Mae’r gronfa Arfor nawr ar gau am geisiadau newydd.

Cynllun gwerth £2 filiwn wedi’i gyllido gan Lywodraeth Cymru i dreialu dulliau arloesol o hyrwyddo entrepreneuriaeth, twf busnes, cydnerthedd cymunedol a'r Gymraeg yn rhanbarth Arfor yn y Gorllewin (siroedd Ceredigion, Caerfyrddin, Gwynedd ac Ynys Môn.).

Prif amcanion y Cynllun:

 • Hybu mentrau a chefnogi twf busnes mewn ardaloedd lle y mae canran uchel o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg;
 • Sicrhau swyddi gwell sy'n talu'n well i gadw pobl leol yn yr ardaloedd hyn ac annog y rheini sydd wedi gadael i ddychwelyd;
 • Hyrwyddo gwerth siarad Cymraeg a dwyieithrwydd mewn busnesau gan greu naws cyffrous am le;
 • Annog busnesau a phobl sy'n symud i ardaloedd gwledig i werthfawrogi a defnyddio'r Gymraeg

Mae’r cyfle i gael cyllid wedi lawnsio ar gyfer busnesau a mentrau cymdeithasol yng Ngheredigion i gefnogi twf yn yr economi leol wrth gael effaith cadarnhaol ar yr iaith Gymraeg.

Y Nod yw:

 • Creu a thyfu busnesau er mwyn creu a chadw swyddi;
 • Hybu mentergarwch a datblygu cyfleodd arloesol;
 • Cyfrannu at gymreigio mentrau gwledig a’i gwerthfawrogiad ohono o fewn y gymuned;
 • Cynnal a chadw gweithlu o fewn ein cymunedau

Mae dau becyn cymorth ar gael:

'Mentro mewn Busnes'

 • i gefnogi busnesau newydd i fentro a hybu entrepreneuriaeth
 • cyfanswm y grant a uchafswm - £10,000
 • cyfradd y grant – 80%

'Tyfu yw'r Nod'

 • i gefnogi mentrau sy’n bodoli i annog twf a datblygiad
 • cyfanswm y grant – £10,000 – £40,000
 • cyfradd y Grant – 70%

Pwyntiau Allweddol i’w hystyried:

 • Bydd y dau becyn cymorth yn berthnasol i wariant refeniw a/neu wariant cyfalaf ar raddfa fach yn rhan o gynnig a gymeradwywyd
 • Mae arloesi yn egwyddor allweddol yng nghyswllt Cronfa Arloesi Arfor. Dylai’r cynnig fod yn newydd ac yn ychwanegol at y maes penodol, yn hytrach na’i fod yn barhad unrhyw weithgarwch busnes blaenorol. Gall arloesi olygu cynnyrch a gwasanaethau newydd, proses newydd, partneriaethau newydd a ffyrdd newydd o weithio
 • Bydd y ddau becyn yn targedu’r sectorau penodol canlynol: bwyd a diod; diwydiannau creadigol; y sector digidol; twristiaeth (ond ni fydd wedi’i chyfyngu i’r rhain os caiff syniad arloesol ei gynnig)
 • Nid oes terfyn isaf na therfyn uchaf wedi’u pennu ar gyfer amserlen prosiect ond mae’n rhaid cwblhau’r gweithgarwch a hawlio’r gwariant erbyn mis Rhagfyr 2020
 • Er mwyn mesur effeithiolrwydd, bydd rhaid i bob ymgeisydd gyflawni gwaith ymchwil a gwerthuso

Cwestiynau sy'n cael eu gofyn yn aml:

Yr isafswm cyllideb ar gyfer y pecyn Mentro mewn Busnes yw £1000 a'r gyllideb uchafswm yw £10,000 gyda chyfradd grant o 80%.

Yr isafswm cyllideb ar gyfer y pecyn Tyfu yw’r Nod yw £10,000 a'r gyllideb uchaf yw £40,000 gyda chyfradd grant o 70%.

Rhaid i bob syniad fod yn arloesol a chael effaith gadarnhaol ar yr iaith Gymraeg. Mae Arfor yn hynod o awyddus i gefnogi busnesau yn y sectorau canlynol: Bwyd a Diod; Digidol; Diwydiannau Creadigol a Thwristiaeth. Fodd bynnag, nid yw Arfor yn gyfyngedig i'r sectorau hyn, ac mae'n croesawu syniad arloesol mewn unrhyw sector.

Ni ddarperir cefnogaeth i:

 • Cynnal busnes fel y mae
 • Adnewyddu offer presennol
 • Cynigion i gydymffurfio â rheoliad neu gyfraith newydd yn unig
 • Talu am waith neu offer sydd eisoes wedi'i archebu/prynu
 • Galluogi busnes i gael mantais ac i gystadlu yn erbyn busnesau eraill yn yr ardal leol
 • Pethau sydd eisoes wedi digwydd

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn llythyr cynnig sy'n rhoi esboniad llawn ar sut i hawlio'r arian. Peidiwch ag archebu na thalu am unrhyw beth cyn i chi dderbyn a dychwelyd y llythyr cynnig.

Dim ond ar ôl i chi dalu a phrynu y byddwch yn gallu hawlio unrhyw ad-daliadau. Cofiwch sicrhau bod gennych ddigon o lif arian i dalu, cyflwynwch eich cais (gyda thystiolaeth o'r gwariant - copi o'r anfoneb a'r datganiad banc yn dangos y taliad), aros i'ch cais gael ei brosesu, ac mae'r pecyn busnes yn ariannu cyrraedd eich banc.

Peidiwch â thalu am unrhyw beth gydag arian parod. Os ydych chi'n defnyddio cerdyn credyd, bydd angen copi o ddatganiad y cerdyn er mwyn dangos y taliad.

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau bod unrhyw hawliad llawn yn cael ei brosesu cyn pen 10 diwrnod gwaith o'r amser y'i derbynnir.

Na, rydyn ni'n gwybod bod eich amser (a'ch arian!) yn werthfawr. Nid oes angen unrhyw wybodaeth ariannol cyn cwblhau cam cyntaf y broses.

Wrth gyflwyno cais llawn am gymorth, e.e. adroddiad sy'n cynnwys rhaglen waith ar gyfer cwblhau'r cam nesaf yn natblygiad y busnes, dylid cyflwyno amcangyfrif rhesymol o unrhyw gostau, a chadarnhad eich bod wedi cael trafodaeth gadarnhaol gyda'r Awdurdod Cynllunio, os yw'n berthnasol. Byddai'n ddefnyddiol cynnwys tystiolaeth o'r sail ar gyfer costau a chanlyniad y drafodaeth ynghylch caniatâd cynllunio.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn llythyr cynnig gan y Cyngor. Bydd cynnig y Cyngor yn amodol ar ddarparu tystiolaeth lawn o'r costau (un dyfynbris ar gyfer eitem o wariant hyd at £4,999, tri dyfynbris os yw'r eitem yn costio £5,000 neu fwy) ac (os yw'n berthnasol) tystiolaeth bod unrhyw hawliadau statudol fel cynllunio sicrhawyd caniatâd. Ni ddylid cychwyn unrhyw wariant cyn darparu'r wybodaeth hon.

Bydd unrhyw gynnig cyllid yn seiliedig ar eich ymrwymiad i gyflawni'r cynllun gwaith ar gyfer y cam nesaf yn natblygiad eich busnes yn llawn wrth barhau i weithio gyda'r swyddog cymorth wrth i chi roi'r cynllun gwaith yng ngweithred.

Bydd gofyn i chi hefyd ymrwymo i ystyried sut i wneud y gorau o'r Gymraeg yn eich busnes trwy gwrdd â'r Swyddogion Cymorth Cymraeg mewn Busnes, a chydymffurfio â thelerau ac amodau safonol y Cyngor ar gyfer cyllid.

Bydd dyletswydd arnoch i barhau i weithio gyda'r Cyngor i fonitro'r defnydd o'r arian a'n cynorthwyo i werthuso rhaglen Arfor. Bydd gofyn i chi hefyd ein helpu i roi cyhoeddusrwydd i'r cynllun.

Rhaglen Llywodraeth Cymru yw Cymraeg mewn Busnes sy'n annog busnesau i ddefnyddio'r iaith Gymraeg. Mae swyddog Cymraeg mewn Busnes ar gael i gynnig cyngor a syniadau ymarferol, a'ch cyfeirio at gefnogaeth bellach. Mae gwybodaeth gynhwysfawr am ddefnyddio'r Gymraeg yn eich busnes ar gael ar Cymraeg.llyw.cymru.

Dolenni defnyddiol:  

www.rhaglenarfor.cymru

businesswales.gov.wales

menterabusnes.cymru

www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/partneriaethau/tyfu-canolbarth-cymru