i gerddwyr os oes prinder lle. 

A all busnesau y tu allan i'r Parth Diogel hefyd gael trwydded i fasnachu yn yr awyr agored?  

Gallant – fodd bynnag, bydd angen cynnal asesiad i wirio bod digon o le ar gyfer hyn ac nad oes unrhyw berygl i ddiogelwch y cyhoedd.   

Bydd angen i fusnesau gysylltu â'r Ganolfan Gyswllt ar clic@ceredigion.gov.uk / 01545 570881 i fasnachu yn yr awyr agored, gosod byrddau a chadeiriau, ac arwyddion yn ystod yr amser hwn. Bydd swyddogion trwyddedu yn cysylltu ac efallai y byddant yn ymweld fel y gallwch wneud hyn mor gyflym a diogel â phosibl.   

A ganiateir strwythurau dros dro fel Gasebos a Phebyll Mawrion? 

Ie, ar yr amod nad ydynt yn achosi rhwystr i symudiad cerddwyr a dylech gysylltu â'r cyngor yn gyntaf cyn bwrw ymlaen ag archebu'r strwythurau hyn.

Sut mae pobl yn yr ardal sydd bellach ar gyfer cerddwyr yn mynd i gael eu plismona i sicrhau eu bod yn cynnal pellter 2m? 

Mae bron yn amhosibl plismona pellter cymdeithasol, fodd bynnag, bydd y cyngor yn gosod arwyddion i atgoffa cerddwyr am yr angen i gadw pellter cymdeithasol a chyfrifoldeb pob unigolyn yw dilyn canllawiau argymelledig Llywodraeth Cymru.  

Mae'r lleoedd y tu mewn i'r siopau yn fwy cyfyng na'r stryd. Pam fod angen mwy o le arnom y tu allan?  

Cyfyngir siopau i nifer y cwsmeriaid ar unrhyw un adeg yn dibynnu ar eu maint a gellir rhoi mesurau ar waith i giwio y tu allan. Nid yw'n bosibl rheoli a chyfyngu ar nifer y bobl sy'n dod i'n trefi yn yr un modd.  Bydd Parthau Diogel yn helpu pobl i ymweld â threfi, siopau a gwasanaethau yn ddiogel.   

Pam na all siopau gynyddu oriau masnachu i leihau cerddwyr yr adegau prysur?  

Penderfyniad i fusnesau manwerthu unigol fydd p'un a yw siopau'n aros ar agor yn hirach.   

A fyddaf yn gallu gyrru i mewn i'r Parthau Diogel i fynd at y fferyllydd i gasglu presgripsiynau?  

Byddwch yn gallu gyrru i'r dref fel arfer cyn 11am neu ar ôl 5pm yn Aberystwyth, gydag amserau gwahanol yn berthnasol mewn mannau eraill. O fewn yr oriau hyn rhaid i bobl barcio y tu allan i'r parthau a cherdded at y fferyllydd. Dynodwyd cilfachau parcio i'r anabl gerllaw i roi rhywfaint o fynediad. Os yw mynediad yn anodd yna mae fferyllwyr fel arfer yn gallu cynorthwyo gyda danfon nwyddau.  Bydd holl feysydd parcio'r Cyngor ar gael am ddim.  

Cludo nwyddau 

Sut mae busnesau'n derbyn nwyddau?  

Anogir busnesau i drefnu bod nwyddau yn cael eu cludo i’w heiddo y tu allan i'r amseroedd y mae ffyrdd ar gau. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod pobl sy'n defnyddio'r stryd i gerdded o amgylch y dref yn teimlo'n ddiogel.   

Fodd bynnag, lle nad yw hyn yn bosibl, gellir danfon nwyddau rhwng 11am a 5pm ar gyfer faniau danfon nwyddau a lorïau bach swyddogol yn unig, gydag amseroedd gwahanol yn berthnasol mewn trefi eraill. Bydd cyfyngiad 5mya ar waith. Rydyn ni'n obeithiol y bydd busnesau a siopau yn addasu trwy wneud newidiadau i'r ffordd maen nhw'n gweithredu i helpu i wneud i hyn weithio.  

Sut mae trigolion yn derbyn parseli? 

Fel uchod, lle bo hynny'n bosibl dylid trefnu hyn cyn 11am neu ar ôl 5pm (yn Aberystwyth, gydag amseroedd gwahanol yn berthnasol mewn trefi eraill). Fodd bynnag, lle nad yw hyn yn bosibl, bydd faniau danfon nwyddau neu lorïau yn gallu cael mynediad i ran o'r dref. Bydd cyfyngiad 5mya ar waith. Lle bynnag y bo modd, dylai'r trigolion geisio defnyddio loceri a mannau gollwng a gynigir gan fasnachwyr ar-lein i helpu i leihau traffig trwy'r parth diogel.  

Sut ydw i'n mynd i gael nwyddau sydd wedi’u dosbarthu gan Tesco pan fydd fy stryd ar gau?  

Dylai trigolion drefnu bod y nwyddau yn cael eu cludo i’w cartrefi y tu allan i amseroedd cau'r ffordd lle bynnag y bo modd.  

A oes unrhyw lwybrau mynediad masnachwr trwy'r trefi i wneud gwaith cynnal a chadw i eiddo yn y parth diogel?  

Rydym yn annog apwyntiadau cyn 11am ond efallai y byddwn yn caniatáu mynediad i faniau masnach mewn argyfyngau ond dim ond er mwyn gollwng / casglu.  

Trafnidiaeth Gyhoeddus / Parcio Ceir / Beicio 

Beth sy’n digwydd o ran trafnidiaeth gyhoeddus? A fydd y bysiau yn rhedeg o hyd?  

Mae bysiau yn dal i redeg ond ni fyddant yn gallu cludo cynifer o deithwyr ag o’r blaen o achos y gofynion cadw pellter a bydd llwybrau’r bysiau yn gorfod newid er mwyn osgoi’r heolydd sydd wedi cau.  

A fydd modd i gwmnïau tacsi gael mynediad i’r parthau a fydd ar gau?  

Na fydd.

Os ydych yn byw yn y parth sydd wedi’i neilltuo, a oes hawl gennych i fynd a dod yn eich car?  

Nac oes, bydd ond hawl gennych i symud eich car cyn 11am ac ar ôl 5pm.

Beth fydd y gosb am gael car wedi'i barcio y tu allan i'ch eiddo yn y parth dynodedig yn ystod cyfnod y parth cerddwyr?  

Caniateir parcio mewn rhai mannau. Rhoddir cosbau yn y mannau lle bydd cyfyngiadau ar waith, yn unol â’r hysbysiadau.  

A oes hawl gan feicwyr i reidio eu beiciau yn y Parthau Diogel?

Nac oes, dylai beicwyr ddod oddi ar y beic wrth fynediad y Parth Diogel gan y bydd pobl yn cerdded ar y strydoedd.  

Anableddau 

Sut y bydd pobl anabl yn cael mynediad i’r trefi?  

Gall pawb fynd i’r Parthau Diogel cyn 11am ac ar ôl 5pm yn Aberystwyth, gydag amseroedd gwahanol yn berthnasol mewn trefi eraill. Mae llefydd parcio i bobl anabl ar gael hefyd yn agos i’r ardaloedd lle bydd y ffyrdd ar gau. Nodir y rhain ar fapiau'r dref.    

A yw'r Cyngor yn torri'r gyfraith drwy beidio â rhoi mynediad i bobl sydd ag anghenion o ran symud neu anableddau?   

Nac ydy. Cyflwynir y Parthau Diogel yn unol â’r pwerau argyfwng a nodir uchod.  

Cysylltu â phwy? 

Gyda phwy y dylwn gysylltu i drafod cau’r ffyrdd?  

Gwasanaeth Cwsmeriaid Clic Ceredigion yw'r pwynt cyswllt yn y lle cyntaf a bydd y swyddogion yno yn cyfeirio'r ymholiad at y swyddogion perthnasol os na allant ymdrin ag ef. Gallwch ffonio 01545 570881  neu gysylltu ar-lein: Clic – Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Aberaeron 

Ydy Pen Cei wedi’i gau am 24 awr y dydd?

Ydy.

Gyda Lôn Ganol a Cadwgan wedi’u cau, sut mae preswylwyr yn cael mynediad i’r garejys?

Bydd y preswylwyr yn gallu cael mynediad i garejys. Rhwystrau yn unig sydd wedi'u gosod yno er mwyn caniatáu mynediad cyfyngedig.

Ydych chi’n gallu troi oddi ar y system un-ffordd i'ch tŷ chi ac yn meddwl am sut allwch chi gyrraedd Heol y Frenhines?

Ydych, ond mae’n rhaid i chi ymuno â’r system un-ffordd yn Ffordd y Gaer.

Fydd ymwelwyr yn gallu parcio yn yr ysgol ac ym Mhenmorfa drwy'r gwyliau?

Byddant, os nad oes lle yn y dref neu gerllaw. Bydd pobl yn rhydd i ddefnyddio maes parcio Penmorfa yn ystod cyfnod yr argyfwng.

Sut y bydd y bobl sy'n byw ger Gwesty’r Harbourmaster neu bobl anabl sydd am fynd yno yn gallu cael mynediad?

Ar hyn o bryd nid oes mannau parcio i bobl anabl yn yr ardal a effeithir o amgylch Cadwgan a Pen Cei. Mae’r drefn bob amser wedi bod ar sail y cyntaf i'r felin. Mae parcio i'r anabl ar gael ym maes parcio Ffordd y Gaer. Ac wrth gwrs, i gael mynediad i'r ddwy fferyllfa, mae llefydd parcio ar gael y tu allan i ‘London House’.

Mae gennym broblemau mawr yn Heol y Dŵr o ran troi i Lôn Peniel fel y mae.

Bydd yn rhaid gosod bolardiau/conau yno i ddiogelu'r mynediad.

Mae llawer o'r newidiadau hyn er budd un busnes.

Mae'r holl newidiadau wedi'u cyflwyno at ddibenion diogelwch y cyhoedd, ac nid yw'n fater o gefnogi unrhyw fusnes penodol.

A oes toiledau cyhoeddus ar agor i'w defnyddio?

Bydd prif doiledau cyhoeddus y Cyngor ar agor fel arfer.

Aberteifi

Pam fod y drefn hon wedi’i chyflwyno mor ddi-rybudd ar adeg pan yr ydym i gyd yn paratoi i ail-agor ein busnesau?

Mae'r broses o lacio'r cyfyngiadau ond yn caniatáu cyfnod byr iawn i baratoi cynlluniau.

Beth oedd y rheswm am droi ffordd gul heb balmant yn brif ffordd ac ailgyfeirio’r holl fysiau a lorïau i deithio arni?

Trefniant dros dro yw hwn sy'n angenrheidiol i ailgyfeirio traffig o’r brif ardal siopa er mwyn ei gwneud yn fwy diogel wrth i nifer yr ymwelwyr gynyddu.

Os yw’r palmentydd i gael eu clirio, pam ydym yn awr yn annog bod byrddau a chadeiriau yn cael eu gosod arnynt?

Mae deunyddiau ar balmentydd wedi bod yn broblem ers amser hir. Fodd bynnag, y nod o ran cyflwyno seddau yn yr awyr agored yw gwneud canol y dref yn fwy deniadol ac felly annog mwy o bobl i ymweld â’r dref.

Y prif bwrpas yw helpu i ddiogelu'r cyhoedd. Bydd seddau yn yr awyr agored ond yn cael eu caniatáu os na fyddant yn amharu'n sylweddol ar y pellter cymdeithasol diogel. Bydd y drefn hon yn galluogi siopau a gwasanaethau i fasnachu, yn enwedig os ydynt ond yn gallu masnachu yn yr awyr agored tra'n diogelu'r cyhoedd.

Aberystwyth

Ymhle mae’r fynedfa er mwyn danfon nwyddau i Neuadd y Farchnad? 

Mae modd cael mynediad i ddanfon nwyddau i Neuadd y Farchnad drwy Faes Iago. 

O ran y meysydd parcio y tu allan i’r dref, a fydd y gwasanaeth Parcio a Theithio yn cael ei ailgyflwyno? 

Na fydd.  

Beth am y maes parcio gyferbyn â’r orsaf dân? Mae ffens o’i amgylch ac mae’n wag. 

Mae hwn mewn dwylo preifat a thu hwnt i reolaeth y Cyngor. 

Ymhle mae beiciau modur i fod parcio ar benwythnosau? 

Bydd y maes parcio arferol ar gyfer beiciau modur ar gael ar y promenâd. Os bydd hwn yn llawn, dylai beiciau modur barcio mewn llefydd parcio gwag ar yr heol neu mewn meysydd parcio cyfagos.  

A fydd mwy o arwyddion gan ei bod hi’n anodd gyrru o amgylch y dref? 

Caiff ymwelwyr â'r dref eu hannog i barcio y tu allan i'r dref a cherdded i mewn. Bydd hyn yn lleihau tagfeydd, traffig ac anawsterau parcio yn ardal y promenâd. Hefyd codir mwy o arwyddion i gyfeirio gyrwyr i'r mannau parcio y tu allan i'r dref ac i’w helpu i yrru tuag at y ffordd allan o ardal y promenâd. 

Ceinewydd

Fydd lansio cychod yn cael ei ganiatáu?

Caniateir lansio cychod ar yr amod bod rheolau priodol yr Harbwr yn cael eu bodloni a’r ffioedd perthnasol wedi’u talu.

Fydd mynediad i gerbydau cwsmeriaid y Swyddfa Bost sy’n henoed, yn bobl eiddil ac yn anabl yn cael ei ganiatáu?

Gall pobl gael mynediad i’r gwasanaethau fel arfer cyn 12pm. Mae llefydd parcio i bobl anabl ac ardal codi/gollwng teithwyr wedi cael eu dynodi ym maes parcio Stryd y Cware gerllaw.

Sut mae disgwyl i'r henoed a'r anabl allu cerdded i fyny'r rhiw serth?

Mae llefydd parcio ychwanegol i bobl anabl yn cael eu cyflwyno ym maes parcio Stryd y Cware.

Bydd traffig yn cael ei gynyddu ar Heol y Parc a Heol y Bryn. Sut y bydd ymbellhau cymdeithasol yn cael ei sicrhau ar y strydoedd hyn?

Yn gyffredinol mae cerddwyr yn gwneud llai o ddefnydd o'r strydoedd hyn na'r strydoedd sydd ar gau rhwng 12 a 4pm. Gofynnir i’r cerddwyr sicrhau eu bod yn bodloni’r rheolau ymbellhau cymdeithasol, fel sydd eisoes yn digwydd.