Nodwch fod yr ymgynghoriad cyhoeddus bellach wedi cau. Mae'r dudalen hon er gwybodaeth yn unig ar hyn o bryd.

​Daeth Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 i rym ym mis Medi 2014 ac yn ôl y ddeddf hon mae'n ofynnol bod pob awdurdod lleol yng Nghymru yn mapio, yn cynllunio ac yn gwella'i rwydweithiau teithio llesol (i gerddwyr a beicwyr) yn gyson.

Diffinnir taith deithio llesol gan y ddeddf fel 'taith a wneir i weithle neu sefydliad addysgol neu oddi yno neu er mwyn defnyddio gwasanaethau neu gyfleusterau iechyd neu hamdden neu wasanaethau neu gyfleusterau eraill'. Nid yw’n cynnwys llwybrau hamdden.

Cofiwch nad pwrpas y Map o’r Llwybrau Presennol yw dangos pob llwybr cerdded neu feicio. Y nod yw dangos y llwybrau presennol y mae’r Awdurdod yn eu hystyried fel rhai sy’n cynnig teithiau Teithio Llesol yn ôl y gofynion a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Map Rhwydwaith Integredig

Fel rhan o’n hymrwymiad i gynnig gwell darpariaeth i gerddwyr a beicwyr yng Ngheredigion, byddwn yn cynhyrchu Map Rhwydwaith Integredig, yn gosod ein rhaglen 15 mlynedd o welliannau i lwybrau teithio llesol.

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar y gweill i gasglu gwybodaeth ar gyfer datblygu’r Map Rhwydwaith Integredig, sy’n cymryd i ystyriaeth y broses o ymgysylltu â’r cyhoedd a’r rhanddeiliaid a gynhaliwyd yn gynharach eleni:

Aberystwyth

Aberteifi (Sylwer bod y llwybrau yn Llandudoch o fewn Cyngor Sir Penfro)

Llanbedr Pont Steffan (Sylwer bod y llwybrau yng Nghwmann o fewn Cyngor Sir Gâr)

Noder: dyhead yn unig yw’r llwybrau ar hyn o bryd ac nid oes sicrwydd y bydd yr Awdurdod yn medru cael y cyllid na’r grantiau ar gyfer eu hadeiladu. Serch hynny, byddwn yn gwneud pob ymdrech i wneud ceisiadau am gyllid lle bynnag y bo modd.

Map o’r Llwybrau Presennol

Cymeradwywyd y Map o’r Llwybrau Presennol gan Lywodraeth Cymru yng Ngorffennaf 2016 ac mae i’w weld ar y dudalen Teithio Llesol. Mae’r mapiau isod wedi’u diweddaru erbyn hyn i gynnwys llwybrau ychwanegol, y rhan fwyaf ohonynt wedi’u huwchraddio yn sgil cynlluniau gwella, diolch i arian grant gan Lywodraeth Cymru.

Aberystwyth

Aberteifi

Llanbedr Pont Steffan

Dylid Darllen y Map o’r Llwybrau Cerdded a Beicio Presennol ar y cyd â’r Datganiad ac Esboniad, sy’n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am nifer o lwybrau llai nad ydynt yn bodloni’r safonau a nodir yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru, ond sy’n dal i gynnig cysylltiadau defnyddiol yn y rhwydwaith yn gyffredinol.

Sut i ddweud eich dweud

Nodwch fod yr ymgynghoriad cyhoeddus bellach wedi cau. Mae'r dudalen hon er gwybodaeth yn unig ar hyn o bryd.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd yr ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu hadolygu’n fanwl a gwneir gwelliannau i’r Map Rhwydwaith Integredig fel bo angen.

Bydd y Map Rhwydwaith Integredig a’r Map o’r Llwybrau Presennol wedi’i ddiweddaru’n cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru eu cymeradwyo ar 3ydd Tachwedd 2017.

Amserlen

Mae’r amserlen a luniwyd gan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) fel a ganlyn:

  • 5ed Gorffennaf 2016 - Cyflwyno’r Map o’r Llwybrau Presennol i Lywodraeth Cymru
  • 3ydd Tachwedd 2017 - Cyflwyno’r Map Rhwydwaith Integredig ac ail-gyflwyno’r Map o’r Llwybrau Presennol i Lywodraeth Cymru
  • 24ain Medi 2020 - Ail-gyflwyno’r Map Rhwydwaith Integredig a’r Map o’r Llwybrau Presennol i Lywodraeth Cymru

I gael rhagor o wybodaeth am Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 a’r dogfennau cyfarwyddyd perthnasol, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Diolch am roi o’ch amser ac am gefnogi datblygiad y Mapiau Teithio Llesol.

Mae’r cyhoeddiad hwn ar gael yn Saesneg ac mewn ieithoedd a fformatau eraill drwy wneud cais amdanynt.