Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cynnig gwneud gorchymyn o dan Ddeddf Traffig Ffyrdd 1984, a'i effaith fydd cau Llwybr Troed 43/15 yn barhaol, lle mae'n rhedeg trwy Ysgol Uwchradd Aberaeron yn ystod oriau ysgol. Y rheswm dros y cau yw sicrhau diogelwch a lles y plant a'r staff sy'n mynychu'r ysgol.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cynnig gwneud gorchymyn o dan Ddeddf Traffig Ffyrdd 1984, a'i effaith fydd cau Llwybr Troed 43/15 yn barhaol, lle mae'n rhedeg trwy Ysgol Uwchradd Aberaeron yn ystod oriau ysgol (rhwng pwyntiau A & B ar y map ynghlwm ). Bydd y llwybr yn aros ar agor ac ar gael y tu allan i oriau ysgol hy gyda'r nos, penwythnosau a gwyliau.

Y rheswm dros y cau yw sicrhau diogelwch a lles y plant a'r staff sy'n mynychu'r ysgol.

** Sylwch na fydd y cau hwn yn cael unrhyw effaith ar bobl sy'n dymuno cael mynediad i'r pwll nofio, canolfan hamdden; bydd trefniadau ar waith i sicrhau nad yw'r mynediad hwn yn cael ei effeithio.

Rydym yn croesawu sylwadau mewn perthynas â'r cynnig, yn ffafriol neu fel arall. Gellir cyflwyno'r rhain trwy:

E-bost - Countryside@ceredigion.gov.uk
Ffôn - 01545 570 881
Llythyr - Sylw Mr Russell Hughes-Pickering, Prif Swyddog Corfforaethol Economi ac Adfywio, Cyngor Syr Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau / sylwadau yw'r 25ed o fis Hydref. Ar ôl cwblhau'r cyfnod ymgynghori, bydd yr holl sylwadau'n cael eu hystyried a bydd penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch a ddylid bwrw ymlaen â gorchymyn ffurfiol o dan Ddeddf Traffig Ffyrdd 1984.

Mae gwybodaeth sy'n ymwneud â'r ymgynghoriad hwn hefyd ar gael i'w gweld ar-lein yn: http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ymgynghoriadau/ ac ar ffurf copi caled yn: Llyfrgell Aberaeron, Pwll Nofio Aberaeron, Canolfan Hamdden a Swyddfa’r Cyngor Penmorfa.

Os oes angen y wybodaeth hon arnoch mewn fformat arall, er enghraifft print bras neu hawdd ei darllen, cysylltwch â ni ar - 01545 570 881 neu - Countryside@ceredigion.gov.uk.