Mae gan Gyngor Sir Ceredigion weledigaeth glir y gall pob unigolyn, pob busnes a phob gwasanaeth yn ddieithriad ei deall a chytuno arni ar gyfer y cyfnod addasu, er mwyn sicrhau bod Ceredigion yn llwyddo nid yn unig i leihau nifer y marwolaethau a ragwelwyd yn ystod penllanw cyntaf yr haint ond, yn bwysicach fyth, bod y sir hefyd yn lleihau nifer y marwolaethau a ragwelir mewn cyfnodau o benllanw yn y dyfodol. Mae Sir Ceredigion wedi llwyddo i wastadu brig cyntaf yr haint ond hyd yma ni wyddom faint y’i gwastadwyd. Fodd bynnag, mae rheidrwydd arnom ni, y Grŵp Trefn Rheoli Aur, i droi ein sylw yn awr at gynllunio tymor canolig a hirdymor.

Rhaid i’r cyfnod addasu ddal gafael yn yr arferion gwaith ardderchog a welwyd yn y ddau gyfnod blaenorol ac ehangu ar yr arferion hynny:

  • Cyfnod 1- Bod yn barod – Cau pob gwasanaeth nad oedd yn wasanaeth hanfodol
  • Cyfnod 2 - Gweithredu – Darparu gwasanaethau dan amodau’r cyfyngiadau symud

Diben y trydydd cyfnod fydd pennu strategaethau tymor canolig a hirdymor a fydd yn nodi arferion gwaith newydd a all barhau hyd at ddiwedd y pandemig COVID-19. Wrth sefydlu arferion gwaith newydd, byddwn yn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â gweledigaeth a gwerthoedd craidd y Cyngor; dylai unrhyw newidiadau fod yn unol â’r polisïau a’r fframweithiau hynny o eiddo’r Cyngor sy’n parhau yn eu lle er mwyn bodloni dyletswyddau statudol.

Byddai Cyfnod 3 yn darparu cyfnod addasu wrth symud o’r ddau gyfnod cyntaf at bedwerydd cyfnod, sef cyfnod adfer. Er mwyn i hyn allu digwydd, rhaid i’r cyfnod addasu ystyried tair prif gydran a fydd yn allweddol wrth ddelio â COVID-19 ochr yn ochr â llacio elfennau o’r cyfyngiadau’n ddiogel, mewn dull sydd wedi ei reoli ac sy’n strwythuredig.

Y tair elfen yw:

Cyfyngu + Ynysu + Dileu

Ceredigion (achosion o’r pandemig COVID-19) Cyfnod 3: Addasu a chydnerthedd hirdymor

Llywodraeth Cymru: Llacio’r cyfyngiadau ar ein cymdeithas a’n heconomi: dal i drafod

Cam 3 – Cynllun y ffordd ymlaen i Geredigion

Gan fod cyfyngiadau’r 'cloi mawr' yn cael eu lleddfu'n raddol a Llywodraeth Cymru yn diwygio ei chanllawiau, mae'r Cyngor yn edrych ar sut a phryd y gellid ailgyflwyno gwasanaethau neu sut y cânt eu darparu mewn ffordd wahanol.

Gobeithir y bydd y sectorau busnes a grwpiau cymunedol hefyd yn cyfrannu at y cynllun hwn er mwyn i’r sefyllfa fod yn eglur i holl drigolion Ceredigion.

Bydd y cynllun yn cael ei adolygu bob 4 wythnos ac yna’n cael ei ddiweddaru.

Cam 3 – Cynllun y ffordd ymlaen i Geredigion