Defnyddir y wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch at ddiben(ion):

 

 • Monitro a Gorfodi Tramgwyddau Parcio
 • Gweinyddu Tocynnau Tymor, cerdyn parcio Maes Parcio Preifat a Hawlildiad
 • Atal a datrys trosedd

 

Y saith gyfreithiol dros brosesu eich gwybodaeth yw er mwyn cydymffurfio â’n rhwymedigaeth gyfreithiol dan y ddeddfwriaeth ganlynol:

 

 • Deddf Rheoli Traffig 2004
 • Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Darpariaethau Cyffredinol) (Cymru) 2013
 • Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Sylwadau ac Apelau) (Cymru) 2013

Os na fyddwch yn rhoi’r wybodaeth y bydd ei hangen arnom pan fyddwn yn gofyn amdani, gallai hyn arwain at:

 

 • Sefyllfa lle na fyddwn yn gallu prosesu cais am gerdyn parcio Maes Parcio Preifat neu Docyn Tymor
 • Y Ganolfan Gorfodi Traffig yn methu ystyried datganiadau tyst sy’n ymwneud â gwarantau adennill a gyhoeddir yn eich erbyn
 • Gwasanaeth dyfarnu parcio annibynnol Cymru a Lloegr yn methu penderfynu am apeliadau mewn perthynas â chyhoeddi Hysbysiadau Taliadau Cosb i chi / eich cerbyd.

Efallai y byddwn yn casglu’r mathau canlynol o ddata personol amdanoch chi er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau:

 

 • Enw
 • Cyfeiriadau blaenorol a phresennol
 • Dyddiad geni
 • Rhif(au) ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Manylion banc/talu
 • Manylion cerbyd, gan gynnwys rhif cofrestru, math a model y cerbyd
 • Manylion contract llogi / lesio car
 • Lluniau o’ch cerbyd
 • Gwybodaeth am eich iechyd
 • Gwybodaeth am eich sefyllfa ariannol
 • Gwybodaeth am Fathodyn Glas
 • Lluniau camera CCTV (yn cael ei wisgo ar y corff)

Er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth gennych chi yn uniongyrchol, ond rydym yn cael gwybodaeth gan y ffynonellau canlynol hefyd:

 • Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)
 • Adrannau Refeniw a Budd-daliadau (yng Nghyngor Sir Ceredigion ac Awdurdodau Lleol eraill)
 • Adrannau Cofrestru Etholiadol (yng Nghyngor Sir Ceredigion ac mewn Awdurdodau Lleol eraill)
 • Adran Ystadau Cyngor Sir Ceredigion
 • Adrannau Bathodyn Glas (yng Ngynngor Sir Ceredigion ac mewn Awdurdodau Lleol eraill)
 • Heddlu Dyfed Powys ac Awdurdodau Heddlu eraill
 • Cyngor ar Bopeth
 • Partneriaeth Prosesu Cosbau Cymru
 • Asiantau Gorfodi
 • Tribiwnlys Cosbau Traffig
 • Canolfan Gorfodi Traffig
 • Cwmnïau Llogi Ceir
 • Motability
 • Casglu Parcio Ewropeaidd

 

Gellir sicrhau’r mathau canlynol o ddata personol, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau:

 

 • Enw
 • Cyfeiriadau blaenorol a phresennol
 • Dyddiad geni
 • Rhif(au) ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Manylion banc/talu
 • Gwybodaeth am eich iechyd
 • Gwybodaeth am eich sefyllfa ariannol
 • Gwybodaeth am Fathodyn Glas
 • Manylion contract llogi / lesio car

Trosglwyddir eich gwybodaeth i wlad dramor gan gontractwr preifat i aelod-wladwriaethau UE perthnasol.  Gellir gweld manylion eu hysbysiad preifatrwydd trwy droi at

https://www.epcplc.com/privacy_notice


Rydym yn gwneud hyn er mwyn gorfodi tramgwyddau parcio sy’n ymwneud gyda cherbydau wedi’u cofrestru mewn gwlad dramor.


Mae’r rhagofalon canlynol mewn grym er mwyn diogelu eich data:

Mae gofyn i’n contractwr preifat gydymffurfio gyda gofynion GDPR – gwneir trefniadau sy’n ymwneud â monitro y contractwr preifat gan Bartneriaeth Prosesu Cosbau Cymru, y maent wedi cymryd y contractwr ymlaen ar ran Awdurdodau Partner.

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda’r derbynwyr canlynol, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau:


Mewnol:

 • Refeniw a Budd-daliadau
 • Cofrestru Etholiadol
 • Tîm Bathodyn Glas
 • Gwasanaethau Cyfreithiol y Cyngor

 

 

Allanol:

 

 • DVLA
 • Adrannau Treth Gyngor Awdurdodau Lleol eraill
 • Adrannau Cofrestru Etholiadol Awdurdodau Lleol eraill
 • Adrannau Bathodyn Glas Awdurdodau Lleol eraill
 • Heddlu Dyfed Powys ac Awdurdodau Heddlu eraill
 • Cyngor ar Bopeth
 • Partneriaeth Prosesu Cosbau Cymru
 • Asiantau Gorfodi
 • Y Tribiwnlys Cosbau Traffig
 • Canolfan Gorfodi Traffig
 • Cwmnïau Llogi Ceir
 • Motability
 • Euro Parking Collection plc

 

 

Ceir sefyllfaoedd penodol eraill hefyd lle y bydd gofyn i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi efallai, megis:
• Pan fydd gofyn i’r Cyngor ddarparu’r wybodaeth yn unol â’r gyfraith
• Pan fydd gofyn datgelu’r wybodaeth er mwyn atal neu ddatrys trosedd

• Pan fydd ei datgelu er budd hanfodol yr unigolyn dan sylw.