Ffurflen Gais | Ffurflen Gais

Cofrestr Buddiannau Busnes (RP1/2) - Nodiadau Canllaw

Llenwch y ffurflen gais a’i ddanfon at:

Pennaeth Gwasanethau Dysgu (Adran y Llywodraethwyr),
Ail Lawr, Canolfan Rheidol,
Rhodfa Padarn,
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3UE

Cyn 10 o’r gloch y bore ar y diwrnod cau.

Lle bynnag y bo modd, mae’n rhaid llenwi seddi ar gyfer rhiant, athro a staff lywodraethwyr trwy etholiad. Yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am drefnu’r etholiadau hyn yn ogystal â phenderfynu:

 • pryd a ble y caiff yr etholiad ei gynnal
 • sut y dylid cyflwyno enwebiadau
 • pa ddull pleidleisio a ddefnyddir; ac
 • a ddylid penodi swyddog canlyniadau neu swyddog llywyddu (swyddog yng ngofal y broses bleidleisio)

Hefyd, caiff yr Awdurdod Lleol osod dyddiadau cymhwyso i ymgeiswyr sy’n sefyll mewn etholiad. Ni ellir gosod unrhyw leiafswm ar gyfer nifer y pleidleisiau y gellid eu bwrw i ethol rhiant, athro neu staff lywodraethwyr.

Cyfyngiadau Ar Deilyngdod:

 • Ni all unrhyw un fod yn aelod o fwy na dau gorff llywodraethol
 • Ni all unrhyw un dan ddeunaw oed adeg ei benodi neu ei ethol, fod yn llywodraethwr
 • Llywodraethwr sydd, heb ganiatâd y corff llywodraethol, wedi methu â mynychu cyfarfodydd o’r corff llywodraethol am gyfnod o chwe mis o ddyddiad y cyfarfod diwethaf
 • Unrhyw un sydd wedi’i ddyfarnu’n fethdalwr tan iddo/i gael ei r/rhyddhau o’r methdaliad
 • Unrhyw un sydd wedi derbyn Gorchymyn Datgymhwyso o dan Ddeddf Datgymhwyso Cyfarwyddwyr Cwmnïau 1986 neu sydd wedi methu â gwneud taliadau yn unol â Gorchymyn Gweinyddu Llys Sirol o dan y Ddeddf Methdaliad 1986
 • Unrhyw un sydd wedi’i ddiswyddo o elusen trwy Orchymyn y Comisiwn Elusennau neu’r Uchel Lys oblegid camreolaeth neu gamymddygiad wrth weinyddu elusen yr oedd ef/hi yn gyfrifol amdani
 • Athrawon neu rai sy’n gweithio gyda phlant neu bobl ifanc sydd â’u henwau wedi ymddangos ar restr y rhai sydd â’u cyflogaeth wedi’i gwahardd neu’i chyfyngu
 • Unrhyw droseddwr sydd:
  • o fewn y pum mlynedd diwethaf wedi’i garcharu, heb yr opsiwn o dalu dirwy, am gyfnod o dri mis o leiaf
  • o fewn yr 20 mlynedd diwethaf wedi’i ddedfrydu am gyfnod o 2½ mlynedd o garchar o leiaf
  • ar unrhyw adeg wedi’i garcharu am gyfnod o bum mlynedd o leiaf
  • wedi’i ddedfrydu am greu niwsans ar eiddo ysgol wladol o dan Adran 547 y Ddeddf Addysg 1996
 • Unrhyw un sydd wedi’i ddyfarnu’n anaddas i fod yn berchennog o ysgol annibynnol neu’n athro mewn sefydliad o’r fath o dan Adran 470 neu 471 y Ddeddf Addysg 1996
 • FALLE BYDD ANGEN GWIRIAD DATGELU GWYBODAETH (DBS) YN EICH RÔL
Lleoliad Math Dyddiad Cau
Ysgol Gynradd Gymunedol Aberporth
Aberporth Community Primary School
Rhiant Llywodraethwr
Parent Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Beulah
Beulah Community Primary School
Rhiant Llywodraethwr
Parent Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Cilcennin
Cilcennin Community Primary School
Rhiant Llywodraethwr
Parent Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Dihewyd
Dihewyd Community Primary School
Rhiant Llywodraethwr
Parent Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Y Dderi
Y Dderi Community Primary School
Rhiant Llywodraethwr
Parent Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Felinfach
Felinfach Community Primary School
Rhiant Llywodraethwr
Parent Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Llwyn yr Eos
Llwyn yr Eos Community Primary School
Rhiant Llywodraethwr
Parent Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Syr John Rhys
Syr John Rhys Community Primary School
Rhiant Llywodraethwr
Parent Governor
 
Ysgol Gynradd Gwirfoddol Myfenydd
Myfenydd Voluntary Controlled School
Rhiant Llywodraethwr
Parent Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Aberporth
Aberporth Community Primary School
Llywodraethwr Cymunedol
Community Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunecol Y Dderi
Y Dderi Community Primary School
Llywodraethwr Cymunedol
Community Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi
Aberteifi Community Primary School
Llywodraethwr Cymunedol
Community Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol LLanfarian
Llanfarian Community Primary School
Llywodraethwr Cymunedol
Community Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Llangwyryfon
Llangwyryfon Community Primary School
Llywodraethwr Cymunedol
Community Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Llwyn yr Eos x2
Llwyn yr Eos Community Primary School x2
Llywodraethwr Cymunedol
Community Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Mynach
Mynach Community Primary School
Llywodraethwr Cymunedol
Community Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Plascrug
Plascrug Community Primary School
Llywodraethwr Cymunedol
Community Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Trewen
Trewen Community Primary School
Llywodraethwr Cymunedol
Community Governor
 
Ysgol Gyfun Aberaeron
Aberaeron Comprehensive School
Llywodraethwr Cymunedol
Community Governor
 
Ysgol Bro Teifi
Bro Teifi School
Llywodraethwr Cymunedol
Community Governor
 
Ysgol Henry Richard
Henry Richard School
Llywodraethwr Cymunedol
Community Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Comins Coch
Comins Coch Community Primary School
Llywodraethwr Awdurdod Lleol
Local Authority Governor
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Llangwyryfon
LLangwyryfon Community Primary School
Llywodraethwr Awdurdod Lleol
Local Authority Governor
 
Ysgol Gyfun Aberaeron
Aberaeron Comprehensive School
Llywodraethwr Awdurdod Lleol
Local Authority Governor
 
Ysgol Henry Richard
Henry Richard School
Llywodraethwr Awdurdod Lleol
Local Authority Governor