Mae Cyngor Sir Ceredigion am greu trefi diogel a chroesawgar i bobl ddod i siopa a mwynhau. Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo gael eu llacio’n araf yn y sir, a gan fod y gofynion o ran cadw pellter cymdeithasol yn parhau i fod yn bwysig, mae angen addasu’r trefi oherwydd rhesymau’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd. Mae Ceredigion wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y frwydr yn erbyn lledaeniad y coronafeirws, a hoffai i’r llwyddiant hwn barhau er lles ei dinasyddion.

Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Chei Newydd fydd y trefi cyntaf lle bydd y parthau hyn yn cael eu gweithredu.

I wneud hyn bydd rhai ffyrdd ar gau i draffig, bydd palmentydd yn cael eu clirio, gofynnir i ymwelwyr barcio i ffwrdd o ganol y trefi am ddim a bydd arwyddion yn cael eu cyflwyno i helpu ymwelwyr i gynnal pellteroedd diogel.

Bydd parthau diogel yn cael eu creu drwy gau ffyrdd a chael gwared â pharcio ar y stryd o 11am – 6pm bob dydd o ddydd Llun 13 Gorffennaf.

Mae’r Cyngor wedi gweithredu mor gyflym â phosib i roi’r trefniadau hyn ar waith a bydd y trefniadau cychwynnol hyn yn cael eu hadolygu’n barhaus. Bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu â masnachwyr a perchnogion busnesau er mwyn sicrhau y gellir trefnu i dderbyn cyflenwadau. Fodd bynnag, cynghorir busnesau i wneud trefniadau i dderbyn cyflenwadau y tu allan i’r cyfnod cau, a dim ond pan na fydd hynny’n bosibl y dylid cysylltu â’r Cyngor i drefnu cymorth brys neu annisgwyl. Bydd yr un peth yn berthnasol i breswylwyr.

Dyma’r cynllun cyntaf yn rhan o’r mesurau ar gyfer trefi a fydd yn cael eu cyflwyno fesul tipyn. Cyflwynwyd y mesurau gan ddefnyddio pwerau brys i sicrhau bod trefi yn llefydd mwy diogel i ymweld â nhw er mwyn i’n cymunedau lleol ac ymwelwyr gerdded o gwmpas, siopa a mwynhau'r hyn y gall ein trefi gynnig. O ystyried y cynnydd tebygol yn nifer y bobl yn y sir yn ystod yr haf, dim ond os byddwn yn creu mwy o le i bobl yn hytrach na cheir y gellir gwneud hyn yn ddiogel.

Nid yw'r parthau diogel wedi'u cynllunio i alluogi pobl i yfed ar strydoedd ein trefi. Lle ceir Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus, ni chaniateir yfed ar y strydoedd heblaw am mewn man dynodedig sydd â thrwydded gymeradwy.

Bydd y parthau diogel hyn yn cael eu hadolygu i sicrhau y gellir gwneud unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol mor gyflym â phosib. Yn ystod cyfnod yr argyfwng byddwn yn ymgynghori ac yn ymgysylltu â busnesau, trigolion ac ymwelwyr i ystyried y ffordd orau ymlaen yn y tymor canolig i’r tymor hir.

Bydd eithriadau i'r gwaharddiad ar gerbydau modur yn y parthau hyn yn cynnwys y gwasanaethau brys a chwmnïau cyfleustodau ond dim ond ar gyfer gwaith diogelwch/mewn argyfwng. Mae meysydd parcio ar gael o amgylch y trefi a fydd ar gael i’w defnyddio am ddim. Bydd darpariaeth parcio ychwanegol i'r anabl (bathodyn glas) yn cael ei nodi ar y cynlluniau. Atgoffir preswylwyr i gyflwyno eu gwastraff domestig mewn cynhwysydd addas erbyn 08:00 ar y diwrnod casglu yn unig. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Cefnogi busnesau ym Mharthau Diogel Ceredigion

I gefnogi busnesau o fewn y Parthau Diogel, rydym wedi gwneud addasiadau i’r cynlluniau yn dilyn pryderon a godwyd yn ymwneud yn benodol â derbyn nwyddau. Gellir derbyn nwyddau rhwng 11am a 6pm gan faniau swyddogol a lorïau bach yn unig. Bydd cyfyngiadau 5 milltir yr awr ar waith yn ogystal â’r gofyniad i gael goleuadau perygl arno ar bob adeg. Mae hyn yn debyg i’r hyn sy’n digwydd mewn digwyddiadau fel Sioe Frenhinol Cymru.

Bydd y mesurau hyn yn galluogi masnachwyr i dderbyn nwyddau a chasglu eitemau mawr pan nad yw’n bosibl gwneud hyn cyn neu ar ôl cau’r heolydd. Gofynnir i fusnesau wneud trefniadau ar gyfer derbyn nwyddau y tu allan i'r oriau cau lle bynnag y bo hynny'n bosibl. Ni fydd faniau masnachu a lorïau bach yn gallu parcio'n hirach na'r amser sydd ei angen i dderbyn neu gasglu nwyddau. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod mwy o le i gerddwyr gylchredeg yn ddiogel.

Mae’r pwyntiau mynediad ar gyfer derbyn nwyddau, fel a ganlyn:

Aberystwyth

 • Ar gyffordd Stryd Portland a Heol y Frenhines, gan adael ymlaen i Porth Bach, y Stryd Newydd tuag at Eglwys Sant Mihangel i Faes Lowri, yna i’r promenâd;
 • Ar gyffordd Ffordd y Môr a Lôn Cambria i fyny at Y Ffynnon Haearn; bydd disgwyl i’r faniau droi’n ôl at Ffordd y Môr;
 • Bydd cerbydau mwy (dros 7.5T) yn mynd drwy Stryd y Bont, i lawr y Stryd Fawr ac yn ymadael drwy Rhodfa’r Gogledd.

Gwnaed newidiadau hefyd i gyfyngiadau i ganiatáu mynediad gwell i Neuadd Farchnad Aberystwyth.

Aberteifi

 • Ar waelod y Stryd Fawr, yn agos at fynedfa’r Castell. Mae'r man gadael ymhellach ar hyd y Stryd Fawr.

Ceinewydd (sy’n cynnwys mynediad i gychod ar drelar)

 • Ar gyffordd y B4342 a Rhes Glanmor ac yna cymerwch y llwybr cylchol i adael.

Byddwn yn adolygu gweithrediad pob un o’r Parthau Diogel yn barhaus ar ôl iddynt gael eu rhoi ar waith.

Bydd eithriadau i'r gwaharddiad ar gerbydau modur yn y parthau hyn yn cynnwys y gwasanaethau brys a chwmnïau cyfleustodau ond dim ond ar gyfer gwaith diogelwch/mewn argyfwng. Mae meysydd parcio ar gael o amgylch y trefi a fydd ar gael i’w defnyddio am ddim. Bydd darpariaeth parcio ychwanegol i'r anabl (bathodyn glas) yn cael ei nodi ar y cynlluniau.

Arhoswch yn lleol a chefnogwch yn lleol er mwyn cadw Ceredigion yn ddiogel.

Hysbysiad o benderfyniad y Grŵp Rheoli Aur: Parthau diogel ar waith yng Ngheredigion – cau ffyrdd dros dro

Asesiad Effaith Integredig: Ailagor Canol Trefi (adferiad ar ôl y cloi mawr oherwydd COVID-19)

Map

Map Parth Diogel Aberaeron 1 o 24 Awst 2020

Map Parth Diogel Aberaeron 2 o 24 Awst 2020

Map Parth Diogel Aberaeron 3 o 24 Awst 2020

Newidiadau i strydoedd Aberaeron

Bydd y canlynol ar gau 24 awr:

 • Cadwgan: o (ond heb gynnwys), y fynedfa i Faes Parcio Pwllcam i'r gyffordd â Phen Cei
 • Pen Cei: o'r gyffordd â Chadwgan i ben y ffordd yn y Cyfleusterau Cyhoeddus ac i (ond heb gynnwys), y fynedfa i Faes Parcio'r Harbour Master
 • Heol Tudur: o'r gyffordd â Phen Cei i'r gyffordd â Lôn Ganol

Gwahardd parcio, aros a llwytho dros dro 24 awr:

 • Heol y Farchnad: cilfach barcio rhwng eiddo rhif 11 a 17.
 • Heol y Farchnad: cilfach barcio rhwng eiddo rhif 18 ac 20.
 • Stryd Buddug: parcio ar y stryd rhwng Heol y Farchnad a Lôn y Castell.
 • Lôn y Castell: parcio ar y stryd rhwng Stryd Buddug a Heol Frenhines a Ffordd y Gaer.
 • Heol Frenhines: parcio ar y stryd rhwng Heol y Farchnad a Maes Parcio Ffordd y Gaer Isaf.
 • Cadwgan: parcio ar y stryd rhwng eiddo rhif 7 a chyffordd Heol y Farchnad.
 • Heol Tudur: parcio ar y stryd ochr ogledd-ddwyreiniol, rhwng Lôn Ganol a Stryd y Tabernacl.
 • Sgwâr Alban (de): gwaherddir llwytho a dadlwytho rhwng eiddo rhif 34 a 36 i ddarparu ar gyfer parcio ychwanegol i'r anabl.
 • A487 Sgwâr Alban: cilfach barcio wedi'i lleoli gyferbyn â'r Arhosfan Bysiau rhwng eiddo rhif 2 a 7.

Bydd yr holl gilfachau parcio, parcio a llwytho ar y stryd ar hyd y ffyrdd a grybwyllir yn Atodlen 1 yr Hysbysiad hwn yn cael eu gwahardd yn ystod y cyfnodau cau ffyrdd.

Newid dros dro i lif y traffig 24 awr:

 • Ffordd y Gaer a Ffordd y Gaer Isaf: llif traffig unffordd yn teithio i gyfeiriad y gogledd-orllewin, o'r gyffordd â Stryd y Bont (A487) i fynedfa Maes Parcio Traeth y Gogledd.
 • Ffordd gyswllt rhwng Ffordd y Gaer Isaf a Stryd y Tabernacl: llif traffig unffordd yn teithio i gyfeiriad y de-orllewin o fynedfa Maes Parcio Traeth y Gogledd i'r gyffordd â Stryd y Tabernacl.
 • Stryd y Tabernacl: llif traffig unffordd yn teithio i gyfeiriad de-ddwyreiniol o'r gyffordd â'r ffordd Gyswllt rhwng Ffordd y Gaer Isaf a Stryd y Tabernacl i Heol y Farchnad.
 • Heol y Farchnad: llif traffig unffordd i gyfeiriad de-ddwyreiniol o Stryd y Tabernacl i'r gyffordd â Stryd y Bont (A487).
 • Maes Parcio Pwllcam: llif traffig unffordd i'r de-ddwyrain o Fynedfa Cadwgan i Allanfa Heol y Farchnad.

Hysbysiad Cyhoeddus Aberaeron roddwyd ar waith 24 Awst 2020

Map

Map Parth Diogel Aberteifi 1 o 24 Awst 2020

Map Parth Diogel Aberteifi 2 o 24 Awst 2020

Newidiadau i strydoedd Aberteifi

Ni fydd traffig yn teithio rhwng 11am a 6yh bob dydd ar y strydoedd yma:

 • Stryd Fawr: o Neuadd y Sir i'r gyffordd â Rhes y Coleg.
 • Pendre: o'r gyffordd â Rhes y Coleg i'r gyffordd â Heol y Baddondy.
 • Lôn y Farchnad: o'r gyffordd â'r Stryd Fawr i'r gyffordd â Mwldan Ganol.
 • Heol Santes Fair: o'r gyffordd â'r Stryd Fawr i'r gyffordd â Stryd Morgan.
 • Lôn Eben: o'r gyffordd â'r Stryd Fawr i'r gyffordd â Mwldan Ganol.
 • Lôn Siawnsri: o'r gyffordd â'r Stryd Fawr i'r gyffordd â Heol Santes Fair.
 • Pwllhai: o’r gyffordd gyda’r Stryd Fawr i ‘Beauty in Motion’.
 • Rhes y Coleg: o'r gyffordd â'r Stryd Fawr/Pendre i'r gyffordd â Mwldan Ganol.
 • Stryd y Priordy: o Lys y Priordy i'r gyffordd â Phendre.
 • Mwldan Uchaf: hyd cyfan y ffordd fynediad yn rhedeg o gefn Neuadd y Dref, cyffordd Rhes y Coleg, i'r droedffordd ar Heol y Baddondy.
 • Heol Wiliam: o'r gyffordd â Feidrfair i'r gyffordd â Phendre.
 • Heol y Baddondy: o gyffordd Theatr Heol y Baddondy i'r gyffordd â Llys Owen.

Ni fydd hi’n bosib parcio yn yr holl gilfachau parcio, parcio a llwytho ar y stryd ar hyd y ffyrdd uchod yn ystod y cyfnodau cau ffyrdd.

Newid dros dro i lif y traffig 24 awr:

Heol y Baddondy: llif traffig unffordd yn teithio i gyfeiriad de-ddwyreiniol, o'r gyffordd Sgwâr Cae Glas i'r gyffordd gyda Phendre, Aberteifi.

Newid dros dro i lif y traffig rhwng 11yb a 6yh bob dydd:

 • Sgwâr Cae Glas: llif traffig unffordd yn teithio i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain, o'r gyffordd â Mwldan Ganol/Rhes y Coleg i'r gyffordd â Rhes Cae Glas.
 • Stryd y Priordy: llif traffig dwyffordd yn teithio rhwng y gyffordd â Stryd Morgan a phwynt cau’r ffordd yn Llys y Priordy.

Bydd newid defnydd yn y strydoedd yma rhwng 11yb a 6yh bob dydd:

 • Stryd y Bont: i'r chwith o'r lôn gerbydau; Cilfach Barcio i'r Anabl ger Canolfan Branwen, i ddod yn Arhosfan Bysiau dros dro.
 • Stryd y Bont: Arhosfan Bysiau ger Bar y Cellar a Salon Trin Gwallt i ddod yn Fathodyn Glas, Parcio i'r Anabl
 • Stryd y Bont: cilfach barcio i’r dde o’r lôn gerbydau; o bwynt cau’r ffordd i ffordd fynediad y Castell, i ddod yn Fathodyn Glas, Parcio i'r Anabl
 • Maes Parcio Deiliaid Trwydded Pendre yn Unig: Bathodyn Glas, Parcio i'r Anabl yn Unig.

Hysbysiad Cyhoeddus Aberteifi roddwyd ar waith 24 Awst 2020

Hysbysiad Cyhoeddus Aberteifi 1 a roddwyd ar waith 10 Medi 2020

Hysbysiad Cyhoeddus Aberteifi 2 a roddir ar waith 29 Medi 2020

Mapiau

Map Parth Diogel Aberystwyth 1 o 24 Awst 2020

Map Parth Diogel Aberystwyth 2 o 24 Awst 2020

Map Parth Diogel Aberystwyth 3 o 24 Awst 2020

Map Parth Diogel Aberystwyth 4 o 24 Awst 2020

Newidiadau i strydoedd Aberystwyth

Bydd y strydoedd canlynol ar bob dydd rhwng 11yb a 6yh:

 • Ffordd Portland: o Ffordd y Môr tua’r dwyrain am oddeutu 10 metr
 • Ffordd y Môr: o Lan-y-môr i Sgwâr Owain Glyndŵr
 • Heol y Wig: o’r Stryd Fawr i Lan-y-môr
 • Lôn Cambria: o Ffordd y Môr i’r Ffynnon Haearn
 • Lôn Gefn: o Stryd y Bont tua’r dwyrain am oddeutu 5 metr
 • Lôn Rhosmari: o Faes Iago i Stryd y Bont
 • Maes Alfred: o Stryd y Popty i Stryd y Gorfforaeth
 • Stryd Portland: o Ffordd y Môr tua’r dwyrain am oddeutu 5 metr
 • Stryd Portland Uchaf: o Stryd y Popty i Ffordd y Môr
 • Stryd Powell: o Stryd y Bont tua’r dwyrain am oddeutu 2 fetr
 • Stryd y Baddon: o Ffordd y Môr tua’r dwyrain am oddeutu 5 metr
 • Stryd y Brenin: o Stryd y Castell i Heol y Wig
 • Stryd y Frenhines: o Stryd y Bont i’r Ffynnon Haearn
 • Stryd y Gorfforaeth: o Ffordd y Môr i Faes Alfred
 • Stryd y Popty: o’r Stryd Fawr i Faes Alfred
 • Stryd yr Undod: o Ffordd Alexandra i Lôn Cambria
 • Y Ffynnon Haearn: o’r Stryd Fawr i Ffordd Alexandra
 • Y Porth Bach: o Heol y Wig i Stryd y Popty
 • Y Stryd Fawr Uchaf: o Stryd y Castell i Stryd y Bont

Gwahardd Traffig Dros Dro 24 awr yn y strydoedd canlynol:

 • Stryd y Farchnad: o’r Porth Bach i’r Stryd Fawr

Gwaherddir yr holl gilfachau parcio, parcio a llwytho ar y stryd ar hyd y ffyrdd uchod yn ystod y cyfnodau o gau ffyrdd.

Gwahardd Parcio a Llwytho Dros Dro rhwng 11yb a 6yh bob dydd:

 • Stryd y Baddon: Parcio ar y stryd o'r man croesi ar gyffordd Ffordd y Môr i Theatr Arad Goch.
 • Stryd Portland: Parcio ar y stryd o'r man croesi wrth y gyffordd â Ffordd y Môr i'r rhwystrau ymwthiol cyntaf.
 • Ffordd Portland: Cilfach lwytho.

Newid dros dro i lif y traffig rhwng 11yb a 6yh bob dydd:

 • Lôn Gefn: Dwyffordd rhwng y rhan gaeedig yn Stryd y Bont i Stryd Siôr
 • Stryd Powell: Dwyffordd rhwng y rhan gaeedig yn Stryd y Bont i Stryd Siôr
 • Ffordd Portland: Dwyffordd rhwng y rhan gaeedig yn Ffordd y Môr i Forfa Fawr

Hysbysiad Cyhoeddus Aberystwyth roddwyd ar waith 24 Awst 2020

Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2020

Hysbysiad Llywodraeth Cymru o'r Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Aberystwyth, Ceredigion) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2020

Map

Map Parth Diogel Cei Newydd o 24 Awst 2020

Newidiadau i strydoedd Cei Newydd

Bydd yr heolydd yma ar gau rhwng 11yb a 6yh bob dydd:

 • Rhes Glanmor: o'r gyffordd â'r B4342 i Stryd Ioan
 • Stryd Ioan: o Res Glanmor i Glan Dolau
 • Glan Dolau: o Stryd Ioan i'r gyffordd â Maes yr Odyn
 • Gerddi’r Ffynnon: o'r gyffordd â Maes yr Odyn i'r gyffordd â'r Beili
 • Cylch Tabernacl: o'r gyffordd â Rhes Glanmor i Res Uchel
 • Rhes Uchel: o Gylch Tabernacl i Stryd yr Efail
 • Stryd yr Efail: o Res Uchel i Stryd Ioan
 • Lôn Penwig: o Erddi’r Ffynnon i Stryd yr Efail
 • Heol y Frenhines: o'r gyffordd â Rhes Glanmor i'r gyffordd â Stryd y Parc
 • Rhodfa’r Wawr: lôn fynediad o Lôn Penwig i eiddo rhif 6 Rhodfa’r Wawr
 • Maes yr Odyn: O'r gyffordd â Glan Dolau i fynedfa Maes Parcio Stryd y Cware

Y llwybr amgen i gerbydau Deiliad Bathodyn Glas gael mynediad i Faes Parcio Stryd y Cware o’r A486 fydd ar hyd Sgwâr y Seiri i’r Beili a mynedfa’r maes parcio. Ni fydd mynediad i gerbydau i gei’r harbwr na’r traeth yn ystod yr amseroedd a nodwyd.

Gwaherddir yr holl gilfachau parcio, parcio a llwytho ar y stryd ar hyd y ffyrdd uchod.

Bydd llif unffordd troedffordd cerddwyr rhwng 11yb a 6yh bob dydd:

 • Troedffordd Heol yr Eglwys: ochr orllewinol y lôn gerbydau o'r gyffordd â Sgwâr y Seiri; unffordd i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol i'r gyffordd â'r Beili.
 • Troedffordd Heol yr Eglwys: ochr ddwyreiniol y lôn gerbydau o'r gyffordd â'r Beili; unffordd i gyfeiriad de-orllewinol i'r gyffordd â'r A486.

Hysbysiad Cyhoeddus Cei Newydd roddwyd ar waith 24 Awst 2020

Mae llythyr wedi ei ddanfon i’r holl fusnesau yn y Sector Lletygarwch sy’n amlinellu’r mesurau dros dro a gynigir gan Gyngor Sir Ceredigion i helpu’r sector lletygarwch i addasu, ynghyd â holiadur i weld faint o ddiddordeb sydd yna ynghylch defnyddio’r palmant ar gyfer eistedd yn yr awyr agored.

Llythyr at fusnesau yn y sector lletygarwch.

Byddai’r Cyngor yn gwerthfawrogi eich adborth.

Holiadur i fusnesau yn y sector lletygarwch.

Pam cyflwyno’r newidiadau?

Cyflwynwyd y mesurau gan ddefnyddio pwerau brys i sicrhau bod ein trefi yn llefydd diogel i’n trigolion a phawb sy’n ymweld â’r sir. Wrth i’r cyfyngiadau ar symud yn y sir gael eu llacio’n raddol ac o ystyried bod y gofynion o ran cadw pellter cymdeithasol yn parhau’n bwysig, mae angen gwneud rhai newidiadau i’r trefi oherwydd y perygl i’r cyhoedd. Mae Ceredigion wedi llwyddo’n hynod o dda i atal y Coronafeirws rhag lledaenu ac rydym am barhau â’r gwaith hwn er lles trigolion y sir.

Pa bwerau sydd gan y Cyngor i wneud hyn ac am ba hyd fydd y mesurau mewn grym?

Caiff y ffyrdd eu cau i hwyluso’r broses o greu parthau diogel yn unol ag Adrannau 1(1), 2(1), 14(1b) a (3) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y’i diwygiwyd gan y Ddeddf Traffig Ffyrdd (Deddf Cyfyngu Dros Dro 1991) sy’n caniatáu i’r ffyrdd fod ar gau am hyd at 21 diwrnod gyda’r opsiwn o ymestyn hyn am 21 diwrnod arall.

Pryd fydd y ffyrdd ar gau?

Bydd y ffyrdd ar gau rhwng 11am a 6pm a chaiff mynediad i gerbydau ei wahardd yn ystod y cyfnod hwn oni bai bod argyfwng yn codi. Gan mai am 11am fydd y ffyrdd yn cael eu cau, bydd cyfle i nwyddau gael eu dosbarthu i’r siopau ac i bobl gael mynediad i’r siopau a’r gwasanaethau cyn hynny.

Lle gaf i barcio?

Cynghorir y trigolion a’r ymwelwyr i barcio i ffwrdd o ganol y dref lle bynnag bo hynny’n bosibl. Mae’r meysydd parcio sy’n cael eu rheoli gan y Cyngor yn parhau’n rhad ac am ddim tan o leiaf diwedd mis Awst 2020.

Bydd llefydd parcio i’r anabl ar gael mewn mannau cyfleus wrth ymyl pob un o’r parthau diogel.

Beth ddylwn ei wneud am y nwyddau sy’n cael eu cludo i’m siop?

Disgwylir i fusnesau drefnu bod y nwyddau’n cael eu cludo i’w siopau y tu allan i’r oriau dan sylw. Fodd bynnag, os oes unrhyw broblemau, anfonwch neges e-bost i clic@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 01545 570881.

A oes unrhyw eithriadau i fusnesau?

Darperir eithriadau ar gyfer y Gwasanaethau Brys (gan gynnwys Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub a Doctoriaid), Darparwyr Gofal ac Ymgymerwyr Statudol (ar gyfer atgyweiriadau brys yn unig).

A oes modd i fusnesau fasnachu yn yr awyr agored?

Er mwyn cael gwybodaeth ynglŷn â masnachu yn yr awyr agored, lleoli byrddau a chadeiriau a gosod arwyddion yn ystod y cyfnod hwn, bydd angen i fusnesau gysylltu â’r Cyngor drwy anfon neges e-bost i clic@ceredigion.gov.uk neu ffonio 01545 570881

Pryd fydd y biniau yn cael eu casglu?

Atgoffir y trigolion i roi eu gwastraff allan i’w gasglu erbyn 8am ar y diwrnod casglu arferol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Pan fyddaf yn y dref, beth ddylwn ei wneud â’m sbwriel?

Mae’r Cyngor yn gofyn i ymwelwyr a thrigolion ein cynorthwyo ni i gadw ein trefi a’n sir yn lân drwy fynd â’u sbwriel gartref gyda nhw neu ddefnyddio’r biniau a ddarperir.

Pryd fydd y Cyngor yn ymgynghori â’r rhanddeiliaid?

Bydd y Cyngor yn ymgynghori ac yn ymgysylltu â’r rhanddeiliaid yn ystod y cyfnod hwn gan roi gwybod iddynt am unrhyw newidiadau pellach a mesurau at y dyfodol. Efallai y bydd angen cyflwyno rhagor o newidiadau er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw broblemau sylweddol yn ystod y cyfnod hwn.

A fydd y toiledau cyhoeddus ar agor?

Bydd y toiledau cyhoeddus yn parhau ar agor yn ystod y cyfnod hwn.

 phwy y gallaf gysylltu?

Gallwch anfon neges e-bost i clic@ceredigion.gov.uk neu gallwch ffonio 01545 570881.

Cwestiynau cyffredin pellach

Pam y cyflwynwyd y cynigion hyn ar fyr rybudd, heb ymgynghori â’r trigolion, perchnogion y siopau a’r cyhoedd? Sut y gellir gorfodi hyn?   

Mae’r Cyngor wedi defnyddio pwerau brys wrth ymateb i’r pandemig iechyd ac felly nid oedd angen ymgynghori ynghylch y cynigion hyn cyn eu cyflwyno. Yn ddelfrydol, byddai’r Cyngor wedi ymgynghori ynghylch y cynigion ond gan fod y cyfyngiadau yn cael eu llacio’n gyflym, ychydig iawn o amser oedd ar gael i baratoi’r cynlluniau ar gyfer y Parthau Diogel.   

Pe na fyddai’r mesurau rheoli traffig wedi’u rhoi ar waith yn sydyn, cyn i’r ymwelwyr gyrraedd y sir dros wyliau’r haf, byddai’r perygl i’r cyhoedd yn debygol o fod wedi cynyddu gan na fyddai modd cadw pellter cymdeithasol ar y strydoedd. 

Pam y cyhoeddwyd y newyddion ar nos Wener?  

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg cyntaf ar 3 Gorffennaf. Y bwriad oedd rhoi cyhoeddusrwydd i’r cynlluniau ynghylch y Parthau Diogel yr wythnos ganlynol, ond ni fu modd cytuno ar yr holl wybodaeth a’r hysbysiadau perthnasol, a phenderfynu’n derfynol arnynt, tan y prynhawn dydd Gwener. O ystyried hyd a lled y gwaith a phwysigrwydd gwella diogelwch yng nghanol ein trefi, penderfynwyd parhau â’r gwaith yn hytrach na chyflwyno’r mesurau pan fyddai’r ymwelwyr yn cyrraedd ar ddechrau gwyliau’r ysgol.  

Pam na fu’r cynigion drwy’r broses ddemocrataidd briodol? 

Mae Arweinydd a Dirprwy Arweinydd y Cyngor wedi dirprwyo penderfyniadau sy’n ymwneud â COVID-19 i Grŵp Arweiniol y Cyngor. Gallwch weld cofnod o hyn yma.

Ymgynghorwyd â’r Aelodau Cabinet, yr Aelod Seneddol lleol a’r Aelod lleol o Senedd Cymru a rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf iddynt drwy'r cyfnod hwn. Maent oll wedi cefnogi’r syniad o greu’r Parthau Diogel.  

Beth yw’r sefyllfa gyfreithiol? Nid oes arwyddion yn rhybuddio bod y ffyrdd ar gau ac ni chafwyd llythyron drwy’r drysau.  

Mae’r Cyngor wedi defnyddio pwerau brys wrth ymateb i’r pandemig iechyd ac felly nid oedd angen ymgynghori ynghylch y cynigion hyn cyn eu cyflwyno.  

Caiff y ffyrdd eu cau i hwyluso’r broses o greu parthau diogel yn unol ag Adrannau 1(1), 2(1), 14(1b) a (3) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y’i diwygiwyd gan y Ddeddf Traffig Ffyrdd (Deddf Cyfyngu Dros Dro 1991) sy’n caniatáu i’r ffyrdd fod ar gau am hyd at 21 diwrnod gyda’r opsiwn o ymestyn hyn am 21 diwrnod arall. 

Beth am ymateb y masnachwyr? Mae cynifer ohonynt yn gwrthwynebu’r cynlluniau hyn. Mae’n amlwg nad yw eu barn yn bwysig.  

Yn ddelfrydol, byddai’r Cyngor wedi ymgynghori ynghylch y cynigion hyn ond gan fod y cyfyngiadau yn cael eu llacio’n gyflym, ychydig iawn o amser oedd ar gael i baratoi’r cynlluniau ar gyfer y Parthau Diogel. Ers cyflwyno’r cynlluniau, mae’r Cyngor wedi gwrando ar farn y masnachwyr ac rydym wedi gwneud newidiadau. Byddwn yn parhau i adolygu a diwygio’r cynigion os ystyrir bod hynny’n briodol.   

Pa bryd y mae’r ffyrdd ar gau?  

Yn y rhan fwyaf o drefi, bydd y ffyrdd ar gau rhwng 11am a 6pm ond gallai rhai o’r cyfyngiadau fod yn berthnasol 24 awr y dydd. Gallwch weld yr hysbysiadau sy’n rhoi rhagor o fanylion am strydoedd ac ardaloedd penodol ar wefan y Cyngor. 

A fydd hyn yn barhaol?  

Mae’r Parthau Diogel wedi’u cyflwyno fel mesur dros dro i ymateb i Bandemig Covid19 ac er diogelwch y cyhoedd. Mae’r mesurau hyn wedi’u cyflwyno am 21 diwrnod ac maent yn debygol o gael eu hymestyn am 21 diwrnod arall dros ran fwyaf gwyliau’r haf fel y gallwn ystyried ein cynlluniau ar gyfer yr hirdymor.  

Byddwn yn ymgynghori â phobl yn ystod y cyfnod hwn i benderfynu a ddylid cadw’r Parthau Diogel y tu hwnt i’r cyfnod hwn ac ym mha ffordd y dylem wneud hynny. Bydd unrhyw gamau i ymestyn y cyfnod hwn yn seiliedig ar yr adborth a ddaw i law ac ar ddadansoddiad o effaith y cynlluniau.   

Beth yw statws cyfreithiol cau’r Stryd Fawr yn Aberystwyth? Roeddwn ar ddeall mai cefnffordd ydyw.  

Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am y Stryd Fawr yn Aberystwyth drwy Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru. Ymgynghorwyd â hwy ynglŷn â’r cynlluniau ar gyfer y Parthau Diogel ac maent wedi cyhoeddi eu hysbysiad eu hunain. 

Oni fyddai modd treialu hyn am wythnos neu ddwy cyn gofyn i’r siopwyr, yr ymwelwyr a’r busnesau a ydy’r cynlluniau yn cael effaith gadarnhaol neu andwyol ar y dref?  

Bydd y Cyngor yn ystyried yr adborth a ddaw i law tra bo’r pwerau brys mewn grym. Bydd hyn o gymorth wrth addasu’r mesurau a gyflwynwyd ac wrth benderfynu a ddylid cadw’r Parthau Diogel ar ôl y 42 diwrnod a ganiateir o dan y pwerau brys. Byddai angen cynnal ymgynghoriad i gadw’r mesurau y tu hwnt i’r cyfnod hwn.   

Pam fod angen cau ffyrdd pan nad oes llawer o gerddwyr?  

Gyda’r cyfyngiadau yn cael eu llacio’n araf yn y sir mae angen sefydlu Parthau Diogel oherwydd y tebygolrwydd o berygl i’r cyhoedd wrth i bobl ddychwelyd i siopa ac wrth i ni gael mewnlifiad o ymwelwyr ar gyfer gwyliau’r haf a fyddai’n golygu na fyddai cadw pellter cymdeithasol yn bosibl ar droedffyrdd cul.  

Mae ffyrdd ar gau i wneud mwy o le i gerddwyr ond wedyn mae caffis/tafarndai yn cael eu hannog i gael mwy o seddi yn yr awyr agored ar y ffyrdd/palmantau.  

Mae cau'r ffyrdd yn rhoi mwy o le i gerddwyr gadw pellter cymdeithasol. Dim ond pan nad ydyn nhw'n rhwystro pellter cymdeithasol diogel yn sylweddol y caniateir cyflwyno'r seddi yn yr awyr agored. Bydd y dull o weithredu’n galluogi siopau a gwasanaethau i fasnachu, yn enwedig lle gallant ond masnachu yn yr awyr agored yn gyfreithlon ac yn ymarferol wrth ddiogelu’r cyhoedd.   

Os ydw i eisiau rhoi byrddau a chadeiriau y tu allan i'm siop gyda phwy ydw i'n siarad?  

Bydd angen i fusnesau gysylltu â'r Ganolfan Gyswllt clic@ceredigion.gov.uk  / 01545 570881 i fasnachu yn yr awyr agored, gosod byrddau a chadeiriau, ac arwyddion yn ystod yr amser hwn. Bydd swyddogion trwyddedu yn cysylltu ac efallai y byddant yn ymweld fel y gallwch wneud hyn mor gyflym a diogel â phosibl. Fodd bynnag, rhoddir blaenoriaeth i gerddwyr os oes lle yn brin. 

A yw masnachu ar y palmant wedi'i gyfyngu i fusnesau lletygarwch neu a all busnesau eraill hefyd arddangos eu cynhyrchion y tu allan i'w siop? 

Na fydd, fodd bynnag, bydd angen i fusnesau gysylltu â'r ganolfan gyswllt clic@ceredigion.gov.uk / 01545 570881 i fasnachu yn yr awyr agored, gosod byrddau a chadeiriau, ac arwyddion yn ystod y cyfnod hwn. Bydd swyddogion trwyddedu yn cysylltu â chi ac efallai'n ymweld er mwyn i chi allu gwneud hyn mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl. Fodd bynnag, rhoddir blaenoriaeth i gerddwyr os oes prinder lle. 

A all busnesau y tu allan i'r Parth Diogel hefyd gael trwydded i fasnachu yn yr awyr agored?  

Gallant – fodd bynnag, bydd angen cynnal asesiad i wirio bod digon o le ar gyfer hyn ac nad oes unrhyw berygl i ddiogelwch y cyhoedd.   

Bydd angen i fusnesau gysylltu â'r Ganolfan Gyswllt ar clic@ceredigion.gov.uk / 01545 570881 i fasnachu yn yr awyr agored, gosod byrddau a chadeiriau, ac arwyddion yn ystod yr amser hwn. Bydd swyddogion trwyddedu yn cysylltu ac efallai y byddant yn ymweld fel y gallwch wneud hyn mor gyflym a diogel â phosibl.   

A ganiateir strwythurau dros dro fel Gasebos a Phebyll Mawrion? 

Ie, ar yr amod nad ydynt yn achosi rhwystr i symudiad cerddwyr a dylech gysylltu â'r cyngor yn gyntaf cyn bwrw ymlaen ag archebu'r strwythurau hyn.

Sut mae pobl yn yr ardal sydd bellach ar gyfer cerddwyr yn mynd i gael eu plismona i sicrhau eu bod yn cynnal pellter 2m? 

Mae bron yn amhosibl plismona pellter cymdeithasol, fodd bynnag, bydd y cyngor yn gosod arwyddion i atgoffa cerddwyr am yr angen i gadw pellter cymdeithasol a chyfrifoldeb pob unigolyn yw dilyn canllawiau argymelledig Llywodraeth Cymru.  

Mae'r lleoedd y tu mewn i'r siopau yn fwy cyfyng na'r stryd. Pam fod angen mwy o le arnom y tu allan?  

Cyfyngir siopau i nifer y cwsmeriaid ar unrhyw un adeg yn dibynnu ar eu maint a gellir rhoi mesurau ar waith i giwio y tu allan. Nid yw'n bosibl rheoli a chyfyngu ar nifer y bobl sy'n dod i'n trefi yn yr un modd.  Bydd Parthau Diogel yn helpu pobl i ymweld â threfi, siopau a gwasanaethau yn ddiogel.   

Pam na all siopau gynyddu oriau masnachu i leihau cerddwyr yr adegau prysur?  

Penderfyniad i fusnesau manwerthu unigol fydd p'un a yw siopau'n aros ar agor yn hirach.   

A fyddaf yn gallu gyrru i mewn i'r Parthau Diogel i fynd at y fferyllydd i gasglu presgripsiynau?  

Byddwch yn gallu gyrru i'r dref fel arfer cyn 11am neu ar ôl 6pm. O fewn yr oriau hyn rhaid i bobl barcio y tu allan i'r parthau a cherdded at y fferyllydd. Dynodwyd cilfachau parcio i'r anabl gerllaw i roi rhywfaint o fynediad. Os yw mynediad yn anodd yna mae fferyllwyr fel arfer yn gallu cynorthwyo gyda danfon nwyddau.  Bydd holl feysydd parcio'r Cyngor ar gael am ddim.  

Cludo nwyddau 

Sut mae busnesau'n derbyn nwyddau?  

Anogir busnesau i drefnu bod nwyddau yn cael eu cludo i’w heiddo y tu allan i'r amseroedd y mae ffyrdd ar gau. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod pobl sy'n defnyddio'r stryd i gerdded o amgylch y dref yn teimlo'n ddiogel.   

Fodd bynnag, lle nad yw hyn yn bosibl, gellir danfon nwyddau rhwng 11am a 6pm ar gyfer faniau danfon nwyddau a lorïau bach swyddogol yn unig. Bydd cyfyngiad 5mya ar waith. Rydyn ni'n obeithiol y bydd busnesau a siopau yn addasu trwy wneud newidiadau i'r ffordd maen nhw'n gweithredu i helpu i wneud i hyn weithio.  

Sut mae trigolion yn derbyn parseli? 

Fel uchod, lle bo hynny'n bosibl dylid trefnu hyn cyn 11am neu ar ôl 6pm. Fodd bynnag, lle nad yw hyn yn bosibl, bydd faniau danfon nwyddau neu lorïau yn gallu cael mynediad i ran o'r dref. Bydd cyfyngiad 5mya ar waith. Lle bynnag y bo modd, dylai'r trigolion geisio defnyddio loceri a mannau gollwng a gynigir gan fasnachwyr ar-lein i helpu i leihau traffig trwy'r parth diogel.  

Sut ydw i'n mynd i gael nwyddau sydd wedi’u dosbarthu gan Tesco pan fydd fy stryd ar gau?  

Dylai trigolion drefnu bod y nwyddau yn cael eu cludo i’w cartrefi y tu allan i amseroedd cau'r ffordd lle bynnag y bo modd.  

A oes unrhyw lwybrau mynediad masnachwr trwy'r trefi i wneud gwaith cynnal a chadw i eiddo yn y parth diogel?  

Rydym yn annog apwyntiadau cyn 11am ond efallai y byddwn yn caniatáu mynediad i faniau masnach mewn argyfyngau ond dim ond er mwyn gollwng / casglu.  

Trafnidiaeth Gyhoeddus / Parcio Ceir / Beicio 

Beth sy’n digwydd o ran trafnidiaeth gyhoeddus? A fydd y bysiau yn rhedeg o hyd?  

Mae bysiau yn dal i redeg ond ni fyddant yn gallu cludo cynifer o deithwyr ag o’r blaen o achos y gofynion cadw pellter a bydd llwybrau’r bysiau yn gorfod newid er mwyn osgoi’r heolydd sydd wedi cau.  

A fydd modd i gwmnïau tacsi gael mynediad i’r parthau a fydd ar gau?  

Na fydd.

A fydd modd parcio am ddim ym meysydd parcio swyddfeydd y Cyngor?  

Bydd modd parcio am ddim ym mhob maes parcio cyhoeddus yn ystod y cyfnod hwn. Bydd maes parcio Penmorfa yn Aberaeron ar gael hefyd os bydd y dref yn brysur.   

Ymhle mae disgwyl i drigolion yr ardaloedd hyn barcio?  

Cynghorir y trigolion i fwrw golwg ar yr hysbysiadau i weld a oes cyfyngiadau penodol ar waith o ran parcio ar y strydoedd gerllaw eu cartref. Gan ddibynnu ar y manylion, efallai y bydd modd i breswylwyr adael eu ceir yn y fan lle maent wedi parcio ond ni fydd modd symud y ceir rhwng 11am a 6pm.   

Os yw trigolion yn gyrru'n rheolaidd drwy gydol y dydd, y peth callaf yw iddynt ddefnyddio’r meysydd parcio cyhoeddus yn ystod y cyfnod hwn. Mae modd i drigolion ddefnyddio holl feysydd parcio'r Cyngor yn rhad ac am ddim. 

Os ydych yn byw yn y parth sydd wedi’i neilltuo, a oes hawl gennych i fynd a dod yn eich car?  

Nac oes, bydd ond hawl gennych i symud eich car cyn 11am ac ar ôl 6pm.

A anfonir hawlenni parcio am ddim at y trigolion y mae cau’r strydoedd yn effeithio arnynt?  

Na wneir, ni fydd angen hawlenni parcio am ddim ar drigolion oherwydd mae holl feysydd parcio'r Cyngor am ddim.  

Beth fydd y gosb am gael car wedi'i barcio y tu allan i'ch eiddo yn y parth dynodedig yn ystod cyfnod y parth cerddwyr?  

Caniateir parcio mewn rhai mannau. Rhoddir cosbau yn y mannau lle bydd cyfyngiadau ar waith, yn unol â’r hysbysiadau.  

A oes hawl gan feicwyr i reidio eu beiciau yn y Parthau Diogel?

Nac oes, dylai beicwyr ddod oddi ar y beic wrth fynediad y Parth Diogel gan y bydd pobl yn cerdded ar y strydoedd.  

Anableddau 

Sut y bydd pobl anabl yn cael mynediad i’r trefi?  

Gall pawb fynd i’r Parthau Diogel cyn 11am ac ar ôl 6pm. Mae llefydd parcio i bobl anabl ar gael hefyd yn agos i’r ardaloedd lle bydd y ffyrdd ar gau. Nodir y rhain ar fapiau'r dref.    

A yw'r Cyngor yn torri'r gyfraith drwy beidio â rhoi mynediad i bobl sydd ag anghenion o ran symud neu anableddau?   

Nac ydy. Cyflwynir y Parthau Diogel yn unol â’r pwerau argyfwng a nodir uchod.  

Cysylltu â phwy? 

Gyda phwy y dylwn gysylltu i drafod cau’r ffyrdd?  

Gwasanaeth Cwsmeriaid Clic Ceredigion yw'r pwynt cyswllt yn y lle cyntaf a bydd y swyddogion yno yn cyfeirio'r ymholiad at y swyddogion perthnasol os na allant ymdrin ag ef, 01545 570881  neu arlein.

Aberaeron 

Ydy Pen Cei wedi’i gau am 24 awr y dydd?

Ydy.

Gyda Lôn Ganol a Cadwgan wedi’u cau, sut mae preswylwyr yn cael mynediad i’r garejys?

Bydd y preswylwyr yn gallu cael mynediad i garejys. Rhwystrau yn unig sydd wedi'u gosod yno er mwyn caniatáu mynediad cyfyngedig.

Ydych chi’n gallu troi oddi ar y system un-ffordd i'ch tŷ chi ac yn meddwl am sut allwch chi gyrraedd Heol y Frenhines?

Ydych, ond mae’n rhaid i chi ymuno â’r system un-ffordd yn Ffordd y Gaer.

Fydd ymwelwyr yn gallu parcio yn yr ysgol ac ym Mhenmorfa drwy'r gwyliau?

Byddant, os nad oes lle yn y dref neu gerllaw. Bydd pobl yn rhydd i ddefnyddio maes parcio Penmorfa yn ystod cyfnod yr argyfwng.

Sut y bydd y bobl sy'n byw ger Gwesty’r Harbourmaster neu bobl anabl sydd am fynd yno yn gallu cael mynediad?

Ar hyn o bryd nid oes mannau parcio i bobl anabl yn yr ardal a effeithir o amgylch Cadwgan a Pen Cei. Mae’r drefn bob amser wedi bod ar sail y cyntaf i'r felin. Mae parcio i'r anabl ar gael ym maes parcio Ffordd y Gaer. Ac wrth gwrs, i gael mynediad i'r ddwy fferyllfa, mae llefydd parcio ar gael y tu allan i ‘London House’.

Mae gennym broblemau mawr yn Heol y Dŵr o ran troi i Lôn Peniel fel y mae.

Bydd yn rhaid gosod bolardiau/conau yno i ddiogelu'r mynediad.

Mae llawer o'r newidiadau hyn er budd un busnes.

Mae'r holl newidiadau wedi'u cyflwyno at ddibenion diogelwch y cyhoedd, ac nid yw'n fater o gefnogi unrhyw fusnes penodol.

A oes toiledau cyhoeddus ar agor i'w defnyddio?

Bydd prif doiledau cyhoeddus y Cyngor ar agor fel arfer.

Aberteifi

Pam fod y drefn hon wedi’i chyflwyno mor ddi-rybudd ar adeg pan yr ydym i gyd yn paratoi i ail-agor ein busnesau?

Mae'r broses o lacio'r cyfyngiadau ond yn caniatáu cyfnod byr iawn i baratoi cynlluniau.

Beth oedd y rheswm am droi ffordd gul heb balmant yn brif ffordd ac ailgyfeirio’r holl fysiau a lorïau i deithio arni?

Trefniant dros dro yw hwn sy'n angenrheidiol i ailgyfeirio traffig o’r brif ardal siopa er mwyn ei gwneud yn fwy diogel wrth i nifer yr ymwelwyr gynyddu.

Os yw’r palmentydd i gael eu clirio, pam ydym yn awr yn annog bod byrddau a chadeiriau yn cael eu gosod arnynt?

Mae deunyddiau ar balmentydd wedi bod yn broblem ers amser hir. Fodd bynnag, y nod o ran cyflwyno seddau yn yr awyr agored yw gwneud canol y dref yn fwy deniadol ac felly annog mwy o bobl i ymweld â’r dref.

Y prif bwrpas yw helpu i ddiogelu'r cyhoedd. Bydd seddau yn yr awyr agored ond yn cael eu caniatáu os na fyddant yn amharu'n sylweddol ar y pellter cymdeithasol diogel. Bydd y drefn hon yn galluogi siopau a gwasanaethau i fasnachu, yn enwedig os ydynt ond yn gallu masnachu yn yr awyr agored tra'n diogelu'r cyhoedd.

Fydd deiliaid trwyddedau parcio yn cael eu had-dalu os byddant yn defnyddio maes parcio Pendre ar gyfer parcio i'r anabl?

Byddant, a byddant hefyd yn gallu defnyddio meysydd parcio am ddim y Cyngor.

Sut ydych chi'n cael mynediad i Lôn y Moch, Aberteifi?

Caniateir mynediad i Lôn y Moch cyn 11am ac ar ôl 6pm. O fewn yr oriau hynny dim ond mynediad yn ymwneud â masnachu a derbyn a chasglu nwyddau fydd yn cael ei ganiatáu.

Aberystwyth

Ymhle mae’r fynedfa er mwyn danfon nwyddau i Neuadd y Farchnad? 

Mae modd cael mynediad i ddanfon nwyddau i Neuadd y Farchnad drwy Faes Iago. 

Pam fod Rhodfa Fuddug ar gau 24 awr y dydd? 

Mae'r ardal hon wedi’i chau 24 awr y dydd er mwyn darparu lle i fasnachu yn yr awyr agored, gan wasgaru mannau gwerthu ar hyd y promenâd i helpu i leihau faint o bobl sy'n ymgasglu mewn mannau penodol.  

O ran y meysydd parcio y tu allan i’r dref, a fydd y gwasanaeth Parcio a Theithio yn cael ei ailgyflwyno? 

Na fydd.  

A yw’r meysydd parcio preifat Coch am ddim? 

Mae rhai ohonynt am ddim ond gyda therfyn ar yr amser a ganiateir, tra bod eraill yn wasanaeth talu ac arddangos drwy gydol y dydd. Mae’r meysydd parcio sy’n eiddo i’r Cyngor i gyd am ddim.  

Beth am y maes parcio gyferbyn â’r orsaf dân? Mae ffens o’i amgylch ac mae’n wag. 

Mae hwn mewn dwylo preifat a thu hwnt i reolaeth y Cyngor. 

Ymhle mae beiciau modur i fod parcio ar benwythnosau? 

Bydd y maes parcio arferol ar gyfer beiciau modur ar gael ar y promenâd. Os bydd hwn yn llawn, dylai beiciau modur barcio mewn llefydd parcio gwag ar yr heol neu mewn meysydd parcio cyfagos.  

A fydd mwy o arwyddion gan ei bod hi’n anodd gyrru o amgylch y dref? 

Caiff ymwelwyr â'r dref eu hannog i barcio y tu allan i'r dref a cherdded i mewn. Bydd hyn yn lleihau tagfeydd, traffig ac anawsterau parcio yn ardal y promenâd. Hefyd codir mwy o arwyddion i gyfeirio gyrwyr i'r mannau parcio y tu allan i'r dref ac i’w helpu i yrru tuag at y ffordd allan o ardal y promenâd. 

Cei Newydd

Fydd lansio cychod yn cael ei ganiatáu?

Caniateir lansio cychod ar yr amod bod rheolau priodol yr Harbwr yn cael eu bodloni a’r ffioedd perthnasol wedi’u talu.

Fydd mynediad i gerbydau cwsmeriaid y Swyddfa Bost sy’n henoed, yn bobl eiddil ac yn anabl yn cael ei ganiatáu?

Gall pobl gael mynediad i’r gwasanaethau fel arfer cyn 11am. Mae llefydd parcio i bobl anabl ac ardal codi/gollwng teithwyr wedi cael eu dynodi ym maes parcio Stryd y Cware gerllaw.

Sut mae disgwyl i'r henoed a'r anabl allu cerdded i fyny'r rhiw serth?

Mae llefydd parcio ychwanegol i bobl anabl yn cael eu cyflwyno ym maes parcio Stryd y Cware.

Bydd traffig yn cael ei gynyddu ar Heol y Parc a Heol y Bryn. Sut y bydd ymbellhau cymdeithasol yn cael ei sicrhau ar y strydoedd hyn?

Yn gyffredinol mae cerddwyr yn gwneud llai o ddefnydd o'r strydoedd hyn na'r strydoedd sydd ar gau rhwng 11am a 6pm. Gofynnir i’r cerddwyr sicrhau eu bod yn bodloni’r rheolau ymbellhau cymdeithasol, fel sydd eisoes yn digwydd.

Ymgynghori

Mae’r Cyngor wastad yn awyddus i glywed eich barn. Rhwng 31 Gorffennaf a 10 Awst, cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ynghylch creu parthau diogel yn nhrefi’r sir. Mae adroddiad adborth yr ymgynghoriad ar gael yma: 
Ymgynghoriad y Parthau Diogel
 
Yn yr hydref, byddwn hefyd yn lansio ymarfer ymgynghori ac ymgysylltu ehangach er mwyn adolygu effaith y parthau diogel ac er mwyn ystyried safbwyntiau ynghylch cyflwyno parthau diogel mewn trefi yn y dyfodol.