Ymgynghoriad Cyhoeddus Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion

Maint y Sampl: 97 o ymatebwyr

Cynhaliwyd yr Ymgynghoriad Cyhoeddus rhwng mis Tachwedd 2016 a mis Chwefror 2017.

Isod ceir manylion ynghylch canfyddiadau allweddol yr Ymgynghoriad Cyhoeddus. Mae'r canlyniadau wedi'u cymharu â'r ddau ymgynghoriad cyhoeddus diwethaf er mwyn canfod a fu unrhyw newid sylweddol yng nghanfyddiad y cyhoedd.

Rhannwyd 603 o holiaduron â Chynghorwyr y Cyngor, Cynghorau Tref a Chymuned, Aelodau'r Cyhoedd, Partneriaid, Sefydliadau eraill a Busnesau Lleol ar draws y Sir. Derbyniwyd cyfanswm o 64 o ymatebion, sy'n rhoi cyfradd ymateb o 10.6%. O ran nifer yr ymatebion, mae hyn yn gynnydd o 0.5% o gymharu â'r ymgynghoriad y llynedd.

Hefyd, rhannwyd holiaduron mewn amryw o ddigwyddiadau a lleoliadau. Yn sgil y digwyddiadau hyn, dychwelwyd 33 holiadur ychwanegol.

Roedd y gyfradd ymateb yn uwch ar gyfer y rhai hynny a oedd yn gysylltiedig yn bennaf ag Aberteifi (46.4%), Aberystwyth (27.8%) ac Aberaeron (9.3%). Gyda'i gilydd, roedd 83.5% o'r ymatebwyr yn gysylltiedig yn bennaf â'r tair tref hynny.

Pan ofynnwyd i'r ymatebwyr pa faterion roeddent yn teimlo oedd dal yn achosi pryder, cafwyd yr ymatebion canlynol:

Mater Nifer yr ymatebwyr oedd yn teimlo fod y mater dal yn achosi pryder % yr ymatebwyr oedd yn teimlo fod y mater dal yn achosi pryder
​Ymddygiad Gwrthgymdeithasol* ​59 ​60.8%
Yr Angen am Bresenoldeb yr Heddlu / Tref a Chefn Gwlad ​56 ​57.7%
​Camddefnyddio Sylweddau (Cyffuriau) ​57 ​58.8%
Camddefnyddio Sylweddau (Alcohol) ​45 ​46.4%
​Diogelwch ar y Ffyrdd ​47 ​48.5%
​Troseddau Ieuenctid ​24 ​24.7%
​Trefn Gyhoeddus ​17 ​17.5%
​Troseddau Treisgar* ​25 ​25.8%
​Goleuadau Stryd ​32 ​33.0%
Troseddau Cerbydau ​19 ​19.6%
​Byrgleriaeth ​16 ​16.5%
​Ymgysylltu â'r Cyhoedd / Dylanwad y Cyfryngau ​11 ​11.3%

* Mae Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn cynnwys Fandaliaeth a Difrod Troseddol
* Mae Troseddau Treisgar yn cynnwys Trais Domestig a Throseddau Hiliol / Homoffobig

I grynhoi, teimlai'r rhan fwyaf o ymatebwyr fod "Ymddygiad Gwrthgymdeithasol", "Camddefnyddio Sylweddau (Cyffuriau)" a'r "Angen am Bresenoldeb yr Heddlu / Tref a Chefn Gwlad" dal yn faterion sy'n achosi pryder. Teimlai ychydig dan hanner yr ymatebwyr fod Diogelwch ar y Ffyrdd a Chamddefnyddio Sylweddau (Alcohol) dal yn broblem. Mae hyn yn cymharu'n ffafriol â'r 2 ymgynghoriad blaenorol. Yn ystod ymgynghoriad 2015-16 a 2016-17, teimlai'r rhan fwyaf o ymatebwyr fod Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Yr Angen am Bresenoldeb yr Heddlu / Tref a Chefn Gwlad a Chamddefnyddio Sylweddau (Cyffuriau) dal yn faterion a oedd yn achosi pryder.

Yna gofynnwyd i'r ymatebwyr nodi pa faterion y dylid mynd i'r afael â hwy yn gyntaf, a rhoi sgôr i bob un gan eu nodi fel blaenoriaethau uchel / canolig / isel. Mae'r canfyddiadau yn y tabl isod wedi'u seilio ar 'sut roedd y mwyafrif yn teimlo'.

Uchel ​Canolig ​Isel
Yr angen am bresenoldeb yr Heddlu
(Tref a Chefn Gwlad)
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol*
Diogelwch ar y Ffyrdd
Camddefnyddio Sylweddau (Cyffuriau)
Camddefnyddio Sylweddau (Alcohol)
​ Troseddau Ieuenctid
Troseddau Treisgar*
Byrgleriaeth
Troseddau Cerbydau
Goleuadau Stryd
Ymgysylltu â'r Cyhoedd / Dylanwad y Cyfryngau
Trefn Gyhoeddus
Camddefnyddio Sylweddau (Alcohol)

* Mae Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn cynnwys Fandaliaeth a Difrod Troseddol
* Mae Troseddau Treisgar yn cynnwys Trais Domestig a Throseddau Hiliol / Homoffobig

O ran Camddefnyddio Sylweddau (Alcohol) nododd yr un nifer o ymatebwyr eu bod yn teimlo bod y mater yn flaenoriaeth uchel a’i fod yn flaenoriaeth isel neu ni wnaethant roi sgôr o gwbl.

O gymharu â'r materion a nodwyd fel rhai blaenoriaeth uchel mewn ymgynghoriadau blaenorol, mae'r materion wedi aros yr un peth o ran y categorïau, ac mae Camddefnyddio Sylweddau (Alcohol) wedi ei ychwanegu fel mater blaenoriaeth uchel ac isel/ni roddwyd sgôr. Hefyd newidiodd Troseddau Ieuenctid o fod yn flaenoriaeth ganolig i flaenoriaeth isel.

Nod cwestiynau 5 a 6 yr holiadur oedd canfod pa faterion yr oedd ymatebwyr yn teimlo oedd wedi gwella neu waethygu yn ystod y 12 mis diwethaf.

​% yr ymatebwyr​
​Mater ​Wedi gwella Wedi aros yr un peth ​Wedi gwaethygu
​Ymddygiad Gwrthgymdeithasol* ​16.5% ​49.5% ​34.0%
​Yr Angen am Bresenoldeb yr Heddlu / Tref a Chefn Gwlad ​19.6% 51.5%​ ​28.9%
​Camddefnyddio Sylweddau (Cyffuriau) ​6.2% ​54.6% ​39.2%
​Camddefnyddio Sylweddau (Alcohol) ​9.3% ​67.0% ​23.7%
​Diogelwch ar y Ffyrdd ​13.4% ​62.9% 23.7%
​Troseddau Ieuenctid ​13.4% ​72.2% ​14.4%
​Trefn Gyhoeddus ​13.4% ​80.4% ​6.2%
​Troseddau Treisgar* ​7.2% ​75.3% ​17.5%
​Goleuadau Stryd ​6.2% ​79.4% ​14.4%
​Troseddau Cerbydau ​8.3% ​87.6% 4.1%
​Byrgleriaeth ​8.3% ​81.4% ​10.3%
​Ymgysylltu â'r Cyhoedd / Dylanwad y Cyfryngau ​6.2% ​87.6% ​6.2%

* Mae Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn cynnwys Fandaliaeth a Difrod Troseddol
* Mae Troseddau Treisgar yn cynnwys Trais Domestig a Throseddau Hiliol / Homoffobig

I grynhoi, roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr o'r farn nad oedd unrhyw rai o'r materion oedd yn achosi pryder wedi gwella na gwaethygu dros y 12 mis diwethaf.

Ar y cyfan roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr o'r farn bod lefelau troseddu dros y 12 mis diwethaf wedi aros tua'r un fath (54.6% - 53 allan o 95 o ymatebwyr). Roedd 8.3% (8 o ymatebwyr) o'r farn bod ychydig llai o droseddu, a 26.8% (26 o ymatebwyr) o'r farn bod ychydig mwy o droseddu. Roedd 6.2% (6 o ymatebwyr) o'r farn bod mwy o lawer o droseddu a 2.1% (2 o ymatebwyr) o'r farn bod llai o lawer o droseddu.

Dangosodd dadansoddiad pellach o'r ymatebion fod mwyafrif yr ymatebwyr a oedd yn gysylltiedig yn bennaf ag Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan, Aberaeron, Llandysul ac Aberystwyth yn teimlo fod y lefelau troseddu wedi aros tua'r un fath yn eu hardal. Roedd yr un nifer o ymatebwyr yn Nhregaron yn teimlo bod ychydig mwy o droseddau, ychydig llai o droseddau a'r un faint o droseddau.

Nododd 33 o ymatebwyr faterion newydd yr oeddent yn teimlo a oedd yn destun pryder ar hyn o bryd.  Mae crynodeb o'r materion hyn wedi'u nodi isod.

​Tref ​Mater
Aberystwyth​
 • ​Troseddau Casineb
 • Materion Parcio
 • Diogelwch ar y Ffyrdd
 • Fandaliaeth a Graffiti
 • Camddefnyddio Cyffuriau
 • Dwyn
 • Tipio Anghyfreithlon
 • Amlygrwydd yr Heddlu
 • Cam-drin Domestig
 • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol / Llygredd Sŵn
​Aberaeron
 • ​Sylweddau Seicoweithredol Newydd
 • Diogelwch ar y Ffyrdd
 • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
 • Twll dros y Ffôn
​Aberteifi
 • ​Troseddau Seibr
 • Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant
 • Diogelwch ar y Ffyrdd
 • Troseddau Twyllo dros y Ffôn
 • Mân Droseddau
 • Cŵn yn Baeddu
 • Fandaliaeth
 • Goleuadau Stryd
 • Camddefnyddio Cyffuriau
 • Camddefnyddio Alcohol
 • Iaith Anweddus
​Tregaron
 • ​Diogelwch ar y Ffyrdd
​Llanbedr Pont Steffan
 • ​Diogelwch ar y Ffyrdd
​Llandysul
 • ​Diogelwch ar y Ffyrdd
 • Ymyddygiad Gwrthgymdeithasol

Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr yn gytûn bod camddefnyddio alcohol (57.7%) a chamddefnyddio cyffuriau (67.0%) yn broblemau mawr o ran troseddu yng Ngheredigion. Yn ogystal â hyn, roedd 94.8% o'r ymatebwyr yn cefnogi ymdrechion i atal camddefnyddio alcohol ac addysgu pobl am y peryglon sydd ynghlwm wrth alcohol. Roedd 91.7% yn cefnogi’r un ymdrechion o ran camddefnyddio cyffuriau.

Yn gyffredinol, nododd 45.4% o ymatebwyr eu bod wedi clywed am waith Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion, gyda 45.1% yn nodi nad oeddent wedi clywed am y Bartneriaeth. Ni atebodd 6 unigolyn arall y cwestiwn hwn.

Dengys dadansoddiad pellach o'r canlyniadau ar gyfer pob ardal fod mwyafrif y bobl yn ardal Aberaeron, Aberystwyth, Llandysul a Thregaron wedi clywed am waith Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion. O ran y rhai hynny oedd yn gysylltiedig ag Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan, nid oedd y mwyafrif wedi clywed am Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion.

Dangosodd 43.4% o'r ymatebwyr eu bod wedi clywed am waith cyfarfodydd Partneriaethau a Chymunedau Gyda'i Gilydd (PACT) yn eu hardaloedd, nid oedd 56.6% wedi clywed am y cyfarfodydd PACT. Ni chwblhaodd 6 unigolyn arall y cwestiwn hwn.

Dengys dadansoddiad pellach o'r canlyniadau ar gyfer pob ardal fod mwyafrif y bobl yn ardal Tregaron a Llanbedr Pont Steffan wedi clywed am waith y cyfarfodydd PACT. O ran y rhai hynny oedd yn gysylltiedig ag ardal Aberystwyth, Aberaeron, Llandysul ac Aberteifi, nid oedd y mwyafrif wedi clywed am gyfarfodydd PACT.