Bydd yr wybodaeth a gasglwn ni amdanoch chi yn cael ei defnyddio at y diben canlynol:

 

 • Cyfrifo’ch atebolrwydd cywir o ran Treth y Cyngor a / neu Ardrethi Annomestig

 

Y sail gyfreithiol dros brosesu eich gwybodaeth yw bod prosesu yn angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol a ddarperir gan y ddeddfwriaeth isod. Pan brosesir data categori arbennig, y sail gyfreithiol fydd Erthygl 9 (2) g) GDPR y DU - rhesymau o fudd sylweddol i’r cyhoedd (deddfwriaeth fel yr isod). Yr amod prosesu o ran budd sylweddol i’r cyhoedd fydd 6 (dibenion statudol a dibenion y llywodraeth).

 

 • Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 a 1992
 • Atal neu ganfod trosedd, gan gynnwys ymhonni’n anwir yn unol â Deddf Twyll 2006.

Os na fyddwch chi’n rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnom ni pan rydym ni’n gofyn amdani, gallai hyn olygu eich bod chi’n atebol i dalu’r lefel anghywir o Dreth y Cyngor a / neu Ardrethi Annomestig.

Gallwn gasglu’r mathau canlynol o ddata personol amdanoch chi er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:


Eich enw chi a / neu enw’r busnes;  

Cyfeiriad;

Manylion deiliadaeth;

Rhif Yswiriant Gwladol;

Rhif ffôn;

Cyfeiriad e-bost;

Manylion banc / talu;

Cyfansoddiad eich teulu;  

Eich amgylchiadau cymdeithasol;

Eich amgylchiadau ariannol;

Manylion cyflogaeth;

Gwybodaeth am eich iechyd;

Unrhyw wybodaeth berthnasol arall er mwyn prosesu unrhyw ryddhad neu ostyngiad.  

I ddarparu’r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol oddi wrthoch chi, ond gallwn hefyd dderbyn gwybodaeth o’r ffynonellau canlynol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 

 

Adrannau eraill y Cyngor;

Asiantaethau eraill y Llywodraeth megis yr Adran Gwaith a Phensiynau, Cyllid a Thollau EF, yr Heddlu a Chynghorau eraill;

Pensiynau Dyfed;

Asiantaethau Credyd;

Cyflogwyr (pan fo gorchymyn atafaelu’n berthnasol)

 

Gellir cael y mathau o ddata personol a nodwyd uchod.   

Ni chaiff eich gwybodaeth ei throsglwyddo y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

Efallai y byddwn ni’n rhannu eich gwybodaeth gyda’r canlynol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 

 • Adrannau eraill y Cyngor (Gwasanaethau Parcio);
 • Asiantaethau eraill y Llywodraeth megis Cynghorau eraill, Cyllid a Thollau EF, yr Heddlu, Menter Twyll Cenedlaethol, Swyddfa Archwilio Cymru;
 • Sefydliadau sy’n bartneriaid megis Cyngor ar Bopeth, Age Cymru neu unrhyw sefydliad arall sy’n gweithredu ar eich rhan;
 • Asiantaethau Casglu (Andrew James Enforcement ac Excel Civil Enforcement);
 • Llys Sirol;
 • Partneriaid Cymorth Meddalwedd TG – bydd unrhyw fynediad ar gyfer datrys problemau technegol gyda’n systemau yn unig, a dim ond data sy’n gysylltiedig â hynny a welir.

 

Mae yna sefyllfaoedd penodol eraill yn ogystal lle gall fod angen i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi, megis:

 

 • Pan fydd hi’n ofynnol i’r Cyngor ddarparu’r wybodaeth yn ôl y gyfraith;
 • Pan fydd gofyn datgelu’r wybodaeth i atal neu ganfod trosedd;
  • Pan fydd y datgelu o fudd hanfodol i’r person dan sylw.