New bin service poster

Bocsys llai neu focsys ychwanegol ar gyfer poteli a jariau gwydr

Fel y gwyddoch efallai, rydym wrthi'n cyflwyno'r gwasanaeth casglu gwastraff newydd a dosbarthu'r pecynnau ailgylchu i gartrefi ledled y sir. Mae'r pecyn ailgylchu yn cynnwys bocs ar gyfer poteli a jariau gwydr.

Mae'r bocs safonol yn cynnwys 44 litr.  Fodd bynnag, rydym yn deall bod maint teuluoedd yn amrywio yn ogystal â faint o wydr y mae cartrefi yn ei gynhyrchu.

Gall bocs llawn o wydr fod yn drwm ac efallai y bydd angen i rai preswylwyr rannu eu gwydr yn fwy nag un bocs i'w gwneud hi'n haws i'w gario.  Mae rhai cartrefi yn cynhyrchu mwy o wydr nag eraill ac efallai y byddan nhw'n gweld nad yw un bocs yn ddigon mawr.  Mae bocs ychwanegol ar gael ar gais.

Neu, i'r rhai sy'n cynhyrchu ychydig iawn o wydr mae bocs llai gyda handlen a chaead ar gael ar gais.

Gofynnir i breswylwyr geisio defnyddio'r bocs safonol cyn penderfynu a yw'r bocs yn addas neu'n ddigonol ai peidio.

Os oes angen bocs llai arnoch chi, neu focsys safonol ychwanegol, cysylltwch â ni.  Fodd bynnag, noder bod y tîm rheoli gwastraff yn blaenoriaethu dosbarthu'r pecyn ailgylchu cyntaf. Yn anffodus, felly bydd oedi wrth ddosbarthu bocsys ychwanegol neu rai newydd.  Diolchwn i chi am eich amynedd.

Bocs llai

Ar ôl ceisio defnyddio'r bocs safonol, os ydych chi'n teimlo y byddai bocs llai yn fwy addas gallwch ofyn am un arall.  Gofynnir i chi adael y bocs safonol lle gellir ei gasglu pan fydd yr un newydd yn cael ei ddosbarthu.

Bocs ychwanegol

Hyd nes y bydd y bocs ychwanegol yn cael ei ddosbarthu, gallwch gyflwyno unrhyw wydr dros ben i'w gasglu, ar y diwrnod casglu gwydr rheolaidd, mewn cynhwysydd addas o'ch dewis e.e. bwced, twb neu hen focs cardbord. Lle bo modd, byddwn yn ceisio dychwelyd eich cynhwysydd.

Gweler isod restr o cwestiynnau ac atebion am y gwasanaeth newydd.

Pam fod y gwasanaeth yn newid?

Oherwydd bod angen i ni ailgylchu mwy.

Yn gyffredinol mae pobl yn cydnabod fod ailgylchu yn beth da ac mae’r mwyafrif ohonom yng Ngheredigion eisoes yn defnyddio’r sachau ailgylchu clir a’r biniau gwastraff bwyd y mae’r Cyngor yn eu darparu. Mae hyn yn well i’r amgylchedd na rhoi ein gwastraff mewn sachau duon a’i anfon i gael ei drin neu’i roi mewn safle tirlenwi.

Er bod Ceredigion yn perfformio’n eithaf da, gall hanner y gwastraff sy’n cael ei roi mewn sachau duon ar hyn o bryd gael ei ailgylchu neu’i roi yn y bin gwastraff bwyd. Mae angen i ni ailgylchu mwy a delio gyda’n gwastraff bwyd mewn modd mwy cyfrifol.

Mewn gwirionedd mae’n costio llawer mwy i ddelio â’r gwastraff sy’n cael ei roi mewn sachau duon. Os fyddai mwy o bobl yn defnyddio’r sachau ailgylchu clir a’r biniau gwastraff bwyd yn iawn, byddai’n golygu eich bod chi a’r Cyngor yn arbed arian a byddai’r amgylchedd hefyd yn elwa.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau ailgylchu ac os na wnawn ni eu cyrraedd mae’n bosib y byddwn yn cael dirwy. Byddai hynny’n golygu naill cwtogi ar wasanaethau’r Cyngor neu godi Treth y Cyngor i’n trigolion.

Pryd fydd y gwasanaeth yn newid?

Rydym yn newid y fflyd o gerbydau casglu gwastraff, a byddwn yn dechrau’r gwasanaeth newydd mor fuan a phosib. Byddwn yn dechrau'r gwasanaeth newydd yng ngwanwyn 2019.

Pa newidiadau fydd i’r gwasanaeth?

Bydd y bagiau ailgylchu clir a’r gwastraff bwyd yn parhau i gael eu casglu bob wythnos. Bydd y bagiau du yn cael eu casglu bob tair wythnos, a byddwn yn ychwanegu casgliad ar gyfer gwydr bob tair wythnos ar yr un pryd â’r bagiau du. Byddwn hefyd yn cyflwyno casgliad ar wahân ar gyfer cewynnau a gwastraff tebyg unwaith bob pythefnos.

Does gen i ddim lle i gadw bagiau duon am 3 wythnos, beth ddylwn ei wneud?

Mae mwyafrif o'ch gwastraff yn medru cael ei ailgylchu neu yn wastraff bwyd a fydd yn cael ei gasglu bob wythnos. Defnyddiwch y bagiau ailgylchu a’r biniau gwastraff bwyd sydd wedi’u darparu a dylai hyn leihau faint o wastraff fydd angen i chi ei storio am fwy nag wythnos.

Mae gennym ni blant ifanc sydd mewn cewynnau, oes disgwyl i ni gadw’r cewynnau am 3 wythnos?

Byddwn yn cyflwyno casgliad ar wahân ar gyfer casglu cewynnau bob pythefnos fel rhan o’r gwasanaeth newydd, felly ni fydd angen i chi roi’r cewynnau yn y sach ddu mwyach. Bydd angen i drigolion wneud cais am y gwasanaeth hwn.

Fel arall, gallwch newid i ddefnyddio Cewynnau Go Iawn. Mae gan y Cyngor gynllun ar gyfer Cewynnau Go Iawn a all eich helpu i wneud y newid. Mae manylion y prosiect presennol ar gael ar y tudalen Prosiect Cewynnau Go Iawn.

Sut fydd y poteli a jariau gwydr yn cael eu casglu?

Bydd y poteli a’r jariau gwydr yn cael eu casglu ar wahân, a bydd y trigolion yn cael bocs i storio’r poteli a jariau gwydr tan y diwrnod casglu. Bydd y bocsys hyn yn cael eu dosbarthu cyn i’r gwasanaeth newydd gychwyn. Peidiwch â rhoi’r gwydr yn eich bagiau ailgylchu clir, nac ychwaith yn eich bagiau du.

A fydd cynhwysydd / bin olwynion yn cael ei ddarparu i gadw’r bagiau du?

Ar hyn o bryd does dim cynlluniau i ddarparu cynhwysydd ar gyfer y gwastraff cyffredinol. Dylai’r trigolion ddarparu cynhwysydd addas ar gyfer eu gwastraff cyffredinol.

Ydych chi’n mynd i roi cyfyngiad ar nifer y bagiau du y byddwn yn gallu eu rhoi allan bob 3 wythnos?

Ar hyn o bryd does dim cynlluniau i gyfyngu ar nifer y bagiau du gall trigolion roi allan i’w casglu. Gall opsiynnau megis newid amlder y casgliad neu rhoi cyfyngiad ar wastraff gael eu hystyried yn y dyfodol.

Beth fydd yn digwydd i’r banciau gwydr unwaith fydd y gwasanaeth casglu gwydr wedi dechrau?

Bydd y banciau gwydr yn parhau yn eu safleoedd nes bydd y gwasanaeth newydd wedi setlo, a bydd y sefyllfa yn cael ei hadolygu ar ôl 3 mis.

Ydych chi yn mynd i wneud unrhyw arbedion ariannol wrth newid i gasglu bagiau duon bob 3 wythnos?

Ydyn, rydym yn rhagweld bydd y newid yn lleihau’r gost o ddarparu’r gwasanaeth rheoli gwastraff. Po fwyaf y gallwn ni ei ailgylchu, y mwyaf bydd yr arbedion.

Mae’r Cyngor yn arbed arian, sut caiff yr arbedion hyn eu pasio ymlaen at y trigolion?

Mae’r Cyngor o dan bwysau ariannol aruthrol. Mae’r arbedion sy’n cael eu gwneud mewn gwasanaethau megis rheoli gwastraff yn cael eu defnyddio i gefnogi gwasanaethau eraill o fewn y Cyngor ac yn help i gyfyngu ar y cynnydd yn nhreth y Cyngor.

Ydych chi wedi ystyried materion megis hylendid, tywydd twym, cynrhon, llygod mawr ac ati?

Mae mwyafrif yr awdurdodau lleol eraill yng Nghymru yn casglu gwastraff nad oes modd ei ailgylchu bob 3 wythnos ac mewn un achos bob 4 wythnos. Mae’r gwastraff sy’n debygol o achosi problemau yn ystod tywydd twym neu sy’n denu pla yn wastraff bwyd neu wastraff hylendid. Bydd y mathau hyn o wastraff yn parhau i gael eu casglu’n fwy aml.

Pryd fydd y leinwyr gwastraff bwyd ar gael am ddim?

O 1 Ebrill 2018, bydd y leinwyr gwastraff bwyd ar gael am ddim o Swyddfeydd y Cyngor, Llyfrgelloedd, a Chanolfannau Croeso i drigolion eu casglu. Bydd y Cyngor yn dosbarthu’r leinwyr gwastraff bwyd am ddim pan fydd y gwasanaeth newydd yn dechrau.

Pa faint fydd y bocsys ar gyfer y casgliad gwydr?

Mae’r bocsys safonol yn dal 44 litr ac fe’u defnyddir ar hyd a lled y Deyrnas Unedig. Oni bai eich bod yn gwneud cais, bydd bob tŷ yn derbyn un bocs. Gallwn ddarparu mwy o focsys ar gais. Hefyd bydd bocs llai gyda dolen ar gael ar gais.

Ydych chi wedi ystyried sut mae myfyrwyr yn mynd i ddelio gyda bagiau duon yn cael ei gasglu bob 3 wythnos?

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr, fel pob trigolyn arall, ailgylchu cymaint ag y gallan nhw ac i ddefnyddio’r casgliad gwastraff bwyd. Bydd y Cyngor yn gweithio’n agos gyda nifer o asiantaethau gwahanol i annog pawb i ddefnyddio’r gwasanaeth yn gywir. Gellir cymryd camau yn erbyn y sawl nad ydynt yn ei ddefnyddio’n gywir.

Beth fydd yn digwydd os ydym ni’n colli casgliad o fagiau du, a fydd rhaid i ni aros 3 wythnos arall am gasgliad?

Bydd y Cyngor ond yn dychwelyd i gasglu gwastraff lle mae’r gwasanaeth wedi methu ei gasglu yn unol â’r trefniadau. Bydd bob tŷ yn cael calendr casglu gwastraff a fydd yn eich helpu i gofio pryd fydd eich casgliad. Ni fydd modd i’r Cyngor ddychwelyd i gasglu gwastraff lle mae’r trigolion wedi methu â rhoi gwastraff allan ar y diwrnod/amser cywir. Os fyddwch i chi ffwrdd ar wyliau ar eich diwrnod casglu gwastraff, siaradwch gyda’ch cymdogion/ffrindiau a gofyn a fyddai modd iddyn nhw roi eich gwastraff allan i’w gasglu. Fel arall mae modd i chi fynd ag ailgylchu a gwastraff nad oes modd ei ailgylchu at y Safle Gwastraff Cartref. Ar hyn o bryd does dim cyfyngiad ar nifer y bagiau y gallwch chi fynd gyda chi i’r Safle Gwastraff Cartref, ar yr amod ei fod yn wastraff dilys o’r cartref. Dylech ddisgwyl y bydd gofyn i chi wahanu’r gwastraff sydd yn y bagiau gan roi’r eitemau sydd modd eu hailgylchu yn y cynhwysydd cywir ar y safle.

A fyddwn ni yn derbyn calendr casglu gwastraff gyda’r casgliadau 3 wythnos arnyn nhw?

Bydd calendr casglu gwastraff yn cael ei ddosbarthu fel rhan o’r paratoadau ar gyfer y gwasanaeth newydd. Bydd trigolion yn cael gwybod ymlaen llaw pan fydd newidiadau i’w trefniadau casglu gwastraff.

 

Gwasanaeth Casglu Cynnyrch Hylendid Amsugnol (CHA)

Drwy newid y diwrnod casglu gwastraff na ellir ei ailgylchu i bob 3 wythnos, efallai bydd angen cymorth ar rhai aelwydydd i gael gwared â chewynnau tafladwy a chynnyrch anymataliaeth, a elwir hefyd yn Gynnyrch Hylendid Amsugnol neu CHA. Felly mae’r Cyngor yn cyflwyno gwasanaeth casglu gwastraff ychwanegol ar gyfer y math yma o wastraff ac yn ei gynnig i aelwyd a fydd angen gwaredu’r math yma o wastraff.

Dyma beth sy’n cael ei dderbyn gan y gwasanaeth casglu CHA:

 • Cewynnau tafladwy
  • Pob math a maint
  • Pants dysgu a ‘Pull-ups’
  • Cewynnau nofio
 • Gwastraff newid cewynnau megis weips, sachau cewynnau a gwlân cotwm
 • Cynnyrch anymataliaeth
  • Padiau, pants a chydau o bob math a maint
  • Cathetrau gwag, tiwbiau a bagiau stoma/colostomi
  • Padiau cadair tafladwy, a leinwyr, pedyll gwely a phadiau gwely tafladwy

Cysylltwch â ni os nad yw’r math o gynnyrch anymataliaeth yr ydych yn ei ddefnyddio wedi’i restru uchod.

NI FYDD yr eitemau canlynol yn cael eu derbyn gan y gwasanaeth casglu CHA:

 • Gwastraff glanweithiol (tywelion glanweithiol/tamponau) - rhowch y rhain yn y bagiau gwastraff na ellir ei ailgylchu.
 • Gwastraff clinigol heintus, Nodwyddau, offer miniog a chwistrellau - Gwastraff meddygol neu glinigol: siaradwch â’ch Bwrdd Iechyd lleol, tîm nyrsys ardal neu ffoniwch wasanaeth 111 y GIG.
 • Gwastraff anifeiliaid - gellir rhoi symiau bach yn y bagiau gwastraff na ellir ei ailgylchu neu eu fflysio i lawr y tŷ bach.
 • Deunydd gwely anifeiliaid - gellir rhoi symiau bach yn y bagiau gwastraff na ellir ei ailgylchu
  Castiau plastr.
 • Plastrau, swabiau meddygol a rhwymynnau - rhowch y rhain yn y bagiau gwastraff na ellir ei ailgylchu.
 • Blancedi a dillad wedi’i baeddu - rhowch y rhain mewn biniau gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Sut mae’n gweithio

 • Unwaith yr ydym wedi derbyn eich ffurflen gais, byddwn yn cysylltu â chi gyda manylion pellach am y gwasanaeth.
 • Os yw eich cais yn llwyddiannus, bydd pecyn gwybodaeth a chyflenwad o fagiau CHA yn cael eu hanfon atoch.
 • Dylid clymu pob bag CHA yn dynn, a dylid sicrhau bod yr holl gynnyrch wedi’u cynnwys yn gyfan gwbl o fewn y bagiau cyn eu cyflwyno ar ymyl y pafin neu’r mân casglu y cytunwyd arno.
 • Bydd y bagiau CHA yn cael eu casglu bob 2 wythnos a byddwn yn rhoi gwybod i chi pryd fydd y diwrnod casglu, gan ddarparu calendr casglu gwastraff CHA.
 • Os na fydd gwastraff wedi ei gyflwyno ar 3 casgliad yn olynol, byddwn yn tybio nad oes angen y gwasanaeth arnoch mwyach. Os oes angen i chi ailddechrau’r gwasanaeth, cysylltwch â ni.

Sut ydw i'n gwneud cais?

Mae’n rhaid llenwi ffurflen gais i dderbyn y Gwasanaeth Casglu CHA. Mae’r ffurflen gais ar gael wrth glicio’r botwm isod:

Gwneud cais ar gyfer gwasanaeth casglu CHA

Rhaid eich bod chi’n defnyddio’r gwasanaethau canlynol i reoli eich gwastraff er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y gwasanaeth:

 • Gwasanaeth casglu gwastraff bwyd
 • Gwasanaeth casglu bagiau clir ailgylchu
 • Gwasanaeth casglu gwydr (os ar gael yn eich adral)

Cwestiynau Cyffredin

Beth am gewynnau y gellir eu golchi?

Rydym yn annog defnyddio cewynnau y gellir eu golchi yn hytrach na chewynnau tafladwy. Gweler ein gwefan am wybodaeth ynglŷn â’r Ymgyrch Cewynnau Go Iawn.

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y Gwasanaeth Casglu CHA?

Unrhyw ddefnyddiwr o CHA sy’n byw yn barhaol yn y cyfeiriad a nodir ar y ffurflen gais.

A wnewch chi gasglu cewynnau wth babanod a phlant o bob oed?

Rydym yn deall bod babanod yn datblygu ar oedrannau gwahanol ac felly nid oes cyfyngiad oedran ar gyfer babanod/plant sy’n gwisgo cewynnau.

A allaf i gael cynhwysydd i gadw’r bagiau CHA?

Cyfrifoldeb y preswylydd yw storio’r bagiau rhwng pob casgliad.

Efallai fydd yna le i roi darpariaeth amgen i rai preswylwyr, er enghraifft os oes angen meddygol, a byddant yn cael eu hystyried ar sail unigol.

Os byddaf yn defnyddio’r bagiau CHA i gyd, a allaf i ddefnyddio unrhyw fag plastig?

Na. Dim ond bagiau CHA a ddosberthir gan y Cyngor a fydd yn cael eu casglu ar gyfer y Gwasanaeth Casglu CHA.

Sut ydw i’n gwneud cais am ragor o fagiau?

Byddwch yn derbyn cyflenwad cychwynnol o fagiau CHA. Os ydych wedi defnyddio’r bagiau i gyd, cysylltwch â ni gan nodi y cyfeirnod sydd ar eich pecyn gwybodaeth. Byddwn yn trefnu fod cyflenwad arall o fagiau CHA yn cael eu dosbarthu i chi.

Beth sy’n digwydd os byddaf yn rhoi’r deunydd anghywir yn y bagiau CHA?

Os bydd deunyddiau heblaw'r eitemau a dderbynnir yn cael eu cyflwyno yn y bagiau CHA ni fyddant yn cael eu casglu. Bydd cartrefi sy'n rhoi'r deunyddiau anghywir yn y bagiau CHA yn cael eu tynnu o'r gwasanaeth casglu.

A allaf roi cewynnau tafladwy a chynnyrch anymataliaeth mewn bagiau gwastraff cyffredinol?

Cewch, ar ôl clymu’r gwastraff mewn dau fag.

Mae fy ŵyr yn dod i aros gyda mi; a fyddaf yn gallu derbyn y casgliad?

Na, gan nad hwn yw cyfeiriad parhaol y plentyn. Fodd bynnag, os yw cyfeiriad parhaol y plentyn wedi’i gofrestru i dderbyn y gwasanaeth yng Ngheredigion, gallwn argymell bod y cewynnau yn cael eu hanfon yn ôl i gyfeiriad parhaol y plentyn er mwyn eu casglu.

Rwy’n fam-gu/tad-cu/perthynas sy’n darparu gofal plant am ddim tra bod rhieni’r plentyn yn y gwaith, a fyddaf yn gallu derbyn y gwasanaeth?

Na, gan nad hwn yw cyfeiriad parhaol y plentyn. Fodd bynnag, os yw cyfeiriad parhaol y plentyn wedi’i gofrestru i dderbyn y gwasanaeth yng Ngheredigion, gallwn argymell bod y cewynnau yn cael eu hanfon yn ôl i gyfeiriad parhaol y plentyn er mwyn eu casglu.

Beth fydd yn digwydd i’r Cynnyrch Hylendid Amsugnol a gesglir yn rhan o’r gwasanaeth?

Nid oes penderfyniad wedi’i wneud ar hyn o bryd. Rydym yn gobeithio y cânt eu hailgylchu, ond nid yw hyn wedi’i gadarnhau.

Rwy’n defnyddio cynnyrch anymatal, ond nid wyf yn dymuno cyhoeddi’r ffaith hon drwy roi sach allan i’w chasglu gan y gwasanaeth casglu Cynnyrch Hylendid Amsugnol. A oes modd darparu’r gwasanaeth mewn modd cyfrinachgar, a sut y gellir trefnu hyn?

Wrth lenwi’r ffurflen mae adran yn rhan o gwestiwn 7 lle gall preswylwyr roi gwybod i ni sut y gallwn eu helpu nhw i ddarparu'r gwasanaeth mor gyfrinachgar â phosib.  Rhowch wybod i ni sut y gallwn helpu.

A allaf dderbyn y Gwasanaeth Casglu CHA os ydw i’n yn warchodwr plant?

Gallwch, ond bydd angen i chi gael cytundeb masnachol gyda ni ar gyfer y math yma o wastraff.

Cysylltwch â ni

01545 570881
www.ceredigion.gov.uk/ailgylchu
Rheoli Gwastraff
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol
Neuadd Cyngor Ceredigion Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA