Skip Navigation|

Ceredigion Temporary Traffic Lights

Traffig yn cael ei oedi yng Ngheredigion / Ceredigion traffic delays

Am waith pellach ar fap (noder - ni nodir pob gwaith) / For further works on map (note - not all works are depicted) : http://ceredigion.roadworks.org/

Diweddarwyd / Last Updated:  20.02.2017

Heol / Road


Lleoliad / Location

O / From

I / To

Rheolaeth Traffic /

Traffic Management

Rheswm /

Reason

Cyswllt A Rhif Ffôn Y Tu
Allan i Oriau Gwaith/

Out Of Hours Contact Telephone Number

Cleient/Client

Contractwr/Contractor

A487

Glen View, Chancery, Llanfarian

Aberystwyth

27-02-2017 –

24-03-2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Atgyweiriadau Brics I Cottage Stone Ar Main Road / Brickwork Repairs To Stone Cottage On Main Road

A Plant Lux

03700 500792

Landmark Surveys

Ger Mynedfa/Near Entrance i/to Falcondale, Ffordd Pontfaen Road, Llanbedr Pont Steffan/Lampeter

27.02.2017 – 10.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Atgyweirio / Amnewid Colofn Stryd Diffygiol / Repair / Replace Faulty Street Column

Amberon

0845 371 5050

Derwen Lighting

Opposite High Meadow to Opposite Hafdir, Llanwnnen Rd

23.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Mynediad diogel i polyn i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid / Safe access to pole to provide customer service

Ashtead Plant Company Ltd

03700 500792

BT Openreach

A485

Silian, Lampeter

24.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Mynediad i Strwythur Tanddaearol / Access to Underground Structure

Ashtead Plant Company Ltd

03700 500792

BT Openreach

A475

Fron Bedr, Llanbedr Pont Steffan/Lampeter

27.02.2017 -

03.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Convoy System / System Confoi

Scarifio, Addasiad o Weithfeydd Haearn & Ail-wynebu / Scarifying, Adjustment of Iron Works & Resurfacing

G D Harries & Sons Ltd

07785 455715

A482

Pont Deri Goch, Llanbedr Pont Steffan/Lampeter

27.02.2017 -

03.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Convoy System / System Confoi

Scarifio, Addasiad o Weithfeydd Haearn & Ail-wynebu / Scarifying, Adjustment of Iron Works & Resurfacing

G D Harries & Sons Ltd

07785 455715

A475

Llanwnnen Road, Llanbedr Pont Steffan/Lampeter

27.02.2017 -

03.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Goleuadau Stryd / Street Lighting

Amberon Ltd

0845 3715050

Derwen Lighting

A487T

Aberystwyth – Bow Street

24.02.2017 – 27.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Bwrddiau Stop/Go Boards

Newid Llusern Goleuadau Stryd / Street Lighting Lantern Replacement

Welsh Assembly Government

0300 0604400

A486

Pentref Bwlch-y-Groes Village, Ffostrasol, Llandysul

22.02.2017 – 31.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

24awr / 24hr

Gwaith Wynebu / Surfacing Works

Alun Griffiths Contractors

03966 318108

CCC

A487

Y.G. Rhydypennau P.S., Bow Street

22.02.2017 – 24.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Gosod Gwasanaeth Newydd / Lay New Service

West & Wales Utilities

02920 287602

Ger/Near Pencae, Tre Taliesin

22.02.2017 – 24.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Gosod 2m o 1 Ffordd Dwythell Poly i'r Llwybr Troed, Gosod 36m o 1 Ffordd Dwythell Poly i'r Cerbytffordd a Llwybr Troed gyda Cloddio / Install 2m of 1 Way Poly Duct in Footway, install 36m of 1 Way Poly Duct in Carriageway & Footway with excavation

BT Openreach

0800 800 150

A487T

Heol y Bont/Bridge Street, Aberystwyth

21.02.2017 – 26.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Ail-wynebu / Resurfacing

Welsh Assembly Government

0300 0604400

A487

Tu allan/Outside Wesley Villa, Tre'r Ddol

21.02.2017 – 23.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Gosod 8m o 1 Ffordd Dwythell Poly i'r Gerbytffordd / Install 8m of 1 Way Poly Duct in Carriageway

BT Openreach

0800 800 150

A487T

De/South o/of Croesffordd Llanddeiniol Junction

21.02.2017 – 23.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Atgyweirio Rhwystr sydd wedi Difrodi / Repair Damaged Barrier

Welsh Assembly Government

0300 0604400

A487

24 Heol y Bont/Bridge Street, Aberystwyth

21.02.2017 – 23.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

(give & take)

Gosod Gwasanaeth Cysylltiad Newydd / Install New Service Connection

Dwr Cymru Welsh Water

08000 520130

A487

Tu allan/Outside Nant Dyffryn, Taliesin

21.02.2017 – 23.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Amnewid 1 Ffram Bocs ar y Cyd a Gorchudd(ion) yn Ffordd Gerbydau / Replace 1 Joint-box Frame & Cover(s) in Carriageway (1220mm x 680mm)

BT Openreach

0800 800 150

Gyf/Opp Tegfan, Ffosyffin

21.02.2017 – 23.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Amnewid 1 Ffram Bocs ar y Cyd a Gorchudd(ion) yn Llwybr Troed / Replace 1 Joint-box Frame & Cover(s) in Footway (2315mm x 737mm)

BT Openreach

0800 800 150

A487

Erw Coed, Synod Inn, Llandysul

21.02.2017 – 22.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Adnewyddu Bocs Nam / Renew Box Defect

Dwr Cymru Welsh Water

08000 520130

A482

Ciliau Aeron

20.02.2017 – 21.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Mynediad i Strwythr Uwchben – Ceblau i Adfer Gwasanaeth Cwsmeriaid / Access to Overhead Network – Cabling to Restore Customer Service

Ashtead Plant Company Ltd

03700 500792

BT Openreach

A485

Silian, Llanbedr Pont Steffan/Lampeter

20.02.2017 – 20.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

24awr / 24hr

Gwaith Priffyrdd / Highway Works

Forest

01683 287400

A Williams Contracting

B4338 / B4459

Talgarreg

20.02.2017 – 10.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Gwelliannau Cyffordd/ Junction Improvement

D C Evans

01570 422443

CCC

B4353 – 50m Gogledd/North o/of Llety Ceiro, Llandre

20.02.2017 – 06.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Cysylltiad Carthffosiaeth & A278 ar gyfer Ystad o Dai Newydd/ Sewer Connection & S278 for New Housing Estate

JD Evans Swyddfa/Office 01545580250 / 07572318989 / 07538818746 (Amberon

08453 715050)

E & B Jones

A487T B4321

Wervil Grange - Parc Carafan Cefn Hwnt Caravan Park

Pentregat

19.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Diogelwch i Peiriannydd i gweithio ar strwythr uwchben / Safety for Engineer to work on overhead structure

Ashtead Plant Company Ltd

03700 500792

BT Openreach

A487

1 Ffordd y Gogledd/North Road – Orsaf Lenwi/Filling Station,

Aberaeron

17.02.2017 – 21.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Tynnu Cebl i Ddwythell Presennol / Pulling Cable into Existing Duct

BT Openreach

0800 800 150

A487

Cilgwgan – Drefnewydd, Aberarth - Aberaeron

17.02.2017 – 21.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Tynnu Cebl i Ddwythell Presennol / Pulling Cable into Existing Duct

BT Openreach

0800 800 150

A487

Orsaf Lenwi/Filling Station – Ffarm Drefnewydd Farm, Aberarth - Aberaeron

17.02.2017 – 21.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Tynnu Cebl i Ddwythell Presennol / Pulling Cable into Existing Duct

BT Openreach

0800 800 150

A487T

Penmorfa – Panteg, Aberaeron

17.02.2017 – 18.02.2017

Bwrddiau Stop/Go Boards

Ail-wynebu / Resurfacing

Welsh Assembly Government

0300 0604400

A487

Tu allan/Outside Crud yr Awel – Talargoch, Brynhoffnant

16.02.2017 – 20.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Tynnu Cebl i Ddwythell Presennol / Pulling Cable into Existing Duct

BT Openreach

0800 800 150

BT Openreach

A487

Tu allan/Outside Fronfelen Uchaf - Morwelir, Brynhoffnant

16.02.2017 – 20.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Tynnu Cebl i Ddwythell Presennol / Pulling Cable into Existing Duct

BT Openreach

0800 800 150

BT Openreach

A487

Mobile TM Maescrugiau - Gyf/Opp 4 Antaron Avenue, Southgate, Aberystwyth

16.02.2017 – 20.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Tynnu Cebl i Ddwythell Presennol / Pulling Cable into Existing Duct

BT Openreach

0800 800 150

BT Openreach

A487

Rhydyfelin

16.02.2017 – 20.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Tynnu Cebl i Ddwythell Presennol / Pulling Cable into Existing Duct

BT Openreach

0800 800 150

A487

Ynys Greigog – Tre'r Ddol

16.02.2017 – 20.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Amnewid 1 Ffram Bocs ar y Cyd a Gorchudd(ion) yn Ffordd Gerbydau / Replace 1 Joint-box Frame & Cover(s) in Carriageway (1220mm x 680mm)

BT Openreach

0800 800 150

B4338

Drefach – Cwrtnewydd

16.02.2017 – 17.02.2017

Bwrddiau Stop/Go Boards

Arolygiad/Cynnal a Chadw Siambrau Falf Aer i Prif Godi yn y Briffordd / Inspection/ Maintenance of Air Valve Chambers to Rising Main in Highway

Alan James & Sons

07970 577798

Dwr Cymru Welsh Water

A487T

Pentref Talybont Village

15.02.2017 – 31.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Adnewyddu Goleuadau Stryd / Street Lighting Renewal

Welsh Assembly Government

0300 0604400

A487T

Furnace & Eglwysfach

15.02.2017 – 24.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Convoy System / System Confoi

Ail-wynebu / Resurfacing

Welsh Assembly Government

0300 0604400

A487

Penmorfa, Aberaeron

14.02.2017 – 20.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Ail-wynebu / Resurfacing

Forest

01683 287400

A485

Tu allan/Outside Ysgol Tregaron School

13.03.2017 – 17.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Uwchtraddio Transformer Upgrade

WPD

07810 054727

A44

Llanbadarn Fawr

13.02.2017 – 10.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Ail-wynebu Cerbytffordd / Carriageway Resurfacing

Forest

01683 287400

A44

Llanbadarn Fawr (O/From Croesffordd A487T Junction – Ffordd Quebec Road)

13.02.2017 – 10.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Ail-wynebu / Resurfacing

Forest

01683 287400

A487T

Llwyncelyn, Aberaeron

06.02.2017 – 17.02.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Ail-greu Cilfan / Reconstruct Layby

Amberon

0845 3715050

A487

Ger/Near Ffordd Cae Morgan Road, Aberteifi/Cardigan – Pentref Penyparc Village

30.01.2017 – 21.02.2017

Convoy System / System Confoi

Ail-wynebu / Resurfacing

Welsh Assembly Government

0300 0604400

A487

Furnace and Eglwysfach

04.01.2017-17.02.1017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Atgyweiriadau Goleuadau Stryd / Street Lighting Repairs

Welsh Assembly Government

0300 0604400

B4570

Rhiw-shon, Cwmcou

24.2.2016 – IGEC/TBC

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

24awr / 24hr

Cefnogaeth Priffyrdd / Highway Support

Amberon

08453 715050

Cyngor Sir Ceredigion County Council

De/South 01239 851604

Utilities:

Dŵr Cymru Welsh Water 08000 520130

Severn Trent Water 08007834444/ 0121 526 3136

Amey (Dŵr Cymru or SP Power) 0800521660

BT 0800 800 150

Western Power Distribution 08000 520400 / 01792 784509 (Note: WPD use LUX lights themselves but Balfour Beatty are their sub-contractors and they use Amberon.)

Spen Energy Networks 08452 722424

Wales & West Utilities 08000 111999

Young Bros (Dŵr Cymru) 07970 963343

Other: 
A Plant Lux Traffic Controls 08700 500792
Forest 01633 284700 / 0800 3285250
SLD 01646 698221
Masco 07850 947139
Gap 02920 472088
Amberon 08453 715050

Cosc (Severn Trent Water) 0800 7034444

WW Bowen 07551 009 590

Alun Griffiths Construction 07966 318108

HTI (BT) - Amberon 08453 715050

O'Connor Utilities (BT) use Amberon 08453 715050

Arvan Civ Eng (BT) use A Plant Lux 08700 500792

Balfour Beatty 02920361139

Balfour Beatty (WPD) use Amberon 08453 715050

Jamsons 07970 461108

Derwen Lighting - Amberon 08453 715050

AFL (BT) - 07436 530726

J D Evans, Llanarth (Dŵr Cymru) 01545 580250

Cysylltiad / Contact

  • 01545 572572
  • technical.services@ceredigion.gov.uk
  • Cyfeiriad : Gwaith Stryd, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd y Sir, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AT Address: Streetworks, Ceredigion County Council, County Hall, Market Street, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AT