Ffurflen Gais | Ffurflen Gais

Cofrestr Buddiannau Busnes (RP1/2) - Nodiadau Canllaw

Llenwch y ffurflen gais a’i ddanfon at:

Pennaeth Gwasanethau Dysgu (Adran y Llywodraethwyr),
Ail Lawr, Canolfan Rheidol,
Rhodfa Padarn,
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3UE

Cyn 10 o’r gloch y bore ar y diwrnod cau.

Lle bynnag y bo modd, mae’n rhaid llenwi seddi ar gyfer rhiant, athro a staff lywodraethwyr trwy etholiad. Yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am drefnu’r etholiadau hyn yn ogystal â phenderfynu:

 • pryd a ble y caiff yr etholiad ei gynnal
 • sut y dylid cyflwyno enwebiadau
 • pa ddull pleidleisio a ddefnyddir; ac
 • a ddylid penodi swyddog canlyniadau neu swyddog llywyddu (swyddog yng ngofal y broses bleidleisio)

Hefyd, caiff yr Awdurdod Lleol osod dyddiadau cymhwyso i ymgeiswyr sy’n sefyll mewn etholiad. Ni ellir gosod unrhyw leiafswm ar gyfer nifer y pleidleisiau y gellid eu bwrw i ethol rhiant, athro neu staff lywodraethwyr.

Cyfyngiadau Ar Deilyngdod:

 • Ni all unrhyw un fod yn aelod o fwy na dau gorff llywodraethol
 • Ni all unrhyw un dan ddeunaw oed adeg ei benodi neu ei ethol, fod yn llywodraethwr
 • Llywodraethwr sydd, heb ganiatâd y corff llywodraethol, wedi methu â mynychu cyfarfodydd o’r corff llywodraethol am gyfnod o chwe mis o ddyddiad y cyfarfod diwethaf
 • Unrhyw un sydd wedi’i ddyfarnu’n fethdalwr tan iddo/i gael ei r/rhyddhau o’r methdaliad
 • Unrhyw un sydd wedi derbyn Gorchymyn Datgymhwyso o dan Ddeddf Datgymhwyso Cyfarwyddwyr Cwmnïau 1986 neu sydd wedi methu â gwneud taliadau yn unol â Gorchymyn Gweinyddu Llys Sirol o dan y Ddeddf Methdaliad 1986
 • Unrhyw un sydd wedi’i ddiswyddo o elusen trwy Orchymyn y Comisiwn Elusennau neu’r Uchel Lys oblegid camreolaeth neu gamymddygiad wrth weinyddu elusen yr oedd ef/hi yn gyfrifol amdani
 • Athrawon neu rai sy’n gweithio gyda phlant neu bobl ifanc sydd â’u henwau wedi ymddangos ar restr y rhai sydd â’u cyflogaeth wedi’i gwahardd neu’i chyfyngu
 • Unrhyw droseddwr sydd:
  • o fewn y pum mlynedd diwethaf wedi’i garcharu, heb yr opsiwn o dalu dirwy, am gyfnod o dri mis o leiaf
  • o fewn yr 20 mlynedd diwethaf wedi’i ddedfrydu am gyfnod o 2½ mlynedd o garchar o leiaf
  • ar unrhyw adeg wedi’i garcharu am gyfnod o bum mlynedd o leiaf
  • wedi’i ddedfrydu am greu niwsans ar eiddo ysgol wladol o dan Adran 547 y Ddeddf Addysg 1996
 • Unrhyw un sydd wedi’i ddyfarnu’n anaddas i fod yn berchennog o ysgol annibynnol neu’n athro mewn sefydliad o’r fath o dan Adran 470 neu 471 y Ddeddf Addysg 1996
 • FALLE BYDD ANGEN GWIRIAD DATGELU GWYBODAETH (DBS) YN EICH RÔL

Rhiant Llywodraethwr:

Ysgol Gynradd Gymunedol Aberporth

Ysgol Gynradd Gymunedol Bro Sion Cwilt

Ysgol Gynradd Gymunedol Cilcennin

Ysgol Gynradd Gymunedol Craig Yr Wylfa

Ysgol Gynradd Gymunedol Dihewyd

Ysgol Gynradd Gymunedol Llanarth

Ysgol Gynradd Gymunedol Llwyn yr Eos

Ysgol Gynradd Gymunedol Penparc

Ysgol Gynradd Gymunedol Rhydypennau

Llywodraethwr Awdurdod Lleol:

Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi

Ysgol Gynradd Gymunedol Cenarth

Ysgol Gynradd Gymunedol Comins Coch

Ysgol Gynradd Gymunedol Llangwyryfon

Ysgol Gynradd Gymunedol Llanilar

Ysgol Gynradd Gymunedol Plascrug

Ysgol Uwchradd Aberteifi

Ysgol 3-19 Bro Pedr

Ysgol 3-16 Henry Richard

Llywodraethwr Cymunedol:

Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi

Ysgol Gynradd Gymunedol Cei Newydd

Ysgol Gynradd Gymunedol Cenarth

Ysgol Gynradd Gymunedol Ciliau Parc

Ysgol Gynradd Gymunedol Comins Coch

Ysgol Gynradd Gymunedol Felinfach

Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfarian

Ysgol Gynradd Gymundol Llangwyryfon

Ysgol Gynradd Gymunedol Llwyn yr Eos

Ysgol Gynradd Gymunedol Plascrug

Ysgol Gynradd Gymunedol Syr John Rhys

Ysgol Gynradd Gymunedol Y Gymraeg

Ysgol Gyfun Aberaeron

Ysgol Uwchradd Aberteifi

Ysgol 3-19 Bro Pedr

Ysgol 3-19 Bro Teifi