Defnyddir y wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch at ddiben(ion):

 

 • Cyfrifo swm cywir y Treth Gyngor a/neu’r Ardrethi Annomestig y mae gofyn i chi ei dalu
 • Cyflawni rôl Cyngor Sir Ceredigion wrth weithredu awdurdod swyddogol neu fudd y cyhoedd

 

Y sail gyfreithiol dros brosesu eich gwybodaeth yw:

 

 • Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 a 1992
 • Atal neu ddatrys trosedd, gan gynnwys ymhonni’n anwir yn unol â Deddf Twyll 2006

Os na fyddwch yn rhoi’r wybodaeth y bydd ei hangen arnom pan fyddwn yn gofyn amdani, gallai hyn arwain atoch yn gorfod talu lefel anghywir y Dreth Gyngor a/neu Ardrethi Annomestig

Efallai y byddwn yn casglu’r mathau canlynol o ddata personol amdanoch chi er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau:


Enw a/neu enw busnes;

Cyfeiriad;

Manylion deiliadaeth;

Rhif Yswiriant Gwladol;

Rhif ffôn;

Cyfeiriad e-bost;

Manylion banc/talu;

Cyfansoddiad eich teulu;

Eich amgylchiadau cymdeithasol;

Eich amgylchiadau ariannol;

Manylion cyflogaeth;

Gwybodaeth am eich iechyd;

Unrhyw wybodaeth berthnasol arall er mwyn prosesu unrhyw ryddhad neu ostyngiad

Er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth gennych chi yn uniongyrchol, ond rydym yn cael gwybodaeth gan y ffynonellau canlynol hefyd:

 

Adrannau eraill y Cyngor;

Asiantaethau eraill y Llywodraeth megis yr Adran Gwaith a Phensiynau, Cyllid a Thollau EM, yr Heddlu a Chynghorau eraill;

Asiantaethau Credyd;

Cyflogwyr;

 

Mae’r mathau o ddata personol y gellir eu sicrhau fel y nodir uchod

Ni throsglwyddir eich gwybodaeth y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda’r derbynwyr canlynol, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau:

 

 • Adrannau eraill y Cyngor
 • Asiantaethau eraill y Llywodraeth fel Cynghorau eraill, Cyllid a Thollau EM, Menter Atal Twyll Cenedlaethol, Swyddfa Archwilio Cymru
 • Sefydliadau partner fel Cyngor ar Bopeth, Age Cymru neu unrhyw sefydliad arall sy’n gweithredu ar eich rhan
 • Asiantau Casglu a’r Llys Sirol
 • Partneriaid Cymorth Meddalwedd TG – bydd unrhyw fynediad er mwyn datrys unrhyw broblemau technegol gyda’n systemau, a bydd unrhyw achos o weld data yn achlysurol

 

 

Ceir sefyllfaoedd penodol eraill hefyd lle y bydd gofyn i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi efallai, megis:


 • Pan fydd gofyn i’r Cyngor ddarparu’r wybodaeth yn unol â’r gyfraith
  • Pan fydd gofyn datgelu’r wybodaeth er mwyn atal neu ddatrys trosedd

• Pan fydd ei datgelu er budd hanfodol yr unigolyn dan sylw