Cyllid Gofal Plant i blant tan 4 oed (cyn-ysgol)

Cynllun Gofal Plant y Coronafeirws (C-CAS) – Llywodraeth Cymru

Mae cyllid ar gael tan ddiwedd Awst 2020 i gefnogi gyda chost gofal plant cofrestredig e.e. Gofalwr Plant, Meithrinfa Dydd ayyb i blant bregus a phlant gweithwyr hanfodol y rheng flaen* sy’n gorfod gadael y cartref I wneud eu gwaith.

I fod yn gymwys ar gyfer y cyllid hwn bydd rhaid i bob oedolyn sy’n byw yn yr un cartref â’r plentyn/plant, llenwi’r ffurlfen a darparu tystiolaeth eich bod yn cwrdd â'r meini prawf fel gweithiwr hanfodol y rheng flaen* ar gyfer y cyllid hwn.

*Ar hyn o bryd mae Ceredigion yn diffinio gweithwyr rheng flaen yn y gwasanaethau hanfodol fel gweithwyr y Gwasanaeth Iechyd, yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân, staff Ysgolion, Gwasanaethau Cymdeithasol neu'r Gwasanaethau Gofal. Diffinnir gweithwyr yn y Gwasanaethau Gofal fel Cartrefi Gofal y Cyngor, Cartrefi Preifat yr Awdurdod, Lleoliadau Gofal Plant a'r rhai sy'n darparu gofal cartref yng nghartrefi pobl o fewn yr Awdurdod.

Os oes gennych lythyr gan eich cyflogwr / cyflogwyr i gefnogi eich rôl, anfonwch gopi atodol gyda’ch e-bost (bydd ffotograff clir yn dderbyniol) i gefnogi eich cais am gyllid Cynllun Gofal Plant y Coronafeirws (C-CAS).

Os ydych chi’n diffinio’ch swydd fel gweithwyr hanfodol, a bod dim unrhyw opsiwn gofal plant arall ar gael ichi, yna dylech chi gysylltu gyda ni.

Cofiwch fod canllawiau Llywodraeth Cymru yn dal i nodi y bydd eich plentyn yn fwy diogel gartref. Dylai anfon eich plentyn i Ofal Plant fod yn ddewis olaf ichi os bydd angen i chi ddychwelyd i'r gwaith.

Sicrhewch eich bod wedi cytuno a cadarnhau lle i’ch plentyn yn y lleoliad gofal plant cofrestredig o’ch dewis chi cyn cwblhau y Ffurflen Gais C-CAS.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwaith papur pellach gyda'r darparwr gofal plant o'ch dewis ar ôl ei gadarnhau e.e. polisïau gosod gofal plant, contract, manylion personol, gwybodaeth feddygol ac ati.

Dylid anfon y ffurflen gais ynghyd â thystiolaeth cyflogaeth i: Gofal_Plant_Argyfwng@ceredigion.gov.uk

Llenwch ffurflen ar wahân ar gyfer pob plentyn.

Dyddiad Cau: 12 Gorffennaf 2020

Bydd y cyllid dim ond yn ariannu yr amser y bydd eich plentyn yn mynychu y lleoliad.

Mae Llywodraeth Cymru yn nodi bod cyllid C-CAS yno i ‘gefnogi gweithwyr hanfodol rheng flaen sydd yn gorfforol yn eu gweithle. Os nad ydyn nhw yn eu gweithle, yna ni fydd y C-CAS yn ariannu’r ddarpariaeth ’.

Mae hyn er mwyn sicrhau y gallant gefnogi mwy o deuluoedd. Gan fod yn rhaid i ddarparwyr gofal plant leihau eu niferoedd, mae galw uwch am y lleoedd. Os yw rhieni'n gallu gweithio gartref, mae disgwyl iddyn nhw gadw eu plant gartref.

Ni fyddwn yn gallu talu cost unrhyw ffioedd dros yr haf os nad yw'ch plentyn yn mynychu yn ystod y gwyliau. Eich cyfrifoldeb chi fydd talu'r costau hyn.

Darpariaeth Gofal Plant Cofrestredig Gwyliau Haf 2020

Mae nifer o Warchodwyr Plant cofrestredig yn darparu gofal i blant hyn dros y gwyliau.

I ddod o hyd i warchodwraig ewch i wefan FIS Cymru a dewiswch yr opsiwn Ceredigion. Bydd restr warchodwyr plant yn ymddangos ar y dudalen ‘Gwarchodwyr Plant’. 

Dyma restr o ddarparwyr gofal plant cofrestredig ar gyfer gwyliau’r haf. Cysylltwch â’r darparwr i drafod manylion a ffioedd dyddiol/wythnosol.

  • Clwb Gogerddan – Ysgol Rhydypennau

3 – 11 mlwydd oed

Llun – Gwener
5 wythnos cyntaf y gwyliau

01970 823100 / office@gogerddanchildcare.co.uk

  • Clwb Seren – Meithrinfa Seren

3.5 – 12 mlwydd oed

Llun i Gwener am 6 wythnos

8:00 a.m. – 6:00 p.m.

01570 423426 / Facebook @meithrinfaserenparentpage

  • Cynllun Gwyliau Aberteifi

3 – 11 mlwydd oed

Mawrth – Iau (i’w gadarnhau)

cardiganplayscheme@hotmail.co.uk

  • Mes Bach – Little Acorns Comins Coch

2 – 11 mlwydd oed

Llun i Gwener am 6 wythnos

01970 626284 / mesbachchildcare@gmail.com

  • Meithrinfa Y Dyfodol, Cellan

0 – 11 mlwydd oed

Llun i Gwener am 6 wythnos

01570 493601