Dan Gynllun Teithio Rhatach Cymru Gyfan, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r Awdurdodau Lleol, mae gan bobl hŷn na 60 a phobl gyda rhai anableddau penodol yr hawl i deithio am ddim ar unrhyw adeg o'r dydd ar wasanaethau bysus lleol ar hyd a lled Cymru.

Ydw i'n Gymwys?

I fod yn gymwys, mae'n rhaid i chi fod yn byw'n barhaol yng Ngheredigion.

Hefyd, mae gofyn i chi fodloni un o'r meini prawf isod.

 • Ydych chi'n ddyn neu'n ddynes sy'n 60 oed neu'n hŷn?
 • Ydych chi'n anabl, ac os felly, pa un o'r categorïau canlynol sydd fwyaf perthnasol i chi?
  • Dall neu'n gweld yn rhannol
  • Yn ddifrifol fyddar
  • Yn methu siarad
  • Anabledd neu anaf sy'n amharu'n sylweddol a hirdymor ar eich gallu i gerdded?
  • Heb freichiau, neu'n methu defnyddio'r ddwy fraich yn hirdymor
  • Anabledd dysgu
 • A wrthodwyd trwydded yrru i chi am resymau iechyd?
  • Pe baech chi'n gwneud cais am drwydded i yrru cerbyd modur dan Ran III Deddf Traffig Ffyrdd 1988, a fuasai'ch cais yn cael ei wrthod yn unol ag Adran 92 y Ddeddf honno (ffitrwydd corfforol) am resymau heblaw am gamddefnyddio cyffuriau neu alcohol yn fynych?

Bydd arnom angen llun lliw maint pasbort a gymrwyd ohonoch yn ddiweddar. Ysgrifennwch eich enw ar y cefn rhag ofn iddo ddod yn rhydd o'r ffurflen gais.

Sut fedraf i wneud cais?

Mae'r ffurflen gais ar gael wrth glicio ar y tab lawrlwythwyd uchod. Fel arall, gallwch ofyn am ffurflen gais wrth gysylltu â 01545 572572.

Gallwch naill ai ei ddychwelyd i'r cyfeiriad canlynol neu wrth fynd â'r ffurflen i un o'r Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid - Swyddfeydd Lleol:

Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Beth mae'r cerdyn teithio rhatach yn ei gynnig?

Mae'r Tocyn Teithio'n rhoi'r hawl i'r deiliad deithio am ddim ar unrhyw wasanaeth bws cofrestredig yng Nghymru. (Noder mai dim ond y gwasanaethau hynny sydd wedi'u cofrestru gan y Comisiynydd Traffig yn gyfan gwbl fel gwasanaethau lleol sy'n medru cymryd rhan yn y cynllun).

Yng Ngheredigion, mae hefyd yn galluogi'r deiliad i deithio am hanner y pris arferol gyda chynllun Ceir Cefn Gwlad Cyngor Sir Ceredigion.

Sut ydw i'n defnyddio'r tocyn teithio?

 • Wrth fynd ar y bws, rhowch y cerdyn yn agos i'r peiriant tocynnau gyda'r llun yn wynebu i fyny. Bydd y peiriant yn nodi'r cerdyn ac yn cadarnhau ei fod yn ddilys.
 • Bydd y peiriant tocynnau yn cydnabod ei fod wedi darllen y cerdyn gyda sŵn bipian a golau gwyrdd, ac efallai y cewch docyn hefyd cyn mynd i'ch sedd.

Mae'n rhaid i chi ddangos eich cerdyn teithio i'r gyrrwr bob tro yr ewch ar y bws i gael teithio am ddim.

Mwy o wybodaeth

 • Mae'r cerdyn teithio ar gael yn rhad ac am ddim.
 • Os ydych chi'n colli eich cerdyn, neu os caiff ei ddwyn neu'i ddifrodi, gallwch gael un newydd drwy gysylltu â'r Uned Cludiant Teithwyr Corfforaethol. Codir tâl o £5 am bob cerdyn newydd.
 • Dylech hysbysu'r Uned Cludiant Teithwyr Corfforaethol os yw'ch cyfeiriad neu'ch amgylchiadau'n newid.
 • Ni chaniateir trosglwyddo Cardiau Teithio Rhatach, ac fe'u rhoddir er mwyn galluogi deiliad y cerdyn yn unig i deithio am ddim. Lle rhoddir cerdyn Cydymaith, ni fydd y Cydymaith ond yn cael teithio ar yr un pryd â deiliad y cerdyn, ac ar yr un daith.
 • Pe baech yn caniatáu rhywun arall i ddefnyddio'r cerdyn, gallai'r Cyngor ganslo'r cerdyn hwnnw, neu wrthod rhoi un newydd.

Ad-dalu Cerdyn Rheilffordd

 • Bydd y scêm ad-dalu cardiau rheilffordd yn gorffen ar 31ain Mawrth 2016
 • Bydd ceisiadau am ad-daliadau am gardiau a brynwyd neu adnewyddwyd hyd at neu ar 31ain Mawrth 2016 yn cael ei talu. I ofyn am ffurflen gais cysylltwch â 01545 572572
 • Ni fydd ad-daliadau yn cael ei talu am gardiau a brynwyd neu adnewyddwyd ar neu ôl 1af Ebrill 2016