Ardal Heddlu Dyfed-Powys –Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2021

Cynhelir etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ddydd Iau, 6 Mai 2021.

Gair am yr etholiadau

Crëwyd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn Lloegr a Chymru am y tro cyntaf gan Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, a chynhaliwyd yr etholiad cyntaf yn 2012 ac yna yn 2016. 

Roedd Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i’w gynnal ym mis Mai 2020, ond fe’i gohiriwyd oherwydd y coronafeirws. 

Mae pedair Ardal Heddlu yng Nghymru, gyda phob ardal yn ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.  Y pedair ardal heddlu yng Nghymru yw:

 • Dyfed-Powys
 • Gwent
 • Gogledd Cymru
 • De Cymru.

Mae Ardal Heddlu Dyfed-Powys yn cynnwys pum ardal bleidleisio ac mae Swyddog Canlyniadau Lleol ar gyfer pob un:

 • Sir Gâr
 • Ceredigion
 • Sir Benfro

Rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am y canlynol:

 • Dwyn yr Heddlu i gyfrif
 • Penodi Prif Gwnstabliaid a’u diswyddo (os bydd angen)
 • Pennu cyllidebau’r heddlu
 • Pennu faint o Dreth y Cyngor y bydd pobl yn ei thalu tuag at waith yr heddlu
 • Pennu blaenoriaethau’r heddlu ar gyfer yr ardal leol
 • Goruchwylio’r modd yr eir i’r afael â throsedd yn yr ardal a gosod targedau i sicrhau bod yr heddlu’n darparu gwasanaeth da
 • Cyfarfod ac ymgynghori’n rheolaidd â’r cyhoedd, er mwyn gwrando ar eu barn am waith yr heddlu
 • Creu Cynllun yr Heddlu a Throseddu sy’n amlinellu blaenoriaethau lleol yr heddlu
 • Penderfynu sut y caiff y gyllideb ei gwario.
Digwyddiad Nifer y dyddiau gwaith cyn yr etholiad (amser cau os nad yw’n ganol nos) Dyddiad (amser cau os nad yw’n ganol nos)

Cyhoeddi hysbysiad o etholiad

Heb fod yn fwy na 25 diwrnod

Dydd Llun 29 Mawrth fan bellaf

Cyflwyno papurau enwebu

Rhwng 10am a 4pm ar unrhyw ddiwrnod ar ôl cyhoeddi’r hysbysiad  o etholiad tan 4pm ar y pedwerydd diwrnod ar bymtheg cyn y diwrnod pleidleisio

Rhwng 10am a 4pm ar unrhyw ddiwrnod gwaith ar ôl cyhoeddi’r hysbysiad o etholiad a than 4pm ddydd Iau 8 Ebrill  

Y dyddiad cau ar gyfer dosbarthu papurau enwebu

19 diwrnod (4pm)

4pm ddydd Iau 8 Ebrill

Gwneud gwrthwynebiadau i bapurau enwebu

19 diwrnod ( rhwng 10am a 5pm), yn amodol ar y canlynol:

Rhwng 10 am a 12 canol dydd, gellir gwneud gwrthwynebiadau i bob enwebiad a ddosbarthwyd


Rhwng 12 canol dydd a 5pm dim ond i enwebiadau a ddosbarthwyd ar ôl 4pm, 20 diwrnod cyn yr etholiad, y gellir gwneud gwrthwynebiadau

 Rhwng10am a 12 canol dydd, ddydd Iau 8 Ebrill, gellir gwneud gwrthwynebiadau i bob enwebiad a ddosbarthwyd

Rhwng 12 canol dydd a 5pm ddydd Iau, 8 Ebrill dim ond i enwebiadau a ddosbarthwyd ar ôl 4pm ddydd Mercher 7 Ebrill y gellir gwneud gwrthwynebiadau  

Y dyddiad cau ar gyfer tynnu’n ôl  

19 diwrnod (4pm)

4pm ddydd Iau 8 Ebrill

Y dyddiad cau ar gyfer hysbysu bod asiant etholiadol wedi’i benodi

19 diwrnod (4pm)

4pm ddydd Iau 8 Ebrill

Cyhoeddi’r hysbysiad interim cyntaf o newid i etholiad

19 diwrnod

 

Ddydd Iau 8 Ebrill

Cyhoeddi datganiadau’r unigolion a enwebwyd,

Dim hwyrach na 18 diwrnod (4pm)

Dim hwyrach na 4pm ddydd Gwener 9 Ebrill

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau i gofrestru

12 diwrnod

Dydd Llun 19 Ebrill

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau newydd am bleidlais bost a phleidlais drwy ddirprwy drwy’r post, ac am newidiadau i bleidleisiau post neu bleidleisiau post a phleidleisiau drwy ddirprwy sy’n bodoli eisoes

11 diwrnod (5pm)

5pm ddydd Mawrth 20 Ebrill

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau newydd i bleidleisio drwy ddirprwy (nid pleidlais drwy ddirprwy drwy’r post na phleidlais argyfwng drwy ddirprwy)  

6 diwrnod (5pm)

5pm ddydd Mawrth 27 Ebrill

Cyhoeddi’r ail hysbysiad interim o newid i etholiad

Rhwng 18 diwrnod a 6 diwrnod

Rhwng dydd Gwener 9 Ebrill a dydd Mawrth 27 Ebrill (yn gynwysiedig)

Cyhoeddi hysbysiad o bleidlais

Dim hwyrach na 6 diwrnod

Dim hwyrach na dydd Mawrth 27 Ebrill

Cyhoeddi’r hysbysiad olaf o newid i etholiad

5 diwrnod

Dydd Mercher 28 Ebrill

Y dyddiad cau ar gyfer hysbysu bod asiantiaid pleidleisio, asiantiaid cyfrif ac is-asiantiaid wedi’u penodi

5 diwrnod

Dydd Mercher 28 Ebrill

Y dyddiad cyntaf y gall etholwyr wneud cais am bleidlais bost newydd yn lle pleidlais bost a gollwyd

4 diwrnod

Dydd Iau 29 o Ebrill

Diwrnod pleidleisio

 

0 (rhwng 7am a 10pm)

Rhwng 7am a 10pm ddydd Iau 6 Mai

Y tro olaf y gall etholwyr wneud cais am bleidlais bost newydd yn lle pleidlais bost a ddifethwyd neu a gollwyd

0 (5pm)

5pm ddydd Iau 6 Mai

Y dyddiad cau am geisiadau am bleidlais argyfwng drwy ddirprwy

0 (5pm)

5pm ddydd Iau 6 Mai

Y tro olaf y gellir newid y gofrestr o ganlyniad i wall clerigol neu apêl gan y llys

0 (9pm)

9pm ddydd Iau 6 Mai

Eifion Evans yw Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu Dyfed-Powys yn etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ym mis Mai 2021 ac mae’n gyfrifol am y modd y cynhelir Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, gan gynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Cysylltu â’r Swyddogion Canlyniadau Lleol yn Ardal Heddlu Dyfed-Powys
 • Cyhoeddi’r hysbysiad o etholiad
 • Gweinyddu’r weithdrefn enwebu
 • Cyhoeddi datganiad y sawl a enwebwyd a’r hysbysiad o bleidlais
 • Hybu cyfranogiad
 • Sicrhau bod cynnwys anerchiadau etholiadol yr ymgeiswyr a’r gweithdrefnau i gyflwyno’r anerchiadau hynny yn cydymffurfio â’r gofynion
 • Coladu a chyfrifo nifer y pleidleisiau a roddwyd i bob ymgeisydd yn yr etholiad ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a chyfrifo'r canlyniad
 • Datgan y canlyniad.

Mae pob Swyddog Canlyniadau Lleol yn gyfrifol am y materion canlynol yn ei ardal bleidleisio:

 • Hybu cyfranogiad
 • Darparu gorsafoedd pleidleisio
 • Argraffu papurau pleidleisio
 • Sicrhau bod yr etholiad yn cael ei weinyddu’n effeithiol
 • Penodi staff ar gyfer gorsafoedd pleidleisio
 • Rheoli’r broses o bleidleisio drwy’r post
 • Y prosesau ar gyfer dilysu a chyfrif pleidleisiau yn yr ardal bleidleisio
 • Trosglwyddo’r cyfansymiau lleol i Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu.

Gellir dod o hyd i wybodaeth sy’n ymwneud â phleidleiswyr cymwys a’r systemau etholiadol drwy fynd at y tudalen Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Sesiwn Friffio ar gyfer Ymgeiswyr ac Asiantiaid

Cynhelir yr ail Sesiwn Friffio yr Ymgeiswyr ac Asiantiaid yn rhithiol ar ddydd Mercher, 17 Mawrth 2021 am 5.30pm.  

Er mwyn cael gwybodaeth bellach, cysylltwch â ni drwy e-bostio RRO-PARO@ceredigion.gov.uk

Llythyr Rhanddeiliaid Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu wedi cyhoeddi llythyr Rhanddeiliaid yn amlinellu gwybodaeth allweddol a dyddiadau perthnasol ar gyfer Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 6 Mai 2021.

Mae'r llythyr hefyd wedi'i anfon i'r wasg yn Ardal Heddlu Dyfed Powys.

Pecyn Enwebu

Mae’r Pecyn Enwebu ar gael ar gwefan y Comisiwn Etholiadol. Dylid nodi, mae ‘na ffurflenni gwahanol os ydych yn sefyll fel ymgeisydd annibynnol neu fel ymgeisydd plaid.

Ceir canllawiau ac adnoddau ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid ar yr un dudalen we.

Gwirio Papurau Enwebu’n Anffurfiol

Rydym yn cynnig gwirio anffurfiol o’ch papurau enwebu. Rydym yn annog gwirio anffurfiol yn gryf.

I gyflwyno eich papurau enwebu i gael eu gwirio’n anffurfiol, sganiwch neu tynnwch lun o'ch ffurflenni ac e-bostiwch at RRO-PARO@ceredigion.gov.uk

Cyflwyno eich Papurau Enwebu

Oherwydd COVID-10, bydd rhaid gwneud apwyntiad er mwyn cyflwyno eich Papurau Enwebu. Bydd apwyntiadau ar gael o ddydd Llun, 29 Mawrth 2021. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich Papurau Enwebu yw 4pm ar 8 Ebrill 2021.

I drefnu apwyntiad ar gyfer cylwyno eich Papurau Enwebu, anfonwch e-bost at RRO-PARO@ceredigion.gov.uk

Anerchiad Etholiadol yr Ymgeisydd

Mae’r anerchiad etholiadol yn ddatganiad ymgyrchu y mae ymgeisydd yn ei wneud i berswadio etholwyr i bleidleisio drostynt mewn etholiad.

Mae'n ddewisol; fodd bynnag, os byddwch yn dewis cael un yna mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol o'r rheolau. Mae gan y Comisiwn Etholiadol daflen ffeithiau a fydd yn eich helpu.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cyfeiriad yr etholiad yw hanner dydd ar 8 Ebrill 2021 a dylid ei gyflwyno i RRO-PARO@ceredigion.gov.uk

Templed ar gyfer Anerchiad Etholiadol yr Ymgeisydd

Canllawiau ar gyfer gynnwys Anerchiad Etholiadol yr Ymgeisydd

Sicrhewch eich bod hefyd yn darparu cyfieithiad o’ch anerchiad.

Bydd Anerchiad Etholiadol yr Ymgeisydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan www.dewisfynghhth.org.uk ar 15 Ebrill 2021.