Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymrwymo i sicrhau y gall trigolion Ceredigion symud o un lle i'r llall gan fyw bywydau llawn a gweithgar. Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau i sicrhau bod trafnidiaeth ar gael i grwpiau yng Ngheredigion ac ar gyfer trigolion sydd â phroblemau symud.

Bws Bro Aberystwyth

Mae Bws Bro Aberystwyth ar gael bob dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener rhwng 9:00am a 12:00pm. Nid oes dim cylchdaith sefydlog nac amserlen gaeth i'w dilyn; gall y gwasanaeth eich codi a'ch gollwng ar unrhyw adeg yn unrhyw un o'r ardaloedd canlynol: Penparcau, Rhodfa'r Gogledd, Trefechan, Llanbadarn Fawr, Waunfawr, Clarach, Bow Street, Capel Seion, Capel Dewi, Llanfarian. Os oes gennych ymholiadau neu os ydych am gadw lle, ffoniwch 08450 204322, neu cliciwch yma.

Bws Bro Aberteifi

Gwasanaeth bws mini yw Bws Bro Aberteifi sydd ar gael yn Aberteifi a'r ardal gyfagos bob dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener rhwng 10.00 a 15.30. Rhaid i deithwyr fod yn gymwys am Docyn Teithio Rhad ar Fws er mwyn medru defnyddio'r gwasanaeth hwn. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Bws y Bryniau

Gwasanaeth sydd rhaid cael eu harchebu o flaen llaw yw Bws y Bryniau. Mae'n rhedeg pob dydd Iau o Aberystwyth i Gwmystwyth ac yn ôl. Am ragor o wybodaeth, amserlen neu archebu lle ffoniwch 08450 204322.

Trafnidiaeth Gymunedol Dolen Teifi

Mae 3 blynedd wedi mynd heibio ers i fenter Llandysul a Phont Tyweli Ymlaen gael bws cymunedol oddi wrth Gyngor Sir Ceredigion. Yn sgil hynny ac fel rhan o brosiectau Ymlaen, sefydlwyd Trafnidiaeth Gymunedol Dolen Teifi.

Yn ystod y cyfnod hwn, mae oddeutu 50 o grwpiau wedi defnyddio'r bws ar gyfer amrywiol weithgareddau. Golyga hyn fod nifer o drigolion lleol, na fyddent fel arall wedi gadael eu hardaloedd eu hunain, wedi gallu mynd i wahanol lefydd.

Dros y blynyddoedd, mae nifer o wirfoddolwyr wedi bod ar hyfforddiant MiDAS, ac oherwydd bod gwirfoddolwyr yn dal i ofyn am gael mynd ar yr hyfforddiant, gwnaeth Dolen Teifi gais llwyddiannus am arian o goffrau cronfa "Arian i Bawb" a oedd yn golygu bod modd i Ddolen Teifi gynnig dau wirfoddolwr i ddod yn Aseswyr Gyrwyr MiDAS. Mae David Morris a Roy Talbot wedi eu cymhwyso ac yn medru hyfforddi gwirfoddolwyr eraill i ddod yn yrwyr MiDAS.

Cystadlodd un o yrwyr gwirfoddol Dolen Teifi, Oliver Jones, yng nghystadleuaeth Gyrrwr MiDAS y flwyddyn yn Llandudno ym mis Hydref 2009, a llwyddodd i ddod yn ail.

Yn dilyn llwyddiant bws Dolen Teifi, teimlai'r aelodau eu bod mewn sefyllfa lle gallent fynd ati i brynu eu bws eu hunain, a thrwy gymorth ariannol oddi wrth TraCC, Cyngor Cymuned Llandysul a Chyngor Sir Ceredigion, roeddent yn medru prynu bws hygyrch tair blwydd oed. Golyga hyn ein bod mewn sefyllfa yn awr i gynnig diwrnodau allan i breswylwyr cartrefi preswyl ynghyd â grwpiau cymunedol. Mae'r bobl sy'n mynd ar y teithiau hyn yn eu gwerthfawrogi'n fawr iawn.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01559 362403 neu info@dolenteifi.org.uk

Bws Bro Tregaron

Mae Bws Bro Tregaron ar gael bob dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener rhwng 10:00am a 1:00pm. Nid oes dim cylchdaith sefydlog nac amserlen gaeth i'w dilyn; gall y gwasanaeth eich codi a'ch gollwng ar unrhyw adeg yn unrhyw un o'r ardaloedd canlynol: Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Swyddffynnon, Tyncelyn, Llangeitho, Stags Head, Llanio, Llanddewi Brefi, Tregaron. Os oes gennych ymholiadau neu os ydych am gadw lle, ffoniwch 08450 204322, neu cliciwch yma.

Rhagor o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth fanwl ynghylch pob gwasanaeth, ymwelwch â'u gwefannau. Gallwch gael mwy o wybodaeth drwy gysylltu â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion.