1. Preswyliwr
  2. Coronafeirws (COVID-19)
  3. Gwasanaethau'r Cyngor

Gwasanaethau'r Cyngor

Grŵp Rheoli Aur COVID-19

Mae Grŵp Rheoli Aur COVID-19 Cyngor Sir Ceredigion yn cwrdd bob wythnos. Mae is-grwpiau yn cwrdd bob dydd i drafod y datblygiadau diweddaraf o ran y Coronafeirws a’r ffordd orau o ddelio â’r sefyllfa wrth iddi ddatblygu.

Mae'r Grŵp yn parhau i gwrdd a gweithio gydag asiantaethau partner, gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, i ymateb i’r sefyllfa.

Strwythur Llywodraethu: Strwythur Llywodraethu ar gyfer gwneud penderfyniadau yn ystod COVID-19

Archifdy Ceredigion 

Mae'r Gwasanaeth Archifdy wedi ail-ddechrau ar sail apwyntiad yn unig. Edrychwch ar eu tudalen Facebook Archifdy Ceredigion Archives i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithgareddau.

Amgueddfa Ceredigion 

Mae Amugeddfa Ceredigion wedi ail-agor. 

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ynglŷn a oriau agor ac sut i archebu lle ar y wefan yma.

Ewch i weld ei tudalen ar Facebook a Twitter.

Canolfannau Hamdden a Phyllau Nofio - AR AGOR YN RHANNOL

Mae Canolfannau Hamdden Llanbedr Pont Steffan ac Aberaeron bellach ar agor.

Mae'r Cyngor yn anelu at ailgor ei gyfleusterau yng Nghanolfan Hamdden Aberteifi, Pwll Nofio Llanbedr Pont Steffan a Chanolfan Hamdden Plascrug yn yr Hydref. Mwy yma.

Gallwch dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf ar Facebook:

Cered: Menter Iaith Ceredigion 

Ar hyn o bryd mae Cered yn cynnig gweithgareddau ar-lein ond dim gweithgareddau wyneb yn wyneb. Edrychwch ar eu tudalen Facebook (Cered: Menter Iaith)Twitter (Cered: Menter Iaith) ac Instagram (Cered: Menter Iaith) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithgareddau.

Canolfannau Dydd 

Mae Gwasanaethau Dydd Ceredigion ar hyn o bryd yn darparu cymorth ar ffurf gwahanol sesiynau cymunedol, rhithiol ac amrywiol mewn nifer o gyfleusterau yng Ngheredigion.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau penodol, cysylltwch â Chanolfan Byw’n Annibynnol Ceredigion ar 01545 570 881.

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) - YN RHITHIOL

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal adolygiad o ddarpariaeth rhithiol a bydd yn datblygu, ar y cyd â’r WLGA, gynllun wedi’i gyflwyno’n raddol ar gyfer gallu dychwelyd i sefyllfa fwy normal.

Canolfannau Croeso 

Mae Canolfan Croeso Aberystwyth ar agor i’r cyhoedd dydd Iau - dydd Sadwrn, 10am - 4pm.

Mae Canolfan Croeso Aberaeron ar gau ar hyn o bryd.

Cysylltwch â’r tîm dros y ffôn ar 01970 612125 neu sgwrsiwch dros y we www.darganfodceredigion.cymru

Dydd Llun - dydd Sadwrn, 10am - 4pm.

Dilwynnwch eu tudalennau Facebook a Twitter.

Cartrefi Gofal Preswyl - CANIATEIR UNIGOLYN DYNODEDIG YN UNIG

Diweddariad 14 Mai - Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglŷn â symud i Lefel Rhybudd 2 o ddydd Llun, 17 Mai, rhoddir sicrwydd i deuluoedd preswylwyr Cartrefi Gofal y Cyngor fod cyfleoedd ymweld pellach yn cael eu hadolygu a'u datblygu ar hyn o bryd.

Bydd y Cartrefi Gofal yn cysylltu ag ymwelydd dynodedig y preswylwyr hynny sy'n derbyn gofal yn y gwely ar hyn o bryd i drefnu ymweliadau diogel dan do sydd wedi bod yn destun asesiad risg o ddydd Llun 17 Mai ymlaen.

Bydd ymwelwyr a phreswylwyr yn cael cynnig opsiynau ynglŷn â’r lleoliad sydd orau ganddynt ar gyfer yr ymweliad. Mae hyn yn cynnwys opsiynau ymweld diogel (er enghraifft Pod) neu yn yr awyr agored (os yw'r tywydd yn caniatáu). Bydd hyd yr ymweliadau yn cael ei ymestyn.

Yn rhan o'r darn pwysig hwn o waith, bydd holiaduron yn cael eu hanfon at deuluoedd. Bydd hyn yn sicrhau bod llais a dymuniadau preswylwyr yn cael eu cydlynu yn ganolog ac yn cael eu defnyddio i gefnogi’r gwaith o gynllunio a gweithredu unrhyw newidiadau.

Gofalwyr

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth ddiweddaraf a chefnogaeth i Ofalwyr yng Ngheredigion ar dudalenau Cymorth i Ofalwyr.

Gwasanaeth Tai

Addasiadau’r Gwasanaeth Tai: Mae mesurau dros dro newydd yn ymwneud â thai wedi'u cyflwyno gan Lywodraethau'r DU a Chymru. Darllenwch mwy ar Coronafeirws: Addasiadau’r Gwasanaeth Tai.

Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion - AR AGOR YN RHANNOL

I gael gwybodaeth am ba wasanaethau y gallwn eu cynnig ar hyn o bryd a sut i wneud apwyntiad, ymwelwch â dudalen Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion.

Gwasanaeth Gwastraff Ceredigion - AR AGOR YN RHANNOL

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ymwelwch â Gwasanaethau Gwastraff Ceredigion.

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Edrychwch ar eu tudalen Facebook (Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion), Twitter (Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion) ac Instagram(Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithgareddau.

Llyfrgelloedd Ceredigion - AR AGOR AR SAIL APWYNTIAD

Bydd llyfrgelloedd Ceredigion yn agor i bori heb apwyntiad ar 09 Awst. 

Meysydd parcio talu ac arddangos y Cyngor 

Codir tal am barcio yn feysydd parcio talu ac arddangos y Cyngor o 1 Rhagfyr 2020.

Marchnad Ffermwyr Aberystwyth

Ewch i dudalen Facebook y farchnad am fwy o wybodaeth. 

Theatr Felinfach - AR GAU

Mae'r Theatr ar gau dros dro hyd nes y clywir yn wahanol. Edrychwch ar eu tudalen Facebook (Theatr Felinfach), Twitter (Theatr Felinfach) ac Instagram (Theatr Felinfach) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithgareddau.

Taliadau

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio gwneud taliadau fel arfer yn ystod yr amseroedd heriol hyn. Lle bynnag y bo modd, rhoddir blaenoriaeth i'r busnesau bach, sefydliadau ac unigolion sy'n dibynnu ar daliadau rheolaidd gan y Cyngor, er enghraifft y rhai yn y sectorau gofal a thrafnidiaeth. Dylid anfon ymholiadau sy'n ymwneud â thaliadau at df.payments@ceredigion.gov.uk

Treth y Cyngor

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth ddiweddaraf am Dreth y Cyngor yng Ngheredigion ar dudalennau Treth y Cyngor yma.