Pecyn Gwybodaeth i Wirfoddolwyr

Bydd unigolion sydd yn gwirfoddoli ar gyfer y Cyngor yn cael Pecyn Gwybodaeth i Wirfoddolwyr. Mae’r pecyn hwn yn rhoi’r wybodaeth angenrheidiol iddynt cyn gwneud unrhyw waith, fel system partneriaid ac asesiadau risg.

Ar gyfer fwy o wybodaeth, cysylltwch â bioamrywiaeth@ceredigion.llyw.cymru

A hoffech chi fod yn rhan o waith Adain yr Arfordir a Chefn Gwlad?

Mae gwaith y gwirfoddolwyr yn gwneud byd o wahaniaeth wrth gyflawni'r nod o warchod ein hamgylchedd rhyfeddol. Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig mewn sawl agwedd ar ein gwaith – gan gynnwys helpu i reoli bywyd gwyllt y môr a gwella hawliau tramwy.

Gwylio'r Dolffiniaid

Grwp o wirfoddolwyr yn gwylio'r dolffiniaidMae digwyddiad Gwylio'r Dolffiniaid yn arolwg blynyddol a gynhelir yn yr haf ar chwe safle ar y tir ar hyd yr arfordir rhwng mis Mawrth a mis Hydref bob blwyddyn. Dechreuodd Cyngor Sir Ceredigion y prosiect yn 1994 yn wyneb ofnau bod y nifer cymharol uchel o gychod yn amharu ar ddolffiniaid trwyn potel a bywyd gwyllt y môr yn yr ardal.

Prif amcanion digwyddiadau Gwylio'r Dolffiniaid yw:

  • Gwella ein dealltwriaeth o ddolffiniaid trwyn potel yn yr Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA)
  • Monitro'r tueddiadau – pa mor aml y gwelir dolffiniaid, cofnodi nifer y cychod
  • Asesu pa mor effeithiol yw'r mesurau rheoli a'r angen amdanynt - y bwriad yw lleihau'r perygl bod cychod yn aflonyddu ar ddolffiniaid neu'n eu hanafu
  • Cynyddu ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad y cyhoedd o fywyd gwyllt y môr ym Mae Ceredigion

Mae angen gwirfoddolwyr i gynorthwyo yn y chwe safle rhwng mis Mehefin a mis Medi. Os gallwch chi gynnig ychydig o oriau'r wythnos i'n helpu â'r gwaith ymchwil pwysig a diddorol hwn, cysylltwch â Melanie Heath, y Swyddog Ardal Forol Warchodedig ar 01545 561074 neu ar e-bost melanie.heath2@ceredigion.gov.uk.

Gwylio'r Dolffiniaid

Y Gwarchodfeydd

Gwerthfawrogir pob cymorth â'r amrywiol ddyletswyddau o ofalu am ein Gwarchodfeydd Natur Lleol yn Aberystwyth, felly paham nad ymunwch chi â ni gan gwrdd â chyfeillion newydd a chadw'n heini'r un ffordd yn yr awyr agored?

Mae'r gweithgareddau'n cynnwys:

  • Glanhau'r traethau ac arolygon yng Ngwarchodfa Natur Leol Pen Dinas a Thanybwlch
  • Diwrnodau gwaith ar gyfer gwirfoddolwyr i fynd i'r afael a'r gwaith o reoli'r cynefin amrywiol yng Ngwarchodfa Natur Leol Parc Natur Penglais

Cysylltwch ag Adran Cefn Gwlad y Gyngor ar e-bost cefngwlad@ceredigion.llyw.cymru neu ffonio 01545 572141 am fwy o fanylion.

Gwaith ar y Gwarchodfeydd

Ym mis Hydref 2016, cliriodd gwirfoddolwyr o Brifysgol Aberystwyth linell o brysgwydd i gynnal y brwydro tân ym Mhen Dinas. Mae’r gwaith hwn hefyd yn heplu i greu mosaig o ardaloedd agored a gorchudd llystyfiant sy’n fuddiol i bryfed ac ymlusgiaid. Mae Ecolegydd yn monitro’r safle yn rheolaidd ac fe gofnodwyd ymlusgiaid yn yr ardaloedd a gliriwyd yn ystod 2017.

Tra’n cynnal y brwydro tân, mae’r gwaith hefyd yn helpu i gyflawni amcanion eraill y cynllun rheoli i’r ardal hon o’r warchodfa:

  • Lleihau llystyfiant eithin a phrysgwydd i orchuddio 80%
  • Cynyddu ardal laswelltir heb ei wella i orchuddio 20%
Gwirfoddolwyr yn clirio brysgwydd
Gwirfoddolwyr yn clirio brysgwydd
Pendinas a'r brysgwydd wedi clirio

Gwaith i Ddod

Dydd Sadwrn 2il o Ragfyr 2017 – Bydd Gwirfoddolwyr Cadwraeth Prifysgol Aberystwyth yn parhau a chlirio prysgwydd ac eithin ar lethr gorllewinol Pen Dinas.

Darganfyddwch fwy am ein Safleoedd Bywyd Gwyllt a Gwarchodfeydd Natur Lleol yma: Gwarchodfeydd Natur Lleol a Safleoedd Bywyd Gwyllt

Gweithio gyda'r Cerddwyr

Gweithio gyda'r cerddwyr

Bob wythnos (yn ddibynnol ar y tywydd) drwy'r flwyddyn, mae grwpiau Cerdded Aberystwyth, Llanbedr Pont Steffan ac Aberteifi yn ymuno â'n Ceidwaid i fynd i'r afael â'r amrywiol dasgau o gadw ein hawliau tramwy cyhoeddus ar agor a sicrhau bod modd cerdded ar eu hyd.

Allech chi ffeindio allan rhagor am beth sy'n digwydd yn eich ardal gan gysylltu gyda'r Parcmon lleol. Cliciwch ar y linc isod am ragor o fanylion.

Ardaloedd Parcmyn