Dyma lle cewch wybodaeth am yr hyn y dylech ei wneud os oes gennych symptomau o’r coronafeirws a sut i gael prawf, gwybodaeth am aelwydydd estynedig a sut mae'r system olrhain cyswllt yn gweithio.

Prif symptomau coronafeirws yw:

 • tymheredd uchel: mae hyn yn golygu bod eich brest neu'ch cefn yn teimlo'n boeth i'w gyffwrdd (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)
 • peswch newydd, parhaus: mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu 3 neu fwy o byliau peswch mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gall fod yn waeth nag arfer)
 • methu arogli neu flasu neu golli eich synnwyr o arogl neu flas: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi nad ydych yn gallu arogli na blasu unrhyw beth, neu fod pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i'r arfer

Aros yn lleol ac aros yn ddiogel. 

Os oes angen i chi beswch neu disian:

 • Dylech ei ddal â hances bapur
 • Ei daflu i’r bin
 • Ei ddifa drwy olchi eich dwylo â sebon a dŵr neu ddiheintydd dwylo.

Dylech olchi’ch dwylo â sebon a dŵr neu ddiheintydd dwylo:

 • Ar ôl egwyliau a gweithgareddau chwaraeon
 • Cyn coginio a bwyta
 • Wrth gyrraedd unrhyw leoliad gofal plant neu addysgol
 • Ar ôl defnyddio’r toiled
 • Cyn gadael eich cartref
 • Rhaid i chi sicrhau eich bod chi'n aros gartref. Ni ddylech adael eich cartref oni bai eich bod yn mynd i gael prawf.
 • Os oes gyda chi un neu mwy o symptomau'r coronafeirws, trefnwch i gael prawf i weld os oes gyda chi'r feirws. Archebwch brawf ar-lein yma neu ffonio 111.
 • Peidiwch mynd i feddygfa meddyg teulu, fferyllfa neu ysbyty. Nid oes angen i chi gysylltu â 111 i ddweud wrthyn nhw eich bod chi'n aros gartref.
 • Cynlluniwch ymlaen llaw a gofynnwch i eraill am help i sicrhau y gallwch chi aros gartref yn llwyddiannus ac ystyried yr hyn y gellir ei wneud i bobl fregus ar yr aelwyd.
 • Gofynnwch i'ch cyflogwr, ffrindiau a theulu eich helpu chi i gael y pethau sydd eu hangen arnoch i aros gartref.
 • Golchwch eich dwylo yn rheolaidd am 20 eiliad, bob tro gan ddefnyddio sebon a dŵr, neu defnyddiwch lanweithydd dwylo.
 • Os ydych chi'n teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref neu fod eich cyflwr yn gwaethygu, neu os nad yw'ch symptomau'n gwella ar ôl saith diwrnod, defnyddiwch y gwasanaeth 111 coronafirws ar-lein. Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, ffoniwch 111. Mewn argyfwng meddygol deialwch 999.

Os ydych yn byw ar eich pen eich hun a bod gyda chi symptomau salwch coronafeirws (COVID-19), waeth pa mor ysgafn, arhoswch gartref am 10 diwrnod o pan wnaeth eich symptomau ddechrau.

Ar ôl 10 diwrnod os nad oes gyda chi dymheredd uchel, nid oes angen i chi barhau i hunanynysu. Os oes tymheredd uchel gyda chi o hyd, parhewch i hunanynysu hyd nes bydd eich tymheredd yn normal. Nid oes angen i chi barhau i hunanynysu os oes gyda chi beswch yn unig neu golli neu newid yn eich ymdeimlad o arogl neu flas arferol ar ôl 10 diwrnod, gan y gall y symptomau hyn bara am sawl wythnos ar ôl i'r haint ddiflannu.

Os ydych yn byw gydag eraill a chi yw’r cyntaf yn y cartref i gael symptomau'r coronafeirws (COVID-19) yna rhaid i chi aros gartref am o leiaf 10 diwrnod, ond rhaid i bob aelod arall o’r cartref sydd yn iach aros gartref am 14 diwrnod. Mae'r cyfnod 14 diwrnod yn cychwyn o'r diwrnod pan fo'r person cyntaf yn teimlo'n sâl.

Ar gyfer unrhyw un arall sydd yn y cartref ac sy’n dechrau dangos symptomau, mae angen iddynt aros gartref am o leiaf 10 diwrnod o pan wnaeth y symptomau ymddangos, waeth ar ba ddiwrnod yn y cyfnod 14 diwrnod gwreiddiol o hunanynysu y maent.

Mae aros gartref am 14 diwrnod yn lleihau’n helaeth y nifer o heintiadau y gall yr aelwyd ei basio ymlaen i’r gymuned.

I archebu prawf, ewch i tudalen Gwneud cais i gael prawf coronafeirws ar wefan Llywodraeth Cymru neu ffoniwch 119. Gall pobl gyda anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001 119.

Dim ond i bobl sydd â symptomau coronafeirws mae’r prawf yn effeithiol, ac mae angen i chi wneud y prawf yn ystod 5 diwrnod cyntaf y symptomau. Mae’r prawf ond yn gwirio a oes coronafeirws arnoch ar hyn o bryd, nid yw’n dangos a ydych eisoes wedi cael coronafeirws.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwella gyda digon o orffwys, dŵr i’w yfed a meddyginiaeth ar gyfer poen.

Gwybodaeth am brofi gan gynnwys archebu prawf ar gael ar tudalen Gwneud cais i gael prawf coronafeirws (COVID-19) wefan Llywodraeth Cymru.

Mwy o gyngor ar gael ar tudalen Hunanynysu: canllawiau aros gartref i aelwydydd â choronafeirws posibl wefan Llywodraeth Cymru.

Ers 6 Gorffennaf, mae dwy aelwyd wedi cael uno i ffurfio “aelwyd estynedig”. O 22 Awst, bydd hyd at bedair aelwyd yn cael uno i greu aelwyd estynedig. Mewn ffordd, mae’r bobl yn yr holl aelwydydd yn dod yn aelodau o un aelwyd unigol, ac yn mwynhau’r un rhyddid cyfreithlon ag sydd gan un aelwyd – maent yn cael cwrdd dan do a chael cyswllt corfforol. Gallant hefyd aros yn nhai ei gilydd.

Lluniwyd y cysyniad o aelwyd estynedig yn benodol i alluogi pobl i ofalu am eu hanwyliaid os ydynt wedi bod ar wahân neu os ydynt ond wedi treulio amser cyfyngedig iawn gyda’i gilydd.

Mae mwy o wybodaeth am aelwydydd estynedig ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Os ydych yn cael canlyniad prawf cadarnhaol, bydd tîm olrhain cyswllt y Cyngor yn cysylltu â chi.

Mae olrhain cysylltiadau yn ddull hirsefydlog o reoli ymlediad clefydau heintus. Y nod yw diogelu eich iechyd a chefnogi'r gwaith sy'n mynd rhagddo i reoli lledaeniad coronafeirws. Nid mater o orfodaeth na gwyliadwriaeth yw hyn ac mae er budd diogelu iechyd pobl.

Pan fydd y tîm olrhain cyswllt yn cysylltu â chi, gofynnir i chi am eich cysylltiadau diweddar fel y gellir cysylltu â nhw a gofyn iddynt hunanynysu (a chymryd prawf os ydynt hefyd yn dangos symptomau), er mwyn helpu i atal lledaeniad y feirws. Pwrpas olrhain cysylltiadau yw darparu gwybodaeth amser real ledled Cymru am ledaeniad y clefyd, pa mor gyflym y mae'n lledu, a ble mae clystyrau dwys o achosion.

Wrth i gyfyngiadau symud gael eu llacio'n raddol, bydd angen i bob un ohonom gymryd camau i ddiogelu ein hunain, ein teuluoedd a'n cymunedau er mwyn atal lledaeniad y clefyd yn llwyddiannus. Mae'r gwaith o olrhain cysylltiadau yn chwarae rhan bwysig wrth ein helpu i ailddechrau gweithgareddau o ddydd i ddydd.

Ceir rhagor o wybodaeth ar tudalen Olrhain cysylltiadau: eich cwestiynau ar wefan Llywodraeth Cymru.

Daw'r cyngor yma gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru.

Olrhain Cysylltiadau a Rheoli Achosion COVID-19