Nod y Gronfa Adfywio Cymunedol a ddarperir gan Lywodraeth y DU yw helpu ardaloedd i dreialu ffyrdd o weithio a allai lywio ceisiadau yn y dyfodol i Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn 2022.

Mae’r gronfa’n gobeithio cefnogi pobl a chymunedau ar draws y DU i dreialu rhaglenni a dulliau gweithredu newydd, a bydd yn buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lle, busnesau lleol, ac yn cynorthwyo pobl i sicrhau cyflogaeth.

Yng Ngheredigion, caiff y cymorth ei flaenoriaethu ar gyfer y syniadau hynny sy’n cynnig y potensial mwyaf i gyflawni yn erbyn blaenoriaethau lleol allweddol, fel y’u nodir yn Strategaeth Economaidd Ceredigion 2020-2035, a’r rheini sy’n helpu economi Ceredigion i adfer yn dilyn pandemig Covid-19.

Mae’r blaenoriaethau hyn yn cynnwys:

  1. Pobl – ysbrydoli pobl, meithrin sgiliau, iechyd a lles
  2. Lle – hyrwyddo Ceredigion fel lle i fyw, gweithio ac ymweld ag ef
  3. Menter – cynorthwyo busnesau i gychwyn a thyfu
  4. Cysylltedd – cysylltu busnesau a chymunedau

Mae'r cronfa yn rhan o becyn i helpu ardaloedd lleol i baratoi ar gyfer lansiad Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn 2022. Dylai prosiectau fod yn seiliedig ar refeniw yn bennaf, ond mae swm bach o arian cyfalaf ar gael.Y dyd diad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau ar gyfer y Gronfa Adfywio Cymunedol yw 17 Mai 2021.

Gall busnesau a sefydliadau yng Ngheredigion gael gwybod mwy am y gronfa hon a sut i wneud cais drwy fewngofnodi i edendrocymru. Mae angen cofrestru ar y wefan. Ar ôl cofrestru, bydd angen nodi'r cod cyfeirio canlynol: PQQ: pqq_33102 - Community Renewal Fund Applications.