Grŵp Rheoli Aur COVID-19

Mae Grŵp Rheoli Aur COVID-19 Cyngor Sir Ceredigion yn cwrdd bob wythnos. Mae is-grwpiau yn cwrdd bob dydd i drafod y datblygiadau diweddaraf o ran y Coronafeirws a’r ffordd orau o ddelio â’r sefyllfa wrth iddi ddatblygu.

Mae'r Grŵp yn parhau i gwrdd a gweithio gydag asiantaethau partner, gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, i ymateb i’r sefyllfa.

Strwythur Llywodraethu: Strwythur Llywodraethu ar gyfer gwneud penderfyniadau yn ystod COVID-19

Archifdy Ceredigion - AR GAU

Nid yw Archifau Ceredigion wedi ailddechrau ei wasanaeth. Edrychwch ar eu tudalen Facebook Archifdy Ceredigion Archives i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithgareddau.

Amgueddfa Ceredigion - AR GAU  

Nid yw Amgueddfa Ceredigion wedi ailagor. Edrychwch ar eu tudalen Facebook (Amgueddfa Ceredigion), a Twitter (Amgueddfa Ceredigion) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithgareddau.

Canolfannau Hamdden a Phyllau Nofio - AR GAU

Mae pob Canolfan Hamdden, pwll nofio a chyfleuster a redir gan y Cyngor wedi cau fel mesur rhagofalus. 

Cered: Menter Iaith Ceredigion - YN RHITHIOL

Ar hyn o bryd mae Cered yn cynnig gweithgareddau ar-lein ond dim gweithgareddau wyneb yn wyneb. Edrychwch ar eu tudalen Facebook (Cered: Menter Iaith)Twitter (Cered: Menter Iaith) ac Instagram (Cered: Menter Iaith) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithgareddau.

Canolfannau Dydd - AR GAU

Os nododd ei asesiad bod anghenion unigolyn yn rhai tyngedfennol, yna bydd y defnyddiwr gwasanaeth hwnnw yn parhau i dderbyn y cymorth priodol i’w alluogi i ymdopi gartref yn ystod y cyfnod hwn. Os oes unrhyw un o ddefnyddwyr y gwasanaeth neu aelod o’u teulu yn dymuno trafod hyn ymhellach, mae croeso iddynt gysylltu â’r Cyngor drwy ffonio 01545 570881.

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) -

YN RHITHIOL

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal adolygiad o ddarpariaeth rhithiol a bydd yn datblygu, ar y cyd â’r WLGA, gynllun wedi’i gyflwyno’n raddol ar gyfer gallu dychwelyd i sefyllfa fwy normal.

Canolfannau Croeso - AR GAU

Mae Canolfannau Croeso Ceredigion ar gau ar hyn o bryd. Edrychwch ar eu Facebook (Canolfannau Croeso) a Twitter (Canolfannau Croeso) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithgareddau.

Cartrefi Gofal Preswyl - CANIATEIR UNIGOLYN DYNODEDIG O 29 MAWRTH

Bydd unigolyn dynodedig nawr yn gallu ymweld ag anwyliaid yng Nghartrefi Gofal yr Awdurdod Lleol o ddydd Llun, 29 Mawrth 2021 ymlaen.

Cynhelir pob ymweliad cychwynnol mewn cyfleuster ymweld diogel, a bydd yn ofynnol i bob ymwelydd lenwi holiadur iechyd cyn pob ymweliad.

Bydd pob ymwelydd dynodedig yn gallu trefnu un ymweliad 30 munud o hyd yr wythnos. Ni chaniateir unrhyw blant o dan 18 oed o dan y trefniadau presennol.

Ni fydd unigolion yn gallu trefnu unrhyw ymweliadau'n uniongyrchol â'r Cartrefi Gofal, felly cysylltwch â Clic yn unig ar 01545 570 881 i wneud y trefniadau hyn. Dim ond ar gyfer yr ymwelydd dynodedig y caniateir ymweliadau. 

Gofalwyr

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth ddiweddaraf a chefnogaeth i Ofalwyr yng Ngheredigion ar dudalenau Cymorth i Ofalwyr.

Gwasanaeth Tai

Addasiadau’r Gwasanaeth Tai: Mae mesurau dros dro newydd yn ymwneud â thai wedi'u cyflwyno gan Lywodraethau'r DU a Chymru. Darllenwch mwy ar Coronafeirws: Addasiadau’r Gwasanaeth Tai.

Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion - AR AGOR YN RHANNOL

I gael gwybodaeth am ba wasanaethau y gallwn eu cynnig ar hyn o bryd a sut i wneud apwyntiad, ymwelwch â dudalen Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion.

Gwasanaeth Gwastraff Ceredigion - AR AGOR YN RHANNOL

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ymwelwch â Gwasanaethau Gwastraff Ceredigion.

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion - YN RHITHIOL

Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn gweithio yn rhithiol.  Edrychwch ar eu tudalen Facebook (Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion), Twitter (Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion) ac Instagram(Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithgareddau.

Llyfrgelloedd Ceredigion - AR AGOR FEL GWASANAETH CLICO A CHASGLU

Agorwyd holl lyfrgelloedd Ceredigion ar 17 Mawrth fel Gwasanaeth Clicio a Chasglu. Cymerwch olwg ar eu tudalen Facebook Llyfrgell Ceredigion i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithgareddau.

Meysydd parcio talu ac arddangos y Cyngor - AR AGOR

Codir tal am barcio yn feysydd parcio talu ac arddangos y Cyngor o 1 Rhagfyr 2020.

Marchnad Ffermwyr Aberystwyth - AR GAU

Mae Farchnad Ffermwyr Aberystwyth ar gau hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Bydd gwybodaeth pellach yn cael ei chyhoeddi yma.

Theatr Felinfach - AR GAU

Mae'r Theatr ar gau dros dro hyd nes y clywir yn wahanol. Edrychwch ar eu tudalen Facebook (Theatr Felinfach), Twitter (Theatr Felinfach) ac Instagram (Theatr Felinfach) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithgareddau.

Taliadau

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio gwneud taliadau fel arfer yn ystod yr amseroedd heriol hyn. Lle bynnag y bo modd, rhoddir blaenoriaeth i'r busnesau bach, sefydliadau ac unigolion sy'n dibynnu ar daliadau rheolaidd gan y Cyngor, er enghraifft y rhai yn y sectorau gofal a thrafnidiaeth. Dylid anfon ymholiadau sy'n ymwneud â thaliadau at df.payments@ceredigion.gov.uk

Treth y Cyngor

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth ddiweddaraf am Dreth y Cyngor yng Ngheredigion ar dudalennau Treth y Cyngor yma.