Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi paratoi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy sy'n amlinellu gweledigaeth yr awdurdod ar gyfer rhwydwaith y llwybrau cyhoeddus dros y 10 mlynedd nesaf.

O ganlyniad i Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000, rhaid creu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy.

Rhwydwaith y llwybrau cyhoeddus yng Ngheredigion – tua 2500 o gilometrau o hyd– yw un o'r prif ffyrdd y gall pobl gael mynediad at gefn gwlad a'i fwynhau. Mae hawliau tramwy yn elfen hanfodol o dwristiaeth wledig yng Ngheredigion a hefyd mae ganddynt rôl allweddol i'w chwarae ym maes iechyd a lles. Yn ogystal, mae rhwydwaith yr hawliau tramwy yn rhan o'r seilwaith teithio lleol, gan ddarparu llwybrau rhwng cartrefi pobl a chyfleusterau lleol neu leoliadau gwaith.

Y Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy fydd y brif ffordd y bydd awdurdodau lleol yn nodi, blaenoriaethu a chynllunio ar gyfer gwelliannau i'w rhwydwaith hawliau tramwy lleol, ac wrth wneud hynny, byddant yn gwella'r ddarpariaeth i gerddwyr, beicwyr, pobl sy'n hoff o farchogaeth a'r rheiny sy'n ei chael hi'n anodd symud. Mae'r Cynlluniau hefyd yn ystyried y tir mynediad newydd sylweddol sydd bellach yn agored diolch i Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000.

Mae Cyngor Sir Ceredigion ar hyn o bryd yn dechrau ar ei adolygiad deng mlynedd cyntaf o’i Gynllun Gwella Hawliau Tramwy.

Roedd yn ofyniad o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CROW) 2000 i greu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn ogystal ag adolygu’r Cynllun hwnnw bob 10 mlynedd.

Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy yw’r prif gynllun a ddefnyddir gan awdurdodau lleol i glustnodi, blaenoriaethu a chynllunio ar gyfer gwelliannau i’w rhwydwaith hawliau tramwy lleol – ac wrth wneud hynny darparu gwell cyfleusterau ar gyfer cerddwyr, seiclwyr, marchogion ceffylau, gyrwyr ceffylau, modurwyr (oddi ar y ffordd) a phobl â phroblemau symudedd. Bydd y Cynllun hefyd yn edrych ar y tir mynediad sylweddol y bu i Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy ei sicrhau.