Grŵp Rheoli Aur COVID-19

Mae Grŵp Rheoli Aur COVID-19 Cyngor Sir Ceredigion yn cwrdd bob wythnos. Mae is-grwpiau yn cwrdd bob dydd i drafod y datblygiadau diweddaraf o ran y Coronafeirws a’r ffordd orau o ddelio â’r sefyllfa wrth iddi ddatblygu.

Mae'r Grŵp yn parhau i gwrdd a gweithio gydag asiantaethau partner, gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, i ymateb i’r sefyllfa.

Strwythur Llywodraethu

Strwythur Llywodraethu ar gyfer gwneud penderfyniadau yn ystod COVID-19

Meysydd parcio talu ac arddangos y Cyngor - AR AGOR

Codir tal am barcio yn feysydd parcio talu ac arddangos y Cyngor o 1 Rhagfyr 2020.

Canolfannau Hamdden a Phyllau Nofio - AR GAU

Mae pob Canolfan Hamdden, pwll nofio a chyfleuster a redir gan y Cyngor wedi cau fel mesur rhagofalus. 

Marchnad Ffermwyr Aberystwyth - AR GAU

Mae Farchnad Ffermwyr Aberystwyth ar gau hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Bydd gwybodaeth pellach yn cael ei chyhoeddi yma.

Cered: Menter Iaith Ceredigion - AR GAU

Mae Cered yn cynnig gweithgareddau ar-lein ar hyn o bryd ond dim gweithgareddau wyneb i wyneb. Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithgareddau ar eu tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Archifdy Ceredigion - AR GAU

Nid yw Archifau Ceredigion wedi ailddechrau ei wasanaeth. Bydd gwybodaeth pellach yn cael ei chyhoeddi yma.

Amgueddfa Ceredigion - AR GAU

Nid yw Amgueddfa Ceredigion wedi ailagor. Bydd gwybodaeth pellach yn cael ei chyhoeddi yma.

Canolfannau Dydd - AR GAU

Os nododd ei asesiad bod anghenion unigolyn yn rhai tyngedfennol, yna bydd y defnyddiwr gwasanaeth hwnnw yn parhau i dderbyn y cymorth priodol i’w alluogi i ymdopi gartref yn ystod y cyfnod hwn. Os oes unrhyw un o ddefnyddwyr y gwasanaeth neu aelod o’u teulu yn dymuno trafod hyn ymhellach, mae croeso iddynt gysylltu â’r Cyngor drwy ffonio 01545 570881.

Llyfrgelloedd Ceredigion - AR GAU

Mae Llyfrgelloedd Ceredigion ar gau. 

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) - AR GAU

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal adolygiad o ddarpariaeth rhithiol a bydd yn datblygu, ar y cyd â’r WLGA, gynllun wedi’i gyflwyno’n raddol ar gyfer gallu dychwelyd i sefyllfa fwy normal.

Theatr Felinfach - AR GAU

Mae Theatr Felinfach ar gau ar hyn o bryd hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. 

Canolfannau Croeso - AR GAU

Mae Canolfannau Croeso Ceredigion ar gau ar hyn o bryd.  

Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion - AR AGOR YN RHANNOL

I gael gwybodaeth am ba wasanaethau y gallwn eu cynnig ar hyn o bryd a sut i wneud apwyntiad, ymwelwch â dudalen Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion.

Gwasanaeth Gwastraff Ceredigion - AR AGOR YN RHANNOL

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ymwelwch â Gwasanaethau Gwastraff Ceredigion.

Cartrefi Gofal Preswyl - YMWELIADAU WEDI EU HATAL

Mae staff ymhob Cartref Gofal ledled Ceredigion yn cael eu profi am Covid-19 bob pythefnos, a hynny’n unol â chanllawiau’r llywodraeth, ac mae achosion positif wedi cael eu cadarnhau mewn dau Cartref Gofal annibynnol yn ardal Aberystwyth. Ar hyn o bryd, nid oes yr un preswylydd wedi profi’n bositif ond byddant yn parhau i gael eu monitro’n agos.

Mae'r Cyngor wedi cymryd y cam hwn er mwyn diogelu iechyd, diogelwch a lles ein holl breswylwyr, staff a'r cyhoedd mewn amseroedd digynsail sy'n newid yn barhaus. Mae gofalu am breswylwyr ein cartrefi gofal o'r pwys mwyaf i ni, felly bydd ymweliadau'n cael eu hatal dros dro.

Rydym yn deall pa mor anodd y gall hyn fod i berthnasau a phreswylwyr, a byddant yn parhau i allu cyfathrebu trwy alwadau ffôn a fideo cynadledda/skype. Rydym yn hynod ddiolchgar am gydweithrediad y staff, preswylwyr y cartrefi gofal ac aelodau o’r cyhoedd wrth i ni gymryd pob cam i gadw preswylwyr Ceredigion yn ddiogel ac yn iach. Rydym hefyd yn ddiolchgar am gydweithrediad y cartrefi gofal preifat sydd hefyd wedi atal pob ymweliad dros dro.

Gofalwyr

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth ddiweddaraf a chefnogaeth i Ofalwyr yng Ngheredigion ar dudalenau Cymorth i Ofalwyr.

Gwasanaeth Tai

Addasiadau’r Gwasanaeth Tai: Mae mesurau dros dro newydd yn ymwneud â thai wedi'u cyflwyno gan Lywodraethau'r DU a Chymru. Darllenwch mwy ar Coronafeirws: Addasiadau’r Gwasanaeth Tai.

Taliadau

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio gwneud taliadau fel arfer yn ystod yr amseroedd heriol hyn. Lle bynnag y bo modd, rhoddir blaenoriaeth i'r busnesau bach, sefydliadau ac unigolion sy'n dibynnu ar daliadau rheolaidd gan y Cyngor, er enghraifft y rhai yn y sectorau gofal a thrafnidiaeth. Dylid anfon ymholiadau sy'n ymwneud â thaliadau at df.payments@ceredigion.gov.uk

Treth y Cyngor

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth ddiweddaraf am Dreth y Cyngor yng Ngheredigion ar dudalennau Treth y Cyngor yma.