Grŵp Rheoli Aur COVID-19

Mae Grŵp Rheoli Aur COVID-19 Cyngor Sir Ceredigion yn cwrdd bob wythnos. Mae is-grwpiau yn cwrdd bob dydd i drafod y datblygiadau diweddaraf o ran y Coronafeirws a’r ffordd orau o ddelio â’r sefyllfa wrth iddi ddatblygu.

Mae'r Grŵp yn parhau i gwrdd a gweithio gydag asiantaethau partner, gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, i ymateb i’r sefyllfa.

Strwythur Llywodraethu

Strwythur Llywodraethu ar gyfer gwneud penderfyniadau yn ystod COVID-19

Mae'r canlynol wedi agor

Mae'r canlynol ar gau hyd nes y clywir yn wahanol

  • Archifdy Ceredigion
  • Amgueddfa Ceredigion
  • Canolfannau Croeso
  • Canolfannau dydd: Os nododd ei asesiad bod anghenion unigolyn yn rhai tyngedfennol, yna bydd y defnyddiwr gwasanaeth hwnnw yn parhau i dderbyn y cymorth priodol i’w alluogi i ymdopi gartref yn ystod y cyfnod hwn. Os oes unrhyw un o ddefnyddwyr y gwasanaeth neu aelod o’u teulu yn dymuno trafod hyn ymhellach, mae croeso iddynt gysylltu â’r Cyngor drwy ffonio 01545 570881.
  • Canolfannau Hamdden a Phyllau Nofio: na fydd Ceredigion Actif yn casglu taliadau Debyd Uniongyrchol hyd nes y clywir yn wahanol. Nid oes angen i chi ganslo eich Debyd Uniongyrchol. Fydd Ceredigion Actif yn rhewi pob cyfrif nes bod y Canolfannau a’r Pyllau yn ail-agor.
  • Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS)
  • Cered, Menter iaith
  • Llyfrgell symudol
  • Marchnad Ffermwyr Aberystwyth
  • Theatr Felinfach

Gwasanaethau eraill y Cyngor

Cartrefi Preswyl

Croeso i ymwelwyr eto yng Nghartrefi Gofal Preswyl y Cyngor, trwy apwyntiad

Cyfleusterau fideo-gynadledda yng nghartrefi gofal Ceredigion

Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion

(Diweddariad 8/7/2020)

Cynhelir apwyntiadau i gofrestru marwolaethau a marw-enedigaethau dros y ffôn. Felly, ni fydd angen i chi fynychu apwyntiad wyneb yn wyneb.

Er mwyn trefnu cofrestru marwolaeth neu farw-enedigaeth dros y ffôn, a fyddech cystal â chysylltu â ni ar 01970 633580.

Bellach gellir ymgymryd â chofrestru genedigaethau. Oherwydd y cyfyngiadau sydd wedi bod ar waith ers 23ain Mawrth 2020, rydym yn delio â llwyth sydd wedi cronni o ran cofrestriadau. Byddwn yn cysylltu â rhieni yn nhrefn blaenoriaeth, yn seiliedig ar ddyddiad geni'r babi, i drefnu apwyntiad cofrestru.

Noder ei bod hi’n bosibl hawlio budd-dâl plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru’r enedigaeth. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar www.gov.uk/budd-dal-plant/sut-i-hawlio.

Gwasanaeth Tai

Addasiadau’r Gwasanaeth Tai: Mae mesurau dros dro newydd yn ymwneud â thai wedi'u cyflwyno gan Lywodraethau'r DU a Chymru. Darllenwch mwy ar Coronafeirws: Addasiadau’r Gwasanaeth Tai.

Taliadau

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio gwneud taliadau fel arfer yn ystod yr amseroedd heriol hyn. Lle bynnag y bo modd, rhoddir blaenoriaeth i'r busnesau bach, sefydliadau ac unigolion sy'n dibynnu ar daliadau rheolaidd gan y Cyngor, er enghraifft y rhai yn y sectorau gofal a thrafnidiaeth. Dylid anfon ymholiadau sy'n ymwneud â thaliadau at df.payments@ceredigion.gov.uk