Mae Fforwm Llywodraethwyr Ceredigion yn werthfawr gyda golwg ar y canlynol:

  • mae’n rhoi cyfle i lywodraethwyr o bob ysgol i ffurfio rhwydwaith proffesiynol, a rhannu arfer da eu cyrff llywodraethu a’u hysgolion eu hunain
  • mae’n gyfrwng i drafod y datblygiadau addysgol diweddaraf o fewn yr Awdurdod Lleol a’r sector addysg yn genedlaethol
  • mae’n darparu peirianwaith sy’n galluogi llywodraethwyr i ymgysylltu’n llawn â swyddogion yr Awdurdod Lleol, i wella effeithiolrwydd ysgolion a deilliannau dysgwyr; ac
  • mae’n ‘seinfwrdd effeithiol’ sy’n galluogi Llywodraethwyr Cymru, yr Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru i ymgynghori ar faterion strategol a pholisïau sy’n effeithio ar ysgolion, dulliau llywodraethu ac ansawdd y ddarpariaeth addysg

Cyfansoddiad

Bydd Aelodaeth y Fforwm yn cynnwys aelod enwebedig o gorff llywodraethu pob ysgol, gan gynnwys ysgolion a gynhelir ac ysgolion meithrin, yn ogystal ag ysgolion cymunedol, sylfaen, gwirfoddol a gynorthwyir, gwirfoddol a reolir, ac ysgolion cymunedol arbennig o fewn yr Awdurdod Lleol.

Nifer Cyfarfodydd:

Mae’r Fforwm yn cwrdd o leiaf tair gwaith y flwyddyn (unwaith y tymor).

Cynnwys y cyfarfodydd:

Gwahoddir siaradwyr a swyddogion yr Awdurdod Lleol i siarad am faterion y dydd, gan ddarparu llywodraethwyr â chyfle i herio meddwl strategol, ac ychwanegu gwerth at y drafodaeth, ar destunau sy’n ymwneud â pherfformiad academaidd ysgolion.

Gall eitemau agenda nodweddiadol gynnwys:

  • Materion y dydd (Swyddogion ALl) e.e. data perfformiad, cynlluniau datblygu ysgolion, categoreiddio ysgolion, matrics cymorth a her ac ati
  • Diweddariadau oddi wrth yr ALl, Llywodraethwyr Cymru, ERW ac ati
  • Hyfforddiant a Datblygiad – trafod, datblygu, gwerthuso ac adrodd yn ôl
  • Gwobr Marc Ansawdd Efydd
  • Sesiynau grŵp e.e. teuluoedd o ysgolion yn ffurfio fforymau i ganolbwyntio ar berfformiad

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn ystod tymor yr haf, i ethol swyddogion y gymdeithas, megis cadeirydd ac is-gadeirydd, yn ogystal ag adolygu’r cyfansoddiad a’r cylch gwaith.

Manylion cyfarfodydd sydd i ddod:

  • 24/10/2018 @ 18:00 - Ysgol Gynradd Aberaeron, Aberaeron, SA46 0BQ