Coronafeirws: Diweddariad ynglŷn â’r Gwasanaethau Gwastraff

Gyda’r sefyllfa o ran y Coronafeirws yn parhau i fynd rhagddi, dyma’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y Gwasanaethau Gwastraff a ddarperir gan Gyngor Sir Ceredigion.

Ailgylchu a Gwastraff Bwyd

Mae cyflenwadau o fagiau ailgylchu clir a leinwyr cadi bwyd wedi cael eu dosbarthu i amrywiol leoliadau yng Ngheredigion. Defnyddiwch y rhain yn gynnil a chymerwch yr hyn sydd ei angen arnoch yn unig. Dylid ond ymweld â’r safleoedd hyn pan fo hynny’n angenrheidiol ac yn rhan o siwrnai hanfodol arall. Dylid dilyn protocolau cadw pellter cymdeithasol yn llym.

Mannau casglu Bagiau Ailgylchu Clir a Leiniwyr Cadi Bwyd (yn amodol ar argaeledd):

  • Canolfannau Ailgylchu Cymunedol (Os ar agor).
  • Tu allan i Swyddfeydd y Cyngor ym Mhenmorfa a Neuadd y Sir, Aberaeron
  • Tu allan i Swyddfeydd y Cyngor yng Nghanolfan Rheidol, Aberystwyth
  • Llyfrgell Aberystwyth
  • Llyfrgell Llanbedr Pont Steffan
  • Llyfrgell Aberteifi

Gwastraff Tŷ cyffredinol

Rhowch eich gwastraff personol, megis hancesi papur, cadachau glanhau tafladwy, gorchuddion wyneb tafladwy, menyg tafladwy ac unrhyw offer amddiffynnol personol (PPE) arall yn eich bag du a chlymwch y bag.

Clymwch fag sbwriel ychwanegol o amgylch eich holl wastraff bag du yn ystod y cyfnod hwn.

Os ydych yn hunanynysu oherwydd eich bod yn amau bod gennych Covid-19 neu oherwydd eich bod wedi cael cadarnhad o hynny, peidiwch â rhoi gwastraff personol (megis hancesi papur neu gadachau glanhau tafladwy) allan i’w gasglu am o leiaf 3 diwrnod. Er enghraifft, os ydych chi wedi llenwi/clymu bag ar ddydd Llun ac mae eich gwastraff i fod i gael ei gasglu fore dydd Iau, gellir rhoi’r bag hwnnw allan i’w gasglu ar fore dydd Iau. Fodd bynnag, os ydych chi wedi llenwi/clymu bag ar ddydd Llun ac mae eich casgliad ar ddydd Mercher, byddai angen i chi gadw’r bag hwnnw tan eich diwrnod casglu nesaf. Dyma’r cyngor gan y llywodraeth a’i nod yw atal y feirws rhag cael ei drosglwyddo i eraill.

Cofiwch, gallwch wirio dyddiad eich casgliad gwastraff gan ddefnyddio’r adnodd chwilio Cod Post ar wefan y Cyngor, Casgliadau Gwastraff Cartref, lle gellir hefyd lawrlwytho’r calendrau casglu gwastraff newydd ar gyfer 2020-2022.

Mae’r gwasanaethau canlynol ar gau hyd nes y rhoddir rhybudd pellach:

  • Casgliadau Gwastraff Cartref Swmpus a Gwastraff Gardd

Safleoedd Gwastraff Cartref

Mae Safleoedd Gwastraff Cartref ar draws Ceredigion nawr ar agor. Anogir trigolion i beidio ag ymweld â’r safleoedd oni bai ei fod yn hanfodol – os na ellir storio’r eitemau gwastraff yn ddiogel gartref neu os na ellir eu casglu yn rhan o’r gwasanaeth casglu gwastraff domestig arferol. 

Ceir mwy o wybodaeth yma.