Bydd yr wybodaeth a gasglwn ni amdanoch chi’n cael ei defnyddio at ddiben(ion):

 • Gweinyddu’ch hawl i Fudd-dal Tai a/neu Ostyngiad Treth Gyngor
 • Cyflawni rôl Cyngor Sir Ceredigion o ran ymarfer awdurdod swyddogol neu fudd cyhoeddus

Y sail gyfreithiol dros brosesu’ch gwybodaeth yw:

 • Y Ddeddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol
 • Rheoliadau Budd-dal Tai
 • Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Cynllun Rhagnodedig a Diofyn) (Cymru)
 • Atal/canfod trosedd, gan gynnwys ymhonni’n anwir yn unol â’r Ddeddf Twyll a Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Canfod Twyll a Gorfodi) (Cymru)

Os na fyddwch chi’n rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnom pan ofynnwn ni amdani, mi all olygu na fydd eich cais am Fudd-dal Tai a/neu Ostyngiad Treth Gyngor yn cael ei brosesu.

Mi allwn gasglu’r mathau canlynol o ddata personol amdanoch chi er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

Enw;
Cyfeiriad;
Dyddiad geni;
Rhif Yswiriant Gwladol;
Rhyw;
Rhif ffôn;
Cyfeiriad e-bost;
Manylion banc/talu;
Cyfansoddiad eich teulu;
Eich amgylchiadau cymdeithasol;
Eich amgylchiadau ariannol;
Manylion cyflogaeth;
Eich anghenion tai;
Gwybodaeth am eich iechyd;
Eich tras neu darddiad ethnig;

I ddarparu’r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol oddi wrthoch chi, ond mi allwn ni hefyd dderbyn gwybodaeth o’r ffynonellau canlynol:

Adrannau eraill y Cyngor;
Asiantaethau eraill y Llywodraeth megis yr Adran Gwaith a Phensiynau, Cyllid a Thollau EM, yr Heddlu a Chynghorau eraill;
Asiantaethau Credyd;
Cyflogwyr.

Mae’r mathau o ddata personol a dderbynnir fel uchod.

Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

Mi allwn ni rannu’ch gwybodaeth chi gyda’r canlynol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Adrannau eraill y Cyngor;
 • Asiantaethau eraill y Llywodraeth megis Cynghorau eraill, Cyllid a Thollau EM, yr Heddlu, Menter Twyll Cenedlaethol, Swyddfa Archwilio Cymru;
 • Sefydliadau sy’n bartneriaid megis Cyngor ar Bopeth, Age Cymru neu unrhyw sefydliad arall sy’n gweithredu ar eich rhan;
 • Asiantaethau Casglu a’r Llys Sirol;
 • Partneriaid Cymorth Meddalwedd TG – bydd unrhyw fynediad ar gyfer datrys problemau technegol gyda’n systemau’n unig, a dim ond data sy’n gysylltiedig â hynny a welir

Mae yna sefyllfaoedd penodol eraill yn ogystal lle gall fod angen inni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi, megis:

 • Pan fydd hi’n ofynnol i’r Cyngor ddarparu’r wybodaeth yn ôl y gyfraith
 • Pan fydd gofyn datgelu’r wybodaeth i atal neu ganfod trosedd
 • Pan fydd y datgelu o fudd hanfodol i’r unigolyn dan sylw