Rydym yn darparu gwasanaeth gofal plant i weithwyr rheng flaen. Dylid pwysleisio y dylai hwn fod yn ddewis olaf ar gyfer gofal plant gan fod y galw wedi bod yn ddigffelyb ac mae canllawiau yn nodi y bydd plant yn fwyaf diogel gartref gan fod pellter cymdeithasol yn allweddol ac y gall hyn fod yn anodd iawn o fewn y canolfannau hyn. Rydym yn diolch i bawb am eu hamynedd yn ystod yr amser hwn ac unwaith eto yn eich annog i wneud trefniadau eraill os yn bosibl.

Gwasanaethau rheng flaen yw gweithwyr y Gwasanaeth Iechyd, yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân, Gwasanaethau Cymdeithasol neu'r Gwasanaethau Gofal. Diffinnir gweithwyr yn y Gwasanaethau Gofal fel cartrefi gofal y Cyngor, cartrefi preifat yr awdurdod, lleoliadau gofal plant a'r rhai sy'n darparu gofal cartref yng nghartrefi pobl o fewn yr awdurdod. Bydd y gwasanaeth hwn ond ar gael i deuluoedd ble mae’r ddau riant yn weithwyr rheng flaen neu os yw rhiant sengl yn weithiwr rheng flaen.

Mae yna bedwar lleoliad ar gyfer y ddarpariaeth o fewn Ceredigion:

  • Canolfan Integredig Plant (Campws Ysgol Gynradd Aberteifi)
  • Ysgol Gynradd Aberaeron
  • Ysgol Dyffryn Cledlyn
  • Yr Ysgol Gymraeg, Aberystwyth

Ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, yr unig canolfannau a fydd yn agored bydd yn Aberaeron ac Aberystwyth. Os yw trafnidiaeth yn broblem o ganlyniad, plîs ebostiwch school.reviews@ceredigion.gov.uk.

  • Bydd y gwasanaeth yn rhedeg saith diwrnod yr wythnos, o 8am tan 6pm
  • Bydd disgwyl i rieni ddarparu pecyn bwyd ar gyfer eu plant gan na fydd y gwasanaeth yn darparu bwyd ar hyn o bryd. Hefyd dylsent ddod a photel dŵr eu hunain fel y gallant ei hail-lenwi yn ystod y diwrnod
  • Gellir darllen cyfarwyddyd pellach yma. Gall y lleoliadau ac amseroedd newid yn y dyfodol yn ôl y galw
  • Nid bwriad y ddarpariaeth yw disodli gwasanaethau a ddarperir gan ddarparwyr gofal plant preifat ond yn hytrach cynyddu capasiti gan i ysgolion gau

Bydd angen i rieni gofrestru bob wythnos (ar gyfer gwasanaeth yr wythnos ganlynol). Cwblhewch y ffurflen isod er mwyn cofrestru ar gyfer y cyfnod Dydd Llun 13 Ebrill i Ddydd Sul 19 Ebrill.

Cofrestru

Bydd angen prawf o gyflogaeth yn ddyddiol. Os nad ydych yn derbyn ebost o gadarnhad (a fydd yn mynd allan ar Ddydd Iau) NI ddylech fynychu.

Ar gyfer cyfnod hwn, bydd y cyfle i gofrestru yn cau am 5pm Dydd Mercher 8 Ebrill.