Mae gan gyrff llywodraethu rôl hanfodol i’w chwarae mewn perthynas â gwella perfformiad, ynghyd â dyletswydd i hyrwyddo’r safonau uchaf o gyflawniad addysgol ar gyfer pob dysgwr. Mae angen gwybodaeth ar lywodraethwyr i allu cyflawni’u rolau a’u cyfrifoldebau, a chyfrannu’n effeithiol at yr agenda ar gyfer gwella’r ysgol.

Cyflwynodd Mesur Addysg (Cymru) 2011 hyfforddiant gorfodol i lywodraethwyr, fydd yn cael yr effaith fwyaf ar sicrhau safonau llywodraethu uwch, ac a fydd hefyd yn cynorthwyo i sicrhau gwelliant. Bydd yr hyfforddiant gorfodol yn canolbwyntio ar:

  • Rhaglen Ymsefydlu Llywodraethwyr newydd
  • Cadeiryddion Cyrff Llywodraethu
  • Deall a defnyddio Data Perfformiad Ysgolion
  • Hyfforddiant Clercod

Mae rhaglen ymsefydlu llywodraethwyr newydd yn canolbwyntio ar rolau a pharamedrau’u cyfrifoldebau, ac yn eu darparu ag amlinelliad bras o’r cyd-destun cyfreithiol a osodwyd ar gyfer gwaith llywodraethwyr. Bydd deall y fframwaith hwn yn rhoi anogaeth a hyder i lywodraethwyr newydd i fod yn rhan lawn ac egnïol o’r penderfyniadau a wneir gan y corff llywodraethu. Penodir mentor ar eich cyfer hefyd, i’ch tywys drwy gamau cyntaf eich cyfnod fel Llywodraethwr.

Mae hyfforddiant Cadeiryddion cyrff llywodraethu’n canolbwyntio ar arweinyddiaeth a chynnal perthynas effeithiol â phartneriaid allweddol h.y. penaethiaid, clercod cyrff llywodraethu a’r awdurdod lleol, yn ogystal â darparu Cadeiryddion cyrff llywodraethu â’r sgiliau angenrheidiol i redeg corff llywodraethu effeithiol, a darparu her a chydweithio â phenaethiaid i godi safonau.

Bydd hyfforddiant data perfformiad ysgolion yn datblygu dealltwriaeth llywodraethwyr o’r data sy’n cael ei ddarparu’n rheolaidd erbyn hyn gan, ac ar gyfer ysgolion, a sut i ddefnyddio’r data i wella perfformiad yr ysgol. Bydd gallu dadansoddi data perfformiad ysgolion a thurio i’r wybodaeth graidd yn galluogi llywodraethwyr i wneud cymariaethau, a gosod meincnod er mwyn cymharu perfformiad eu hysgol nhw ag ysgolion eraill mewn amgylchiadau tebyg.

Dylai dysgu am ddata ysgolion a deall beth mae’n ei olygu i’r ysgol, a beth sydd angen ei wneud i godi safonau, roi hyder i lywodraethwyr i ofyn cwestiynau heriol i’r pennaeth a thîm arweinyddiaeth yr ysgol, er mwyn gwella perfformiad a lefelau cyflawni’r disgyblion.

Bydd methu â mynychu’r hyfforddiant gorfodol o fewn y ffrâm amser a osodir yn arwain at waharddiad dros dro o’r swydd, neu waharddiad parhaol o bosib.

Gallwch hefyd dderbyn hyfforddiant ym Mhowys, Sir Gâr a Sir Benfro er hwylustod.

I archebu lle ar unrhyw un o’r cyrsiau hyfforddiant, e-bostiwch ni ar: governors@ceredigion.gov.uk