Mae Cyngor Sir Ceredigion am greu trefi diogel a chroesawgar i bobl ddod i siopa a mwynhau. Gan y gofynion o ran cadw pellter cymdeithasol yn parhau i fod yn bwysig, mae angen addasu’r trefi oherwydd rhesymau’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd. Mae Ceredigion wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y frwydr yn erbyn lledaeniad y coronafeirws, a hoffai i’r llwyddiant hwn barhau er lles ei dinasyddion.  Diwygiwyd y Parthau Diogel o ganlyniad i Gyfyngiadau Haen 4 Cymru gyfan am hanner nos ar 19 Rhagfyr.

Cyflwynwyd y Parthau Diogel cyntaf yn Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Chei Newydd ym mis Gorffennaf 2020 yn defnyddio pwerau argyfwng.

Ers hynny mae gorchmynion traffig dros dro 18 mis wedi'u rhoi ar waith ynghyd ag addasiadau ym mhob un o'r canolfannau.

Yn dilyn y cyhoeddiad ynghylch y cyfnod atal byr, mae’r Cyngor wedi rhoi’r gorau i gau ffyrdd o fewn y Parthau Diogel dros dro rhwng 23 Hydref a 09 Tachwedd, a diwygiwyd ymhellach o ganlyniad i gyfyngiadau haen 4 Cymru gyfan am hanner nos ar 19 Rhagfyr.

Mae'r sefyllfa gyfredol fel a ganlyn:

  • Yn Aberteifi, mae'r ffyrdd yn aros ar agor, a bydd cynllun canol y dref yn dychwelyd i’r hyn yr oedd cyn y cyflwynwyd trefniadau’r parthau diogel.
  • Yng Ngheinewydd, mae'r ffyrdd yn aros ar agor, a bydd cynllun canol y dref yn dychwelyd i’r hyn yr oedd cyn y cyflwynwyd trefniadau’r parthau diogel.
  • Yn Aberaeron, bydd trefniadau presennol y parthau diogel yn parhau.
  • Yn Aberystwyth, fe fydd y ffyrdd a gaewyd yn ddyddiol yn aros ar agor, a bydd cynllun canol y dref yn dychwelyd i’r hyn yr oedd cyn y cyflwynwyd trefniadau’r parthau diogel heblaw am Stryd y Farchnad a fydd ar gau 24 awr.

Bydd data'n parhau i gael ei fonitro fel bod y broses o weithredu’r Parthau Diogel yn cael ei hadolygu'n barhaus. Mae'n debygol y bydd y newidiadau uchod ar waith tan 01 Chwefror 2021. Bydd ardaloedd sydd ar gau 24/7 a chyfyngiadau parcio yn parhau. 

Mae’r addasiadau hyn yn ystyried ystod eang o wybodaeth gan gynnwys canlyniadau arolwg diweddar a gynhaliwyd yn ystod yr haf, adborth a dderbyniwyd ers hynny, cyfraddau heintio Covid-19 a nifer yr achosion mewn gwahanol ardaloedd, yr adegau masnachu prysuraf, nifer y myfyrwyr ac ymwelwyr ac adeg y flwyddyn.

Mae’r cyfraddau heintio uwch yn ardal Aberystwyth, nifer yr ymwelwyr a myfyrwyr, yn ogystal â’r nifer uwch o ymwelwyr ar benwythnosau yn golygu bod angen mesurau yn ystod yr adegau prysuraf. Mae’r addasiadau’n sicrhau’r cydbwysedd cywir rhwng mynediad anghyfyngedig o ddydd Sul i ddydd Iau a lleihau’r risg yn ystod yr adegau prysurach lle gall pobl fwynhau mwy o le i siopa ac ymweld â gwasanaethau.

Bydd data'n parhau i gael ei fonitro fel bod y broses o weithredu’r Parthau Diogel yn cael ei hadolygu'n barhaus. Mae'n debygol y bydd y newidiadau uchod ar waith tan 01 Chwefror 2021. Bydd ardaloedd sydd ar gau 24/7 a chyfyngiadau parcio yn parhau. 

Mae'r parthau diogel yn cyd-fynd â strategaeth y gaeaf i ddiogelu iechyd a lles ein pobl fwyaf bregus a galluogi'r economi leol i oroesi misoedd y gaeaf.

Ym mis Gorffennaf 2020, danfonwyd llythyr a holiadur i’r holl fusnesau yn y Sector Lletygarwch yn amlinellu’r mesurau dros dro a gynigwyd gan Gyngor Sir Ceredigion i helpu’r sector lletygarwch i addasu, a gweld faint o ddiddordeb oedd yna ynghylch defnyddio’r palmant ar gyfer eistedd yn yr awyr agored.

Llythyr at fusnesau yn y sector lletygarwch.

Holiadur i fusnesau yn y sector lletygarwch.

Bydd y trefniadau hyn yn cael eu hadolygu fel bod arweiniad yn cael ei roi yn y flwyddyn newydd ar drefniadau ar gyfer prydlesu neu gael gorchmynion cydsynio yn ystod 2021.

Pam cyflwyno’r newidiadau?

Cyflwynwyd y mesurau gan ddefnyddio pwerau brys i sicrhau bod ein trefi yn llefydd diogel i’n trigolion a phawb sy’n ymweld â’r sir. Wrth i’r cyfyngiadau ar symud yn y sir gael eu llacio’n raddol ac o ystyried bod y gofynion o ran cadw pellter cymdeithasol yn parhau’n bwysig, mae angen gwneud rhai newidiadau i’r trefi oherwydd y perygl i’r cyhoedd. Mae Ceredigion wedi llwyddo’n hynod o dda i atal y Coronafeirws rhag lledaenu ac rydym am barhau â’r gwaith hwn er lles trigolion y sir.

Pa bwerau sydd gan y Cyngor i wneud hyn ac am ba hyd fydd y mesurau mewn grym?

Caiff y ffyrdd eu cau i hwyluso’r broses o greu parthau diogel yn unol ag Adrannau 1(1), 2(1), 14(1b) a (3) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y’i diwygiwyd gan y Ddeddf Traffig Ffyrdd (Deddf Cyfyngu Dros Dro 1991) sy’n caniatáu i’r ffyrdd fod ar gau am hyd at 21 diwrnod gyda’r opsiwn o ymestyn hyn am 21 diwrnod arall.

Yn dilyn hynny, cyhoeddwyd Gorchmynion Traffig Dros Dro am gyfnod o 18 mis o Awst 2020.

Pryd fydd y ffyrdd ar gau?

Yn wreiddiol, roedd heolydd ar gau rhwng 11yb a 6yh yn ddyddiol. Addaswyd yr amserau yma a nawr mae amseroedd newydd ar waith. 

Lle gaf i barcio?

Cynghorir y trigolion a’r ymwelwyr i barcio i ffwrdd o ganol y dref lle bynnag bo hynny’n bosibl. Mae’r meysydd parcio sy’n cael eu rheoli gan y Cyngor yn parhau’n rhad ac am ddim tan 01 Rhagfyr 2020.

Mae llefydd parcio i’r anabl ar gael mewn mannau cyfleus wrth ymyl pob un o’r parthau diogel.

A oes unrhyw eithriadau i fusnesau?

Darperir eithriadau ar gyfer y Gwasanaethau Brys (gan gynnwys Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub a Doctoriaid), Darparwyr Gofal ac Ymgymerwyr Statudol (ar gyfer atgyweiriadau brys yn unig).

A oes modd i fusnesau fasnachu yn yr awyr agored?

Er mwyn cael gwybodaeth ynglŷn â masnachu yn yr awyr agored, lleoli byrddau a chadeiriau a gosod arwyddion yn ystod y cyfnod hwn, bydd angen i fusnesau gysylltu â’r Cyngor drwy anfon neges e-bost i clic@ceredigion.gov.uk neu ffonio 01545 570881.

Pryd fydd y biniau yn cael eu casglu?

Atgoffir y trigolion i roi eu gwastraff allan i’w gasglu erbyn 8am ar y diwrnod casglu arferol. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen biniau ac ailgylchu.

Pan fyddaf yn y dref, beth ddylwn ei wneud â’m sbwriel?

Mae’r Cyngor yn gofyn i ymwelwyr a thrigolion ein cynorthwyo ni i gadw ein trefi a’n sir yn lân drwy fynd â’u sbwriel gartref gyda nhw neu ddefnyddio’r biniau a ddarperir.

A fydd y toiledau cyhoeddus ar agor?

Bydd y toiledau cyhoeddus yn parhau ar agor yn ystod y cyfnod hwn.

 phwy y gallaf gysylltu?

Gallwch anfon neges e-bost i clic@ceredigion.gov.uk neu gallwch ffonio 01545 570881.

Cwestiynau cyffredin pellach

Pam y cyflwynwyd y cynigion hyn ar fyr rybudd, heb ymgynghori â’r trigolion, perchnogion y siopau a’r cyhoedd? Sut y gellir gorfodi hyn?   

Mae’r Cyngor wedi defnyddio pwerau brys wrth ymateb i’r pandemig iechyd ac felly nid oedd angen ymgynghori ynghylch y cynigion hyn cyn eu cyflwyno. Yn ddelfrydol, byddai’r Cyngor wedi ymgynghori ynghylch y cynigion ond gan fod y cyfyngiadau yn cael eu llacio’n gyflym, ychydig iawn o amser oedd ar gael i baratoi’r cynlluniau ar gyfer y Parthau Diogel.   

Pe na fyddai’r mesurau rheoli traffig wedi’u rhoi ar waith yn sydyn, cyn i’r ymwelwyr gyrraedd y sir dros wyliau’r haf, byddai’r perygl i’r cyhoedd yn debygol o fod wedi cynyddu gan na fyddai modd cadw pellter cymdeithasol ar y strydoedd. 

Pam y cyhoeddwyd y newyddion ar nos Wener?  

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg cyntaf ar 3 Gorffennaf. Y bwriad oedd rhoi cyhoeddusrwydd i’r cynlluniau ynghylch y Parthau Diogel yr wythnos ganlynol, ond ni fu modd cytuno ar yr holl wybodaeth a’r hysbysiadau perthnasol, a phenderfynu’n derfynol arnynt, tan y prynhawn dydd Gwener. O ystyried hyd a lled y gwaith a phwysigrwydd gwella diogelwch yng nghanol ein trefi, penderfynwyd parhau â’r gwaith yn hytrach na chyflwyno’r mesurau pan fyddai’r ymwelwyr yn cyrraedd ar ddechrau gwyliau’r ysgol.  

Pam na fu’r cynigion drwy’r broses ddemocrataidd briodol? 

Mae Arweinydd a Dirprwy Arweinydd y Cyngor wedi dirprwyo penderfyniadau sy’n ymwneud â COVID-19 i Grŵp Arweiniol y Cyngor. Gallwch weld cofnod o'r penderfyniad hyn yn y ddogfen Paratoi ar gyfer COVID-19.

Ymgynghorwyd â’r Aelodau Cabinet, yr Aelod Seneddol lleol a’r Aelod lleol o Senedd Cymru a rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf iddynt drwy'r cyfnod hwn. Maent oll wedi cefnogi’r syniad o greu’r Parthau Diogel.  

Beth yw’r sefyllfa gyfreithiol? Nid oes arwyddion yn rhybuddio bod y ffyrdd ar gau ac ni chafwyd llythyron drwy’r drysau.  

Mae’r Cyngor wedi defnyddio pwerau brys wrth ymateb i’r pandemig iechyd ac felly nid oedd angen ymgynghori ynghylch y cynigion hyn cyn eu cyflwyno.  

Caiff y ffyrdd eu cau i hwyluso’r broses o greu parthau diogel yn unol ag Adrannau 1(1), 2(1), 14(1b) a (3) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y’i diwygiwyd gan y Ddeddf Traffig Ffyrdd (Deddf Cyfyngu Dros Dro 1991) sy’n caniatáu i’r ffyrdd fod ar gau am hyd at 21 diwrnod gyda’r opsiwn o ymestyn hyn am 21 diwrnod arall. 

Yn dilyn hynny, cyhoeddwyd Gorchmynion Traffig Dros Dro am gyfnod o 18 mis o Awst 2020.

Beth am ymateb y masnachwyr? Mae cynifer ohonynt yn gwrthwynebu’r cynlluniau hyn. Mae’n amlwg nad yw eu barn yn bwysig.  

Yn ddelfrydol, byddai’r Cyngor wedi ymgynghori ynghylch y cynigion hyn ond gan fod y cyfyngiadau yn cael eu llacio’n gyflym, ychydig iawn o amser oedd ar gael i baratoi’r cynlluniau ar gyfer y Parthau Diogel. Ers cyflwyno’r cynlluniau, mae’r Cyngor wedi gwrando ar farn y masnachwyr ac rydym wedi gwneud newidiadau. Byddwn yn parhau i adolygu a diwygio’r cynigion os ystyrir bod hynny’n briodol.   

A fydd hyn yn barhaol?  

Mae’r Parthau Diogel wedi’u cyflwyno fel mesur dros dro i ymateb i Bandemig Covid19 ac er diogelwch y cyhoedd. 

Beth yw statws cyfreithiol cau’r Stryd Fawr yn Aberystwyth? Roeddwn ar ddeall mai cefnffordd ydyw.  

Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am y Stryd Fawr yn Aberystwyth drwy Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru. Ymgynghorwyd â hwy ynglŷn â’r cynlluniau ar gyfer y Parthau Diogel ac maent wedi cyhoeddi eu hysbysiad eu hunain. 

Pam fod angen cau ffyrdd pan nad oes llawer o gerddwyr?  

Gyda’r cyfyngiadau yn cael eu llacio’n araf yn y sir mae angen sefydlu Parthau Diogel oherwydd y tebygolrwydd o berygl i’r cyhoedd wrth i bobl ddychwelyd i siopa ac wrth i ni gael mewnlifiad o ymwelwyr ar gyfer gwyliau’r haf a fyddai’n golygu na fyddai cadw pellter cymdeithasol yn bosibl ar droedffyrdd cul.  

Mae ffyrdd ar gau i wneud mwy o le i gerddwyr ond wedyn mae caffis/tafarndai yn cael eu hannog i gael mwy o seddi yn yr awyr agored ar y ffyrdd/palmantau.  

Mae cau'r ffyrdd yn rhoi mwy o le i gerddwyr gadw pellter cymdeithasol. Dim ond pan nad ydyn nhw'n rhwystro pellter cymdeithasol diogel yn sylweddol y caniateir cyflwyno'r seddi yn yr awyr agored. Bydd y dull o weithredu’n galluogi siopau a gwasanaethau i fasnachu, yn enwedig lle gallant ond masnachu yn yr awyr agored yn gyfreithlon ac yn ymarferol wrth ddiogelu’r cyhoedd.   

Os ydw i eisiau rhoi byrddau a chadeiriau y tu allan i'm siop gyda phwy ydw i'n siarad?  

Bydd angen i fusnesau gysylltu â'r Ganolfan Gyswllt clic@ceredigion.gov.uk  / 01545 570881 i fasnachu yn yr awyr agored, gosod byrddau a chadeiriau, ac arwyddion yn ystod yr amser hwn. Bydd swyddogion trwyddedu yn cysylltu ac efallai y byddant yn ymweld fel y gallwch wneud hyn mor gyflym a diogel â phosibl. Fodd bynnag, rhoddir blaenoriaeth i gerddwyr os oes lle yn brin. 

A yw masnachu ar y palmant wedi'i gyfyngu i fusnesau lletygarwch neu a all busnesau eraill hefyd arddangos eu cynhyrchion y tu allan i'w siop? 

Na fydd, fodd bynnag, bydd angen i fusnesau gysylltu â'r ganolfan gyswllt clic@ceredigion.gov.uk / 01545 570881 i fasnachu yn yr awyr agored, gosod byrddau a chadeiriau, ac arwyddion yn ystod y cyfnod hwn. Bydd swyddogion trwyddedu yn cysylltu â chi ac efallai'n ymweld er mwyn i chi allu gwneud hyn mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl. Fodd bynnag, rhoddir blaenoriaeth i gerddwyr os oes prinder lle. 

A all busnesau y tu allan i'r Parth Diogel hefyd gael trwydded i fasnachu yn yr awyr agored?  

Gallant – fodd bynnag, bydd angen cynnal asesiad i wirio bod digon o le ar gyfer hyn ac nad oes unrhyw berygl i ddiogelwch y cyhoedd.   

Bydd angen i fusnesau gysylltu â'r Ganolfan Gyswllt ar clic@ceredigion.gov.uk / 01545 570881 i fasnachu yn yr awyr agored, gosod byrddau a chadeiriau, ac arwyddion yn ystod yr amser hwn. Bydd swyddogion trwyddedu yn cysylltu ac efallai y byddant yn ymweld fel y gallwch wneud hyn mor gyflym a diogel â phosibl.   

A ganiateir strwythurau dros dro fel Gasebos a Phebyll Mawrion? 

Ie, ar yr amod nad ydynt yn achosi rhwystr i symudiad cerddwyr a dylech gysylltu â'r cyngor yn gyntaf cyn bwrw ymlaen ag archebu'r strwythurau hyn.

Sut mae pobl yn yr ardal sydd bellach ar gyfer cerddwyr yn mynd i gael eu plismona i sicrhau eu bod yn cynnal pellter 2m? 

Mae bron yn amhosibl plismona pellter cymdeithasol, fodd bynnag, bydd y cyngor yn gosod arwyddion i atgoffa cerddwyr am yr angen i gadw pellter cymdeithasol a chyfrifoldeb pob unigolyn yw dilyn canllawiau argymelledig Llywodraeth Cymru.  

Mae'r lleoedd y tu mewn i'r siopau yn fwy cyfyng na'r stryd. Pam fod angen mwy o le arnom y tu allan?  

Cyfyngir siopau i nifer y cwsmeriaid ar unrhyw un adeg yn dibynnu ar eu maint a gellir rhoi mesurau ar waith i giwio y tu allan. Nid yw'n bosibl rheoli a chyfyngu ar nifer y bobl sy'n dod i'n trefi yn yr un modd.  Bydd Parthau Diogel yn helpu pobl i ymweld â threfi, siopau a gwasanaethau yn ddiogel.   

Pam na all siopau gynyddu oriau masnachu i leihau cerddwyr yr adegau prysur?  

Penderfyniad i fusnesau manwerthu unigol fydd p'un a yw siopau'n aros ar agor yn hirach.   

A fyddaf yn gallu gyrru i mewn i'r Parthau Diogel i fynd at y fferyllydd i gasglu presgripsiynau?  

Byddwch yn gallu gyrru i'r dref fel arfer cyn 11am neu ar ôl 6pm. O fewn yr oriau hyn rhaid i bobl barcio y tu allan i'r parthau a cherdded at y fferyllydd. Dynodwyd cilfachau parcio i'r anabl gerllaw i roi rhywfaint o fynediad. Os yw mynediad yn anodd yna mae fferyllwyr fel arfer yn gallu cynorthwyo gyda danfon nwyddau.  Bydd holl feysydd parcio'r Cyngor ar gael am ddim.  

Cludo nwyddau 

Sut mae busnesau'n derbyn nwyddau?  

Anogir busnesau i drefnu bod nwyddau yn cael eu cludo i’w heiddo y tu allan i'r amseroedd y mae ffyrdd ar gau. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod pobl sy'n defnyddio'r stryd i gerdded o amgylch y dref yn teimlo'n ddiogel.   

Fodd bynnag, lle nad yw hyn yn bosibl, gellir danfon nwyddau rhwng 11am a 6pm ar gyfer faniau danfon nwyddau a lorïau bach swyddogol yn unig. Bydd cyfyngiad 5mya ar waith. Rydyn ni'n obeithiol y bydd busnesau a siopau yn addasu trwy wneud newidiadau i'r ffordd maen nhw'n gweithredu i helpu i wneud i hyn weithio.  

Sut mae trigolion yn derbyn parseli? 

Fel uchod, lle bo hynny'n bosibl dylid trefnu hyn cyn 11am neu ar ôl 6pm. Fodd bynnag, lle nad yw hyn yn bosibl, bydd faniau danfon nwyddau neu lorïau yn gallu cael mynediad i ran o'r dref. Bydd cyfyngiad 5mya ar waith. Lle bynnag y bo modd, dylai'r trigolion geisio defnyddio loceri a mannau gollwng a gynigir gan fasnachwyr ar-lein i helpu i leihau traffig trwy'r parth diogel.  

Sut ydw i'n mynd i gael nwyddau sydd wedi’u dosbarthu gan Tesco pan fydd fy stryd ar gau?  

Dylai trigolion drefnu bod y nwyddau yn cael eu cludo i’w cartrefi y tu allan i amseroedd cau'r ffordd lle bynnag y bo modd.  

A oes unrhyw lwybrau mynediad masnachwr trwy'r trefi i wneud gwaith cynnal a chadw i eiddo yn y parth diogel?  

Rydym yn annog apwyntiadau cyn 11am ond efallai y byddwn yn caniatáu mynediad i faniau masnach mewn argyfyngau ond dim ond er mwyn gollwng / casglu.  

Trafnidiaeth Gyhoeddus / Parcio Ceir / Beicio 

Beth sy’n digwydd o ran trafnidiaeth gyhoeddus? A fydd y bysiau yn rhedeg o hyd?  

Mae bysiau yn dal i redeg ond ni fyddant yn gallu cludo cynifer o deithwyr ag o’r blaen o achos y gofynion cadw pellter a bydd llwybrau’r bysiau yn gorfod newid er mwyn osgoi’r heolydd sydd wedi cau.  

A fydd modd i gwmnïau tacsi gael mynediad i’r parthau a fydd ar gau?  

Na fydd.

A fydd modd parcio am ddim ym meysydd parcio swyddfeydd y Cyngor?  

Bydd modd parcio am ddim ym mhob maes parcio cyhoeddus tan 01 Rhagfyr 2020. Bydd maes parcio Penmorfa yn Aberaeron ar gael hefyd os bydd y dref yn brysur.   

Ymhle mae disgwyl i drigolion yr ardaloedd hyn barcio?  

Cynghorir y trigolion i fwrw golwg ar yr hysbysiadau i weld a oes cyfyngiadau penodol ar waith o ran parcio ar y strydoedd gerllaw eu cartref. Gan ddibynnu ar y manylion, efallai y bydd modd i breswylwyr adael eu ceir yn y fan lle maent wedi parcio ond ni fydd modd symud y ceir rhwng 11am a 6pm.   

Os yw trigolion yn gyrru'n rheolaidd drwy gydol y dydd, y peth callaf yw iddynt ddefnyddio’r meysydd parcio cyhoeddus yn ystod y cyfnod hwn. Mae modd i drigolion ddefnyddio holl feysydd parcio'r Cyngor yn rhad ac am ddim. 

Os ydych yn byw yn y parth sydd wedi’i neilltuo, a oes hawl gennych i fynd a dod yn eich car?  

Nac oes, bydd ond hawl gennych i symud eich car cyn 11am ac ar ôl 6pm.

A anfonir hawlenni parcio am ddim at y trigolion y mae cau’r strydoedd yn effeithio arnynt?  

Na wneir, ni fydd angen hawlenni parcio am ddim ar drigolion oherwydd mae holl feysydd parcio'r Cyngor am ddim.  

Beth fydd y gosb am gael car wedi'i barcio y tu allan i'ch eiddo yn y parth dynodedig yn ystod cyfnod y parth cerddwyr?  

Caniateir parcio mewn rhai mannau. Rhoddir cosbau yn y mannau lle bydd cyfyngiadau ar waith, yn unol â’r hysbysiadau.  

A oes hawl gan feicwyr i reidio eu beiciau yn y Parthau Diogel?

Nac oes, dylai beicwyr ddod oddi ar y beic wrth fynediad y Parth Diogel gan y bydd pobl yn cerdded ar y strydoedd.  

Anableddau 

Sut y bydd pobl anabl yn cael mynediad i’r trefi?  

Gall pawb fynd i’r Parthau Diogel cyn 11am ac ar ôl 6pm. Mae llefydd parcio i bobl anabl ar gael hefyd yn agos i’r ardaloedd lle bydd y ffyrdd ar gau. Nodir y rhain ar fapiau'r dref.    

A yw'r Cyngor yn torri'r gyfraith drwy beidio â rhoi mynediad i bobl sydd ag anghenion o ran symud neu anableddau?   

Nac ydy. Cyflwynir y Parthau Diogel yn unol â’r pwerau argyfwng a nodir uchod.  

Cysylltu â phwy? 

Gyda phwy y dylwn gysylltu i drafod cau’r ffyrdd?  

Gwasanaeth Cwsmeriaid Clic Ceredigion yw'r pwynt cyswllt yn y lle cyntaf a bydd y swyddogion yno yn cyfeirio'r ymholiad at y swyddogion perthnasol os na allant ymdrin ag ef, 01545 570881  neu ar-lein.

Aberaeron 

Ydy Pen Cei wedi’i gau am 24 awr y dydd?

Ydy.

Gyda Lôn Ganol a Cadwgan wedi’u cau, sut mae preswylwyr yn cael mynediad i’r garejys?

Bydd y preswylwyr yn gallu cael mynediad i garejys. Rhwystrau yn unig sydd wedi'u gosod yno er mwyn caniatáu mynediad cyfyngedig.

Ydych chi’n gallu troi oddi ar y system un-ffordd i'ch tŷ chi ac yn meddwl am sut allwch chi gyrraedd Heol y Frenhines?

Ydych, ond mae’n rhaid i chi ymuno â’r system un-ffordd yn Ffordd y Gaer.

Fydd ymwelwyr yn gallu parcio yn yr ysgol ac ym Mhenmorfa drwy'r gwyliau?

Byddant, os nad oes lle yn y dref neu gerllaw. Bydd pobl yn rhydd i ddefnyddio maes parcio Penmorfa yn ystod cyfnod yr argyfwng.

Sut y bydd y bobl sy'n byw ger Gwesty’r Harbourmaster neu bobl anabl sydd am fynd yno yn gallu cael mynediad?

Ar hyn o bryd nid oes mannau parcio i bobl anabl yn yr ardal a effeithir o amgylch Cadwgan a Pen Cei. Mae’r drefn bob amser wedi bod ar sail y cyntaf i'r felin. Mae parcio i'r anabl ar gael ym maes parcio Ffordd y Gaer. Ac wrth gwrs, i gael mynediad i'r ddwy fferyllfa, mae llefydd parcio ar gael y tu allan i ‘London House’.

Mae gennym broblemau mawr yn Heol y Dŵr o ran troi i Lôn Peniel fel y mae.

Bydd yn rhaid gosod bolardiau/conau yno i ddiogelu'r mynediad.

Mae llawer o'r newidiadau hyn er budd un busnes.

Mae'r holl newidiadau wedi'u cyflwyno at ddibenion diogelwch y cyhoedd, ac nid yw'n fater o gefnogi unrhyw fusnes penodol.

A oes toiledau cyhoeddus ar agor i'w defnyddio?

Bydd prif doiledau cyhoeddus y Cyngor ar agor fel arfer.

Aberteifi

Pam fod y drefn hon wedi’i chyflwyno mor ddi-rybudd ar adeg pan yr ydym i gyd yn paratoi i ail-agor ein busnesau?

Mae'r broses o lacio'r cyfyngiadau ond yn caniatáu cyfnod byr iawn i baratoi cynlluniau.

Beth oedd y rheswm am droi ffordd gul heb balmant yn brif ffordd ac ailgyfeirio’r holl fysiau a lorïau i deithio arni?

Trefniant dros dro yw hwn sy'n angenrheidiol i ailgyfeirio traffig o’r brif ardal siopa er mwyn ei gwneud yn fwy diogel wrth i nifer yr ymwelwyr gynyddu.

Os yw’r palmentydd i gael eu clirio, pam ydym yn awr yn annog bod byrddau a chadeiriau yn cael eu gosod arnynt?

Mae deunyddiau ar balmentydd wedi bod yn broblem ers amser hir. Fodd bynnag, y nod o ran cyflwyno seddau yn yr awyr agored yw gwneud canol y dref yn fwy deniadol ac felly annog mwy o bobl i ymweld â’r dref.

Y prif bwrpas yw helpu i ddiogelu'r cyhoedd. Bydd seddau yn yr awyr agored ond yn cael eu caniatáu os na fyddant yn amharu'n sylweddol ar y pellter cymdeithasol diogel. Bydd y drefn hon yn galluogi siopau a gwasanaethau i fasnachu, yn enwedig os ydynt ond yn gallu masnachu yn yr awyr agored tra'n diogelu'r cyhoedd.

Fydd deiliaid trwyddedau parcio yn cael eu had-dalu os byddant yn defnyddio maes parcio Pendre ar gyfer parcio i'r anabl?

Byddant, a byddant hefyd yn gallu defnyddio meysydd parcio am ddim y Cyngor.

Sut ydych chi'n cael mynediad i Lôn y Moch, Aberteifi?

Caniateir mynediad i Lôn y Moch cyn 11am ac ar ôl 6pm. O fewn yr oriau hynny dim ond mynediad yn ymwneud â masnachu a derbyn a chasglu nwyddau fydd yn cael ei ganiatáu.

Aberystwyth

Ymhle mae’r fynedfa er mwyn danfon nwyddau i Neuadd y Farchnad? 

Mae modd cael mynediad i ddanfon nwyddau i Neuadd y Farchnad drwy Faes Iago. 

O ran y meysydd parcio y tu allan i’r dref, a fydd y gwasanaeth Parcio a Theithio yn cael ei ailgyflwyno? 

Na fydd.  

A yw’r meysydd parcio preifat Coch am ddim? 

Mae rhai ohonynt am ddim ond gyda therfyn ar yr amser a ganiateir, tra bod eraill yn wasanaeth talu ac arddangos drwy gydol y dydd. Mae’r meysydd parcio sy’n eiddo i’r Cyngor i gyd am ddim tan 01 Rhagfyr 2020.  

Beth am y maes parcio gyferbyn â’r orsaf dân? Mae ffens o’i amgylch ac mae’n wag. 

Mae hwn mewn dwylo preifat a thu hwnt i reolaeth y Cyngor. 

Ymhle mae beiciau modur i fod parcio ar benwythnosau? 

Bydd y maes parcio arferol ar gyfer beiciau modur ar gael ar y promenâd. Os bydd hwn yn llawn, dylai beiciau modur barcio mewn llefydd parcio gwag ar yr heol neu mewn meysydd parcio cyfagos.  

A fydd mwy o arwyddion gan ei bod hi’n anodd gyrru o amgylch y dref? 

Caiff ymwelwyr â'r dref eu hannog i barcio y tu allan i'r dref a cherdded i mewn. Bydd hyn yn lleihau tagfeydd, traffig ac anawsterau parcio yn ardal y promenâd. Hefyd codir mwy o arwyddion i gyfeirio gyrwyr i'r mannau parcio y tu allan i'r dref ac i’w helpu i yrru tuag at y ffordd allan o ardal y promenâd. 

Cei Newydd

Fydd lansio cychod yn cael ei ganiatáu?

Caniateir lansio cychod ar yr amod bod rheolau priodol yr Harbwr yn cael eu bodloni a’r ffioedd perthnasol wedi’u talu.

Fydd mynediad i gerbydau cwsmeriaid y Swyddfa Bost sy’n henoed, yn bobl eiddil ac yn anabl yn cael ei ganiatáu?

Gall pobl gael mynediad i’r gwasanaethau fel arfer cyn 11am. Mae llefydd parcio i bobl anabl ac ardal codi/gollwng teithwyr wedi cael eu dynodi ym maes parcio Stryd y Cware gerllaw.

Sut mae disgwyl i'r henoed a'r anabl allu cerdded i fyny'r rhiw serth?

Mae llefydd parcio ychwanegol i bobl anabl yn cael eu cyflwyno ym maes parcio Stryd y Cware.

Bydd traffig yn cael ei gynyddu ar Heol y Parc a Heol y Bryn. Sut y bydd ymbellhau cymdeithasol yn cael ei sicrhau ar y strydoedd hyn?

Yn gyffredinol mae cerddwyr yn gwneud llai o ddefnydd o'r strydoedd hyn na'r strydoedd sydd ar gau rhwng 11am a 6pm. Gofynnir i’r cerddwyr sicrhau eu bod yn bodloni’r rheolau ymbellhau cymdeithasol, fel sydd eisoes yn digwydd.

Ymgynghori

Gofynnwyd barn trigolion ac ymwelwyr Ceredigion ar y parthau diogel.

Crëwyd y parthau diogel presennol o dan bwerau argyfwng gan fod angen sicrhau diogelwch cyhoeddus rhag haint y coronfeirws wrth i ganol trefi ailagor.

Cyflwynwyd ystod o fesurau gan y Cyngor i gynorthwyo pobl i gynnal pellter cymdeithasol. Roedd hyn yn cynnwys lleihau mynediad i gerbydau rhwng 11.00am a 6.00pm er mwyn gwneud mwy o le i gerddwyr ymweld yn ddiogel â chanol trefi.

Mae barn busnesau, trigolion ac ymwelwyr â chanol y trefi yn bwysig i ni. Bydd hyn o gymorth i ni adnabod pwynt dysgu allwedol, casglu’r barn am yr hyn y byddai pobl yn ei ddymuno a helpu i lywio a llunio dyfodol ein canol trefi.