Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 30 Medi 2022

Rydym yn ymgynghori ar Strategaeth Gorfforaethol newydd y Cyngor ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Rydym yn ceisio barn gan holl drigolion Ceredigion, er mwyn helpu i lywio cyfleoedd yn y dyfodol i wella canlyniadau i holl drigolion a chymunedau Ceredigion.

Mae’r Strategaeth Gorfforaethol yn nodi ein blaenoriaethau a elwir yn Amcanion Llesiant Corfforaethol, ynghyd â’n huchelgeisiau a’r camau i gyflawni’r rhain dros y pum mlynedd nesaf. Mae’r Strategaeth yn llywio popeth y mae’r Cyngor yn ei wneud. Mae’n seiliedig ar adolygiad eang o dystiolaeth ac asesiadau anghenion.

Yn dilyn yr Etholiadau Lleol ym mis Mai, mae angen Strategaeth Gorfforaethol newydd i nodi blaenoriaethau’r Cyngor ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Rydym yn gofyn i chi roi eich barn ynglŷn â fersiwn ddrafft ein Strategaeth Gorfforaethol a’n Hamcanion Llesiant Corfforaethol y gellir eu gweld yn ein dogfen Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027.

Mae pedwar Amcan Llesiant Corfforaethol y Cyngor wedi’u rhestru isod:

  1. Hybu’r economi, cefnogi busnesau a galluogi cyflogaeth
  2. Creu cymunedau gofalgar ac iach
  3. Darparu’r dechrau gorau mewn bywyd a chaniatáu i bobl o bob oed ddysgu
  4. Creu cymunedau cynaliadwy sy’n fwy gwyrdd ac sydd wedi’u cysylltu’n dda â’i gilydd

Daw’r ymgynghoriad hwn i ben ddydd 30 Medi 2022.

Bydd eich ymatebion yn cyfrannu at y Strategaeth Gorfforaethol derfynol y bydd y Cyngor Llawn yn ei hystyried ar 24 Tachwedd 2022. Ni fyddwn yn cyhoeddi enwau’r sawl sydd wedi ymateb i’r ymgynghoriad hwn.

Os bydd angen i chi gysylltu â ni neu os bydd angen i chi gael gwybodaeth mewn ffurfiau eraill, (er enghraifft print mawr neu fersiwn Hawdd ei Ddarllen), ffoniwch ni ar 01545 570881 neu anfonwch e-bost at clic@ceredigion.gov.uk.