Mae Cyngor Sir Ceredigion yn adolygu ei pholisi Hapchwarae cyfredol. Gofynnir i bobl sy'n byw yng Ngheredigion gyfrannu at yr adolygiad o bolisi gamblo Ceredigion.

Cyflwyniad

Mabwysiadwyd y polisi hapchwarae presennol gan yr Awdurdod ym mis Ionawr 2019 a rhaid ei adolygu bob tair blynedd.

Ymgynghoriad

Cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus dros gyfnod o chwe wythnos a fydd yn holi barn trigolion lleol, busnesau, grwpiau a diddordeb, sefydliadau perthnasol, deiliaid trwyddedau presennol a'u cynrychiolwyr ar y polisi newydd. Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd adroddiad yn cael ei gwblhau ac yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Sir Ceredigion ac yna gan y Cyngor Llawn.

Rhoi adborth

Rydym yn annog adborth adeiladol fel y gellir ystyried y Polisi Hapchwarae Drafft a gwneud newidiadau / newidiadau lle bo hynny'n briodol.

A wnewch chi os gwelwch yn dda Cwbwlhau arolwg ymgynghori byr ar y polisi cyn 18 Tachwedd 2021

Holiadur

Fe allwch hefyd Anfon unrhyw sylwadau trwy e-bost at publicprotection@ceredigion.gov.uk cyn gyda theitl y pwnc "Ymgynghoriad ar Bolisi Gamblo", fel arall, gallwch hefyd anfon eich sylwadau yn ysgrifenedig at Anne-Louise Davies, Rheolwr Safonnau Masnach a Trwyddedu,  Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd,  Neuadd Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron SA46 0PA.

Rhowch wybod i ni:

  • Os oes problemau sy'n ymwneud â gamblo yn eich ardal chi
  • Os ydych o'r farn bod mynediad at hapchwarae gan blant, neu bobl ifanc yn eich ardal chi yn broblem.
  • Os ydych chi'n poeni am nifer yr adeiladau hapchwarae mewn unrhyw ardal benodol yn y Sir
  • Os ydych chi'n teimlo bod mynediad at hapchwarae gan bobl ddiamddiffyn yn eich ardal chi yn broblem.
  • Os oes gennych unrhyw wybodaeth y gellir ei ystyried i'w gynnwys yn y polisi newydd.

Mae drafft o’r Polisi diwygiedig bellach ar gael ynghlwm wrth y wefan hon i ymgynghori arno ac fe’ch gwahoddir i wneud sylwadau ar y newidiadau.

Gellir gweld y newidiadau arfaethedig wedi’u hamlygu mewn coch ar y ddogfen a lle cynigir dileu gwybodaeth, dangosir hyn drwy daro trwy’r testun. 

Ar gyfer unrhyw gwestiynau, neu os hoffech gael yr arolwg mewn fformat arall, (h.y. print bras neu hawdd ei ddarllen) cysylltwch a’n Canolfan Gyswllt Gwasanaethau Cwsmeriad ar 01545 570881 neu clic@ceredigion.gov.uk