Amcanion Llesiant a Gwella Adroddiad Cynnydd

Bob blwyddyn gofynnir i Gyngor Sir Ceredigion gynhyrchu adroddiad blynyddol yn disgrifio pa mor llwyddiannus y buom yn cyflawni'r Amcanion Llesiant a Gwella a osodwyd gennym yn ein Strategaeth Gorfforaethol ar gyfer 2017-22.

Mae'r ddogfen isod yn canolbwyntio ar y cynnydd a wnaethpwyd gan y Cyngor yng nghyswllt Amcanion Llesiant a Gwella 2017-18. Hefyd, mae diweddariad wedi’i gynnwys ynglŷn â’r cynnydd a wnaed yng nghyswllt Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 ac Amcanion Llesiant 2018-19.

Mae adolygiad o’n Hamcanion Llesiant a Gwella (2018-19) yn cadarnhau eu bod yn parhau’n addas at y diben ac y bydd y Cyngor yn parhau i weithio tuag at yr Amcanion hyn yn 2019-20.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Uned Perfformiad Corfforaethol.

Amcanion Llesiant a Gwella 2017-18 Adroddiad Perfformiad