Grant Gwisg Ysgol Llywodraeth Cymru - Y Cynllun

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu cynllun ar gyfer darparu cymorth ariannol i rai teuluoedd ar incwm isel i brynu gwisg ysgol i'w plant pan fyddant yn trosglwyddo o ysgol gynradd i ysgol uwchradd. Gweinyddir y Cynllun gan Awdurdod Lleol Ceredigion ar ran y Llywodraeth.

Telir y grant i ddisgyblion fydd yn dechrau ym Mlwyddyn 7 ysgolion uwchradd Ceredigion a hefyd bydd disgyblion fydd yn mynychu ysgolion arbennig, sefydliadau adnoddau anghenion arbennig a phlant fydd wedi cyrraedd 11 mlwydd oed ar ddechrau'r flwyddyn academaidd ac yn mynychu unedau cyfeirio plant yn deilwng i'r grant.

Pwrpas y grant yw cyfrannu tuag at y gost o brynu eitemau o wisg ysgol sy'n dderbyniol i gorff llywodraethol yr ysgol berthnasol. Cyfrifoldeb y rhiant yw pennu pa eitemau o wisg ysgol sy'n dderbyniol i'r ysgol.

Teilyngdod i'r Grant

Bydd disgyblion fydd yn dechrau ym Mlwyddyn 7 mewn ysgol wladol yng Ngheredigion sydd eisoes yn teilyngu prydau bwyd am ddim yn gymwys i'r grant. Pan fydd plant yn symud i ysgol wladol a weinyddir gan awdurdod arall, dylid anfon y cais at yr awdurdod sy'n cynnal yr ysgol uwchradd honno.

Felly, bydd plant o deuluoedd sy'n derbyn un o'r budd-daliadau canlynol yn deilwng:

  • Ategiad Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith sy'n seiliedig ar incwm
  • Cymorth o dan Rhan VI y Ddeddf Mewnfudiad a Noddfa 1999
  • Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth sy'n Seiliedig ar Incwm (IR)
  • Credyd Treth Plant ond nid Credyd Treth Gwaith a bod gennych incwm blynyddol, fel y'i hasesir gan Gyllid a Thollau EM, sydd ddim yn fwy na £16,190
    NODER: Os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith, nid ydych yn gymwys
  • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Taliadau Credydd Treth Gwaith ychwanegol - y taliadau ychwanegol y gall unigolyn eu derbyn am bedair wythnos yn ychwanegol ar ôl i'w hawl dderbyn Credydd Treth Gwaith ddod i ben
  • Credydd Cynhwysol

Dyddiadau ar gyfer Derbyn Ceisiadau

Asesir teilyngdod i'r grant ar yr adeg y derbynnir y cais. Gall teuluoedd anfon cais i'w hawdurdod addysg lleol unrhyw amser rhwng 1 Mehefin a 31 o Rhagfyr bob blwyddyn.

Cyfanswm y Grant

Telir £105.00 ar gyfer pob disgybl teilwng.

Dull o Dalu'r Grant

Telir y grant drwy drosglwyddiadau BACS.

Telir y grant gan yr Awdurdod ar ddechrau'r Gwyliau'r Haf i alluogi'r teuluoedd i brynu'r wisg ysgol cyn dechrau'r flwyddyn ysgol newydd ym mis Medi.

Trefniadau ar gyfer Anfon Cais

Os bydd eich plentyn yn dechrau ym Mlwyddyn 7 (neu mewn uned gyfeirio plant) ym mis Medi 2007 ac eisoes yn derbyn ciniawau am ddim, dim ond llenwi'r ffurflen gais ar gyfer Grant Gwisg Ysgol (anfonir gopi at yr hawliwr yn awtomatig ym mis MAI).

Os yw'r plentyn heb ennill yr hawl i dderbyn prydau ysgol am ddim ac os yw'r hawliwr yn derbyn un o'r budd-daliadau a nodwyd o dan "Teilyngdod Grant" uchod, bydd angen i'r hawliwr gwblhau ffurflen gais ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim yn ogystal â ffurflen gais ar gyfer Grant Gwisg Ysgol – gellir lawrlwytho'r ddwy ffurflen o'r dudalen hon.