Sigaréts ddim ar werth o beiriannau o 1 Chwefror 2012

Mae'r gwybodaeth canlynol wedi ei ddarpari gan Lywodraeth Cymru.

Beth Ddylwn I Ei Wneud Gyda Fy Mheiriant Gwerthu Sigarets?

Os nad yw'r peiriant yn eiddo i chi, ni ddylech ei symyd na'i ddifrodi. Y peth gorau i'w wneud yw cysylltu â'r perchennog neu'r gweithredwr i gytuno ar drefniadau i wacáu'r peiriant neu gael gwared arno. Nid yw'r gyfraith newydd yn gwahardd y peiriannau gwerthu sigaréts eu hunain, felly gall y peiriant aros yn ei le - ond dim ond os nad oes modd i'r cyhoedd ei ddefnyddio i brynu tybaco ac nad oes hysbysebion am dybaco i'w gweld ar y peiriant.

Pam Mae Gwerthu Sigarets O Beiriant Yn Dod I Ben?

Mae peiriannau gwerthu sigaréts yn ffordd hawdd i bobl ifanc o dan 18 oed brynu sigaréts – yn enwedig os nad yw'r peiriannau o dan oruchwyliaeth. Yn wir, mae 11% o blant rhwng 11 ac 15 oed sy'n smygu'n rheolaidd yn dweud eu bod yn prynu sigaréts o beiriannau.* Dyna pam y bydd yn anghyfreithlon gwerthu sigaréts o beiriannau i unrhyw un, beth bynnag fo'u hoedran, o 1 Chwefror 2012.

Er mwyn cydymffurfio â'r gyfraith newydd bydd rhaid ichi wneud yn siŵr nad oes modd i'r cyhoedd ddefnyddio unrhyw beiriant gwerthu sigaréts sydd ar eich safle chi er mwyn prynu sigaréts neu unrhyw nwyddau tybaco eraill. Hefyd, bydd angen cael gwared ar unrhyw hysbysebion am dybaco ar y peiriant neu eu cuddio fel nad oes modd eu gweld.

Beth Sy'n Digwydd Os Nad Wyf Yn Cydymffurfio A'r Gyfraith Newydd?

O 1 Chwefror 2012, os bydd eich Swyddog Safonau Masnach lleol yn canfod bod sigaréts yn dal ar werth i'r cyhoedd yn uniongyrchol o beiriant gwerthu sydd ar safle sy'n eiddo i chi neu yr rydych chi'n ei reoli, gallech gael dirwy o hyd at £2,500. Os oes hysbyseb am dybaco yn dal i'w gweld ar unrhyw beiriant gwerthu sigaréts gallech gael dirwy o hyd at £5,000, neu fynd i'r carchar am hyd at ddwy flynedd, neu'r ddau. Am ragor o wybodaeth siaradwch gyda un o'n swyddogion. Bydd rhoi'r gorau i werthu sigaréts o beiriannau'n ei gwneud yn fwy anodd i rai dan 18 oed eu prynu.

Rhestr Wirio

Dyma beth sydd angen ichi ei wneud er mwyn cydymffurfio â'r gyfraith newydd ar 1 Chwefror.

  • Gwnewch yn siŵr na all unrhyw aelod o'r cyhoedd ddefnyddio'r peiriant i brynu tybaco.
  • Dylech guddio unrhyw hysbysebion am sigaréts ar y peiriant.

Mae hefyd yn syniad da siarad â gweithredwr y peiriant i drefnu eu bod yn symud y peiriant.

*Smoking, drinking and drug use among young people in England in 2010. GIG – Y Ganolfan Wybodaeth.

© Hawlfraint y Goron 2012 WG 13715